Pomiń nawigację

Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we wniosku o dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:

 1. zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt jest w ofercie handlowej wnioskodawcy);
 2. zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej;
 3. wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym, w szczególności:
  • zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na docelowych rynkach zagranicznych oraz w ramach projektu przewidziano działania związane dopasowaniem produktu i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych uwarunkowań;
  • przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt wnioskodawcy będzie konkurował na poszczególnych rynkach docelowych i ich oferentów oraz wskazano precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu wnioskodawcy na danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych.

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań. Nie będą uznawane za wystarczające ogólnikowe sformułowania typu „wyższa jakość”, „niższa cena”, „relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą uznawane wyniki analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych odnoszących się do branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i danych parametryzujących/opisujących grupę docelową.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na  terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jednym z elementów oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów jest weryfikacja, czy we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej. Jednocześnie przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej musi być bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji.

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (albo w krótszym okresie – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Kryterium nie może zostać uznane za spełnione w przypadku, gdy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie zamknął żadnego roku obrotowego swojej działalności.

W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania (w tym celu oceniający mogą zażądać od tych podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi, za pośrednictwem wnioskodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz oświadczeń, potwierdzenia posiadania określonych środków finansowych bądź uwiarygodnienia ich dostępności w przyszłości, np. poprzez dostarczenie kopii ostatniego złożonego w Urzędzie Skarbowym formularza PIT, ujawnienie sprawozdań finansowych przedsiębiorcy lub udokumentowanie posiadania składników majątkowych o odpowiedniej wartości i płynności). W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu, Wnioskodawca, którego projekt zostanie rekomendowany do wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy leasingowej) na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe (albo za okres krótszy – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w Tabelach finansowych), a także na podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy).

Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Na podstawie informacji prezentowanych w Tabelach finansowych załączonych do wniosku o dofinansowanie weryfikowana jest również, odrębnie dla każdego zamkniętego roku obrotowego, relacja wskaźnika EBITDA pomnożonego przez 3 (EBITDA x 3) do wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu (bez podatku VAT). Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 3 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania. Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. W przypadku wnioskodawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, EBIT powinno być utożsamiane z pozycją „Zysk (strata) z działalności operacyjnej” w Rachunku Zysków i Strat.

Tak. Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we wniosku o dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:

 1.  zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt jest w ofercie handlowej wnioskodawcy); 
 2. zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej; 
 3. wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym, w szczególności: 
  • zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na docelowych rynkach zagranicznych oraz w ramach projektu przewidziano działania związane dopasowaniem produktu i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych uwarunkowań; 
  • przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt wnioskodawcy będzie konkurował na poszczególnych rynkach docelowych i ich oferentów oraz wskazano precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu wnioskodawcy na danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych.

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań. Nie będą uznawane za wystarczające ogólnikowe sfomułowania typu „wyższa jakość”, „niższa cena”, „relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą uznawane wyniki analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych odnoszących się do branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i danych parametryzujących/opisujących grupę docelową.

Tak. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. W ramach kryterium ocenie podlega:

 1. Kompletność i poprawność zaproponowanej koncepcji modelu biznesowego. Koncepcja modelu dotyczy produktu Wnioskodawcy (wyrobu lub usługi), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym. Wszystkie pola modelu biznesowego muszą zostać wypełnione zgodnie z instrukcją. W szczególności należy opisać następujące elementy: kluczowi partnerzy, kluczowe działania w projekcie, kluczowe zasoby, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów. Sprawdzeniu podlega, czy model biznesowy określa wszystkie powyższe elementy, jest kompletny pod względem funkcjonalnym oraz planowane działania są spójne z założeniami i rekomendacjami.
 2. Wykonalność wdrożenia modelu biznesowego. Sprawdzeniu podlega, czy w projekcie zaplanowano realizację działań, które uznaje się za niezbędne dla wdrożenia proponowanego nowego modelu biznesowego. W szczególności ocenie podlega, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz prognozy dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy zawartej w Tabelach finansowych, załączonych do wniosku o dofinansowanie. Ostatecznym celem tej oceny jest weryfikacja wykonalności projektu pod kątem zakładanych celów internacjonalizacji.

Tak. Weryfikacji podlega, czy projekt spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie); 
 2. we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej (tj. w głównej lokalizacji projektu i pozostałych miejscach realizacji projektu, jeśli takie wskazano), w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej;
 3. przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej, jest bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji; 
 4. wnioskodawca oświadcza, że przedmiot i zakres działalności odnoszącej się do produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest wykonywana w Polsce Wschodniej, będzie utrzymany w tym makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu.