Pomiń nawigację

Należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik powinien określać liczbę kanałów dystrybucji przygotowanych w celu realizacji określonych procesów biznesowych na poszczególnych rynkach docelowych. Opis wskaźnika powinien określać każdy kanał z osobna oraz wskazywać przypisane danemu kanałowi cele szczegółowe określone i opisane w sekcji „Mierzalne cele” w podpunkcie C.3 Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wskaźnika jest tożsame z osiągnięciem wszystkich celów szczegółowych przyporządkowanych do poszczególnych kanałów dystrybucji. Wnioskodawca udokumentuje osiągniecie tych celów w sposób określony w Modelu biznesowym. Przykładowy opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych:

Przykład 1: W wyniku realizacji projektu na rynku docelowym – rynku wybranym zostaną przygotowane 2 kanały obsługi procesów biznesowych:

  1. Sprzedaż bezpośrednia
  2. Sprzedaż pośrednia - współpraca z kontrahentami z wybranego rynku - pośrednikami, wyspecjalizowanymi w dystrybucji produktu na danym rynku. Sposób weryfikacji: umowy/kontrakty, baza klientów/pośredników.

Przykład 2: W wyniku projektu przygotowane zostanie 5 kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na wszystkich rynkach docelowych:

  1. Strona internetowa Cel szczegółowy- Dostosowanie strony internetowej od strony lingwistycznej;
  2. Materiały informacyjne Cel szczegółowy- Przygotowanie treści reklamowych w języku angielskim i rosyjskim;
  3. Materiały promocyjne (reklamowe) Cel szczegółowy- Stworzenie materiałów promocyjnych dostosowanych do nowych odbiorców;
  4. Udział w targach Cel szczegółowy- Udział w międzynarodowych targach branżowych na obszarze krajów docelowych;
  5. Udział w misjach Cel szczegółowy- Udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych branżowych na obszarze krajów docelowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia wskaźnika: zrzuty ekranu (screeny) strony internetowej, próbki tekstów, materiały papierowe, zdjęcia i pliki video, faktury, umowy, protokoły odbioru. Kanały dystrybucji są elementem, który opisuje w jaki sposób firma komunikuje się i dociera do segmentu klientów, aby dostarczyć wartość dodaną (produkt lub usługę).
Kanały spełniają kilka funkcji: Dostarczają klientowi wiedzę na temat produktów i usług firmy Pomagają klientom ewaluować wartość dodaną firmy Umożliwiają kupno produktów lub usług firmy Dostarczają posprzedażowe wsparcie Wg konwencji business model canvas kanały mają pięć faz.
Dany kanał może zawierać kilka z nich lub wszystkie. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej konfiguracji kanałów w celu dostarczenia wartości dodanej na rynek. W pierwszej fazie zadaniem kanału jest dostarczyć klientowi informacji dotyczących produktów lub usług firmy tak, aby był świadomy ich istnienia. W drugiej fazie należy umożliwić klientowi sprawdzenie wartości. Kolejnym stopniem jest zakup, po którym następuje dostarczenie produktu. Ostatni etap to wsparcie posprzedażowe. Dobry model biznesowy pokrywa wszystkie pięć faz.

Należy określić, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem, czy też w ogóle nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Zgodnie z wytycznymi* podatek VAT może być kwalifikowany tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania. Ma to miejsce, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub ubiegania się o zwrot VAT.

* Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Dzień rozpoczęcia realizacji Projektu nie musi być tożsamy z dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków. Za dzień rozpoczęcia realizacji Projektu uznaje się dzień zaciągnięcia zobowiązania do zamówienia usług lub dóbr stanowiących koszty projektu wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub faktycznego rozpoczęcia świadczenia tych usług/ dostawy tych dóbr (za wyjątkiem wydatków dotyczących usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego). A zatem, w każdym przypadku gdy wnioskodawca kwalifikuje do dofinansowania koszt przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności okres kwalifikowalności wydatków będzie rozpoczynał się wcześniej niż realizacja projektu.

Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

  1. Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności - sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 8 (2/2021) z działania 1.2 POPW; w formacie DOC, DOCX lub PDF, z odblokowaną możliwością wyszukiwania i kopiowania fragmentów tekstu. Całkowita objętość wypełnionego dokumentu nie może przekraczać 50 stron;
  2. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie – sporządzone na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 8 (1/2021) z działania 1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX.