Pomiń nawigację

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 26 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc publiczną na udział MŚP w targach, udzielaną zgodnie z § 38 i 39 rozporządzenia; 
 2. pomoc de minimis udzielaną zgodnie z § 42 pkt 7, pkt 10 lit. a) oraz pkt 11 - 17 rozporządzenia.

Nie, nie mogą przekraczać kwot z rozporządzenia. KOP w takim przypadku będzie obniżała koszty za nocleg do kwot określonych w rozporządzeniu.

Nie ma limitu dodatkowych wydarzeń. Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorca może w ramach Programu realizować działania promocyjne:

 1. wymienione w punkcie 5 lit. a-b, na innych, niż wskazane w Tabeli wydarzeniach, odbywających się w krajach Zatoki Perskiej;
 2. wymienione w punkcie 5 lit. c, dla kontrahentów z krajów Zatoki Perskiej.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert, 
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym jest obowiązkowe. W ramach projektu realizowanego w konkursie Go to Brand – EXPO 2020, przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji w ramach Programu co najmniej dwóch (2) działań promocyjnych z listy wskazanej w pkt. 5 lit. a-c i lit. f-g, w tym do

 1. udziału w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym; 
 2. realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli. Pkt. 5 Do działań promocyjnych, w których udział lub których organizacja, może być sfinansowana przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
  1. stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, 
  2. misje wyjazdowe,
  3. misje przyjazdowe,
  4. dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp.; 
  5. zakup usługi doradczej,
  6. udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym,
  7. udział w Polish Games Show.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku numer 7 do Regulaminu konkursu nr 8/2021, kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi limitami:

 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania określonej w regulaminie danego konkursu, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. 

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu określonych w § 42 pkt 7 oraz 10-17 rozporządzenia:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorstwa; 
 • do 75% - dla małego przedsiębiorstwa; 
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku popraw formalnych dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach danego kryterium. Przy czym ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 możliwe jest dwukrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym spełnienia następujących kryteriów wyboru projektu: 

 1. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji; 
 2. Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami; 
 3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Przy czym drugie wezwanie do dokonania poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie nie może dotyczyć zakresu wskazanego do poprawy lub uzupełnienia wniosku w pierwszym wezwaniu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w ramach niniejszego konkursu albo w ramach konkursu nr 6 w 2020 roku albo konkursu nr 7 w 2020 roku. Jako te same projekty należy rozumieć projekty, w których zostały wskazane tożsame dane co do ilości lub rodzaju dotyczące poniższych działań:

 1. działań promocyjnych, w tym wydarzeń branżowych (imprezy targowe lub targowo-konferencyjne), w których wnioskodawca weźmie udział w roli wystawcy i/lub zwiedzającego;
 2. produktu/ów wnioskodawcy będącego/ych przedmiotem eksportu, w tym:
  1. nazwy marki produktowej promowanej w ramach projektu,
  2. nazwy produktu będącego przedmiotem eksportu;
 3. usługi doradczej;
 4. dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych;
 5. opisu metodologii wyliczenia i wartości docelowych wskaźników rezultatu; przy czym wymienione w punktach 1-5 działania muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowe w poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand EXPO kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób, z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) uczestniczącym w programie promocji wskazanym przez PARP w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 września 2022 r. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej, o której mowa w § 38 i 39 rozporządzenia zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP wdanych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

 1. zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki*;
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju**, tj. koszty:
  1. diet,
  2. noclegów,
  3. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
  4. innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 3. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:
  1. zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  2. odprawy celnej i spedycji,
  3. bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2.

*Beneficjenci oraz wnioskodawcy (projekty rekomendowane do wsparcia) poddziałania są zobowiązani do stosowania wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki na stoiskach wystawienniczych zgodnie z informacjami na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/marka-polskiej-gospodarki.

**Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis, o której mowa w § 42 pkt 7, pkt 10 lit. a) oraz pkt 11-17 rozporządzenia zalicza się koszty:

 1. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 2. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:
  1. diet,
  2. noclegów,
  3. przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  4. innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 3. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:
  1. zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2,
  2. odprawy celnej i spedycji,
  3. bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 2;
 4. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 5. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:
  1. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP wdanych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,
  2. nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki;
 6. reklamy w mediach targowych;
 7. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 8. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 9. informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:
  1. nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np. foldery, ulotki, wizytówki,
  2. produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
  3. zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,
  4. organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
  5. przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
  6. przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Maksymalna wartość dofinansowania kosztów rozliczanych w formie kwot ryczałtowych wynosi 455 650,00 zł(słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych00/100) i stanowi równowartość kwoty 100.000 EUR przeliczonej na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu, tj. 27 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej po dniu złożenia wniosku. W przypadku rozpoczęcia przez wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu będą niekwalifikowalne. Wyjątek stanowi koszt rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego. Koszty te mogą być kwalifikowalne, pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań i wydatków związanych z rezerwacją miejsca wystawowego na targach, opłatą rejestracyjną za udział w targach oraz wpisem do katalogu targowego. Działań przygotowawczych, w szczególności usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji projektu. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, poza wyjątkiem wskazanym powyżej. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Tak. Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi uwzględniać co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli oraz udział w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym. Jeśli pomimo wezwania o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie zaplanuje wskazanych działań promocyjnych, projekt nie spełni kryterium pn. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji.