Pomiń nawigację

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń wyłącznie do części szkoleniowej AMI. Nie ma możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia do części doradczej projektu.

Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z możliwości wniesienia wkładu prywatnego w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia w pierwszej kolejności powinien na etapie podpisywania umowy z PARP złożyć deklarację w tym zakresie stanowiącą Załącznik nr 7 do umowy o udzielenie wsparcia. Następnie na początku edycji każde przedsiębiorstwo wpłaca wymagany wkład pieniężny w postaci opłaty, natomiast zamiana wkładu pieniężnego na wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników AMI następuje po zakończeniu i rozliczeniu edycji. Po zakończeniu edycji, Odbiorca wsparcia przedstawia PARP rozliczenie kosztów wynagrodzeń uczestników AMI, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do umowy o udzielenie wsparcia. Wraz z załącznikiem nr 8 należy złożyć załącznik nr 9 „Oświadczenie dotyczące braku występowania podwójnego finansowania w związku z wniesieniem wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia”. W zależności od kwoty wniesionego wkładu w formie wynagrodzeń, przedsiębiorstwo otrzymuje zwrot odpowiedniej części wpłaconego na początku edycji wkładu pieniężnego do części szkoleniowej.  Dzięki temu, koszt pracy uczestnika staje się wkładem niepieniężnym w projekcie, a przedsiębiorca finalnie opłaca niższą kwotę wkładu prywatnego do części szkoleniowej.

Kwota wniesionego wkładu w postaci kosztów wynagrodzeń jest uzależniona od obecności danego uczestnika na zjazdach AMI, a także od poziomu jego wynagrodzenia brutto brutto oraz wymiaru etatu, na jaki dany uczestnik jest zatrudniony.

 

 

Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania wszystkich środków w ramach projektu, w tym ponoszonych ze środków wkładu własnego, zgodnie z zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 6c Ustawy o utworzeniu PARP oraz w załączniku nr 4 do umowy o powierzenie grantu, który stanowią Rekomendacje w zakresie ponoszenia wydatków w projekcie z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć poświadczoną/e za zgodność z oryginałem kopią/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej (jeśli dotyczy). Zatem może to być podpisana z pracownikiem umowa o pracę.

Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki: Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej (jeśli dotyczy).

Tak. List intencyjny dotyczący możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu oraz uczestnictwa osób wchodzących na stałe w skład zespołu projektowego w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez PARP. Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia listu intencyjnego w formie innej niż wskazana w załączniku. W takim wypadku należy pamiętać, że list intencyjny musi zawierać:

  1. deklarację możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców zaprojektowanego w ramach pilotażu „gov_LAB”, w tym posiadania odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do jego wdrożenia;
  2. zobowiązanie udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, szkoleniach oraz Dniu Demonstracyjnym organizowanych w ramach procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do Ogłoszenia konkursu) musi być załączony do wniosku, jeśli wniosek składany jest w partnerstwie. Umowa nie musi być podpisana, natomiast należy ją wypełnić treścią uzgodnioną i zatwierdzoną merytorycznie pomiędzy partnerami, gdyż treść umowy partnerstwa, która zostanie podpisana przez partnerów przed zawarciem umowy w sprawie projektu z PARP, musi być zgodna z treścią załączonego projektu umowy. Wnioskodawca może dołączyć już podpisaną umowę warunkową, a wtedy w polu „Planowana data podpisania umowy partnerskiej” należy podać faktyczną datę podpisania umowy.

Do wniosku należy dołączyć uzgodniony z partnerem projekt umowy warunkowej zgodnie z wzorem, jeśli to będzie już podpisana umowa (do decyzji przedsiębiorcy i jego partnera – można dołączyć skan już podpisanej umowy), wtedy w polu „PLANOWANA data…” wnioskodawca podaje datę podpisanej umowy, natomiast jeśli do wniosku został dołączony niepodpisany projekt (co jest minimum wymaganym na etapie składania wniosku) to w ww. polu należy wpisać planowaną datę podpisania umowy.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

  1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
  2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
  3. podać wartość poszczególnych ofert, 
  4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku numer 7 do Regulaminu konkursu nr 8/2021, kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Załączniki do wniosku stanowią:

  1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
  2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
  3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku do wniosku nie muszą być dołączone żadne załączniki.

Nie ma przeciwwskazań, aby wdrożyć wyniki prac B+R, które pochodzą z tego dofinansowania.

Kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. Wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw. Prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez Wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. W przypadku konkursów dedykowanych projekt musi dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu.

Wnioskodawca ma możliwość modyfikacji danych w „tabelach finansowych” jedynie w zakresie białych pól. Dane finansowe o których Pani wspomina tj. w zakresie Rachunku przepływów pieniężnych bez projektu zarówno dla roku 2019, I kw. 2020 r. jak i kolejnych okresów prognostycznych wyliczają się na podstawie przyjętych formuł, które są tożsame dla każdego z wnioskodawców składających wniosek w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek. Zgodnie z przyjętymi formułami poszczególne pozycje w rachunku przepływów pieniężnych za wskazane okresy wyliczane są na podstawie danych, które Państwo wskazali w zakresie poszczególnych składowych Rachunku zysków i strat oraz Bilansu. Te dane mogą Państwo w pełni modyfikować. Jednocześnie w zakresie danych historycznych w zakładce „bilans bez projektu” oraz „rachunek zysków i strat” dane powinny być spójne ze sprawozdaniami finansowymi. Jeżeli Państwa zdaniem przedstawione formuły w zakładce rachunek przepływów pieniężnych mimo iż wyliczane są na podstawie rachunku zysów i strat i bilansu w całości wypełnionego przez Wnioskodawcę nie odzwierciedlają danych wynikających ze sprawozdań finansowych mogą Państwo przedstawić w tym zakresie stosowne wyjaśnienia we wniosku o dofinansowanie w punkcie „ Założenia do tabel finansowych - Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza”. Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o rachunkowości nie każde jednostki mające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych są zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. W takim przypadku wskazanie w tabelach finansowych formuł do rachunku przepływów pieniężnych stanowi znaczne uproszczenie dla wnioskodawców., tym bardziej, że formuły w zakresie okresów historycznych wyliczają się na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, które powinny zostać ujęte w tabelach finansowych w zakładkach „rachunku zysków i strat bez projektu” oraz „bilans bez projektu”. Dane w zakresie okresów prognostycznych są natomiast wynikiem przyjętych założeń i prognoz w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat przez wnioskodawcę. Podsumowując Wnioskodawca nie ma możliwości edycji pól innych niż białe, wskazane przez Panią pola w rachunku przepływów pieniężnych nie podlegają modyfikacji.