Pomiń nawigację

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Tym samym mikroprzedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o grant w tym konkursie.

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Mapa drogowa w przypadku pilotażu Robogrant to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

 1. mali lub średni prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli;
 2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 3. którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Nie. Wszystkie informacje dotyczące popytu powinny być zawarte w treści wniosku o dofinansowanie. W przypadku wątpliwości, co do treści przedstawionych we wniosku o dofinansowanie eksperci dokonujący oceny projektu będą mogli wezwać Wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wdrożenie wyników modułu B+R musi nastąpić albo w module Wdrożenie Innowacji albo poza projektem. Informacja w tym zakresie zawarta jest w Ogólnych zasadach realizacji modułu B+R – Kryteria wyboru projektów – moduły, załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy którzy na dzień składania wniosku prowadzili działalność gospodarczą na terenie RP (bez wyjątku). Natomiast wydatki w niektórych modułach finansowane są w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (są to moduły Wdrożenie Innowacji, Infrastruktura B+R, Cyfryzacja i częściowo moduł Zazielenianie), w której to pomocy intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i są obszary, na których ta intensywność wynosi 0%. Informacje szczegółowe na ten temat można znaleźć w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (tabela nr. 2 na końcu przewodnika) oraz na stronie PARP Mapa Pomocy Regionalnej - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Nie ma minimalnej i maksymalnej wartości projektu, ale są limity dotyczące maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty dofinansowania w ramach danej pomocy publicznej. Limity te wskazane są w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla 1 Priorytetu FENG (załącznik nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów).

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca załącza wypełniony model finansowy, w którym przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, jak również jego opłacalnością. Model finansowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, opisując w nim założenia przyjęte do prognoz finansowych. Ocena zdolności do sfinansowania projektu oraz jego opłacalności dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Przedstawione dane i informacje muszą być realne i wiarygodne.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R).

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na liczbę złożonych w trakcie naboru wniosków, termin przewidziany na ocenę i zatwierdzenie wyników oceny może zostać przedłużony, o czym PARP poinformuje na stronie naboru oraz na portalu.

PARP oceni wszystkie projekty złożone w naborze w terminie maksymalnie 90 dni od zakończenia naboru, przy czym przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naboru. Natomiast wyniki oceny naboru publikowane są w terminie 7 dni od dnia ich zatwierdzenia.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,które  prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Alokacja w tym naborze to 4 450 mln zł (słownie: cztery miliardy czterysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” W terminie 7 dni od zatwierdzenia wyników oceny, PARP publikuje na stronie naboru oraz na portalu wyniki naboru wskazując projekty wybrane do dofinansowania oraz projekty, które otrzymały ocenę negatywną. Jednocześnie, niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników oceny, PARP wysyła do wnioskodawcy informację o zatwierdzonym wyniku oceny w formie pisemnej albo elektronicznej za pośrednictwem skrzynki e-PUAP (jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie adres skrzynki e-PUAP).

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów realizacja prac objętych agendą badawczą może być finansowana w ramach modułu B+R lub z innych źródeł finansowych. To na Wnioskodawcy spoczywa zatem decyzja, które zadania badawcze w ramach agendy i w jakim zakresie będą realizowane w module B+R. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach działania możliwe będzie wsparcie projektów linearnych, które umożliwiają przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona.

Zgodnie z Kryteriami Wyboru Projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów w przypadku innowacji w procesie biznesowym wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą innowacje w procesie biznesowym dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa  w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Zgodnie z powyższym wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Powyższe rozumienie „innowacji w procesie biznesowym” dotyczy modułu B+R, Wdrożenia Innowacji oraz Infrastruktury B+R.

W pozostałych modułach fakultatywnych „innowacja w procesie biznesowym” jest rozumiana w pełnym znaczeniu (czyli nie tylko zawężona do funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) zgodnie z Oslo Manual 2018.

 

W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest dofinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się jak być przedsiębiorcą od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia finansowego Młody Przedsiębiorca przedkłada IPMP oświadczenie o:

 • spełnianiu przesłanek Młodego Przedsiębiorcy wskazanych w § 21 ust. 2 Rozporządzenia,
 • braku przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział Młodego Przedsiębiorcy w Programie EYE obejmuje cztery etapy: 

 1. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego – Młody Przedsiębiorca przystępuje do Programu EYE składając wniosek przy użyciu INZ dostępnego na stronie internetowej www.erasmus-entrepreneurs.eu. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Na tym etapie procedury konieczne jest wybranie PARP jako właściwej IP. Złożenie wniosku jest potwierdzane wysłanym do Młodego Przedsiębiorcy elektronicznym komunikatem o rejestracji wniosku. IPMP odpowiada za weryfikację złożonego wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie niezbędne wymagania, IPMP przyjmuje wniosek, jeżeli nie, wniosek odrzuca. Jeśli wnioskodawca, którego wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod kontem formalnym i merytorycznym, nie zaloguje się do INZ przez 6 miesięcy to wniosek automatycznie zmienia status na „nieaktywny”. Wnioskodawca, którego wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację pod kontem formalnym i merytorycznym, może wycofać wniosek w każdym czasie.
 2. Nawiązanie relacji – wraz z informacją o przyjęciu wniosku Młody Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych zawierającej informacje o Przedsiębiorcach Przyjmujących, spośród których Młody Przedsiębiorca wybiera odpowiedniego Przedsiębiorcę Przyjmującego. W bazie danych można wskazać do 5 propozycji Przedsiębiorcy Przyjmującego.
 3. Zobowiązanie i przygotowanie - Młody Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Przyjmujący sporządzają Plan Pobytu. PARP wprowadza Plan pobytu do INZ. Następnie Plan Pobytu powinien zostać zaakceptowany w INZ przez: Młodego Przedsiębiorcę, IP Młodego Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcę Przyjmującego oraz IP Przedsiębiorcy Przyjmującego. IPMP oraz Młody Przedsiębiorca zawierają umowę. Przed rozpoczęciem Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia rozmowy z IPMP, której celem jest przygotowanie do wyjazdu. Termin rozmowy jest ustalany i przez IPMP w porozumieniu z MP.
 4. Etap wdrożenia – Pobyt u Przedsiębiorcy Przyjmującego może obejmować jeden nieprzerwany okres lub być podzielony na kilka okresów, w zależności od wyboru Młodego Przedsiębiorcy. Po zakończeniu Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego Młody Przedsiębiorca sporządza w INZ sprawozdanie w języku angielskim. IP Młodego Przedsiębiorcy i IP Przedsiębiorcy Przyjmującego monitorują przebieg Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego, a po jego zakończeniu akceptują w INZ sporządzone przez Młodego Przedsiębiorcę sprawozdanie końcowe z Pobytu u Przedsiębiorcy Przyjmującego. Młody Przedsiębiorca jest zobowiązany do zbierania w trakcie pobytu dokumentów (np. rachunków, kart pokładowych, umowy najmu mieszkania) potwierdzających jego pobyt za granicą.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju),
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,
 • doskonalenie umiejętności językowych.

VI edycja AMI będzie realizowana przez ok. 7 miesięcy, od marca do września przyszłego roku. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu VI edycji.

Przystępując do AMI można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

Program AMI jest skierowany do wszystkich firm – zaczynając od mikroprzedsiębiorców, którzy mogą oddelegować od 2 do 4 uczestników, przez sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorców, który mogą oddelegować od 3 do 4 pracowników. Uczestnikami mogą być właściciele firm oraz ich pracownicy, którzy mają realny wpływ na podejmowanie decyzji i zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wyjątek stanowią duże przedsiębiorstwa, które do projektu nie mogą delegować właścicieli lub osób, które pełnią w przedsiębiorstwie funkcję członka zarządu, w tym prezesa zarządu lub dyrektora generalnego

Zespół AMI poprosi m. in. o dokumenty niezbędne do zbadania statusu MŚP, tj. oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (tj. o statusie MŚP) oraz sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata – w przypadku spółek prawa handlowego, lub oświadczenia za ten sam okres dot. obrotów, sumy bilansowej oraz wielkości zatrudnienia – w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Pełny katalog dokumentów, które przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy znajduje się w Regulaminie rekrutacji

Biorąc udział w AMI, można skorzystać z dofinansowania w ramach pomocy de minimis albo pomocy publicznej. Wartość dofinansowania zależna jest od dotychczas wykorzystanej pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa. W ramach pomocy de minimis mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wynoszące 80% wartości udziału, natomiast duzi – 50% wartości udziału w AMI. W razie przekroczenia limitów pomocy de minimis i braku kwalifikowania się przez przedsiębiorstwo do tego rodzaju pomocy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej. W ramach pomocy publicznej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% dofinansowania do części szkoleniowej projektu i 50% dofinansowania do części doradczej. Duże przedsiębiorstwa, które będą korzystać z pomocy publicznej, otrzymają 50% dofinansowania wyłącznie do części szkoleniowej projektu, natomiast koszt usługi doradczej będą musiały pokryć w całości ze środków własnych.

Tak. Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy publicznej, która obejmuje dofinansowanie na poziomie do 50% usługi szkoleniowej. Pomoc publiczna nie dotyczy wsparcia usługi doradczej

Tak, przedsiębiorcy, którzy wykorzystali pulę pomocy de minimis, mogą skorzystać z pomocy publicznej. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawową formą pomocy udzielanej w projekcie jest pomoc de minimis. Przedsiębiorcy, którzy nie wykorzystali maksymalnej puli pomocy de minimis, mogą skorzystać jedynie z tej formy pomocy.

Nie. Do udziału w AMI powinny być oddelegowane – w przypadku mikroprzedsiębiorców – od 2 do 4 pracowników – tworzą oni zespół ds. wdrażania zmian w przedsiębiorstwie. Mniejsza liczba osób nie będzie w stanie skutecznie zarządzać procesem wdrażania innowacji.

Przedsiębiorstwa biorące udział w AMI są poddawane badaniu diagnostycznemu, które pozwoli ocenić na ile dana firma jest gotowa do wykorzystania innowacji w swoim rozwoju. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia IHC, które jest rekomendowane przez Komisję Europejską, zgodne ze specyfikacją techniczną CEN/TS 16555, w zakresie zarządzania innowacjami. Diagnoza dotyczy oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa. W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną Plany Wdrożenia Zmian, stanowiące odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujących współpracę B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzeniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań, itd.

Okres realizacji VI edycji AMI wynosi ok. 7 miesięcy i powinien zakończyć się we wrześniu 2023r. PARP zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu tej edycji.

VI edycja AMI składa się z dwóch równoległych cykli:

 • szkoleniowego oraz
 • doradczego.

Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów w formie zdalnej lub stacjonarnej. Pierwszy i ostatni zjazd tj. zjazd otwierający i zamykający planowane są w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany w formie zdalnej. Równolegle do cyklu szkoleniowego cykl doradczy realizowany będzie zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez dane przedsiębiorstwo biorące udział w VI edycji AMI.

VI edycja AMI składa się z dwóch równoległych cykli: szkoleniowego oraz doradczego. Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów w formie zdalnej lub stacjonarnej w okresie ok. 7 miesięcy. Pierwszy i ostatni zjazd tj. zjazd otwierający i zamykający planowane są w formie stacjonarnej, natomiast 6 zjazdów tematycznych oraz prezentacja Planu Wdrożenia Zmiany w formie zdalnej. Równolegle do cyklu szkoleniowego cykl doradczy realizowany będzie zdalnie lub na terenie przedsiębiorstwa przez doradcę wybranego przez dane przedsiębiorstwo biorące udział w VI edycji AMI. Czas trwania cyklu doradczego wynosi około 7 miesięcy.

Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. przedsiębiorca;
 3. instytucja systemu szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą.

Wnioski należy składać w terminie od 3 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku konkursowego i nie będą podlegać ocenie.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które:

 1. osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) - produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony, albo
 2. zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

 Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa majątkowe, tzn. wyrób lub technologia jest rozwiązaniem autorskim opracowanym przez uczestnika konkursu (uczestnik konkursu jest jego twórcą) lub prawa te zostały przez uczestnika konkursu nabyte od twórcy produktu. Uczestnik konkursu powinien posiadać prawo własności do produktu. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty z których uczestnik jedynie korzysta, tzn. nabył licencję do korzystania z produktu (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm)).

Celem Konkursu jest popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez wyłonienie najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym, określanych mianem Polski Produkt Przyszłości.

Uczestnik Konkursu ma możliwość wycofania wniosku konkursowego. W takim przypadku uczestnik Konkursu wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku konkursowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji uczestnika Konkursu. Datą wycofania wniosku konkursowego jest data wygenerowana przez GW.

W konkursie Polski Produkt Przyszłości przekazywane są nagrody. W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia.

Zdobywcy nagrody Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 100 tyś. zł;
 2. statuetkę;
 3. dyplom;
 4. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości;
 5. promocję produktu (m.in. w: Katalogu Laureatów Konkursu, filmach, materiałach prasowych i innych materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją Konkursu).

Zdobywcy wyróżnienia Polski Produkt Przyszłości otrzymują:

 1. nagrodę finansową w wysokości 25 tyś. zł;
 2. dyplom;
 3. prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości;
 4. promocję produktu.

Możliwe jest przyznanie nagród specjalnych:

 1. za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym lub od dnia wpisu do KRS);
 2. za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
 3. za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać własne nagrody w Konkursie. Nagrody te upoważniają do posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości.

Dopuszczalne jest uzupełnienie lub poprawienie wniosku konkursowego w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu. Jeżeli uczestnik Konkursu nie poprawi lub nie uzupełni wniosku konkursowego w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu lub wprowadzi we wniosku zmiany inne, niż wskazane w wezwaniu, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów oceny produktu.

Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas gali wręczenia nagród. O terminie i miejscu gali uczestnicy Konkursu powiadamiani są w formie pisemnej. Po gali wręczenia nagród lista Laureatów Konkursu, podawana jest również do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach.

Ocena wniosków konkursowych jest dwuetapowa i obejmuje:

 1. ocenę przeprowadzaną przez branżowych ekspertów zewnętrznych oraz pracowników PARP,
 2. ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Członkowie Kapituły Konkursu powoływani są spośród przedstawicieli następujących podmiotów:

 1. Kancelarii Prezydenta RP;
 2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 3. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 4. Ministerstwa Rozwoju i Technologii; 
 5. Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 6. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 7. Urzędu Patentowego RP;
 8. organizacji lub stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

PARP zastrzega możliwość anulowania Konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia Konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej. W takim przypadku, uczestnikowi Konkursu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

 • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy; 
 • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy – opracowany przez tę instytucję we współpracy z przedsiębiorcą.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania, w terminie 7 dni (liczonych od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu, dla biegu tego terminu nie ma znaczenia dzień odebrania wezwania przez wnioskodawcę) jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie. W przypadku braku wskazania wniosku ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na granty w naborze wynosi 29 mln zł

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru, wynosi do 130 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia naboru, PARP publikuje na stronie internetowej PARP listę projektów wybranych do powierzenia grantu. 

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 tys. zł. 

Grant stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 1407/2013.

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Zgodnie z § 3. ust. 4 Regulaminu naboru, jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów w naborze, termin składania wniosków może ulec skróceniu. O takiej zmianie terminu PARP poinformuje z wyprzedzeniem na stronie naboru.

Zgodnie z § 11 Regulaminu naboru, od negatywnej decyzji w sprawie powierzenia grantu oraz dokonanej oceny nie przysługują Wnioskodawcy środki odwoławcze.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 mln zł.

Nie jest jednak możliwe składanie wniosku o dofinansowanie dotyczącego przedmiotu zgłoszenia, który nie został jeszcze opracowany. We wniosku o dofinansowanie należy bowiem opisać przedmiot zgłoszenia, w tym podać takie informacje jak: pełny tytuł/nazwa przedmiotu zgłoszenia, imię i nazwisko twórcy(ów) przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem oraz potwierdzić posiadanie wyłącznych praw do ubiegania się o ochronę tego rozwiązania/przedmiotu.

Wstępne orzeczenie rzecznika patentowego polega na dokonaniu oceny przez rzecznika, jaka jest zdolność patentowa wynalazku lub ochronna wzoru użytkowego przedmiotu planowanego do ochrony. Wstępną ocenę rzecznika patentowego prowadzi się w celu oceny zasadności dokonania zgłoszenia patentowego, a także nowości rozwiązania oraz jego poziomu wynalazczego. Dodatkowo konieczne jest również, aby wstępne orzeczenie rzecznika patentowego zawierało pozytywny wynik, stwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego. Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, na czym dokładnie polega wstępne orzeczenie rzecznika patentowego. Z tym zagadnieniem należy kontaktować się bezpośrednio z Urzędem Patentowym.

Koszt wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku będzie zrefundowane, jeśli z treści orzeczenia wynikać będzie, że przedmiot ochrony posiada zdolność ochronną. Wstępne orzeczenie musi być sporządzone i opłacone przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Sporządzenie wstępnego orzeczenia nie jest warunkiem obligatoryjnym, aby móc ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR.

Wnioskodawca ma de facto trzy wyjścia: 

 • albo składa zgłoszenie w UP RP celem uzyskania ochrony w Polsce przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do PARP, wtedy w pkt VII „Zgłoszenie nr 1,2,3, etc...” wpisuje, że ubiegać się będzie o ochronę międzynarodową na podstawie prawa pierwszeństwa i wskazuje numer i datę zgłoszenia w UP RP (koszty procedury krajowej w Polsce nie stanowią wydatków kwalifikowalnych) 
 • albo składa wniosek o dofinansowanie do PARP, a po jego złożeniu dokonuje zgłoszenia w UP RP (koszty procedowania w trybie krajowym, polskim nie będą stanowić wydatków kwalifikowalnych), a wniosek będzie dotyczyć jedynie ubiegania się o ochronę poza granicami Polski; 
 • albo dokonuje zgłoszenia (bez pośrednictwa UP RP) bezpośrednio w EPO/WIPO (w zależności od rodzaju procedury) i wtedy koszty uzyskiwania ochrony w Polsce są kwalifikowalne (pod warunkiem, że poza Polską zostanie wyznaczony dodatkowo chociaż jeden kraj).

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zatem znaki towarowe nie mieszczą się w powyższym zakresie i nie mogą stanowić przedmiotu projektu.

W ramach poddziałania 2.3.4 POIR dofinansowanie może zostać udzielone na realizację procedur zgłoszeniowych związanych z uzyskiwaniem praw własności przemysłowej, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. przed tym dniem nie zostało dokonane zgłoszenie w ramach danej procedury. Jeżeli dokonane zostało przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zgłoszenie europejskie/międzynarodowe/krajowe (zagraniczne), to należy uznać, że projekt już się rozpoczął. Gdyby taki wniosek został złożony, zostałby on odrzucony na etapie oceny formalnej z uwagi na rozpoczęcie realizacji przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 • dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 4 marca do 30 kwietnia 2019 roku;
 • dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 14 czerwca 2019 roku; (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 4 marca 2019 r.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo 
 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
  1. opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  2. pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
  3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 2. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
  1. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
  2. pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
  3. pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.
 3. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 • pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
 • opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Koszty postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, wynosi 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu PARP publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie1 lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

1 Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do występowania przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej oraz uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Poniesienie kosztów wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie również nie stanowi o rozpoczęciu realizacji projektu. O tym, czy wydatek ten będzie uznany za kwalifikowalny decyduje pozytywny wynik orzeczenia potwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego oraz fakt poniesienia kosztu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Z uwagi na fakt, że projekt nie może zostać rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, poza wyjątkami wskazanymi powyżej. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych dotyczących działań/zakupów podejmowanych w ramach projektu nie jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i może mieć miejsce przed złożeniem wniosku. W przypadku ubiegania się w ramach projektu o ochronę na sfinansowanie wydatków ponoszonych w ramach faz regionalnych/ krajowych procedury międzynarodowej w sytuacji, gdy faza międzynarodowa tej procedury została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, uznaje się, że projekt został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z odrębnymi przepisami jest uprawniony do występowania przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej oraz uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

 • W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie, protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
 • Protest jest wnoszony do PARP.
 • PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.
 • Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Postanowienia § 12 Regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio.
 • Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej

Tak, termin naboru wniosków może ulec skróceniu. Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec
  skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 120 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu konkursu, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Zasięg terytorialny Projektu obejmuje cały kraj. Ze względów równomiernego naboru uczestników do Projektu wyznaczono 4 makroregiony, w ramach których wsparciem objętych zostanie 2000 MMŚP spełniających kryteria zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu:

makroregion 1 – zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie (580 firm);
makroregion 2 – warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie (478 firm);
makroregion 3 – świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie (398 firm);
makroregion 4 – dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie (544 firm).

Nie, VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Przedsiębiorca musi opłacić VAT ze środków własnych.

PARP w terminie 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej” wypłaci należne wynagrodzenie Podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe lub Uczestnikowi projektu SWO, jeśli ten opłacił fakturę przed złożeniem „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej”. PARP nie ponosi konsekwencji wynikających z przekroczenia terminu płatności za faktury (odsetki).

Wsparcie w ramach projektu polega na finansowaniu:

 1. doradztwa w celu opracowania przez podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz rekomendacji ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;
 2. szkoleń zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR; 
 3. doradztwa/mentoringu zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR.

Rekrutacja do projektu ma postać badania kondycji przedsiębiorstwa poprzez ankietę rekrutacyjną. Przedsiębiorca, który chce przystąpić do projektu zgłasza chęć udziału poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PARP załączając wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną oraz informację o statusie MŚP do zgłoszenia. W sytuacji, gdy dane przedstawione w ankiecie wskazują na okresowe trudności przedsiębiorca może ubiegać się o udział w projekcie. Składa wówczas wymagane dokumenty i przechodzi kwalifikację do projektu, która w przypadku pozytywnego wyniku kończy się podpisaniem umowy. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu.

Całkowity koszt netto udziału przedsiębiorcy i jego pracowników w usługach rozwojowych ponosi PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT za te usługi (najczęściej są one zwolnione z VAT). Dodatkowo przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT od przeprowadzonej przed podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa – szacowana wysokość tego podatku to ok. 230 złotych

Diagnoza kondycji przedsiębiorstwa/ Diagnoza – udokumentowany proces zawierający szczegółową ocenę kondycji firmy wraz z rekomendacją, powstałą w wyniku usługi doradczej świadczonej przez Podmiot rekrutujący, ze wskazaniem usług
rozwojowych: szkoleń, doradztwa w tym mentoringu, w których powinien uczestniczyć Przedsiębiorca biorący udział w Projekcie SWO lub jego Pracownicy, w celu nabycia wiedzy i umiejętności prowadzących do wdrożenia rozwiązań w przedsiębiorstwie służących przeciwdziałaniu trudnej sytuacji, opracowana przez konsultanta w oparciu o wypełnioną przez Przedsiębiorcę na etapie rekrutacji Ankietę rekrutacyjną, pogłębioną w trakcie indywidualnego spotkania Przedsiębiorcy z konsultantem.

Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu konkursu:

 1. Wsparcie prawne może dotyczyć pomocy prawnej w formie usług doradczych w zakresie:
  1. realizacji procesu inwestycyjnego, w tym:
   • przygotowanie start-upu do analizy legal due-diligence;
   • dokonanie analizy formalno-prawnej projektu umowy inwestycyjnej lub umowy spółki wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem;
  2. realizacji procesu zamówień, w tym:
   • dokonanie analizy formalno-prawnej umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
   • przygotowanie umowy z kontrahentem (dotyczącej produktu finalnego start-upu lub elementów niezbędnych do jego wytworzenia) wraz z oceną warunków ochrony prawnej oraz ryzyka prawnego z punktu widzenia start-upu, w tym konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentem;
  3. konsultacji prawnych mających na celu pomoc start-upowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – w wymiarze do 5 godzin.
 2. Jeden Wnioskodawca może skorzystać z każdego rodzaju usług wymienionych w ust. 1 tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że z usług wymienionych w ust. 1 c) Wnioskodawca może skorzystać tylko łącznie z usługami wskazanymi w ust. 1 a) lub b).
 3. Jeden Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem GW w terminie od 12 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Z upływem tej godziny upływa termin składania wniosków.

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat;
 2. osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku; 
 3. posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego. Szczegóły w Regulaminie konkursu, w paragrafie 4.

PARP nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia:

 1. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 2. podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;
 3. podmiotowi, który:
  1. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
  2. pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego,
  3. naruszył w sposób istotny jakąkolwiek umowę zawartą z PARP – w związku z art. 6b ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 4. podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi;
 5. podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
 6. podmiotowi, prowadzącemu działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000;
 7. podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych;
 8. podmiotowi wymienionemu w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, str. 37);
 9. podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  1. wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
  2. udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
 10. podmiotowi prowadzącemu działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, jeśli wsparcie byłoby bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 11. podmiotowi (w rozumieniu jednego przedsiębiorstwa), który w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzedzających latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis w kwocie wyższej niż 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów - kwoty 100 tys. euro;
 12. podmiotowi prowadzącemu działalność w sektorach wykluczonych z przyznania pomocy wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
  18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.);
 13. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
 14. podmiotowi, który łącznie z inną pomocą de minimis udzieloną mu w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, przekroczy dopuszczalną wielkość pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzieleniu pomocy innej niż pomoc de minimis.

Jeden Wnioskodawca może otrzymać wsparcie na realizację usług doradczych w łącznej wysokości nieprzekraczającej 22 000,00 zł brutto niezależnie od liczby złożonych wniosków. Uwaga! Jeden Wnioskodawca może skorzystać z każdego rodzaju usług wymienionych w Regulaminie konkursu tylko jeden raz. Szczegóły w paragrafie 5, w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawca dysponuje listem intencyjnym wystawionym przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez
przedsiębiorcę cech, które w jego opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku (dokument należy załączyć do wniosku). Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Wkład własny nie jest wymagany.

Tak. List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Dokument ten stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i podlega ocenie w ramach kryterium „Poprawność i kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”.

PARP zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub skrócenia naboru w przypadku, gdy suma wnioskowanego wsparcia ze złożonych w naborze wniosków o dofinansowanie przekroczy 110% kwoty środków przeznaczonych na wsparcie projektów, o której mowa w § 3 ust. 4 (czyli będzie wyższa niż 2 200 000,00 zł). O wstrzymaniu lub skróceniu naboru PARP poinformuje za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Programu nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem wstrzymania lub skrócenia naboru.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy:

 1. zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
 2. przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN oraz
 3. należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia łącznie następujące warunki:
  1. do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
  2. przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze;
  3. działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
  4. w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej;
  5. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do:

 1. wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku lub
 2. wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, to 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

W odniesieniu do okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności zwiększenie potencjału MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Cel będzie realizowany dzięki wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

Dofinansowanie stanowi:

 1. regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 13 i 14 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu
 2. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu
 3. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 28 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie wydatków, o których mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu
 4. pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 10 mln PLN.

Weryfikowane jest czy wnioskodawca jest członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie powiązanie kooperacyjne musi spełniać następujące warunki:

 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców;
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą, współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów lub usług o komplementarnym charakterze;
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej;
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Powyższe kwestie weryfikowane są na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Nie są wymagane załączniki do wniosku w tym zakresie. Przy czym dokumenty potwierdzające ww. informacje mogą być przedmiotem weryfikacji podczas kontroli w miejscu realizacji projektu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Ocena projektów trwa do 75 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o ile w konkursie nie wpłynie więcej niż 100 wniosków. W przypadku większej liczby wniosków termin oceny zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru. W przypadku wpływu więcej niż 100 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, termin oceny może zostać wydłużony do 90 dni.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie. W takim przypadku wnioskodawca załącza w Generatorze Wniosków skan pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie, podpisany zgodnie z zasadami reprezentowania wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku jest data zarejestrowana przez GW.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

 1. nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
 2. raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż nieruchomości, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych innych niż
  nieruchomości , należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot
  upoważniony do poniesienia kosztu;
 3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej1, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

1 Własne lub nabyte wyniki B+R posiadane już na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, których wdrożenie pozwala na osiągnięcie celu projektu polegającego na wprowadzeniu do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu lub procesu technologicznego, oraz których koszt nabycia nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach poddziałania.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Oznacza to, że objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim.

Działalność wywozowa to działalność wykluczona z dofinansowania zgodnie z art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz art. 1 Rozporządzenia KE nr 651/2014 związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. Ocenie podlega czy wnioskodawca prowadził na wybranym rynku docelowym działania sprzedażowe oraz czy fakt prowadzenia w przeszłości sprzedaży na rynku docelowym innych produktów nie zagraża wystąpieniu wykluczonej pomocy wywozowej. Przed ewentualnym aplikowaniem o dotację proszę o zapoznanie się z dokumentem „Niedozwolona pomoc eksportowa” oraz z dokumentem „Pomoc na te same rynki geograficzne”, które są dostępne na stronie konkursu w zakładce: Dokumenty - Dodatkowe dokumenty.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą zostać spełnione łącznie:

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Realizacja powyższych działań nie wlicza się do okresu realizacji projektu i może stanowić część projektu, o ile rozpoczęcie tych działań nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach działania zalicza się:

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
 • koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP,
 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
 • koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Zasadniczym celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnym partnerem (partnerami) zagranicznym. W ramach działania 1.2 POPW nie dofinansowuje się kolejnych spotkań biznesowych z przedsiębiorcami, z którymi wnioskodawca podjął wcześniej negocjacje handlowe lub podpisał umowy związane z realizacją projektu. Czas trwania misji powinien wynikać z harmonogramu działań zaplanowanych w Modelu Biznesowym.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów działania określonych w SZOOP. Do celów tych należy zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 • 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 • 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
  1. maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego określającego zakres działań niezbędnych do internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na wskazanych zagranicznych rynkach docelowych;
  2. maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności;
  3. maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności.
 • Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Kwalifikowane działania w zakresie Internacjonalizacji dotyczą wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) MŚP na nowy rynek zagraniczny. W konsekwencji przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego w zakresie podlegającym dofinansowaniu, nie powinno obejmować działań, które prowadzą do wzrostu sprzedaży produktów wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż tych lub podobnych produktów.

Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Nie ma przeciwwskazań do świadczenia usług doradczych przez różne firmy doradcze specjalizujące się w danym rynku. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 3 Regulaminu Konkursu, kwalifikowalne są usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP. Usługi doradcze powinny być realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w danym zakresie usługi czy rynku zagranicznym, tak aby przedsiębiorca otrzymał doradztwo dostosowane do potrzeb i pozwalające na rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych

Data nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW tj. 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeśli w harmonogramie płatności przewidziano wypłatę zaliczki - jest ona wypłacana po ustanowieniu zabezpieczenia w formie weksla in blanco i wniesieniu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Płatność z zaliczki może dotyczyć wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych projektu, w tym również kosztów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zatem koszt gwarancji bankowej, który jest kwalifikowalny w ramach projektu i dofinansowany na poziomie 100%, jest wliczany do maksymalnej kwoty wartości zaliczki.

Koszt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zależy od warunków uzyskanych i wynegocjowanych w instytucji udzielającej gwarancji. Zazwyczaj stanowi określony procent od wartości kosztów składających się na sumę gwarancyjną. Dlatego najpierw należy oszacować koszty projektu, następnie wystąpić do instytucji udzielającej gwarancji w celu oszacowania kosztów gwarancji, a potem koszty tej gwarancji ująć we wniosku jako oddzielną pozycję. We wniosku o udzielenie wsparcia ujmuje się zatem szacunkową wartość gwarancji. Natomiast wartość dofinansowania na projekt jest sumą dofinansowań dla poszczególnych kategorii wydatków kwalifikowanych.  

Tak. PARP może udzielić w ramach naboru pomocy na maksymalnie 3 projekty realizowane przez 3 różnych Wnioskodawców.

Do udziału w pilotażu mogą być zgłoszone zespoły od 5 do 10 osób. Co najmniej 5 osób powinno brać udział w procesie projektowania na stałe – tzn. wezmą udział we wszystkich zrealizowanych usługach, które odbędą się podczas planowanych spotkań (8 warsztatach, 2 zjazdach i dniu demonstracyjnym). Wskazanie większej liczby stałych członków zespołu nie będzie miało wpływu na ocenę wniosku. Ocenie w tym kryterium będzie podlegał zespół projektowy jako całość.

O pomoc w ramach naboru nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w tym, związki lub stowarzyszenia z udziałem samorządów spełniające jednak definicję małych i średnich przedsiębiorstw. W celu sprawdzenia możliwości ubiegania się o wsparcie można skorzystać z kwalifikatora msp dostępnego na stronie PARP https://kwalifikator.parp.gov.pl/.

Wnioski mogą być składane w GW w terminie od 12 października do 7 listopada 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Projekty będą realizowane w jednej edycji, której realizacja jest planowana w okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. W uzasadnionych przypadkach PARP zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu.

Zespół projektowy to zespół składający się z 5-10 pracowników wnioskodawcy, wyznaczony do zaprojektowania instrumentu dla przedsiębiorców. Wskazane jest, aby członkowie zespołu posiadali uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców. Co najmniej 5 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem GW, z zastrzeżeniem ust. 9. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu. Wszelkie inne postaci elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Proces projektowania instrumentu dla przedsiębiorców składa się z następujących etapów:

 1. etap zrozumienia - obejmujący weryfikację problemu projektowego, opracowanie mapy interesariuszy i ich najważniejszych problemów, których rozwiązaniu posłuży instrument, opracowanie planu analizy danych zastanych (desk research), określenie pożądanej zmiany, która ma zajść w wyniku wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, identyfikację obszarów wymagających pogłębienia wiedzy, określenie wstępnych założeń do badań jakościowych i grupy podmiotów do badania, przeprowadzenie badań pogłębiających zrozumienie problemów, przeprowadzenie analizy danych zastanych,
 2. etap syntezy i analizy - obejmujący analizę zebranego w etapie zrozumienia materiału z zastosowaniem technik projektowania usług (service design),
 3. etap tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania - obejmujący wypracowanie rozwiązań oraz wytworzenie prototypów instrumentu przy wykorzystaniu metod kreatywnych, przeprowadzenie testów stworzonego prototypu,
 4. etap planowania wdrożenia - obejmujący opracowanie szczegółowego planu wdrożenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów, np.: konsultacje i proces akceptacji dokumentacji, promocja i komunikacja instrumentu, ewaluacja.

Do usług oferowanych bezpłatnie w ramach projektu zaliczają się usługi niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Do usług tych zaliczają się następujące usługi:

 1. facylitacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców polegającej na efektywnym prowadzeniu pracy zespołu projektowego, nastawionej na pełne wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu oraz prowadzącej do zaprojektowania instrumentu dla przedsiębiorców. Usługa facylitacji obejmuje przede wszystkim:
  1. wsparcie zespołu projektowego w jednoznacznym określeniu problemów/potrzeb/zadań związanych z zaprojektowaniem instrumentu dla przedsiębiorców,
  2. wybór odpowiednich modeli, narzędzi i technik, które będą zastosowane w praktyce do realizacji zadania,
  3. wsparcie członków zespołu projektowego w przyjmowaniu przez nich roli odpowiadającej ich preferencjom osobistym,
  4. zapobieganie konfliktom, które przeszkadzają w realizacji zadania;
 2. usługi niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców obejmujące:
  1. organizację i przeprowadzenie 8 warsztatów projektowych,
  2. rekrutację dodatkowych uczestników warsztatów,
  3. rekrutację respondentów do badań jakościowych,
  4. przeprowadzenie badań jakościowych,
  5. przygotowanie wytycznych projektowych (briefu projektowego),
  6. dopracowanie prototypów instrumentu dla przedsiębiorców wypracowanego przez zespół projektowy,
  7. przygotowanie planu testowania instrumentu dla przedsiębiorców,
  8. opracowanie raportu z testowania instrumentu dla przedsiębiorców,
  9. opracowania raportu przedstawiającego projekt instrumentu dla przedsiębiorców i jego wdrożenie;
 3. szkoleniowe niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców obejmujące:
  1. definicję projektowania usług publicznych,
  2. projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience),
  3. innowacje w administracji (podejście eksperymentalne, rola kreatywności),
  4. projektowanie usług w zmiennej rzeczywistości,
  5. efektywne sposoby przyciągające użytkowników (ekonomia behawioralna),
  6. promowanie nowych usług,
  7. organizację szkoleń;
 4. organizacji Dnia Demonstracyjnego (Demo Day), podczas którego poszczególne zespoły projektowe zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez niezależne jury.

Celem niniejszego naboru jest pozyskanie przez administrację samorządową wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania instrumentów dla przedsiębiorców poprzez dostarczenie jej niezbędnych usług do przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Efektem pilotażu będą instrumenty dla przedsiębiorców zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

Tak. List intencyjny dotyczący możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu oraz uczestnictwa osób wchodzących na stałe w skład zespołu projektowego w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez PARP. Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia listu intencyjnego w formie innej niż wskazana w załączniku. W takim wypadku należy pamiętać, że list intencyjny musi zawierać:

 1. deklarację możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców zaprojektowanego w ramach pilotażu „gov_LAB”, w tym posiadania odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do jego wdrożenia;
 2. zobowiązanie udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, szkoleniach oraz Dniu Demonstracyjnym organizowanych w ramach procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

W ramach naboru pomoc może zostać udzielona maksymalnie 3 projektom realizowanym przez 3 różnych wnioskodawców.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 2 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach naboru. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełniania kryteriów wyboru projektu. W przypadku braku wskazania wniosku, ocenie będzie podlegał wniosek złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełniania kryteriów wyboru projektów.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku. W takim przypadku wnioskodawca wycofuje wniosek w GW oraz załącza skan pisma o wycofaniu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy. Datą wycofania wniosku będzie data wygenerowana przez GW.

Pomoc udzielana jest w formie finansowania kosztów usług doradczych, o których mowa w Regulaminie w § 6 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz szkoleniowych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę na rzecz wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania przez wnioskodawcę instrumentu dla przedsiębiorców. Kwota pomocy jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy w odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.

Warunkiem wyboru projektu w naborze jest:

 1. zgłoszenie opisu problemu projektowego;
 2. potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu;
 3. zgłoszenie zespołu projektowego i potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, uczestnictwa osób wchodzących w skład tego zespołu w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.
Prawidłowo skonstruowany budżet projektu w zakresie usług rozwojowych powinien posiadać następujące pozycje:
Koszty bezpośrednie
Zadanie nr 3 pokrycie kosztów usług rozwojowych pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych ze szkoleniami kwota
pokrycie kosztów wynagrodzeń uczestników szkolenia kwota
pokrycie kosztów usług rozwojowych związanych z doradztwem kwota
5.9. wkład własny Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
5.9.1 w tym wkład prywatny  
5.9.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej Wkład w postaci kosztów wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz opłaty
Jednocześnie w uzasadnieniu do budżetu należy szczegółowo opisać metodologię wyliczenia wkładu (w podziale na wkład w wynagrodzeniu i opłaty od odpowiadających im kosztów związanych z realizacją szkoleń i doradztwa).

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 stycznia 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków jest aktywny od 4 stycznia 2022 r.).

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Tak. Konkurs jest podzielony na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane  w następujących terminach:

 1. dla rundy I  – od 4.01.2022 r. do 17.02.2022 r.;
 2. dla rundy II – od 18.02.2022 r. do 4.04.2022 r.;
 3. dla rundy III – od 5.04.2022 r. do 9.06.2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POPW oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem (wyrobem lub usługą) przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, to maksymalnie 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w rundzie konkursu.

Wnioskodawca określa długość realizacji projektu. Okres realizacji projektu powinien być dostosowany do prac związanych z rozwojem produktu/ usługi oraz wdrożeniem na rynek. Powinien tym samym umożliwiać pełne wdrożenie przyjętego modelu biznesowego oraz spełniać łącznie poniższe warunki:

 1. realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania Raportu z inkubacji;
 2. okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. środki trwałe inne niż nieruchomości, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości,
  • raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 2. wartości niematerialne i prawne, kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:
   • będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,
   • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
   • będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych;
 3. informacja i promocja, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • koszty działań informacyjno-promocyjnych,
  • koszty organizacji i przeprowadzenia działań marketingowych służących ekspansji rynkowej;
 4. udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • organizację i przeprowadzenie działań służących ekspansji międzynarodowej;
  • koszty udziału w krajowych oraz zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, w tym międzynarodowych;
 5. usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych, kategoria może w szczególności obejmować wydatki j.n.:
  • zakup usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 6. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie), kategoria może obejmować wydatki j.n.:
  • wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem  z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi są: wynagrodzenie brutto oraz koszty  ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego,  w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone  na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686, z późn.zm.) i dotyczą osób, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1 lit. r) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie umów cywilnoprawnych;
 7. kategoria zakup surowców lub materiałów może w szczególności obejmować  wydatki na zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, tj. wytworzeniu produktu/usługi w ramach pierwszej sprzedaży.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 • koszty administracyjne,
 • zakup usług zewnętrznych (np. zakup usług pocztowych, telefonii, internetowych, księgowych, kurierskich związanych z obsługą projektu, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu),
 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu,
 • koszty podróży i delegacji rozliczane na podstawie ryczałtów, ewidencji przebiegu  pojazdu (tzw. „kilometrówka”), w oparciu o koszty poniesione w związku  z użytkowaniem samochodu w celach służbowych (np. paliwo),
 • materiały biurowe.

Koszty pośrednie rozliczane są wg. stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu  projektu (tj. wyliczane od kategorii „Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami  pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty  bezpośrednie)”).

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie projektu, na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.), zwanej „ustawą wdrożeniowej. Protest jest wnoszony do PARP.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej, przy czym w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej: protesty112POPW@parp.gov.pl.

PARP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wdrożeniowej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania protestu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym PARP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia otrzymania protestu.

Projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem, że spełnił kryteria wyboru projektów, uzyska co najmniej tyle punktów, ile uzyskał projekt umieszczony na ostatnim miejscu na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z uwzględnieniem kryteriów rozstrzygających oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych. Protest może zostać wycofany przez wnioskodawcę zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej.

Nie. W dokumentacji konkursowej w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW, zostały określone poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji projektu. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu dla podziałania 1.1.2 PO PW do kategorii kosztów bezpośrednich zalicza się:

 1. Środki trwałe inne, niż nieruchomości,
 2. Wartości niematerialne i prawne,
 3. Informację i promocję,
 4. Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
 5. Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych,
 6. Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu (koszty bezpośrednie),
 7. Zakup surowców lub materiałów.

W ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich poddziałania 1.1.2 POPW nie zalicza się kosztów zakupu nieruchomości oraz prac adaptacyjnych związanych z adaptacją budynków i pomieszczeń. W związku z powyższym prace adaptacyjne pomieszczenia są niekwalifikowalne.

Za kwalifikowalne w ramach projektu, uznaje się wydatki ponoszone na wynagrodzenia członków personelu zaangażowanych w rzeczową realizację projektu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czy też umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem konieczności zastosowania procedury konkurencyjności i rozeznania rynku przed zawarciem danej umowy.  

Odnośnie podstaw wynagrodzenia członków zarządu i kwestii wypłaty wynagrodzenia na podstawie aktu powołania do zarządu należy zauważyć, że zgodnie z zapisami rozdziału 6.15, pkt 2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, co oznacza, że wynagrodzenie wypłacane na podstawie aktu powołania do zarządu, które wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych i jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji, oznacza brak kwalifikowalności wynagrodzenia ustanowionego na takiej podstawie.

Tym samym, aby wynagrodzenie członka zarządu było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Koszty wynagrodzenia członka zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej są niekwalifikowalne w ramach projektu.

Szczegółowy zakres dot. kwalifikowalności wynagrodzeń członków zarządu spółki wnioskodawcy w ramach zespołu projektu precyzuje Instrukcja wypełniania wniosku dostępna na stronie konkursu.

Dodatkowo w zakresie angażowania członków zespołu w oparciu o umowy cywilnoprawne, należy pamiętać o zapisach art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 nr 299 , z późn. zm.), tzw. ustawa o PARP, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie na zakup towarów lub usług nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które są z nim bezpośrednio lub pośrednio powiązane. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust 2 ustawy o PARP:

„Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Mając na uwadze powyższe, koszty wynagrodzenia osób powiązanych zaangażowanych do projektu w oparciu o umowy cywilnoprawne nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Aby wynagrodzenie ww. osób było wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, niezbędne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w terminie od 26 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie stanowi:

 1. pomoc publiczną na udział MŚP w targach, udzielaną zgodnie z § 38 i 39 rozporządzenia; 
 2. pomoc de minimis udzielaną zgodnie z § 42 pkt 7, pkt 10 lit. a) oraz pkt 11 - 17 rozporządzenia.

Nie, nie mogą przekraczać kwot z rozporządzenia. KOP w takim przypadku będzie obniżała koszty za nocleg do kwot określonych w rozporządzeniu.

Nie ma limitu dodatkowych wydarzeń. Należy mieć na uwadze, że wnioskodawca nie może przekroczyć maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowalnych. Przedsiębiorca może w ramach Programu realizować działania promocyjne:

 1. wymienione w punkcie 5 lit. a-b, na innych, niż wskazane w Tabeli wydarzeniach, odbywających się w krajach Zatoki Perskiej;
 2. wymienione w punkcie 5 lit. c, dla kontrahentów z krajów Zatoki Perskiej.

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert, 
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym jest obowiązkowe. W ramach projektu realizowanego w konkursie Go to Brand – EXPO 2020, przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji w ramach Programu co najmniej dwóch (2) działań promocyjnych z listy wskazanej w pkt. 5 lit. a-c i lit. f-g, w tym do

 1. udziału w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym; 
 2. realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej lub misji wyjazdowej) podczas wydarzenia wskazanego w Tabeli. Pkt. 5 Do działań promocyjnych, w których udział lub których organizacja, może być sfinansowana przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
  1. stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, 
  2. misje wyjazdowe,
  3. misje przyjazdowe,
  4. dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp.; 
  5. zakup usługi doradczej,
  6. udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym,
  7. udział w Polish Games Show.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w załączniku numer 7 do Regulaminu konkursu nr 8/2021, kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi limitami:

 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach poddziałania określonej w regulaminie danego konkursu, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł. 

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu określonych w § 42 pkt 7 oraz 10-17 rozporządzenia:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorstwa; 
 • do 75% - dla małego przedsiębiorstwa; 
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

W przypadku popraw formalnych dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym w wezwaniu. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach danego kryterium. Przy czym ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 możliwe jest dwukrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie dotyczącym spełnienia następujących kryteriów wyboru projektu: 

 1. Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji; 
 2. Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami; 
 3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Przy czym drugie wezwanie do dokonania poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie nie może dotyczyć zakresu wskazanego do poprawy lub uzupełnienia wniosku w pierwszym wezwaniu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, wynosi 100 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w ramach niniejszego konkursu albo w ramach konkursu nr 6 w 2020 roku albo konkursu nr 7 w 2020 roku. Jako te same projekty należy rozumieć projekty, w których zostały wskazane tożsame dane co do ilości lub rodzaju dotyczące poniższych działań:

 1. działań promocyjnych, w tym wydarzeń branżowych (imprezy targowe lub targowo-konferencyjne), w których wnioskodawca weźmie udział w roli wystawcy i/lub zwiedzającego;
 2. produktu/ów wnioskodawcy będącego/ych przedmiotem eksportu, w tym:
  1. nazwy marki produktowej promowanej w ramach projektu,
  2. nazwy produktu będącego przedmiotem eksportu;
 3. usługi doradczej;
 4. dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych;
 5. opisu metodologii wyliczenia i wartości docelowych wskaźników rezultatu; przy czym wymienione w punktach 1-5 działania muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowe w poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand EXPO kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób, z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) uczestniczącym w programie promocji wskazanym przez PARP w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.