Pomiń nawigację

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Wymóg osiągnięcia minimalnego pułapu przychodowego na poziomie 3 mln PLN dotyczy danego, pojedynczego roku obrotowym. Wykazane kwoty przychodu z wybranych dwóch lat nie podlegają sumowaniu dla osiągnięcia minimalnego pułapu 3 mln PLN.

Przykładowo, składając wniosek o powierzenie grantu w 2022 r. wnioskodawca, którego rok obrotowy odpowiada roku kalendarzowemu, będzie musiał wykazać, że co najmniej w dwóch latach wybranych spośród lat: 2019, 2020 i 2021 osiągnął przychód nie mniejszy, niż 3 mln zł.

Tak. W ramach kryterium nr 5 Wkład władny ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny niezbędny do realizacji projektu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Wnioskodawcy zapewniający wkład własny na realizację projektu powyżej 30% wydatków kwalifikowanych otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryterium rozstrzygającego.

Zgodnie informacją zawartą w kryterium Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją: „Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu wyboru projektów. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia naboru”. Jeżeli treść ww. kryterium się nie zmieni, w kolejnych naborach ocena dokonywana będzie w oparciu o Listę KIS będącą załącznikiem do Regulaminu Wyboru Projektów.

Tak, jest to możliwe. W ramach modułu B+R mogą być realizowane dwa lub więcej przedsięwzięcia badawcze, jednak proszę mieć na uwadze, iż dla każdego z nich należy wykazać innowacyjność co najmniej w skali kraju. Ponadto w przypadku realizacji modułu Infrastruktura B+R należy pamiętać, że dofinansowanie mogą otrzymać inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej.

W przypadku realizacji projektu, który składa się z modułu B+R oraz innych modułów, w konkursie skierowanym do MSP warunek, aby budżet modułu B+R wynosił co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu jest badany na etapie oceny projektu. Wtedy badana jest również racjonalność oraz zasadność każdego z wydatków, w każdym z modułów. Za racjonalne uznane będą wydatki które nie zostały m.in. sztuczne zawyżone, aby spełnić warunek, o którym mowa powyżej.

Jeśli zostaną uznane za nieracjonalne, w tym zakresie moduł (a w konsekwencji również projekt) otrzyma negatywną ocenę. W przeciwnym razie budżet projektu zostanie uznany za racjonalny a jego realizacja pod względem finansowym zasadna. Zatem jeśli w trakcie realizacji,  w wyniku racjonalnego i zgodnego z warunkami umowy o dofinansowanie przebiegu projektu, wystąpią oszczędności lub/i obniżenie wartości budżetu a wartość kosztów kwalifikowanych w module B+R będzie niższa niż 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu, nie będzie to miało wpływu na możliwość dalszej realizacji całego projektu.

Nie ma minimalnej wymaganej liczby punktów koniecznych do otrzymania dofinansowania. Zasady oceny i wyboru projektów określone są w Kryteriach wyboru projektów – kryteria wspólne i rankingujące.

Nie ma etapu oceny formalnej.

Nie w okresie realizacji agendy badawczej. Agenda badawcza, zgodnie z zapisem w kryterium „Istota modułu” w module Infrastruktura B+R musi obejmować co najmniej okres realizacji projektu oraz okres trwałości który dla MSP oznacza 3 lata od zakończenia projektu (nie modułu Infrastruktura B+R).

Wdrożenie wyników modułu B+R musi nastąpić albo w module Wdrożenie Innowacji albo poza projektem. Informacja w tym zakresie zawarta jest w Ogólnych zasadach realizacji modułu B+R – Kryteria wyboru projektów – moduły, załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów.

W przypadku modułów B+R, Wdrożenie Innowacji oraz Infrastruktura B+R, innowacja w procesie biznesowym musi dotyczyć funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, czyli dotyczyć procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.

Natomiast w przypadku modułu Cyfryzacja, innowacja w procesie biznesowym może dotyczyć transformacji cyfrowej wybranej działalności przedsiębiorstwa (nie została ograniczona do konkretnej funkcji działalności).

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
• dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
• tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
• użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
• dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
• rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (w module Wdrożenie Innowacji) jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych (zrealizowanych w module B+R), lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne). Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module Wdrożenie Innowacji).

 

W ramach modułu nie mogą być dofinansowane działania, które nie spełniają kryterium Istota modułu oraz są wydatkami które nie mieszczą się w kategoriach wymienionych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków i nie są bezpośrednio związane z prowadzeniem zaplanowanych prac B+R. W szczególności do wsparcia nie kwalifikują się badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane z pracami badawczo-rozwojowymi, prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe/inwestycyjne.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Zatem realizacja danego modułu nie musi być uzależniona od realizacji innego modułu. Przy czym działania zaplanowane w module Kompetencje muszą wspierać realizację zadań w pozostałych modułach projektu.

Jako eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jako badania, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w
przypadku technologii generycznych.

Są to badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Definicje są również wskazane w Kryteriach wyboru Projektów – moduły w opisie kryterium Istota modułu w module B+R,  zamieszczonych w zakładce „Dokumenty”.

Zgodnie z obowiązującymi Kryteriami wyboru projektów, „(…) warunkiem pozytywnej oceny projektu obejmującego moduł B+R oraz inne moduły, jest przeznaczenie co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu na koszty kwalifikowalne modułu B+R. (…)”. Tego rodzaju warunek nie dotyczy modułu Wdrożenie Innowacji. Zatem jeśli MSP nie będzie realizować modułu B+R, bo jako moduł obligatoryjny wybierze Wdrożenie Innowacji, nie musi stosować limitu 20%.

W Kryteriach wyboru projektów szczegółowo wskazano, jakie warunki muszą zostać spełnione celem zakwalifikowania poszczególnych działań czy to jako prace rozwojowe czy badania przemysłowe. Realizowane prace muszą spełniać definicję badań przemysłowych i prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Jednocześnie w kryteriach wskazano szczegółowe wymogi, jakie muszą być spełnione celem wykazania, iż podjęte działania to badania przemysłowe albo prace rozwojowe. Ponadto wskazano przykładowe czynności, które nie są pracami B+R.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów realizacja prac objętych agendą badawczą może być finansowana w ramach modułu B+R lub z innych źródeł finansowych. To na Wnioskodawcy spoczywa zatem decyzja, które zadania badawcze w ramach agendy i w jakim zakresie będą realizowane w module B+R. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach działania możliwe będzie wsparcie projektów linearnych, które umożliwiają przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona.

Zgodnie z Kryteriami Wyboru Projektów stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Wyboru Projektów w przypadku innowacji w procesie biznesowym wsparcie mogą uzyskać projekty, w których rezultatem prac B+R będą innowacje w procesie biznesowym dotyczące funkcji działalności przedsiębiorstwa  w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Zgodnie z powyższym wsparcie nie zostanie udzielone na realizację prac B+R, których rezultatem będzie innowacja w procesie biznesowym dotycząca innych funkcji przedsiębiorstwa, np. dystrybucji i logistyki, marketingu i sprzedaży, systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Powyższe rozumienie „innowacji w procesie biznesowym” dotyczy modułu B+R, Wdrożenia Innowacji oraz Infrastruktury B+R.

W pozostałych modułach fakultatywnych „innowacja w procesie biznesowym” jest rozumiana w pełnym znaczeniu (czyli nie tylko zawężona do funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) zgodnie z Oslo Manual 2018.

 

W przypadku wskaźników dotyczących realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nie będzie konieczności ich definiowania oddzielnie dla każdego modułu. Aspekt, czy projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/1060, podlega ocenie w ramach Kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu. Powyższe oznacza, że wskaźniki potwierdzające spełnienie tej zasady, tj. realizacja co najmniej dwóch z zasad 6R lub wskaźników określających inne aspekty środowiskowe, należy wskazać we wskaźnikach rezultatu dla całego projektu i mogą one dotyczyć wszystkich modułów łącznie albo wybranych modułów.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty” ścieżki SMART.

Prototyp, którego budowa/stworzenie (koszty materiałów, surowców, wytworzenia) będzie przedmiotem dofinansowania w module B+R, będzie można sprzedać lub będzie mógł stanowić przedmiot licencji. W takich przypadkach jednak wnioskodawca będzie musiał zapewnić, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności.

Ponadto zgodnie z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych (art. 2 ust. 86 rozporządzenia 651/2014 KE) budowa prototypu, który będzie wykorzystywany komercyjnie, możliwa jest do dofinansowania tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca wykaże, że jest on produktem końcowym z konieczności, bo jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył tylko do demonstracji i walidacji.

Więcej szczegółów w Kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie internetowej PARP w zakładce „Dokumenty” ścieżki SMART.

Zgodnie z brzmieniem kryterium: Spójność projektu, ocenie podlega, czy moduły są między sobą spójne i logiczne, a jeśli nie są powiązane logicznie lub czasowo, ocenie będzie podlegać spójność działań przewidzianych w projekcie ze strategią przedsiębiorstwa.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom lub wprowadzony do użytku przez jednostkę. Mając na względzie realizację celów Konkursu, pod uwagę brane są wyłącznie wyroby i technologie.

W kryterium Oddziaływanie produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko można otrzymać max 2 pkt.

Ocenie będzie podlegało czy produkt lub jego wytwarzanie ogranicza i/lub może ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz na ile wpływ ten jest zgodny lub wykraczający poza obowiązujące regulacje. Oceniane będzie także dodatkowe oddziaływanie przyczyniające się do poprawy stanu środowiska.

Ocenie podlegał będzie bezpośredni, wymierny wpływ produktu lub sposobu jego wytwarzania na środowisko np. zmniejszenie zużycia surowców, energii elektrycznej, wykorzystanie surowców wtórnych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość recyklingu produktu itp. Działania typu ograniczenie zużycia papieru lub ograniczenie przejazdów w wyniku zastosowania aplikacji /oprogramowania traktowane będą jako standardowe w kontekście wpływu na środowisko.

Ocena dokonywana będzie w skali 0, 1 lub 2 pkt, przy czym:

0 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

1 pkt – produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje,

2 pkt - produkt lub jego wytwarzanie ogranicza negatywny wpływ na środowisko w sposób wykraczający poza obowiązujące regulacje oraz dodatkowo przyczynia się do poprawy stanu środowiska.

Umowa licencji ( w tym licencji wyłącznej) nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie ww. praw i nie będzie skutkować uznaniem za spełnienie kryterium merytorycznego „Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej”.

Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów kryterium Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej - kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji we wniosku o dofinansowanie oraz załączników potwierdzających posiadanie na dzień składania wniosku o dofinansowanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (np. umowa kupna – sprzedaży; umowa zlecenie; umowa o dzieło; umowa spółki itp.).

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach oceny kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania
oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy:

 • wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim lub
 • wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa wnioskodawcy, tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań stosowanych dotychczas u wnioskodawcy,
 • jednocześnie, w przypadku innowacji produktowej, ocenie podlega, czy nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

W przypadku projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych:

 • przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą być bezpośrednio powiązane i kluczowe dla opracowania/udoskonalenia procesu technologicznego, produktu (wyrobu lub usługi), którego dotyczy projekt. Przez prace B+R należy rozumieć prace badawczo-rozwojowe zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.);
 • kwestie praw własności intelektualnej muszą być uregulowane prawnie tj. wnioskodawca dysponuje wynikami prac badawczo-rozwojowych, w szczególności na wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do tych wyników, udzielona licencja na korzystanie z tych wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu lub korzystania z niego, przeniesiony został patent. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wskazanych praw;
 • prace badawczo-rozwojowe muszą być zakończone i odebrane. Ponadto, w przypadku prac badawczo-rozwojowych zakupionych lub zleconych muszą być opłacone, jeżeli od opłaty uzależnione jest dysponowanie przez wnioskodawcę wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca musi dołączyć kopie dokumentacji potwierdzającej wskazane aspekty. 

Tak. Pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje jedną ze wskazanych form inwestycji początkowej. Przy czy w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową (tj. stanowić minimum trzykrotność wartości księgowej) ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we wniosku o dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:

 1. zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt jest w ofercie handlowej wnioskodawcy);
 2. zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej;
 3. wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym, w szczególności:
  • zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na docelowych rynkach zagranicznych oraz w ramach projektu przewidziano działania związane dopasowaniem produktu i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych uwarunkowań;
  • przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt wnioskodawcy będzie konkurował na poszczególnych rynkach docelowych i ich oferentów oraz wskazano precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu wnioskodawcy na danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych.

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań. Nie będą uznawane za wystarczające ogólnikowe sformułowania typu „wyższa jakość”, „niższa cena”, „relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą uznawane wyniki analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych odnoszących się do branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i danych parametryzujących/opisujących grupę docelową.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na  terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jednym z elementów oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów jest weryfikacja, czy we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej. Jednocześnie przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej musi być bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji.

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (albo w krótszym okresie – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Kryterium nie może zostać uznane za spełnione w przypadku, gdy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie zamknął żadnego roku obrotowego swojej działalności.

W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania (w tym celu oceniający mogą zażądać od tych podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi, za pośrednictwem wnioskodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz oświadczeń, potwierdzenia posiadania określonych środków finansowych bądź uwiarygodnienia ich dostępności w przyszłości, np. poprzez dostarczenie kopii ostatniego złożonego w Urzędzie Skarbowym formularza PIT, ujawnienie sprawozdań finansowych przedsiębiorcy lub udokumentowanie posiadania składników majątkowych o odpowiedniej wartości i płynności). W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania projektu, Wnioskodawca, którego projekt zostanie rekomendowany do wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy leasingowej) na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe (albo za okres krótszy – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w Tabelach finansowych), a także na podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy).

Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Na podstawie informacji prezentowanych w Tabelach finansowych załączonych do wniosku o dofinansowanie weryfikowana jest również, odrębnie dla każdego zamkniętego roku obrotowego, relacja wskaźnika EBITDA pomnożonego przez 3 (EBITDA x 3) do wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu (bez podatku VAT). Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 3 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania. Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy. W przypadku wnioskodawców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, EBIT powinno być utożsamiane z pozycją „Zysk (strata) z działalności operacyjnej” w Rachunku Zysków i Strat.

Tak. Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we wniosku o dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:

 1.  zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt jest w ofercie handlowej wnioskodawcy); 
 2. zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej; 
 3. wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym, w szczególności: 
  • zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery) dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na docelowych rynkach zagranicznych oraz w ramach projektu przewidziano działania związane dopasowaniem produktu i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych uwarunkowań; 
  • przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt wnioskodawcy będzie konkurował na poszczególnych rynkach docelowych i ich oferentów oraz wskazano precyzyjnie zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu wnioskodawcy na danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup docelowych.

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań. Nie będą uznawane za wystarczające ogólnikowe sfomułowania typu „wyższa jakość”, „niższa cena”, „relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą uznawane wyniki analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych odnoszących się do branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i danych parametryzujących/opisujących grupę docelową.

Tak. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. W ramach kryterium ocenie podlega:

 1. Kompletność i poprawność zaproponowanej koncepcji modelu biznesowego. Koncepcja modelu dotyczy produktu Wnioskodawcy (wyrobu lub usługi), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym. Wszystkie pola modelu biznesowego muszą zostać wypełnione zgodnie z instrukcją. W szczególności należy opisać następujące elementy: kluczowi partnerzy, kluczowe działania w projekcie, kluczowe zasoby, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów. Sprawdzeniu podlega, czy model biznesowy określa wszystkie powyższe elementy, jest kompletny pod względem funkcjonalnym oraz planowane działania są spójne z założeniami i rekomendacjami.
 2. Wykonalność wdrożenia modelu biznesowego. Sprawdzeniu podlega, czy w projekcie zaplanowano realizację działań, które uznaje się za niezbędne dla wdrożenia proponowanego nowego modelu biznesowego. W szczególności ocenie podlega, czy projekt jest wykonalny pod względem finansowym na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz prognozy dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy zawartej w Tabelach finansowych, załączonych do wniosku o dofinansowanie. Ostatecznym celem tej oceny jest weryfikacja wykonalności projektu pod kątem zakładanych celów internacjonalizacji.

Tak. Weryfikacji podlega, czy projekt spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie); 
 2. we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej (tj. w głównej lokalizacji projektu i pozostałych miejscach realizacji projektu, jeśli takie wskazano), w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej;
 3. przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej, jest bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji; 
 4. wnioskodawca oświadcza, że przedmiot i zakres działalności odnoszącej się do produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest wykonywana w Polsce Wschodniej, będzie utrzymany w tym makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu.

Zakres wskazany w pytaniu i wydatki w nim opisane co do zasady będą uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią kryteria oceny w zakresie wydatków (opisy kryterium oceny zostały ujęte w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu). Uprzejmie informujemy, iż obszar działalności wnioskodawcy nie jest przedmiotem oceny, tylko zakres działalności której dotyczy projekt, zatem jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, będzie uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem, a w tym wydatki z nim związane.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielnie wsparcia, Załącznikiem 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów oraz do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi konkursu na stronie PARP w zakładce FAQ: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#faq

Polecamy również zapoznanie się z przykładowymi projektami, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich z poprzedniego konkursu na stronie PARP, w zakładce: Sukcesy beneficjentów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#practices

 

TAK- licencja wchodzi w zakres kategorii wydatków Nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Co do zasady, w ramach kategorii wydatków „Nabicie  wartości niematerialnych i prawnych” za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na: patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej (jeśli spełniają łącznie warunki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1c Ogłoszenia konkursu) i będą stanowić inwestycję początkową. Natomiast odrębną kwestią jest ustalenie czy jest ona związana z projektem i celem schematu, co na tym etapie nie jest możliwe do ustalenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, tj. Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony przez Panią wniosek, czy nabywane wartości niematerialne i prawne wskazane w zapytaniu, spełniają cele schematu, projektu, prowadzą do osiągnięcia wskaźników, w tym zysków i obrotów oraz czy wpływają na opłacalność projektu (kryterium 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia konkursu).

 

Ustalenie grupy klientów planowanej do budowy, rozbudowy lub modernizacji przystani/mariny/portu jest istotne przede wszystkim ze względu na wykluczenie możliwości sfinansowania infrastruktury transportowej oraz środków transportu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (poziom intensywności zależy wtedy od lokalizacji inwestycji oraz od statusu przedsiębiorstwa (mały lub średni). Z kolei w przypadku pomocy na porty (intensywność 80% niezależnie od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa) wydatki można uznać za kwalifikowane m.in. pod warunkiem, że: są związane z transportem i nie są związane z suprastrukturą portową. W kontekście procentowego określenia potencjalnych klientów przystani istotne jest zatem, ustalenie, czy przystań będzie świadczyła usługi portowe związane z transportem (klienci prowadzący działalność transportową) a jeśli tak, to niezależnie od % takich usług związanych z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie inwestycji w budowę lub rozbudowę przystani z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Jest natomiast możliwe sfinansowanie w ramach pomocy na porty mając na względzie wszystkie ograniczenia związane z grupą kosztów, które nie są uznane za kwalifikowane z tego rodzaju pomocy (strona 55 i następne Instrukcji wypełniania wniosku). I jednocześnie wydatki te, niekwalifikowane w pomocy na porty – jeśli związane z transportem – nie mogą być również sfinansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej (pozycje kategorii wydatków we wniosku: roboty budowalne, środki trwałe wartości prawne i niematerialne).

Należy mieć jednocześnie na względzie, że ostateczna ocena prawidłowości i dopuszczalności pomocy publicznej będzie przedmiotem oceny merytorycznej po zapoznaniu się z pełnym opisem projektu oraz ewentualnymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami. Jednocześnie informujemy że zgodnie z § 17 ust. 8 Ogłoszenia o konkursie PARP może wezwać wnioskodawcę do poprawy lub uzupełnienia wniosku w zakresie podlegającym ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów. Możliwe jest jednokrotne dokonanie poprawy lub uzupełnienia wniosku w ramach danego kryterium.

Eksperci posługują się opisem kryterium „Innowacyjność” wskazanym w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz definicjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Przedmiotem wdrożenia w projekcie może być proces, technologia, rozwiązanie lub produkt (wyrób lub usługa). Co należy rozumieć przez innowacyjny produkt, proces, technologie lub rozwiązanie wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 24 i następne).

Jeżeli wystąpiłoby naruszenie skutkujące wpisaniem na listę „Podmiotów wykluczonych PARP”, to wnioskodawca / beneficjent może zostać o tym uprzednio poinformowany korespondencją związaną z rozwiązaniem wskazanej umowy, w której nastąpiło naruszenie.

Wpisanie na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” regulują zapisy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) art. 6b ust. 3, pkt 3, litera c)

Ust. 3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego:

Pkt 3c) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5–9, który:

naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy.

Zatem podmiot jest wpisywany na listę „Podmiotów wykluczonych PARP” na okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy.

Zasady szczegółowe dotyczące wpisania na listę reguluje zarządzenie wewnętrzne PARP. O tym, czy naruszenie umowy zawartej z PARP jest istotne, decyduje dyrektor departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, kierując się w toku oceny m.in. brzmieniem zapisów naruszonej umowy i charakterem naruszonych obowiązków.

Jeśli zaistniała taka sytuacja w przypadku podmiotu zainteresowanego wzięciem udziału w innym konkursie organizowanym przez PARP, można zwrócić się do z zapytaniem do dyrektora departamentu lub biura odpowiedzialnego za nadzór nad umową, której dotyczy naruszenie, czy podmiot (wnioskodawca/beneficjent) znajduje się na liście „Podmiotów wykluczonych PARP” i np. kiedy nastąpiło wpisanie na listę.

Pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w toku oceny wniosku złożonego na konkurs, dokonujący weryfikacji kryterium nr 1 Warunków formalnych zg. z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia konkursu, jest obowiązany sprawdzić czy wnioskodawca podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia. Sprawdzenia, dokonuje się również w dniu zawarcia umowy przed jej zawarciem. W przypadku wykluczenia sprawdzanego podmiotu z możliwości otrzymania wsparcia nie udziela się wsparcia.

Zapis § 13 Ogłoszenia konkursu odnosi się, zgodnie z brzmieniem, do całości budżetu projektu (tj. wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).

Jak wspomniano w Kryterium oceny nr 5 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu) ocenie podlega czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania.

Zatem we wniosku, w Sekcji IX, w polu Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu należy wyczerpująco opisać i wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego (kto udzieli kredytu lub pożyczki, w jakiej wysokości i na jakich warunkach). Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W ocenie tego kryterium eksperci oceniający badają również dane finansowe przedstawione w Tabelach finansowych wnioskodawcy (załącznik 7 do Ogłoszenia), które powinny być spójne z opisem tego punktu wniosku (w Tabelach powinny znaleźć odzwierciedlenie kredyty i pożyczki oraz koszty z nimi związane), a jeśli projekt nie wymaga zewnętrznego finansowania, to Tabele powinny wskazywać na stan środków pozwalających na finansowanie własne.

Zwracamy uwagę na zapisy Wzoru umowy w sprawie projektu (§ 8 ust. 9 oraz 12): Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. W przypadku refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność i zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zatem poza zaliczką dofinansowania, muszą Państwo finansować projekt ze środków własnych, w tym VAT, które to po zatwierdzeniu wniosku o płatność będą Państwu wypłacane zgodnie z przysługującą intensywnością wsparcia rozliczanych wydatków. Jednocześnie, PARP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, a ten termin może jeszcze ulec wydłużeniu, na co wskazano w ust. 13 wspomnianego paragrafu. Jednocześnie, zgodnie z § 8 ust. 18 wzoru umowy, płatność końcowa może zostać zrealizowana po spełnieniu kolejnych warunków, związanych z rozliczeniem całości projektu w tym osiągnięciem wskaźników z zakresu merytorycznego projektu.

Należy wziąć pod uwagę również zapisy (§ 8 ust. 16 wzoru umowy).

Tak. W kryterium ocenie podlega, czy zgłoszeni członkowie zespołu projektowego są pracownikami wnioskodawcy lub jednostek organizacyjnych wnioskodawcy. Przez pracownika rozumie się pracownika określonego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).

W kryterium ocenie podlega, czy zgłoszeni członkowie zespołu projektowego są pracownikami wnioskodawcy lub jednostek organizacyjnych wnioskodawcy. Przez pracownika rozumie się pracownika określonego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299).

Warunkiem wyboru projektu w naborze jest:

 1. zgłoszenie opisu problemu projektowego;
 2. potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu;
 3. zgłoszenie zespołu projektowego i potwierdzenie, w formie listu intencyjnego, uczestnictwa osób wchodzących w skład tego zespołu w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.
 1. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów pomoc w pierwszej kolejności jest przyznawana projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Diagnoza i uzasadnienie wyboru głównego problemu zgłoszonego w ramach projektu”.
 2. W przypadku, gdy powyższe kryterium rozstrzygające nie jest wystarczające do określenia kolejności projektów na liście projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy, kolejność w odniesieniu do projektów z jednakową liczbą punktów (zarówno 2 łączną, jak i w ww. kryterium rozstrzygającym) określa się według stopy bezrobocia w województwie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). W przypadku projektów, w których wnioskodawcą są JST wspólnie składające wniosek pod uwagę będzie brana średnia stóp bezrobocia w województwach, w których siedzibę mają JST. Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których lokalizacja wnioskodawcy znajduje się w województwie o wyższej stopie bezrobocia.

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowany jeżeli spełni warunki określone w dokumentacji programowej. Kategorią właściwą dla opisanego wydatku jako „koszty usługi rzecznika patentowego i opłat wnoszonych do urzędu patentowego w celu zgłoszenia patentowego wynalazku powstałego w ramach projektu” wydaje się być kategoria „Usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji” ponieważ, zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” wydatkami kwalifikowanymi w tej kategorii „będą wydatki związane z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych certyfikatów i znaków jakości jak również koszt uzyskania samych certyfikatów i znaków jakości”. Nie mniej jednak za prawidłowe przyporządkowanie wydatku do kategorii odpowiedzialny jest Wnioskodawca a podstawą do analizy i oceny jest przedmiot projektu i informacje przedstawione we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z katalogiem określonym w Ogłoszeniu konkursu § 7.

Powyżej użyliśmy celowo sformułowań „może” oraz „wydaje się być” ponieważ to Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia natomiast w celu poprawnego jego przygotowania udostępnione zostały dokumenty programowe takie jak „Ogłoszenie konkursu”, „Kryteria wyboru projektów”, czy też „Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”. PARP nie konsultuje poprawności przygotowanej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie wsparcia i nie dokonuje analizy poprawności przyporządkowania wydatków do określonych kategorii na etapie. Właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Składając wypełniony wniosek Wnioskodawca bierze udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie najwyżej ocenionych projektów, natomiast jednym z elementów oceny jest prawidłowe przyporządkowanie wydatków do kategorii. Konsultowanie poprawności wskazanych przez Wnioskodawcę informacji powodowałoby, że autorem treści wniosku nie jest Wnioskodawca a PARP. Dodatkowo naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich Wnioskodawców. W przypadku błędnego przyporządkowania w trakcie oceny będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, np. „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony wniosek.

Zgodnie § 3 ust.2 Ogłoszenia konkursu wskaźniki określone w projektach muszą przyczyniać się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu, określonych w załączniku 3 do Ogłoszenia. Wnioskodawca nie jest zobowiązany przyczynić się do osiągnięcia w swoim projekcie wszystkich wskaźników określonych dla Programu, natomiast nie przyczynienie się do żadnego z nich (wskazanie wartości równych 0 w każdym ze wskaźników) spowoduje negatywną ocenę w kryterium: Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu. Wskaźniki określone we wniosku mają wynikać bezpośrednio z zakresu merytorycznego projektu i każdorazowo Wnioskodawca decyduje o wyborze wskaźników adekwatnych do charakteru projektu. Należy przy tym pamiętać, że projekty w schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich powinny dotyczyć zastosowania w przedsiębiorstwie lub wprowadzenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. W związku z tym Wnioskodawca powinien spełnić minimum jeden wskaźnik dot. innowacyjnych procesów/rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie lub innowacyjnych produktów (usług)/procesów/rozwiązań wprowadzonych na rynek. Lista wszystkich wskaźników wraz z ich opisem wskazana jest w Instrukcji wypełniania wniosku w części XI. Wskaźniki.

Zgodnie z załącznikiem 5 Kryteria wyboru projektów w ramach oceny kryterium „Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu” ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu. Ocena w zakresie spełnienia tego kryterium ma charakter jakościowy, a nie ilościowy. W związku z tym wysokość punktacji w ramach tego kryterium będzie uzależniona od stopnia spełnienia wszystkich elementów składowych kryterium, w tym wskaźników.

Wyłącznie przekształcenie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych powoduje, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki działalności przekształcanej. Tym samym Wnioskodawca, który dokonał przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, dalej: KSH) nabywa wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w powyższym przypadku historia działalności Wnioskodawcy będzie wykraczać poza datę wynikającą z dokumentu rejestrowego tj. 31.08.2021 r. Nowy numer NIP nadany po przekształceniu nie będzie stanowił przesłanki, która podważa kontynuację działalności Wnioskodawcy ponieważ zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 166), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem przekształceń które nie dotyczą działalności gospodarczej. Wnioskodawca, rozumiany jako podmiot przed i po przekształceniu, spełni przywołany w pytaniu warunek formalny wówczas gdy zamknie przynajmniej jeden rok obrotowy trwający 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnie przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 20 000 EUR. Równocześnie podkreślamy, że weryfikacja warunków formalnych jest prowadzona przez oceniających na podstawie złożonego wniosku. Nie jest zatem możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące spełnienia warunku ponieważ za ocenę jego spełnienia będą odpowiadać oceniający weryfikujący dokumentację złożoną w konkursie. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy mieć na uwadze spełnienie kryteriów wyboru, w tym kryterium formalnego projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt 2: Czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014?" - tj. po przekształceniu Wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Minimalny wymagany poziom przychodów 20 tys. EUR, które powinien uzyskiwać wnioskodawca składający wniosek o udzielenie wsparcia, dotyczy przychodów ogółem z całej działalności podmiotu.

W § 5 ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys. EUR, zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu). Ponadto Ogłoszenie nie nakłada żadnych dodatkowych warunków jeśli chodzi o przychody z wybranej wyodrębnionej działalności.

Dodatkowo informuję, iż doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów w danym obszarze wsparcia oceniana będzie w kryterium 4: „Projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykonalny”.

Z treści pytania wynika, że istnieje rozbieżność między działalnością hotelarską a hodowlą ryb, zatem PKD projektu nie będzie dot. działalności hotelarskiej, ponieważ udostępnianie zbiornika wodnego osobom indywidualnym w celu umożliwienia im hodowli ryb i ich przetwarzania nie jest działalnością hotelarską. Nie można obecnie stwierdzić jaki jest to przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją PKD i czy jest to PKD dotyczące rybołówstwa i akwakultury. Po stronie Wnioskodawcy leży obowiązek właściwego określenia PKD odpowiadającego rzeczywistej działalności, której dotyczy projekt. PARP nie może dokonać takiej klasyfikacji na etapie zadawania pytań. Ostateczna ocena możliwa będzie dopiero podczas oceny merytorycznej po zapoznaniu się z całościowym opisem projektu, w tym ze zdefiniowanym celem projektu oraz jego zakresem merytoryczno-finansowym.

Przypominam również, iż według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Podmioty z branży hotelarskiej i turystycznej prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia mogą ubiegać się o pozyskanie wsparcia na rozwój infrastruktury, przy czym infrastruktura ta nie może być wykorzystywana do działalności wykluczonej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.
Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku.
Należy opisać planowane do realizacji działania (zadania) partnera, które powinny być spójne z zadaniami określonymi w projekcie umowy partnerskiej oraz opisać ich znaczenie dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów projektu.
Pomiędzy wnioskodawcą i partnerem powinien zostać ustanowiony jasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Należy mieć na uwadze, że w toku oceny jakości partnerstwa ocenie będzie podlegać, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie projektu oraz stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, jego wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Ogłoszenia konkursu zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług, jednakże należy zwrócić uwagę, że partnerstwa obejmujące jedynie zamówienie od podmiotu norweskiego produktu „z półki”, bez wykazania wspólnych celów gospodarczych lub społecznych oraz bez odpowiedniego zaangażowania partnera w osiągnięcie celów projektu nie będą uznane za partnerstwo.
Podobnie w przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie jedynie wytworzenie produktu, usługi lub rozwiązania na zamówienie podmiotu norweskiego.
Za projekt partnerski nie będą również uznane działania polegające na wprowadzaniu na rynek norweski polskich produktów oraz zlecanie podmiotom norweskim usług marketingu, promocji i pośrednictwa w sprzedaży produktów lub usług w Norwegii.

Jeśli wnioskodawca planuje współpracę z jednostką badawczo-rozwojową, należy wskazać we wniosku w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi, należy opisać charakter planowanej współpracy tj. jakie działania (prace rozwojowe) zostały zaplanowane do realizacji przez jednostkę badawczo-rozwojową. Wnioskodawca powinien określić rolę jednostki badawczo-rozwojowej w kontekście działań przewidzianych do realizacji w projekcie oraz zakresu rzeczowo-finansowego projektu. Należy wskazać we wniosku, w jaki sposób współpraca z jednostką badawczo-rozwojową przyczyni się do opracowania i/lub wdrożenia innowacji w ramach projektu. Dokumentacja konkursowa nie przewiduje opisu konkretnych modeli współpracy i nie wskazuje preferowanych, co oznacza, że to od wnioskodawcy zależy szczegółowość opisu współpracy z jednostką. Należy zauważyć, że jakość współpracy z jednostką badawczo-rozwojową będzie podlegać ocenie, a projekt może uzyskać dodatkowe punkty, jednakże samo opisanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową w projekcie nie jest wystarczające do uznania kryterium za spełnione.
Nie należy wybierać jednostki przed złożeniem wniosku. We wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca zadeklaruje, czy w projekcie będzie brała udział jednostka badawczo-rozwojowa oraz przedstawi opis potencjalnej współpracy. Może wskazać potencjalne jednostki, z którymi planuje nawiązanie współpracy lub jednostki, uczelnie z którymi już współpracował jednak wyboru konkretnego podmiotu w tym zakresie może dokonać dopiero w okresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku pozytywnej oceny projektu tj. najwcześniej po ogłoszeniu przez PARP listy projektów rekomendowanych do wsparcia.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury, a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenia wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu, załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr 651/2014, a regionalna pomoc inwestycyjna, którą chcieliby Państwo wykorzystać w opisanym projekcie jest pomocą udzielaną na podstawie rozporządzenia KE 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Podsumowując, w ramach konkursu pomoc publiczną mogą otrzymać tylko takie rodzaje działalności (przedmiot projektu) jakie dopuszczają przepisy rozporządzenia blokowego KE 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, wskazana działalność, tj. hodowla ryb i robaków do ich karmienia, nie jest taką działalnością, niezależnie od faktu, że jest to działalność w obszarze wód śródlądowych lub morskich.

Wskazany zakres projektu będzie uznany za działalność wykluczoną, ponieważ dotyczy działalności w obszarze rybołówstwa i akwakultury a wskazana działalność jest działalnością wykluczoną z możliwości udzielenie wsparcia w ramach konkursu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (mówią o tym kryteria wyboru projektu załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

Podstawą udzielania pomocy publicznej w ramach konkursu jest wskazane wyżej rozporządzenie krajowe, w którym zastosowane są rodzaje pomocy publicznej z rozporządzenia KE nr 651/2014. PARP nie może udzielić zatem pomocy na działalność, która jest wykluczona w rozporządzeniu KE nr. 651/2014.

W wyżej wskazanym § 5 ust. 2 rozporządzenia krajowego m.in. przywołany jest przepis art. 1 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, który wskazuje, że rozporządzenie to nie ma zastosowania do pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000, z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo[1]rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych.

Definicja sektora rybołówstwa i akwakultury zawarta została w art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013, zgodnie z którym sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013).

Środek trwały zakupiony w ramach projektu i finansowany ze środków NMF powinien być wykorzystywany wyłącznie w ramach projektu. Zgodnie z art. 8.2 pkt.2 lit. d Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 „Za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów uznane będą koszty faktycznie poniesione w ramach projektu, spełniające poniższe kryteria: d) muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności”.

Wnioskodawca kupując określone środki trwałe powinien wykorzystywać je na cele projektu ponieważ ich sfinansowanie jest możliwe tylko wówczas gdy wydatek spełnia warunki określone w dokumentacji projektowej w tym w Ogłoszeniu konkursu i Kryteriach wyboru projektów, m.in. jest to wydatek uzasadniony i racjonalny, będzie wykorzystywany wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będzie nabyty od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, czy też będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca przedstawiając we wniosku poszczególne środki trwałe i udowadniając ich niezbędność jest zobligowany, po uzyskaniu wsparcia, do osiągnięcia rezultatów przedstawionych we wniosku. Oznacza to, że środki trwałe stanowią narzędzia niezbędne Wnioskodawcy do realizacji projektu. W przypadku ich nadmiernej eksploatacji mogą one ulec zużyciu, co w konsekwencji uniemożliwi Wnioskodawcy dokończenie projektu i osiągnięcie rezultatów przedstawionych we wniosku.

W związku z powyższym środki trwałe, które mogą być kwalifikowane jedynie wówczas gdy są bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów powinny być wykorzystywane w pierwszej kolejności w ramach projektu.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od przedmiotu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu):

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej.

W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku środków transportu przeznaczonych do realizacji ww. działalności wykluczonych, kwalifikowane mogą być dodatkowe koszty inwestycji służące zmniejszeniu wpływu danego środka transportu na środowisko, w ramach pomocy na ochronę środowiska.

W przypadku innego przedmiotu działalności, której dotyczy projekt, wydatki na środki transportu mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią ogólne warunki opisane w kryterium wyboru projektów dotyczącym kwalifikowalności wydatków, tj. będą racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celów projektu i celów schematu.

W konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" z ubiegania się wsparcie nie są wykluczone podmioty, których przedmiotem przeważającej działalności jest rybołówstwo, pod warunkiem że jednocześnie projekt złożony w konkursie nie będzie dotyczył rybołówstwa lub akwakultury.

Według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Jeśli ww. PKD są tożsame tj. przedmiot projektu dotyczy również rybołówstwa, to będzie on wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia.

Szerzej omówiono te zagadnienia w „Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia” w części „Numer standaryzowanej klasyfikacji przemysłowej (NACE) dotyczący przedmiotu projektu” na stronach od 7 do 8.

Zgodnie z „Kryteriami wyboru projektów” stanowiącymi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu w kryterium „Innowacyjność” nie przewidziano taryfikatora przyznania konkretnej liczby punktów za spełnienie określonego warunku zawartego w treści kryterium. Ocenie podlega m.in. stopień spełnienia kryterium co oznacza, że Wnioskodawcy spełniający kryterium w wyższym stopniu otrzymają wyższą ocenę punktową. Na stopień spełnienia kryterium będzie miał wpływ poziom innowacyjności jednak nie jest to jedyna przesłanka warunkująca liczbę otrzymanych punktów. Eksperci oceniający informacje przedstawione przez Wnioskodawcę do określenia liczby punktów będą analizować także inne elementy wskazane w opisie kryterium np. znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy. Skala punktacji wykorzystywana do oceny ww. kryterium została przedstawiona w powyższym dokumencie i wynosi od 0 pkt. do 4 pkt.

Wszystkie projekty złożone w ramach trwającego obecnie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” oceniane będą zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5, Ogłoszenia konkursu Programu. Ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu projekt jest przygotowany do realizacji przy uwzględnieniu zasobów wnioskodawcy. Dokumentacja konkursowa nie narzuca Wnioskodawcy realizowania projektu według etapów. To do Wnioskodawcy należy kwestia prawidłowego przygotowania realizacji projektu, nakreślenia kolejności występowania poszczególnych prac oraz związanych z tą kwestią zasadnością i racjonalnym zaplanowaniem poszczególnych wydatków. Projekt powinien stanowić jedną całość i być przygotowany w sposób logiczny i spójny. To Wnioskodawca ocenia ryzyka opłacalności projektu, jeżeli to od wyniku prowadzonych badań uzależnia dalszy etap zasadności i realizacji projektu. Jeśli wyniki badań mają bezpośredni efekt na kolejne prace inwestycyjne to zaplanowanie ich równolegle z pracami badawczymi podważa konieczność prowadzenia takich prac badawczych.

To przedsiębiorca samodzielnie planuje zakres czasowy realizacji projektu, a jego spójność i racjonalność podlega ocenie w ramach kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr. 5 do Ogłoszenia. Data 30.04. 2024 jest datą graniczną dla okresu kwalifikowalności wydatków w całym programie (co wynika z  § 7 ust. 2 Ogłoszenia konkursu), co oznacza, że poza tą datę nie mogą wykraczać realizowane projekty, natomiast datę zakończenia realizacji danego projektu ustala Wnioskodawca samodzielnie zgodnie z indywidualnym harmonogramem projektu. Wypłata płatności końcowej (ostatniej transzy w formie refundacji) następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu. Szczegółowe warunki wypłat określa umowa ws projektu (załącznik nr 10 do Ogłoszenia w , § 8).

Jeśli przedmiotem projektu będzie wprowadzenie na rynek (komercjalizacja) innowacyjnej usługi, to za kwalifikowalne możemy uznać wydatki z określonego w Ogłoszeniu konkursu katalogu kosztów, które są niezbędne do rozpoczęcia świadczenia tej usługi, co należy uzasadnić. Ponadto kwalifikowalność wydatków będzie podlegała ocenie zgodnie z wszystkimi aspektami wymienionymi w kryterium nr. 7 Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu z załącznik nr 5 do Ogłoszenia tj. Kryteria wyboru projektów.

Tak, posiadanie środków należy wykazać we wniosku o udzielenie wsparcia, w części XIV Źródła finansowania wydatków. Zdolność do sfinansowania projektu, nie tylko części wkładu własnego, ale płynnej realizacji projektu do momentu zakończenia inwestycji jest przedmiotem oceny merytorycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru projektów.

W zakresie szacowania kosztów planowanych do poniesienia w ramach wniosku o udzielenie wsparcia w Programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania kurs euro wskazany w Ogłoszeniu konkursu w § 4 i 5, który dotyczy tylko przeliczania na EUR kwot przychodów, o których mowa w § 5. Przedsiębiorca w celu oszacowania wydatku może przyjąć kurs euro z dnia dokonania szacowania, może też oszacować wydatek w inny sposób podając uzasadnienie we wniosku ( niepewna sytuacja rynkowa, przewidywany wzrost kursów walut itd.) dokonując analizy ryzyka kursowego i opisując przyjęte przy szacowaniu założenia. Każdy wydatek oraz koszt jego oszacowania będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami wyboru projektów załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu. Należy pamiętać, że powyższe dotyczy wstępnego szacowania, a nie przeprowadzenia pełnej procedury konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych.

Tak można, nawet powinno się dokonać samodzielnie określenia i uzasadnienia wyboru danej kategorii wydatków co będzie skutkowało tym, że Generator Wniosków przyporządkuje automatycznie dany wydatek do prawidłowego rodzaju pomocy oraz „obliczy” możliwą w danym przypadku intensywność pomocy tj. maksymalny możliwy % dofinansowania. Taki wybór należy uzasadnić w częściach opisowych Harmonogramu rzeczowo – finansowego na zasadach ogólnych opisanych w Instrukcji wypełniania wniosku. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia konkursu, kryteria wyboru projektów, w ramach kryterium nr. 7: Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu, ocenie podlega wiele aspektów związanych z kwalifikowalnością, a w tym również czy są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków i czy są kwalifikowalne zgodnie z zasadami pomocy publicznej. Zatem odpowiedź na pytanie czy Oceniający mogą zakwestionować Państwa wybór jest twierdząca – mogą, bo to podlega ocenie. Niemniej jednak należy pamiętać, że w razie wątpliwości Oceniający mogą wezwać do wyjaśnień, poprawy i uzupełnienia Wniosku o dofinansowanie w zakresie każdego aspektu danego kryterium.

Instrukcja wypełniania wniosku jest materiałem pomocniczym, który należy czytać łącznie z przepisami Ogłoszenia konkursu które stanowią, w paragrafie 10 ust. 2 pkt. 11 że „pomoc publiczna przeznaczona na planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia 651/2014”. Powyższe artykuły rozporządzenia są również przywołane w Instrukcji przy opisywaniu wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp. Zdanie w Instrukcji dotyczące wydatków, które nie są wydatkami kwalifikowanymi wynika wprost z art. 56 b pkt. 3 (porty morskie) oraz art. 56 c pkt. 3 (porty śródlądowe) rozporządzenia KE 651/2014.

Definicja suprastruktury portowej zawarta w Instrukcji również jest tożsama z definicją zawartą we wspomnianym rozporządzeniu, zatem wydatki spełniające definicje suprastruktury portowej nie będą wydatkami kwalifikowanymi w ramach tej kategorii wydatków jaką jest kategoria: pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania. Podsumowując wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów morskich lub śródlądowych (art. 56 b i 56c rozp. 651/2014), muszą spełniać poniższe warunki :

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem,
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozp. 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp,
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem, 
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozp. 651/2014 suprastruktury portowej.

Ponadto ww. wydatki będą kwalifikowalne jeśli:

 • są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków,
 • są zgodne z zasadami pomocy publicznej (poziom dofinansowania zgodny z dopuszczalnymi limitami intensywności, zachowany próg pomocy publicznej),
 • są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych działań i celów projektu,
 • są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań w projekcie.

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia KE 651/2014 uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. W związku z powyższym projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia ani w dniu złożenia wniosku. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Nie będzie również rozpoczęciem realizacji projektu, a co za tym idzie nie będzie to naruszeniem efektu zachęty, zawarcie umowy najmu nieruchomości, która będzie wykorzystywana w ramach projektu. Niemniej jednak po stronie Wnioskodawcy leży wykazanie, że nie został naruszony efekt zachęty w przypadku inwestycji polegającej na przeprowadzeniu robót budowlanych w nieruchomości w stanie surowym. Na podstawie informacji wskazanych w pytaniu nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie zostanie naruszony efekt zachęty. Należy mieć na uwadze, że naruszenie efektu zachęty wiąże się z uznaniem za niekwalifikowalne wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie. Ponadto należy zwrócić uwagę, że zasoby w postaci nieruchomości oraz ryzyka związane z realizacją inwestycji będą przedmiotem oceny projektu zgodnie z kryteriami wyboru projektów, które stanowią załącznik nr 5 do Ogłoszenia o konkursie, w tym w ramach kryterium: Projekt jest przygotowany do realizacji. W tym zakresie niezbędne jest wykazanie we wniosku o udzielenie wsparcia, w jaki sposób przedsiębiorca zabezpieczył swoje prawa do nieruchomości (której właścicielem jest inny podmiot), w której planuje długoletnią działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu domu seniora. Ponadto należy wykazać, w jaki sposób Wnioskodawca pozyska lub pozyskał wszelkie niezbędne dokumenty administracyjne konieczne do przeprowadzenia wspomnianej inwestycji.

Odnosząc się do kwestii dokonania zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej i wpływu ww. zmiany na udział i ocenę wnioskodawcy w konkursie, informuję, że o ile taka zmiana zostanie dokonana na podstawie przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej: „KSH”), z zachowaniem tzw. tożsamości podmiotowej spółki, jest ona możliwa. Możliwość przekształcenia spółki z o.o. w inną spółkę prawa handlowego, w tym spółkę jawną, wynika wprost z art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Niedopuszczalne jest natomiast przekształcenie spółki z o.o. w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, nie jest też możliwe przekształcenie spółki z o.o. w upadłości.

Należy mieć na uwadze przebieg oceny projektu  - we wniosku o udzielenie wsparcia należy podać aktualne dane na dzień składania wniosku dotyczące m.in.: statusu wnioskodawcy, NIP wnioskodawcy, REGON. Wniosek w pierwszym etapie podlega weryfikacji spełnienia warunków formalnych zgodnie z Załącznikiem nr 4. Do ogłoszenia konkursu Wnioski, które spełniły warunki formalne, podlegają ocenie spełniania kryteriów wyboru projektów, ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów określone w załączniku 5 do ogłoszenia  na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz złożonych wyjaśnień.

Co do zasady wnioskodawca może wprowadzać zmiany do wniosku. W przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, należy jednak mieć na uwadze, spełnienie kryteriów wyboru w tym, co najmniej jednego z kryteriów formalnych projektu nr 2.: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach danego schematu, pkt. 2 : czy "Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014" - tj. po przekształceniu wnioskodawca nadal musi pozostać posiadać status MŚP.

Natomiast po podpisaniu umowy wnioskodawca musi poinformować PARP o wszelkich zmianach dotyczących wnioskodawcy, kwestie dotyczące zmian w umowie zostały, określone w § 17  we wzorze umowy w sprawie projektu (załącznik 10 do Ogłoszenia) .

Przy ocenie spełniania kryterium 5 „ Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu” na podstawie informacji z wniosku o wsparcie oraz załączonych tabel finansowych będzie sprawdzane, czy Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym oszacowana wiarygodność zewnętrznych źródeł finansowania i stopień ryzyka związany z ich pozyskaniem.

W ramach kryterium nr 2 – „Projekt jest opłacalny i jego realizacja jest uzasadniona” ocenie będzie podlegać, czy i w jakim stopniu realizacja projektu jest uzasadniona i opłacalna. Aspekty wg których projekt będzie oceniany zostały opisane w załączniku nr 5 do Ogłoszenie konkursu, tj: 

 • potrzeba realizacji projektu,
 • prognoza finansowa przychodów oraz kosztów, 
 • prawidłowość i realność analizy rynku, założeń przyjętych przy określaniu potencjału rynkowego, 
 • adekwatność kwoty wnioskowanej do planowanego przedsięwzięcia.

Podobnie jak w innych kryteriach, ocena nie zawiera taryfikatora tzn. nie będzie prowadzona wg ustalonego podziału punktów za wybrane aspekty ujawnione we wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie oceniany całościowo, a ocenie i punktacji będzie podlegał stopień spełnienia danego kryterium w oparciu o wymienione wyżej aspekty tj. czy kryterium jest spełnione w stopniu słabym, podstawowym, wystarczającym, dobrym czy bardzo dobrym. Zgodnie z § 17 ust. 5 Ogłoszenie konkursu wyższa liczba punktów w danym kryterium oznacza wyższy stopień spełnienia danego kryterium, w tym również prawidłowość i realność oraz rzetelność danych finansowych oraz poziom rentowności i opłacalności wyrażony wskaźnikami IRR i NPV

Lista zgodnie z jej nazwą będzie zawierać projekty rekomendowane do udzielenia wsparcia, a rekomendowane mogą być tylko te, o których mowa w Ogłoszeniu o konkursie w paragrafie 18 ust 4. Zatem jeśli projekt spełni kryteria i uzyska wymaganą liczbę punktów a nie wystarczy dla niego budżetu nie będzie rekomendowany do udzielenia wsparcia i znajdzie się na liście rezerwowej.

Wszystkie zaplanowane w projekcie wydatki, aby zostały uznane za kwalifikowane muszą być uzasadnione i niezbędne do realizacji z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu. Zakup każdego środka trwałego powinien być związany z przedmiotem projektu. Jednocześnie Wnioskodawca powinien wykazać zgodność wnioskowanego dofinansowania z przepisami o pomocy publicznej. Co do zasady zakup maszyny produkcyjnej powinien być realizowany wyłącznie w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej i zgodnie z intensywnością wparcia określoną mapą pomocy regionalnej. Na powyższe nie ma wpływu stopień amortyzacji „starego” środka trwałego, którego miałaby dotyczyć wspomniana wymiana. W przypadku pomocy na ochronę środowiska należy zwrócić uwagę na definicję efektywności energetycznej określoną w rozporządzeniu KE 651/2014 i określić inwestycję referencyjną. W tym kontekście należy rozpatrywać zakup maszyny – jeśli to jest maszyna produkcyjna, to jej kupno nie jest związane tylko i wyłącznie ze zwiększeniem efektywności energetycznej, bo jej zakup realizowany jest w celu produkcji, a lepsze parametry efektywności energetycznej będą dodatkowym atutem takiej inwestycji, a nie celem samym w sobie. Z tego względu, jeśli nie będzie to zakup związany z którąkolwiek z czterech możliwych form inwestycji początkowej (inwestycja początkowa jest konieczna, aby wydatek był wydatkiem kwalifikowanym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej), po stronie wnioskodawcy leży wykazanie, że zakup ten może być zakwalifikowany jako wydatek w ramach dodatkowych kosztów związanych z efektywnością energetyczną. W takiej sytuacji w każdym przypadku należy dokonać porównania z inwestycją referencyjną, a różnica wydatków inwestycji planowanej i referencyjnej będzie stanowić wydatki kwalifikowane. Należy pamiętać, że celem pomocy na efektywność energetyczną jest tylko ograniczenie zużycia energii (prądu i ciepłą). Nie jest to rozwiązanie „zastępcze” dla sytuacji, gdy nie są spełnione warunki inwestycji początkowej. Sposób opisu oraz określenie powiązania pomiędzy danym wydatkiem a wybraną kategorią pomocy zależy od Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W przypadku kosztów związanych z systemem zarządzania energią czy sterowania oświetleniem stosujemy tą samą zasadę – jeśli wydatki te są częścią integralną inwestycji związaną z jedną z 4 form inwestycji początkowej opisanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, to wydatki te można sfinansować w kategorii pod nazwą: środki trwałe i będą finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Natomiast jeśli nie mamy do czynienia z żadną formą inwestycji początkowej to Wnioskodawca musi spełnić wszystkie warunki udzielenia pomocy w ramach art. 38 i uzasadnić że całkowity koszt danego zakupu jest związany i ma na celu tylko i wyłącznie ograniczenie zużycia energii (prądu i ciepła) i wtedy może być w całości uznany za wydatek kwalifikowany w ramach pomocy udzielanej na podst. Art. 38 rozporządzenia KE 651/2014. To po stronie Wnioskodawcy leży opisanie i uzasadnienie powiązania zaproponowanego wydatku z wybraną kategorią kosztów. 

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia dla ww. Schematu w części XII Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazano w kategorii Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania (art. 56b oraz 56c rozporządzenia 651/2014) definicje m.in. zarówno portu jak i infrastruktury portowej (definicje są tożsame z definicjami rozporządzenia 651/2014):

 1. Port oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;
 2. Infrastruktura portowa oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Równocześnie w ww. Instrukcji wskazano: Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

 • inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;
 • inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;
 • pogłębiania.

Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Mając na uwadze powyższe wskazane domki dla turystów nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w ramach niniejszej kategorii wydatków w ramach Pomocy na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, bo inwestycja w domki dla turystów nie jest infrastrukturą portową. Jednakże jeśli planowana inwestycja będzie spełniała jedną z czterech form inwestycji początkowej (wskazanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz przywołanej w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) możliwe byłoby przypisanie robót budowlanych związanych w domkami w kategorii wydatków o nazwie: Nabycie robót i materiałów budowlanych, która jest finansowana z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji danego rodzaju wydatku do odpowiedniej kategorii kosztów, które możliwe są do sfinansowania w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, nie oznacza jednak ostatecznej pozytywnej kwalifikacji projektu. Jak wskazano na początku projekt będzie oceniany nie tylko pod względem prawidłowości wydatków i kategorii pomocy, ale przede wszystkim pod kątem spełnienia celów schematu, zgodnie kryteriami oceny wskazanymi w załączniku nr 5 do Ogłoszenia konkursu.

Zakup środków trwałych, w tym mobilnych, może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w kategorii Nabycie nowych środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości). Jednakże należy zwrócić tutaj uwagę na zapisy § 7 ust. 1 Ogłoszenia o konkursie, który wskazuje, że wydatki finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej będą mogły być finansowane w ramach tej pomocy pod warunkiem, że inwestycja będąca przedmiotem projektu będzie spełniała warunki jednej z czterech form inwestycji początkowej tj.: inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z:

 1. założeniem nowego zakładu,
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W powyższym kontekście należy rozpatrywać zakup jachtu, jako wydatku, który musi być związany z projektem, który wypełnia definicję jednej z powyższych form inwestycji początkowej. Ponadto zwracamy uwagę, że zakup środków transportu (w tym transportu wodnego) w celu realizacji działalności transportowej nie jest możliwy, gdyż działalność transportowa jest działalnością wykluczoną i nie można na nią przyznać regionalnej pomocy inwestycyjnej, więcej o działalności wykluczonej można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wnioskodawca, który planuje współpracować z jednostką badawczo-rozwojową musi opisać zakres planowanej współpracy z jednostką i uzasadnić, na czym opiera twierdzenie, iż w projekcie zajdzie potrzeba takiej współpracy. Należy mieć jednak na uwadze zasady dotyczące zakazu rozpoczęcia realizacji projektu przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia – zatem wnioskodawca nie może dokonać wyboru jednostki badawczo-rozwojowej przed złożeniem wniosku (tj. nie może zawrzeć z nią umowy dotyczącej współpracy). Wnioskodawca może wskazać potencjalne jednostki badawczo-rozwojowe, z którymi planuje współpracę przy realizacji projektu. Natomiast zawarcie wiążącej umowy z jednostką badawczo-rozwojową może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia, jednakże początek okresu kwalifikowalności wydatków następuje dopiero od dnia ogłoszenia przez PARP listy projektów rekomendowanych do wsparcia (wydatki poniesione od tego dnia mogą być uznane za kwalifikowalne). Jednostki badawczo-rozwojowe muszą zostać wybrane zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych, które umieszczone są na stronie internetowej www.parp.gov.pl/funduszenorweskie w części Dokumenty źródłowe. W przypadku wydatków wyższych niż 50 tysięcy złotych, zgodnie z ww. Wytycznymi należy dokonać wyboru wykonawcy poprzez umieszczenie zapytania ofertowego w zakresie wykonania prac B+R w bazie konkurencyjności, o której mowa w ww. Wytycznych. Wytyczne nie ograniczają katalogu wykonawców (poza przepisami dotyczącymi konfliktu interesów) więc mogą to być również wykonawcy zagraniczni, natomiast nadal oni również muszą zostać wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z Wytycznych. Ogłoszenie konkursu również nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które mogą być uznane za jednostkę badawczo-rozwojową. Będzie to zatem podmiot, który realizuje prace badawczo-rozwojowe. Dodatkowo w instrukcji do wniosku dla każdego ze schematów jest podana przykładowa lista jednostek badawczo- rozwojowych . Współpraca z jednostką badawczo-rozwojową nie jest obligatoryjna, w toku oceny projekt może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Niemniej jednak współpraca z zagraniczną jednostką badawczą nie jest wykluczona, nie będzie tylko z tego powodu oceniane kryterium nr 9 w kryteriach oceny projektów (załącznik nr 5 do Ogłoszenia). W związku z powyższym jeżeli zostaną spełnione ww. zasady dotyczące wyboru jednostki badawczo-rozwojowej nie ma przeciwwskazań, aby wnioskodawca dokonał wyboru jednostki zagranicznej.

Ocena dokonywana jest na podstawie wiedzy ekspertów oraz danych wskazanych we wniosku o udzielenie wsparcia, zarówno w aspekcie partnera, jak i każdego innego aspektu i informacji zawartych we wniosku. Zatem jeśli w trakcie oceny oceniający dokona weryfikacji kwalifikowalności partnera zgodnie z opisem kryterium i wynik tej oceny będzie negatywny, projekt otrzyma ocenę 0 pkt w kryterium nr 8 w zakresie niespełnienia kryterium w aspekcie kwalifikowalności partnera. Ryzyko wyboru partnera leży po stronie Wnioskodawcy, który znając wymagania dotyczące kwalifikowalności partnera powinien zadbać, aby wybrany partner spełnił ww. warunki.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca i partner muszą określić swoje zadania w umowie partnerstwa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie. Ten dokument, obok wniosku o dofinansowanie będzie podstawą oceny kryterium 8. Projekt w Kryterium 8 może uzyskać od 0 do 4 punktów. Sam fakt złożenia wniosku o udzielenie wsparcia „w partnerstwie” nie implikuje przyznania minimum 1 punktu w ramach kryterium, tzn. zgodnie z Pani wątpliwościami, w toku oceny projekt może otrzymać negatywną ocenę w kryterium nr 8, jednak jest to kryterium fakultatywne i nie oznacza automatycznego odrzucenia całego projektu, jeśli w pozostałych kryteriach projekt uzyska wymaganą liczbę punktów. Niemniej jednak ocena negatywna w zakresie kryterium „partnerstwa” może mieć wpływ na zakres zadań oraz zaplanowane wydatki, a co za tym idzie na realizację celów całego projektu i ten aspekt również będzie podlegał ocenie. W trakcie oceny możliwe jest jednokrotne poprawianie i uzupełnianie przez Wnioskodawcę treści wniosku w zakresie danego kryterium a także udzielanie wyjaśnień, w razie wątpliwości pojawiających się w trakcie oceny. Zatem w przypadku wątpliwości w zakresie oceny partnera lub jakości partnerstwa Wnioskodawca może być wzywany do uzupełnień, poprawy wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, których treść może wpłynąć na ostateczną ocenę wniosku.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień. To znaczy, że Wnioskodawca nie musi przeprowadzać procedury konkurencyjnej ani zamieszczać ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Decyzja o sposobie wyboru wykonawcy należy do Wnioskodawcy, przy czym nie mogą to być przedsiębiorstwa powiązane ani zależne (konflikt interesów) mając na uwadze że będzie to proces przejrzysty i zostanie opisany w stosownych polach we wniosku. Szczegółowe kryteria oceny partnerstwa zawierają Kryteria wyboru projektów wskazane w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przygotowuje i uzgadnia z partnerem(ami) projekt(y) umowy partnerstwa i to umowa(y) partnerstwa określa(ją) ilość i zasady współpracy partnerów projektu. Wzór umowy partnerstwa stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia. Przy czym wnioskodawca przy ubieganiu się o wsparcie może złożyć projekt jednej umowy z kilkoma partnerami lub projekt kilku umów, po jednej dla każdego z partnerów. Chcieliśmy równocześnie podkreślić, że przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Odnośnie kwestii występowania „partnera norweskiego w dwóch projektach u dwóch różnych podmiotów”, informuję, iż co do zasady nie zostały ustanowione ograniczenia „powtarzania” się partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu, technologii oraz, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu. Podsumowując dokonując wyboru partnera należy stosować powyższe zapisy stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów oraz zapisy wynikające z ustawy o PARP art 6c.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane wskazane dokumenty. Wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji projektu będą wymagane na etapie podpisywania umowy. Niemniej jednak w ramach oceny stopnia przygotowania do planowanej inwestycji, jeśli wymaga ona decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, jego posiadanie będzie miało wpływ na wyższą ocenę stopnia spełnienia kryterium.

Zgodnie z opisem kryterium „Współpraca z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi” ocenie podlega „czy i w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi”. Zapis ten odnosi się do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy co oznacza, iż to Wnioskodawca powinien współpracować z jednostką badawczo-rozwojową. Jeżeli Centrum Badawczo Rozwojowe jest częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (np. istnieje w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy) to wtedy współpraca z uczelnią wyższą jest realizowana pomiędzy Wnioskodawcą (w tym Centrum B+R) a jednostką b+r. Jeżeli jednak wspomniane Centrum Badawczo Rozwojowe jest odrębnym podmiotem niż Wnioskodawca to współpraca z uczelnią wyższą nie będzie realizowana pomiędzy Wnioskodawcą a jednostką b+r ponieważ z uczelnią wyższą będzie współpracowało Centrum Badawczo Rozwojowe a nie Wnioskodawca.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie, „zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług”. Jednak przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień.

Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Projekt Umowy partnerstwa podlega weryfikacji w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia, a jej wzór został określony w Załączniku 6 Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje. Zatem partnerstwo polegające tylko i wyłącznie na zakupie od podmiotu norweskiego środka trwałego nie będzie uznane za partnerstwo. Odnośnie drugiego pytania, informuję, że nie zostały ustanowione ograniczenia dotyczące charakteru działalności partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu oraz jak zostało zauważone w pytaniu poniżej, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu.

Innowacyjność będzie oceniana zgodnie z opisem kryterium „Innowacyjność” a zatem czynniki brane pod uwagę w tym kryterium zostały wymienione w opisie kryterium tj.: poziom innowacyjności (poziom przedsiębiorcy, poziom branży, poziom krajowy lub międzynarodowy) oraz znaczenie innowacji dla potrzeb odbiorcy produktu (towaru lub usługi), procesu lub rozwiązania (wnioskodawcy lub rynku). Jeśli innowacja jest na poziomie wnioskodawcy to należy uzasadnić i wskazać dlaczego jest to zmiana na poziomie przedsiębiorcy. Odpowiednio jeśli innowacja jest zmianą na poziomie branży, na poziomie rynku, na poziomie region itd., należy wykazać w uzasadnieniu, że jest to taki poziom innowacji. W tym kontekście należy rozumieć wyrażenia: innowacyjne procesy, innowacyjne, ulepszone produkty (w tym towary i usługi). Innowacyjne, nowe lub znacząco ulepszone co najmniej na poziomie przedsiębiorcy, przy czym wyższy poziom – regionu, kraju, międzynarodowy będzie brany pod uwagę podczas oceny projektu w zakresie kryterium „Innowacyjność”.

Tak istnieją. W ramach kryterium merytorycznego (załącznik 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów) sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Więcej na ten temat można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” indywidualnego planu inkubacji oraz uzyskanie Raportu z inkubacji uwzględniającego rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawionego przez Platformę  startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca spełnia ponadto następujące warunki:

 1. jest mikro- lub małym przedsiębiorcą zgodnie z Załącznikiem nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:
  1. nie był notowany na giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
  2. nie przejął działalności innego przedsiębiorstwa;
  3. nie dokonał podziału zysków;
  4. nie został utworzony w drodze połączenia.

Ocenie podlega, czy, i w jakim stopniu, rezultat projektu w postaci innowacji produktowej (wyrobu, usługi) charakteryzuje się nowością w skali danego rynku (w kontekście nowych cech, funkcjonalności). Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej przynajmniej na skalę krajową, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku krajowym.

Tak. W ramach kryterium nr 9, ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada wymagany wkład własny w wysokości minimum 15% wydatków kwalifikowalnych oraz czy uprawdopodobnił we właściwym stopniu jego zapewnienie (np. poprzez pozyskanie środków finansowych od rodziny, przyjaciół, anioła biznesu, inwestora zewnętrznego, społeczności crowdfundingowej, itp.).

Ocenie podlega jakość prezentacji projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia podczas sesji z panelem ekspertów. Jakość prezentacji podlega ocenie w zakresie:

 1. przejrzystości i atrakcyjności prezentacji,
 2. merytorycznej argumentacji wnioskodawcy na rzecz prezentowanego projektu podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie posiedzenia panelu ekspertów.

Możliwe jest przyznanie 0, 1, 2 lub 3 pkt., przy czym:

 • 0 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu niedostatecznym;
 • 1 pkt – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu przeciętnym;
 • 2 pkt. – prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu dobrym;
 • 3 pkt. –prezentacja projektu spełniała kryterium jakości w stopniu bardzo dobrym.

Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać minimum 1 pkt.

W ramach Panelu Ekspertów z udziałem wnioskodawcy ocenie podlega kryterium „Prezentacja projektu przez Wnioskodawcę”. W trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca przedstawia założenia projektu i opracowanego modelu biznesowego przedsięwzięcia w zakresie kryteriów wyboru projektów. Podczas posiedzenia Panelu Ekspertów wnioskodawca prezentuje produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności (MVP, z ang. Minimum Viable Product), utworzony w ramach programu inkubacji na Platformie startowej. Maksymalny czas na prezentację wnioskodawcy wynosi 15 minut. Prezentacji dokonuje wnioskodawca reprezentowany przez członka organu zarządzającego wnioskodawcy lub wspólnika. Panel Ekspertów ma prawo zadawać pytania dotyczące projektu w zakresie wszystkich kryteriów wyboru projektu.

Jest to kryterium fakultatywne. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów w tym kryterium.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe (jeżeli wnioskodawca działa krócej niż dwa lata to jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy oraz w prognozach finansowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez Wnioskodawcę kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona przedłożonymi przez Wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego). Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym: 0 pkt – kryterium niespełnione – Wnioskodawca nie zapewnia finansowania projektu; 1 pkt – kryterium spełnione – Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

Ocenie podlegać będzie, w oparciu o wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu wartości przychodów z eksportu, w tym przychodów z eksportu produktu/ów będących przedmiotem projektu, czy wnioskodawca prowadzi działalność eksportową. Dla uzyskania określonej liczby punktów wnioskodawca musi wykazać osiągnięcie określonego poziomu przychodów w obydwu latach poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku osiągnięcia w każdym 0 pkt lub 1 pkt lub 2 pkt przychodów umożliwiających wnioskodawcy uzyskanie różnej wartości punktów, przyznana liczba punktów odpowiada niższemu udziałowi przychodów. Za wykazane przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu (przedmiot eksportu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia), wniosek o dofinansowanie projektu uzyskuje dodatkowy punkt.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z zakresem poddziałania, tj. czy dotyczy promowania marki produktowej przedsiębiorcy posiadającego produkt (wyrób lub usługę) przy wykorzystaniu założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Aby projekt mógł zostać uznany za zgodny z ww. kryterium musi dotyczyć marki produktowej wnioskodawcy, która będzie promowana w ramach projektu. Przedmiotem projektu może być konkretny produkt lub grupa produktów, jeśli należą do tego samego rodzaju. Sprawdzeniu podlega, czy miejsce realizacji (lokalizacji) projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w programie promocji opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Każdy projekt musi na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie spełniać warunki określone w Regulaminie konkursu i dotyczyć co najmniej jednego programu promocji (branżowego lub ogólnego), rynków perspektywicznych określonych dla wybranego programu promocji, typów działań promocyjnych określonych w Regulaminie konkursu i działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych uwzględnionych w danym programie promocji (zgodność musi być zachowana zarówno w odniesieniu do rodzaju działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, jak i terminu ich przeprowadzenia oraz nazwy imprezy –jeśli dotyczy). Ocenie podlegać będzie, czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projekt dotyczy co najmniej minimalnej wymaganej liczby działań promocyjnych, w tym targów lub imprez wystawienniczych, określonej w danym programie promocji oraz wymaganych w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji: działań obligatoryjnych; działań fakultatywnych i działań fakultatywnych - uzupełniających. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione. Jednocześnie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu weryfikacji podlega, czy okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe wybranego programu promocji i poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR (tj. 31 grudnia 2023 r.). Kryterium obligatoryjne.

Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji. Ocenie podlegać będzie czy wskazany we wniosku o dofinansowanie rodzaj działalności, której dotyczy projekt i rodzaj działalności, której dotyczy produkt będący przedmiotem projektu, są wymienione w wybranym przez wnioskodawcę programie promocji. Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie PKD takim samym jak PKD projektu i produktu będącego przedmiotem projektu -weryfikacja nastąpi w oparciu o PKD/EKD ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, kiedy w ramach danego programu promocji nie określono żadnych rodzajów działalności gospodarczej, które mają zostać objęte wsparciem, kryterium w tym zakresie uznaje się za spełnione.

Kryterium premiujące nr 3 mówi: „Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ etatu”. Co do zasady oznacza to, iż osoba niepełnosprawna w rozumieniu „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” ma zostać zatrudniona na czas realizacji projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu. Koszt wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej może być kwalifikowany zarówno w kosztach pośrednich jak i bezpośrednich projektu. W przypadku kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo w celu weryfikacji spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu dopuszcza się konieczność przedstawienia przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenie o niepełnosprawności. Dodatkowo zastrzega się, że osoba niepełnosprawna powinna zostać zatrudniona w projekcie na co najmniej połowę okresu jego realizacji.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie załącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 potwierdzając tym samym, iż „Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) w okresie 3 lata przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu objął działaniami szkoleniowymi lub doradczymi minimum 50% MMŚP przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie w odpowiedzi na konkurs Nowy Start”. Dopuszcza się możliwość wykazania osób, które otrzymały wsparcie szkoleniowe/ doradcze w ramach projektów, które nie zostały zakończone na dzień składania wniosku o dofinansowanie (również projektów realizowanych komercyjnie).

Na etapie aplikowania we wniosku powinny zostać określone przewidywane tematy szkoleń. Ma to związek z rozeznaniem potrzeb grupy docelowej już na etapie składania wniosku oraz z zapewnieniem kadry merytorycznej zdolnej realizować wsparcie przewidziane w konkursie. Zwracamy uwagę, że kryterium dostępu nr 9 mówi: „Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół trenerów, posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych z zakresu tematów, w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 120 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół doradców, posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych z zakresu tematów, w ramach których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 150 godzin w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku”. Zaproponowane rozwiązanie mówiące o skierowaniu osoby na kurs otwarty, realizowany na rynku, np. w ramach BUR nie spełnia niniejszego kryterium. Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, iż udzielając wsparcia w ramach POWER, PARP działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach POWER 2014-2020. Zapisy Rozporządzenia oraz formuła przewidzianych w nim kosztów nie pozwala na udzielenie wsparcia systemem popytowym, czego przykładem byłoby rozwiązanie zaproponowane w pytaniu.

Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) został zaprezentowany w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” i oznacza: „konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. MRU oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu projektu) osoby z niepełnosprawnością.” W związku z faktem, że MRU jest uruchamiany dopiero w momencie przystąpienia osoby z niepełnosprawnością do projektu, beneficjent nie planuje kosztu MRU w budżecie projektu (we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do podpisywanej umowy o dofinansowanie projektu). Zatem, na etapie planowania budżetu projektu koszt racjonalnych usprawnień nie ma wpływu na wysokość stawki ryczałtowej kosztów pośrednich. Natomiast Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 umożliwiają finansowanie kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach cross-financingu.

Tak. Kryterium ma na celu weryfikację, czy akcelerator dysponuje doświadczeniem we wszystkich niezbędnych procesach składających się na program akceleracyjny. Jeżeli program akceleracyjny składał się z cyklicznych rund realizowanych na tych samych zasadach, a w ramach pojedynczej rundy odbył się cały proces wskazany w pytaniu, zakończona runda traktowana będzie jako „program akceleracyjny”, o którym mowa w kryterium.

Nie. Zarówno w Działaniu 3.1 PO IG Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, jak i w Poddziałaniu 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów, istotą działań była preinkubacja i inkubacja pomysłów biznesowych i nie zawierały one kompleksowych działań stanowiących program akceleracyjny. Tym samym wykazanie doświadczenia związanego z realizacją powyższych projektów nie będzie wystarczające dla uznania kryterium dostępu nr 3 za spełnione.

W przypadku wszystkich kryteriów dostępu, za wyjątkiem kryterium nr 6 i 7, istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu w trakcie jego oceny.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 „Projekt dotyczy innego sektora (określonego za pomocą kodów PKD) niż sektor w którym funkcjonuje już Rada ds. Kompetencji wybrana w ramach wcześniejszych konkursów z działania 2.12 PO WER tj: np. budowlany (PKD F – Budownictwo). Kryterium ma zagwarantować, żeby w danym sektorze funkcjonowała jedna Sektorowa Rada ds. Kompetencji i nie było podwójnego finansowania działań w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu nie może obejmować sektora uwzględniającego którykolwiek z kodów PKD wskazanych w tym kryterium. Wnioskodawcy muszą sami określić sektor za pomocą kodów, biorąc pod uwagę definicję sektora wskazaną w dokumentacji konkursowej. 

Zgodnie z kryterium dostępu Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) powinni łącznie zrzeszać co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz którego składany jest Projekt. Biorąc pod uwagę cel konkursu oraz definicje sektora określoną w kryterium dostępu (Projekt dotyczy sektora składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw.) przez osoby prawne należy rozumieć osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w danym sektorze.

Zgodnie z brzmieniem kryterium strategicznego nr 4 : Jeżeli całość lub część sektora wskazanego przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) znajduje się na liście sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 15 pkt. W sytuacji, gdy sektor nie wpisuje się w listę sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 0 pkt. Sektor strategiczny dot. produkcji środków transportu, z wyłączeniem motoryzacji został zdefiniowany następująco: PKD C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, z wyłączeniem C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. W związku z tym, Wnioskodawca składający projekt w konkursie otrzyma dodatkowe 15 pkt., jeśli zdefiniowany przez niego sektor będzie obejmował co najmniej PKD C.30 z wyłączeniem C.30.3 a nie jedynie część sektora strategicznego tak jak zaproponowano w pytaniu.

Ad. A Zgodnie z kryterium dostępu nr 3: sektor powinien składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) ma/mają obowiązek określenia sektora za pomocą kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS.

Ad. B Regulamin konkursu zakłada preferencje dla sektorów strategicznych, które zostały zdefiniowane z poziomu nie niższego niż grupa PKD. W przypadku sektora elektroniki profesjonalnej, o którym jest mowa w pytaniu, sytuacja jest następująca: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD C. 27.9 ( poziom grupy) składa się tylko z jednej klasy PKD C.27.90, co oznacza, że wskazana w Regulaminie konkursu definicja tego sektora obejmująca m.in. PKD C.27.90 jest tożsama z PKD C.27.9 (poziom grupy). 

Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, w zakresie m.in.:

 • rozwoju przedsiębiorczości i/lub
 • wspierania JST w obszarze nowych technologii, ICT, smart city.

Wykazać należy co najmniej 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane wspólnie z JST w obszarach wskazanych jak wyżej. Wnioskodawca w okresie co najmniej 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru prowadził działalność na rzecz innowatorów, polegającą w szczególności na:

 • wspieraniu rozwoju startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw lub
 • wspieraniu działalności badawczo-rozwojowej lub
 • wspieraniu współpracy między środowiskiem naukowym a technicznym, przemysłowym, służącą upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy naukowej, transferowi i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Wykazać należy co najmniej 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy w obszarach wskazanych jak wyżej. W ramach kryterium nie uwzględnia się doświadczenia związanego z poniższymi rodzajami przedsięwzięć:

 • pozyskiwania dofinansowania unijnego i doradztwa w tym zakresie,
 • wynajmu powierzchni biurowej,
 • technicznej organizacji wydarzeń i konferencji,
 • realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

Wnioskodawca nawiązał współpracę z JST, które docelowo stanowić mogą odbiorców projektu i zwiększą szanse na efektywne rozpoczęcie prac w ramach programu podniesienia kompetencji JST we wdrażaniu innowacji. Informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać co najmniej:

 • nazwę i adres JST;
 • prognozowany termin udziału JST w programie;
 • krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST;
 • imię i nazwisko, nazwę stanowiska/funkcję oraz dane kontaktowe przedstawiciela JST.

Spełnienie kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku dotyczących udziału w projekcie przynajmniej dwóch JST, nie więcej niż czterech. Przedstawione informacje w odniesieniu do poszczególnych JST o których mowa powyżej, muszą być kompletne dla przynajmniej dwóch JST w celu spełnienia kryterium.

Ocenie podlega, czy przedstawiona koncepcja programu podniesienia kompetencji JST we wdrażaniu innowacji jest adekwatna, spójna i wykonalna oraz uprawdopodabnia realizację celów pilotażu. Badane będzie, w jaki sposób zaproponowany przez Wnioskodawcę tryb realizacji programu podniesienia kompetencji odpowiada na potrzeby JST i czy dotyczy podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST. Ocenie jakościowej podlega wykazana przez Wnioskodawcę organizacja i kierowanie poszczególnymi etapami programu.

Etapy programu

I. Nabór JST, w tym: 

 1. Promocja programu wśród JST na etapie ich rekrutacji; 
 2. Tryb naboru, oceny i selekcji JST oraz weryfikacji ich wyzwań zgłaszanych do programu; 
 3. Metody i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia otwartego naboru potrzeb technologicznych JST z całego kraju; 
 4. Zawieranie umów z JST.

II A. Współpraca z JST - przekazanie wiedzy i umiejętności, w zakresie projektowania oraz wdrażania innowacji w instytucji i stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP; 

 1. Budowa zespołu JST do pracy w zakresie wdrażania innowacji w JST; 
 2. Zastosowanie metodyk zwinnych, np. scrum, agile dostosowanych do specyfiki JST.

II. Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania, w tym: 

 1. Narzędzia i tryb pracy z JST nad redefinicją zgłoszonej potrzeby technologicznej; 
 2. Metody weryfikacji zasadności udziału JST w kolejnych etapach programu podniesienia kompetencji.

III. Dialog techniczny, w tym:

 1. Przygotowanie ogłoszenia o dialogu technicznym; 
 2. Promocja dialogu technicznego i rekrutacja firm do dialogu; 
 3. Organizacja dialogu technicznego; 
 4. Moderacja dialogu technicznego;
 5. Przygotowanie sprawozdania z dialogu.

IV. Organizacja konkursu w trybie PZP, w tym: 

 1. Zapewnienie wsparcia JST w stworzeniu dokumentacji do konkursu; 
 2. Zapewnienie udziału eksperta jako członka sądu konkursowego; 
 3. Promocja konkursu;
 4. Monitoring przebiegu konkursu;
 5. Organizacja wydarzenia, na którym ogłaszany będzie zwycięzca konkursu;
 6. Mediacje w czasie negocjacji i finalizowania umowy ze zwycięzcą konkursu na wdrożenie rozwiązania w JST;
 7. Zapewnienie wsparcia JST w wyborze formuły przekazania praw własności do rozwiązania.

V. Opieka pokonkursowa, tj. działania obejmujące monitoring i wsparcie we wdrażaniu rozwiązania przez JST oraz prawidłowości stosowania metodyk zwinnych przez JST.

Konieczne jest zapewnienie opisu wszystkich wskazanych etapów programu (pkt. I-V) oraz ich elementów. Brak opisu co najmniej jednego z elementów powoduje przyznanie 0 pkt. w kryterium.

Koncepcja programu oceniana jest całościowo. Przez „adekwatność” rozumie się, iż proponowane etapy programu są właściwie zaplanowane w stosunku do oczekiwanych rezultatów projektu. Przez „spójność” rozumie się, iż opisane etapy programu odpowiednio uzupełniają się, tworząc w sposób logiczny spójne przedsięwzięcie. Przez „wykonalność” rozumie się, iż planowane przez Wnioskodawcę działania w ramach poszczególnych etapów programu wskazują na skuteczność realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia celów zakładanych dla projektu i pilotażu. 

Ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca we wniosku zaproponował program,w efekcie którego:

 • co najmniej 36 JST wejdzie do programu i zakończy etap „Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania”,
 • co najmniej 12 JST ogłosi konkurs w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych na potrzebę technologiczną.

Zaproponowane wartości wskaźników muszą być realne i adekwatne do założeń i celu projektu. Wnioskodawca powinien wskazać:

 • założenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźników,
 • metodę obliczenia wskaźników wraz z danymi źródłowymi, na podstawie których zostały one oszacowane i na podstawie których nastąpi ich weryfikacja.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart city, zakończonych wdrożeniem rozwiązania technologicznego w instytucji publicznej. W celu spełnienia kryterium należy :

 • opisać konkretne przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę z instytucją publiczną i innowatorami w obszarze nowych technologii/rozwiązań technologicznych, ICT, smart city,
 • określić co stanowiło przedmiot wspólnego przedsięwzięcia (przedmiot wdrożenia),
 • scharakteryzować przebieg współpracy, ze wskazaniem kamieni milowych tych przedsięwzięć (jeśli dotyczy), okresu realizacji, zakresów zadań i funkcji uczestników/stron przedsięwzięcia,
 • opisać efekty współpracy.

W ramach kryterium nie uwzględnia się doświadczenia związanego z poniższymi rodzajami przedsięwzięć:

 • pozyskiwania dofinansowania unijnego i doradztwa w tym zakresie,
 • wynajmu powierzchni biurowej,
 • technicznej organizacji wydarzeń i konferencji,
 • realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Wnioskodawca powinien wykazać na potrzeby realizacji programu w ramach projektu: 

 1. posiadane lub dostępne zasoby oraz
 2. potencjał techniczny i organizacyjny, adekwatne i niezbędne do prawidłowej, efektywnej i terminowej realizacji projektu, które dają gwarancję skutecznej realizacji wysokiej jakości programu dla JST.

Ad 1. W zakresie zasobów Wnioskodawca przedstawia we wniosku:

 1. zespół projektu przewidywany do zadań związanych z realizacją projektu (kierowaniem i jego organizacją) oraz 
 2. zasoby przewidywane do realizacji usług dotyczących podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP.

Ad a) Struktura zespołu projektu powinna być racjonalna, kompletna i uwiarygadniać prawidłową i terminową realizację projektu, zakładającą przeprowadzenie programu dla JST. W zespole projektu powinny zostać uwzględnione kompetencje/funkcje m. in. w zakresie:

 • kierowania projektem,
 • rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych,
 • budowania współpracy z JST,
 • znajomości przepisów prawnych, prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych,
 • znajomości struktur i specyfiki funkcjonowania JST,
 • znajomości rynku nowych technologii,
 • innych niezbędnych do realizacji projektu (jeśli dotyczy).

Ad b) Wykazane zasoby przewidywane do realizacji usług dotyczących podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, muszą uwiarygadniać skuteczną realizację programu dla JST i wszystkich jego etapów. Należy wykazać zakres wsparcia w postaci doświadczenia wiedzy i umiejętności, jakie zostaną zapewnione JST w celu podniesienia kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji, w ramach działalności niebędącej działalnością gospodarczą JST, w szczególności stosowania dialogu technicznego oraz trybu konkursowego określonego w PZP przez JST. Należy uwzględnić m. in. funkcje w obszarach kompetencyjnych, umożliwiających dostarczenie usług, wiedzy eksperckiej dla JST objętych programem:

 • nowe technologie i ICT, smartcity (np. eksperci technologiczni, specjaliści ds. ICT, analityk biznesowy, analityk technologiczny),
 • prawo zamówień publicznych i przepisy prawa (np. specjalista ds. PZP, prawnik, audytor w instytucji publicznej).

Należy wskazać rodzaje wsparcia, kwalifikacje i kompetencje z określeniem dziedzin i obszarów.

Ad 2. W zakresie potencjału technicznego i organizacyjnego Wnioskodawca powinien dysponować odpowiednimi zasobami (infrastruktura, wyposażenie) umożliwiającymi sprawną, efektywną i terminową realizację programu dla JST, zgodnie z przedstawioną koncepcją, przy uwzględnieniu wszystkich etapów i elementów programu. Ocenie w kryterium podlega:

 • czy kompetencje i doświadczenie każdej z osób wykazanych we wniosku są adekwatne do przypisanych funkcji w projekcie i programie,
 • racjonalność i możliwość zaangażowania poszczególnych osób z zespołu projektu w badany projekt,
 • czy poprzez wykazane zasoby, strukturę zespołu, posiadany potencjał Wnioskodawca zapewnia odpowiednią jakość i zasięg (teren całej Polski) realizacji projektu i programu dla JST.

W ramach kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” weryfikowane jest, czy:

 1. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST (I warunek) oraz
 2. czy prowadził działalność na rzecz innowatorów - startupów oraz podmiotów ze środowiska naukowego (II warunek), w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, tj. do 26.11.2020 r.

Dla spełnienia tego kryterium wymagane jest spełnienie obu warunków. Kryterium punktowane jest w skali 0-1 pkt.

W ramach kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami” weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart - city. Maksymalną liczbę punktów można uzyskać w przypadku wykazania co najmniej 2 zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, o których mowa w kryterium, z których przynajmniej jedno zakończyło się wdrożeniem rozwiązania innowatora w działalności instytucji publicznej.

Kryterium punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt. zgodnie z opisem w kryterium. Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 2 pkt., co oznacza, że wykazano doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami), pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów - wykazano 2 zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium. Projekt otrzyma 0 pkt. w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie wykaże doświadczenia we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) lub kiedy zostanie wykazane doświadczenie we współpracy wyłącznie z jedną z tych grup podmiotów.

Tym samym poprzez kryterium nr 8 badane jest doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć angażujących jednocześnie instytucje publiczne (w tym grupę JST) oraz grupę innowatorów do współpracy w ramach tego samego projektu. W kryterium nr 2 z kolei badane jest, czy i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach, Wnioskodawca działał na rzecz (współpracował z) podmiotami wchodzącymi w skład ww. grup, ujętych jako JST i innowatorów.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), określa minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty we wniosku w ramach omawianych wymagań wskazanych w ww. kryteriach.

W zakresie kryterium nr 2 ocenie podlega m.in. doświadczenie wnioskodawcy we współpracy z JST na zasadach i w obszarze wskazanym w opisie kryterium. Celem spełnienia kryterium Wnioskodawca musi wykazać, że zakres współpracy z JST odpowiada na warunki kryterium. Zgodnie z opisem kryterium jako właściwego doświadczenia nie uwzględnia się tego z zakresu technicznej organizacji wydarzeń, czy też realizacji działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny jest na stronie naboru: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/123/Z3.-INSTRUKCJA-WYPENIANIA-WNIOSKU_ZMIANA_28012021a.pdf

Powyższy opis nie wskazuje na obszar objęty kryterium. Wymagane zgodnie z kryterium 3 zakończone przedsięwzięcia/inicjatywy zrealizowane wspólnie z JST powinny dotyczyć wskazanych obszarów, tj. nowych technologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, smart city. Jednocześnie zgodnie z kryterium nr 2, nie uwzględnia się doświadczenia związanego z m.in. realizacją działań/szkoleń niezwiązanych z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązanych z obszarem nowych technologii.

Należy wykazać co najmniej 3 przedsięwzięcia/inicjatywy realizowane na zasadach o których mowa w kryterium w okresie co najmniej 3 lat przed dniem ogłoszenia naboru, tj. w okresie od 27.11.2017 r. do 26.11.2020 r. lub wcześniejszym.

W ramach pilotażu GovTech inno_LAB w ocenie spełnienia kryterium „Doświadczenie Wnioskodawcy” pod uwagę brane jest doświadczenie podmiotu wnioskującego. Weryfikacji podlega, czy dany podmiot prowadził określony projekt w obszarze i na zasadach, o których mowa w kryterium – chodzi zatem o historię instytucji wnioskującej.

Regulamin naboru w ramach pilotażu GovTech inno_LAB nie przewiduje realizacji projektów partnerskich, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Kryteria wyboru projektów dotyczą wniosków składanych przez pojedyncze podmioty i tak będą stosowane.

Tak, jeśli odpowiada warunkom i zakresowi przedsięwzięć, o których mowa w obu kryteriach. Zarówno w kryterium nr 2, jak i kryterium nr 8 przedstawiono szczegółowe informacje odnośnie do wymaganego doświadczenia Wnioskodawców. Wnioskodawca musi wykazać, że zakres współpracy odpowiada na warunki kryterium. Należy nadmienić, iż celem pilotażu GovTech inno_LAB nie jest doradztwo unijne czy też pozyskiwanie środków na innowacje dla jednostek samorządu terytorialnego, stąd szczegółowo wskazano w kryteriach, że tego typu doświadczenie nie będzie brane pod uwagę w ramach oceny doświadczenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca aby uzyskać pozytywną ocenę w ramach kryterium nr 2 i 8 musi spełniać oraz wykazać w odpowiednich częściach wniosku stawiane przez dane kryterium wymagania w szczegółowo określonych obszarach. Kryteria pilotażu GovTech inno_LAB jak i wskazane obszary doświadczenia są jednakowe dla wszystkich Wnioskodawców i na obecnym etapie naboru, nie ulegną zmianie.

W przypadku kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami”, pojęcie instytucji publicznych definiowane jest jako jednostki sektora finansów publicznych, w myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W kontekście zatem przedmiotowego kryterium przedsięwzięcie / inicjatywa zrealizowana wspólnie z nieposiadająca osobowości prawnej jednostką budżetową (jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych) traktowane jest jako przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie z grupą podmiotów o której mowa w tym kryterium. Kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” dotyczy doświadczenia we współpracy z JST. Przy czym Regulamin naboru jako jednostkę samorządu terytorialnego określa: gminę, powiat lub województwo.

W ramach kryterium nr 2 oraz kryterium nr 8 można wskazać te same przedsięwzięcia/inicjatywy, o ile spełniają one wymogi określone w obu kryteriach. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu wskazuje na minimalny zakres informacji niezbędnych do wykazania we wniosku w ramach ww. kryteriów.

Celem zapewnienia właściwej ścieżki audytu oraz standardów zarządzania i kierowania pracą w zespole projektu, nie powinno dojść do łączenia stanowisk zarządczych ze stanowiskami operacyjnymi (wykonawczymi) w ramach projektu. Nie ma przeciwwskazań w zakresie łączenia stanowisk przez osoby operacyjne w zespole, jeśli dana osoba posiada właściwe kompetencje do pełnienia przypisanych zadań. Każdorazowo kompetencje i doświadczenie przedstawionych osób z zespołu muszą być adekwatne do przypisanych funkcji w projekcie. Wnioskodawca w ramach kryterium nr 9 „Zasoby i potencjał” Wnioskodawca musi uwiarygodnić, że właściwie zaplanował strukturę zespołu.

Nie – informacje nt. zasobów kadrowych zespołu projektu nie powinny uwzględniać osób realizujących usługi. Należy uwzględnić obowiązujący limit znaków dla danego pola, przekazując jedynie istotne informacje wymagane w celu spełnienia kryterium nr 9 „Zasoby i potencjał”. Dodatkowe informacje przekazać można w trakcie posiedzenia Panelu ekspertów lub w wyniku wezwania PARP.

Budżet projektu kształtuje Wnioskodawca w oparciu o wskazane w dokumentacji naboru limity kwotowe. Wnioskodawca powinien przyjąć budżet i wartość kosztów na wsparcie JST w odniesieniu do założeń koncepcji i skali programu, bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu. Wnioskodawca powinien uwzględnić co najmniej wskazane minimalne progi wskaźników określone w ramach kryterium nr 7. Koszty powinny być zgodne z zakresem planowanego wsparcia i zaplanowaną koncepcją programu, jednocześnie powinny być możliwie zoptymalizowane do zakładanej efektywności programu wyrażonej założonymi wskaźnikami operatora, zadeklarowanymi we wniosku o powierzenie grantu (kryterium nr 7). Wnioskodawca w ramach projektu określa liczbę JST przyjętych do programu, następnie co najmniej minimalny wskaźnik oddający liczbę JST, które wezmą udział w programie i zakończą etap „Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania” – tj. 36 JST. Minimum 12 JST powinno zostać wskazanych jako te, które ogłoszą konkurs. W przypadku, gdy w ramach projektu powstaną oszczędności, tj. operator nie wykorzysta wszystkich zaplanowanych w budżecie środków, zastosowanie może mieć § 15 ust. 13 umowy o powierzenie grantu. „W przypadku, gdy Projekt zostanie zrealizowany, a wydatki kwalifikowalne Projektu poniesione przez Grantobiorcę będą niższe niż określono w § 5 ust. 2, Grantobiorca może zwrócić się do PARP o wyrażenie zgody na realizację działań rozszerzających Projekt celem pełnego wykorzystania przyznanego grantu, określonego w § 5 ust. 3. Działania rozszerzające podlegać będą ocenie PARP pod kątem ich komplementarności z Projektem oraz możliwości wzmocnienia zakładanych celów i rezultatów Projektu.”

Szczegółowy zakres portfolio JST został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru – Kryteria wyboru projektów. Zgodnie z treścią kryterium nr 4 „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie” informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać m.in. krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST. Oznacza to, że zagadnień stanowiących punkt wyjścia do wypracowania właściwego wyzwania objętego projektem może być w portfolio zgłoszonych więcej. Dokumentacja dopuszcza formułowanie więcej, niż jednej potrzeby JST w portfolio.

Minimalny zakres portfolio JST został wskazany w ramach kryterium nr 4 „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie”. Zgodnie z treścią kryterium informacje w odniesieniu do poszczególnych JST powinny przedstawiać co najmniej:

 • nazwę i adres JST;
 • prognozowany termin udziału JST w programie;
 • krótki opis uwarunkowań funkcjonowania danego JST oraz aktualnych potrzeb, które mogą stanowić podstawę do sformułowania wyzwania w ramach programu dla JST;
 • imię i nazwisko, nazwę stanowiska/funkcję oraz dane kontaktowe przedstawiciela JST.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu określa niezbędne informacje, jakie należy wykazać we wniosku powierzenie grantu w zakresie portfolio JST. W ramach spełnienia kryterium należy wykazać nawiązanie współpracy z co najmniej dwoma JST (maksymalnie 4 JST), które docelowo stanowić mogą odbiorców projektu i zwiększą szanse na efektywne rozpoczęcie prac w ramach programu. Uwaga - portfolio nie jest dodatkowym załącznikiem do wniosku. Informacje w tym zakresie powinny być zawarte w treści wniosku o powierzenie grantu w sekcji VII. Opis projektu, w polu: „Portfolio JST pozyskanych do uczestnictwa w programie”.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnia personelu niezbędnego do realizacji projektu oraz do jego zarządzania, tzn. w zakresie:

 1. potencjału do świadczenia usług przewidzianych w projekcie, tj. zapewnia osoby posiadające doświadczenie w koordynowaniu, realizacji działań projektowych dotyczących wzornictwa dla przedsiębiorców oraz działań doradczych związanych z rozwojem działalności gospodarczej opartej o nowy projekt wzorniczy, w tym dotyczących, np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i dystrybucji; 
 2. potencjału w zakresie zarządzania projektem, tj. zapewnia osoby, które posiadają doświadczenie i kwalifikacje stosowne do realizacji projektu, w tym: co najmniej 1 osobę do realizacji zadań dotyczących rekrutacji, animacji, promocji oraz organizacji targów, co najmniej 1 dizajn menedżera, co najmniej 1 doradcę na każdy proponowany obszar tematyczny, co najmniej 10 projektantów (po 1 na przedsiębiorcę), 1 koordynatora projektu.

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 2 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • listy osób zaangażowanych w realizację działania, roli w projekcie i przypisanych zadań, wykształcenie (ewentualne kursy/szkolenia związane z rolą w projekcie (rok ukończenia)) ich doświadczenie zawodowe w kontekście potrzeb projektu, oraz zaangażowania etatowego.

Ponadto Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczno-organizacyjne do realizacji projektu (Wnioskodawca wykazał w załączniku nr 2 do wniosku, że posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby są wystarczające do jego realizacji).

Tak, zdobyte doświadczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Wnioskodawca posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujące współpracę przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów oraz ma doświadczenie w realizacji procesów projektowych lub dodatkowo świadczenia usług doradczych dla MSP. Wnioskodawca powinien potwierdzić realizację co najmniej:

 • 2 wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajnu lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców z sektora MSP i projektantów w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej) (zakres obligatoryjny) oraz
 • 5 procesów projektowych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), tj. zarządzał nimi oraz zapewniał ekspertów do realizacji tych procesów oraz dotyczyły one projektowania produktów (w tym co najmniej 1 proces projektowy dotyczył branży meblarskiej) (zakres obligatoryjny),
 • Wnioskodawca, aby uzyskać dodatkowy punkt w ramach kryterium merytorycznego nr 1 jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji co najmniej 3 usług doradczych dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat (liczonych: rok składania wniosku o powierzenie grantu oraz 4 lata wcześniej), związanych z rozwojem działalności gospodarczej (zakres fakultatywny).

W szczególności Wnioskodawca w załączniku nr 1 do wniosku o powierzenie grantu powinien przedstawić informacje dotyczące:

 • wydarzeń obejmujących działania edukacyjne w obszarze dizajn lub animujących nawiązanie współpracy przedsiębiorców i projektantów zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów, liczby zaangażowanych przedsiębiorców i projektantów, źródeł i wysokości finansowania.
 • procesów projektowych koordynowanych / przeprowadzonych przez Wnioskodawcę oraz członków zespołu, wraz z opisem ich rezultatów (produktów danych procesów projektowych oraz rezultatów ich wdrożenia).
 • usług doradczych dla przedsiębiorców, związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym dotyczących np. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, w zakresie trendów społecznych, konsumenckich i technologicznych, komunikacji i zaprojektowanych wyrobów.

Grantobiorca składający wniosek o powierzenie grantu opisuje koncepcje realizacji projektu. W ramach kryterium podlega ocenie spójność i jakość zaproponowanej koncepcji realizacji projektu (koncepcja realizacji projektu jest pełna i adekwatna, przedstawione dane są wiarygodne, harmonogram projektu jest realistyczny, sposób organizacji procesów jest efektywny, jak i model zarządzania projektem (schemat na tle struktury organizacyjnej Wnioskodawcy), zidentyfikowano ryzyka wraz z sposobem ich mitygacji itd.), która zapewnia jego skuteczną realizację i osiągniecie celów projektu, w tym projekt obejmuje co najmniej obowiązkowe zadania/działania, które będzie spełniać Grantobiorca.

O dofinansowanie mogą się starać mikro, mali bądź średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

 • Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Pomoc udzielana jest przedsiębiorcom z branży meblarskiej, które zajmują się seryjną produkcją mebli, a które do dnia zawarcia umowy z Grantobiorcą nie zatrudniały oraz nie korzystały wcześniej z usług profesjonalnych projektantów mebli, nie wyprodukowały kolekcji mebli stworzonej przez profesjonalnego projektanta oraz posiadają własne zaplecze produkcyjne i możliwości wdrożeniowe nowego wzoru.

Kryteria formalne, które musi spełniać wnioskodawca: 

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach poddziałania.

Kryteria formalne, które musi spełniać projekt: 

 • Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR. 
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. 
 • Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania.
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryteria merytoryczne obejmują: 

 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny. 
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne. 
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu. 
 • Wybrany przez wnioskodawcę podmiot doradczy świadczy usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania. 
 • Podmiot świadczący usługę doradczą ratingu dla Wnioskodawcy figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych (jeśli dotyczy, w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst). 
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu. Na ocenie merytorycznej można uzyskać 5 pkt. aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielania wsparcia musi otrzymać pozytywna ocenę w zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy w ramach projektu w zakresie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst przewidziano pozyskanie dofinansowania na usługę doradczą w zakresie ratingu na ocenie merytorycznej można uzyskać 6 pkt.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (w zdefiniowaną listę specjalizacji lub stanowi element procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach KIS) oraz jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Tak. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w:

 • załączonych do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata obrotowe,
 • prognozach finansowych zawartych w załączonych do wniosku Tabelach finansowych.

Weryfikacja prowadzona będzie także na podstawie deklaracji zawartych we wniosku o dofinansowanie, dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy). Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Tak. Ocenie podlegać będzie, czy przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) określonych w dokumencie strategicznym „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze.W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej PARP).

Ocenie w konkursie podlegają przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie rozwiązania organizacyjne i zasady prowadzenia działalności klastra oraz zasady korzystania z elementów zakresu rzeczowego projektu zgłoszonego do dofinansowania, które muszą zapewniać, że:

 1. dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu jest udzielany na przejrzystych i nie dyskryminacyjnych zasadach; 
 2. opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra, które powstanie w ramach projektu oraz opłaty za udział w działaniach klastra, w tym w działaniach, które prowadzone będą dzięki realizacji projektu odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty. Powyższe należy opisać w cz. VIII wniosku o dofinansowanie w polu „Opis działań i zasad korzystania przez członków klastra z elementów zakresu rzeczowego projektu”.

Członkom klastra, którzy finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji koordynatora, można przyznać preferencyjny dostęp na warunkach korzystniejszych niż dla pozostałych członków klastra, wyłącznie w zakresie dostępu do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra, w tym działań, które będą prowadzone dzięki realizacji projektu, przy czym dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu członka klastra w koszty inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej. Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać, w jaki sposób zapewni spełnienie tych warunków.

Zasadą jest równy dostęp do usługi, natomiast wyjątkiem od taj zasady jest określona preferencja dla tych, którzy partycypują w co najmniej 10% kosztów projektu (np. przyjmowanie zgłoszeń do udzielenia usługi od ww. podmiotów w pierwszej kolejności). Dostęp musi być więc równy dla wszystkich pozostałych członków klastra, tych którzy nie partycypują w kosztach projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest jedynie zaprezentowanie założeń, przy czym już na etapie oceny zasady dostępu powinny być upublicznione, np. w formie informacji na stronie internetowej.

Zgodnie z opisem kryterium "Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz wynikają bezpośrednio z Etapu I działania 1.4 POPW", ocenie podlega między innymi, czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania, są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych oraz czy wydatki na zakup środków trwałych (innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz wartości niematerialnych i prawnych związane są bezpośrednio z wdrożeniem nowego produktu (wyrobu lub usługi)".W związku z powyższym nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, musi być powiązane z nowymi produktami (towarami lub usługami), wprowadzanymi na rynek w wyniku projektu. Nie oznacza to jednak, że koszty te muszą być bezpośrednio związane z samym procesem produkcyjnym. Opis kryterium wymaga bezpośredniego związku każdego wydatku inwestycyjnego z wdrożeniem nowego produktu – Wnioskodawcy muszą taki związek wykazać w dokumentacji aplikacyjnej.

Zgodnie z kryterium „Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu” Ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do realizacji projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, w tym w tabelach finansowych. W przypadku finansowania projektu również z innych niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez wnioskodawcę kredytu musi być potwierdzona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi lub w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej PIT lub wyciągiem z konta bankowego). Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz dołączonych kopii dokumentów potwierdzających zapewnienie finansowania. Wskazana sytuacja jest możliwa, przy czym należy odpowiednio wskazać we wniosku, że wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne będą pochodzić częściowo ze środków zgromadzonych na koncie a częściowo z zewnętrznych źródeł, należy też przedstawić odpowiednie dokumenty zgodnie z ww. informacjami.  

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości. Zgodnie z Kryterium wyboru projektów w ramach kryterium ocenie podlega, czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania, są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych oraz czy wydatki na zakup środków trwałych (innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz wartości (wyrobu lub usługi). Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem, muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania określonymi w Regulaminie konkursu. Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników I Etapu projektu. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Regulaminem konkursu. W przypadku, gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie progu procentowego określonego w Regulaminie konkursu, albo w przypadku braku zgody Wnioskodawcy na dokonanie rekomendowanej przez Komisję Oceny Projektów zmiany lub braku odpowiedzi Wnioskodawcy we wskazanym terminie, kryterium uznaje się za niespełnione. Wszelkie poniesione wydatki, aby były uznane za kwalifikowalne muszą być niezbędne do realizacji projektu i ich wykorzystanie musi łączyć się z lokalizacją przedsiębiorstwa podaną we Wniosku o dofinansowanie. Zatem nie ma możliwości umiejscowienia zakupionych w ramach projektu lodówek/ chłodniczych regałów ekspozycyjnych w różnych sklepach zewnętrznych/ sieciowych (nie będących własnością Wnioskodawcy), a nie bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorstwa. W tym wypadku nie będą to koszty kwalifikowalne.  

Zgodnie z katalogiem kosztów obowiązującym w konkursie Wzór na konkurencję Etap II dozwolony jest zakup środków trwałych. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące: 

 1. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości; 
 2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, 
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Należy zwrócić uwagę, by zakup samochodu był ściśle powiązany z projektem, stanowił jego nieodzowną część, był racjonalny i uzasadniony. Wtedy tylko może stanowić koszt kwalifikowalny. Zgodnie z kryteriami wyboru projektów: W ramach kryterium ocenie podlega, czy wydatki wynikają bezpośrednio ze strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I Działania, są zgodne z metodologią realizacji projektów wzorniczych oraz czy wydatki na zakup środków trwałych (innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz wartości niematerialnych i prawnych związane są bezpośrednio z wdrożeniem nowego produktu (wyrobu lub usługi). W przypadku, gdy rezultatem projektu nie jest innowacja produktowa, w projekcie nie mogą być kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania określonymi w Regulaminie konkursu. Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników I Etapu projektu. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Regulaminem konkursu. W przypadku gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie progu procentowego określonego w Regulaminie konkursu albo w przypadku braku zgody Wnioskodawcy na dokonanie rekomendowanej przez Komisję Oceny Projektów zmiany lub braku odpowiedzi Wnioskodawcy we wskazanym terminie, kryterium uznaje się za niespełnione.

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej progu procentowego określonego w Regulaminie konkursu;

1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione, ewentualna korekta jest zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w tym kryterium 1 pkt.

Zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 pomoc może być przyznana dla MSP na jedną z następujących form inwestycji początkowej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014:

 1. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
 2. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 3. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Ocenie podlega, czy projekt dotyczy którejkolwiek ze wskazanych wyżej form inwestycji początkowej.

Jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą, co potwierdzone jest wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełnia jednocześnie kryterium dotyczące statusu MŚP, to ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania.

Jedynie przekształcenie zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych, powodujące kontynuację działalności, pozwoliłoby wykazać historię finansową działalności. W odniesieniu do przesłanego zapytania informuję, że na tak postawione pytanie nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jednak co do zasady, o ile przekształcenia wynika z KSH to nie widzę przeciwskazań, co do powyższego. Co do zasady zostanie spełnione kryterium: Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

Dokonując wyboru Wykonawcy, należy postępować m.in.: zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – Wytyczne określają, jakie działania należy podjąć, dokonując wyboru Wykonawcy czy zakupu towarów, usług w zależności od procedury. Inne wymogi obowiązują w przypadku rozeznania rynku, a inne w przypadku zasady konkurencyjności. Aby właściwie przeprowadzić postępowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi założeniami dla danej procedury. Dodatkowo ważne jest kryterium formalne - w Kryteriach wyboru projektów: Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej przedstawia informacje i dokumenty dotyczące procesu wyboru wykonawcy, w szczególności: 

 • kopię zapytania ofertowego; 
 • informację o terminie i miejscu publikacji zapytania ofertowego;
 • kopię dokumentacji potwierdzającej skierowanie zapytania ofertowego do minimum trzech potencjalnych wykonawców (jeśli dotyczy); 
 • kopię protokołu wyboru wykonawcy;
 • umowę warunkową zawartą z wybranym wykonawcą audytu wzorniczego.

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o powyższe dokumenty. Ważne jest również kryterium - Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje. Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. W ocenie będą brane następujące elementy:

 • doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów);
 • doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb danego wnioskodawcy). 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu na II Etap tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych złożonych przez Wnioskodawcę wniosków z wyjątkiem pierwszego (zgodnie z dokumentem Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia).

To jakie działania będą podejmowane w Etapie II, musi wynikać z audytu i z opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej. Audytor wskaże, jakie działania są rekomendowane. To z audytu będzie wynikać, że takie, a nie inne działania są optymalne, właściwe w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Pomoc udzielana w Etapie II przeznaczona jest wyłącznie na wdrożenie działań rekomendowanych w wyniku przeprowadzonego w Etapie I audytu wzorniczego i uwzględnionych w strategii wzorniczej. Po dokonaniu audytu, audytor może rekomendować stworzenie jednego internetowego serwisu sprzedażowego. Jednak dokonywanie analiz kwalifikowalności projektu na tym etapie nie jest możliwe. Projekt, jak i Wnioskodawca musi spełnić kryteria, jakie zostały opracowane dla działania.

Jednym z kryteriów oceny jest weryfikacja czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Wnioskodawca deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej. Fakt posiadania zagranicznego udziałowca nie dyskwalifikuje podmiotu z ubiegania się o wsparcie. Należy jednak pamiętać, iż może mieć to znaczenie (posiadanie udziałowca) w określeniu statusu przedsiębiorstwa.

Kryterium, które będzie weryfikowane na etapie oceny jest: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić:

 • innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Zgodnie z Kryterium wyboru projektów w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy. W związku z tym, że do określenia wielkości przedsiębiorcy, zgodnie z instrukcją do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, nie wlicza się osób przebywających na urlopach macierzyńskich, w przypadku tego kryterium należy postępować analogicznie, tzn. osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie wliczają się do ilości zatrudnionych pracowników.

Tak. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest posiadanie przez Wnioskodawcę odpowiednich środków do sfinansowania projektu. Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizację I Etapu. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, a także w zawartych we wniosku informacjach odnośnie do możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez wnioskodawcę.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa. W ocenie będą brane następujące elementy: - doświadczenie i kompetencje wykonawcy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca, doświadczenie w projektowaniu produktów); - doświadczenie i kompetencje zaproponowanych ekspertów (liczba ekspertów, komplementarność ich kompetencji i doświadczenia, dopasowanie ekspertów do potrzeb danego wnioskodawcy).