Pomiń nawigację

Nie. Koszt realizacji usługi doradczej mającej na celu opracowanie mapy drogowej dla Wnioskodawcy jest niekwalifikowalny w ramach projektu i ponoszony jest ze środków Wnioskodawcy, tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru.

Wsparcie udzielane będzie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach tego działu uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 31.03.Z Produkcja materaców,
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Okres realizacji projektu rozumiany również jako okres kwalifikowalności wydatków, nie może przekraczać 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Priorytetu 1. „Wsparcie dla przedsiębiorców” w programie FENG, w punkcie zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne dotyczące modułu Infrastruktura B+R należy opisać posiadane zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji modułu: środki trwałe, w tym nieruchomości oraz inne. Powyższe oznacza, że w ramach wyposażenia CBR można użyć posiadanych już środków trwałych. PARP nie może jednak wypowiedzieć się, czy nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania trwałości, wykorzystanie do realizacji projektu z FENG stanowisk badawczych sfinansowanych wcześniej ze środków unijnych. Zasady wykorzystania nabywanych środków trwałych powinny być uregulowane w umowie o dofinansowanie zawartej z instytucją udzielającą pomocy. Należy zweryfikować postanowienia zawartej umowy.

Nie jest wymagane precyzyjne określenie położenia nieruchomości, jeśli Wnioskodawca nie jest jeszcze jej właścicielem oraz jeśli jej zakup nie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie. W Instrukcji wypełniania wniosku zostały wskazane przykłady działań które nie są uznawane za wcześniejsze rozpoczęcie realizacji projektu w tym zakup gruntów, jeśli ich koszty nie są przedmiotem dofinansowania w ramach składanego wniosku. W innym przypadku zawarcie umowy, listy intencyjne w sprawie zakupu gruntu będą uznane za wcześniejsze rozpoczęcie projektu.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym, w module B+R, wszystkie koszty pośrednie należy ująć w jednej pozycji (jedna kwota) w zadaniu dotyczącym wyłącznie kosztów pośrednich. Dla kosztów pośrednich proszę utworzyć zadanie pt. „Koszty pośrednie” i wszystkie koszty pośrednie ująć w jednej pozycji w tym zadaniu. Koszty pośrednie będą rozliczane proporcjonalnie do zatwierdzonych bezpośrednich kosztów prac B+R. Sposób wyliczenia wartości kosztów pośrednich oraz ich dofinansowania został wskazany w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 55-56).

Jednymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są model finansowy (obligatoryjnie) oraz plik graficzny uzupełniający opis metody badawczej (jeżeli dotyczy). Przy czym na etapie oceny projektu Komisja Oceny Projektów w ramach uzupełnień do wniosku, może poprosić wnioskodawcę o załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje przedstawione we wniosku (np. raport z prac B+R)

W Generatorze wniosków nie ma możliwości definiowania własnych jednostek miary samodzielnie przy wskaźnikach, ponieważ jednostki te muszą być spójne z Centralnym Systemem Teleinformatycznym. Jeżeli brak jest jednostki miary niezbędnej do zdefiniowania wskaźnika, proszę zgłosić prośbę o dodanie odpowiedniej jednostki za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w LSI (Generatorze wniosków).

Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca załącza wypełniony model finansowy, w którym przedstawia prognozy związane z finansowaniem projektu, jak również jego opłacalnością. Model finansowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, opisując w nim założenia przyjęte do prognoz finansowych. Ocena zdolności do sfinansowania projektu oraz jego opłacalności dokonana zostanie na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w modelu finansowym. Przedstawione dane i informacje muszą być realne i wiarygodne.

Informacje szczegółowe w tym zakresie zawiera Instrukcja wypełniania wniosku zamieszczona w zakładce „Dokumenty”.

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć dzień:

 1. rozpoczęcia badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
 2. dostawy towaru lub wykonania usługi oraz samego rozpoczęcia świadczenia usługi,
 3. wpłaty zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi,
 4. rozpoczęcia robót budowlanych związanych z inwestycją lub zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub innego zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,

zależnie od tego co nastąpi najpierw.

Działań przygotowawczych, w szczególności:

 1. studiów wykonalności,
 2. usług doradczych związanych z przygotowaniem Projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych),
 3. przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy,
 4. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy (np. wysłania zapytanie ofertowego, otrzymania oferty od potencjalnych wykonawców, jej oceny),
 5. podpisania umowy warunkowej z wykonawcą lub członkiem zespołu projektowego,
 6. podpisania listów intencyjnych,
 7. zakupu gruntów,
 8. tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,
 9. uzyskania zezwoleń/ innych decyzji administracyjnych (w ramach prac przygotowawczych),

nie uznaje się za rozpoczęcie realizacji Projektu pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte dofinansowaniem.

Przedsiębiorstwa biorące udział w AMI są poddawane badaniu diagnostycznemu, które pozwoli ocenić na ile dana firma jest gotowa do wykorzystania innowacji w swoim rozwoju. Diagnoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzia IHC, które jest rekomendowane przez Komisję Europejską, zgodne ze specyfikacją techniczną CEN/TS 16555, w zakresie zarządzania innowacjami. Diagnoza dotyczy oceny poziomu dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa. W wyniku udziału firm w AMI, przygotowane zostaną Plany Wdrożenia Zmian, stanowiące odpowiedź na potrzeby zdiagnozowane w przedsiębiorstwie, np. dotyczące zmian organizacyjnych, stymulujących współpracę B+R, rozwój interakcji z klientami służącej wprowadzeniu udoskonaleń lub nowych rozwiązań, itd.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o przysługujących prawach do produktu - składają wszyscy uczestnicy Konkursu. W przypadku wniosków w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” oświadczenie składa każdy z podmiotów. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.
 2. Zgoda na wypłatę nagrody finansowej – składają tylko uczestnicy kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”. Uczestnicy ci są zobowiązani do uzgodnienia, na rzecz którego z nich przekazana zostanie nagroda finansowa. Zgodę składa ten podmiot, który nie otrzymuje na swoje konto nagrody/wyróżnienia, wskazując jednocześnie podmiot – uczestnika Konkursu uprawnionego do odbioru nagrody/wyróżnienia. Dokument powinien być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji uczestnika Konkursu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Uczestnik Konkursu dołącza w GW wersje elektroniczne załączników zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (wielkość pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB).

Należy opisać strategię wprowadzenia produktu na rynek – metody dotarcia do klienta biorąc pod uwagę wcześniej zdefiniowane grupy klientów. Należy wskazać kanały sprzedażowe, kluczowych partnerów do współpracy (czy podmiot zamierza sam wprowadzić produkt na rynek, czy poszukuje partnera biznesowego, inwestora, firmy zainteresowanej wdrożeniem, firmy, która zakupi licencję itp.). Analiza w tym punkcie powinna także pokazywać możliwości wdrożenia rozwiązania w kraju/za granicą, źródła finansowania tych działań itp. Należy przeprowadzić także analizę potencjalnych barier wejścia na rynek i sposobów poradzenia sobie z nimi.

Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). Wnioskodawca przedstawia informacje zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym we właściwym rejestrze gospodarczym (KRS, CEIDG).

Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółki cywilnej w polu Nazwa Wnioskodawcy należy wpisać nazwę spółki oraz podać imiona i nazwiska wszystkich wspólników. W przypadku, gdy projekt dotyczy oddziału, należy podać pełną nazwę oddziału Wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Realizacja projektu nie może nastąpić przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków, tj. wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na rozwój muszą zostać poniesione po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania Wnioskodawcy do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu następujące czynności:

 • działania przygotowawcze, w szczególności sporządzenie studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych), pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • uzyskanie zezwoleń,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy, pod warunkiem, że jego koszty nie są objęte pomocą publiczną,
 • podpisanie listów intencyjnych lub zawarcia umów warunkowych dotyczących działań lub zakupów realizowanych w ramach projektu.

Wkład własny zapewniany jest ze środków własnych Wnioskodawcy lub ze źródeł zewnętrznych innych, niż pomoc publiczna (np. kredyt bankowy).

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt musi wskazywać na prowadzenie działalności produkcyjnej w branży meblarskiej (tj. dotyczyć wyłącznie działu 31 PKD) oraz musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym (tj. w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) na dzień składania wniosku o powierzenie grantu. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 31.01.Z. Pole należy wypełnić poprzez wybranie właściwej opcji z listy rozwijanej dotyczącej kodu PKD prowadzonej działalności.

Nie jest jednak możliwe składanie wniosku o dofinansowanie dotyczącego przedmiotu zgłoszenia, który nie został jeszcze opracowany. We wniosku o dofinansowanie należy bowiem opisać przedmiot zgłoszenia, w tym podać takie informacje jak: pełny tytuł/nazwa przedmiotu zgłoszenia, imię i nazwisko twórcy(ów) przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem oraz potwierdzić posiadanie wyłącznych praw do ubiegania się o ochronę tego rozwiązania/przedmiotu.

Tak, wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika, w polach określonych w części IV wniosku należy podać imię i nazwisko i dane teleadresowe pełnomocnika. W przeciwnym przypadku całą przedmiotową sekcję (punkt IV) wniosku o dofinansowanie należy pozostawić pustą (niewypełnioną). Zakres pełnomocnictwa musi obejmować co najmniej możliwość złożenia wniosku oraz reprezentowanie wnioskodawcy w konkursie. W przypadku ustanowienia pełnomocnika korespondencja będzie doręczana lub kierowana w formie elektronicznej na adres podany w tej części wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć poświadczoną/e za zgodność z oryginałem kopią/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej (jeśli dotyczy). Zatem może to być podpisana z pracownikiem umowa o pracę.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku Wnioskodawców będących przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza we wniosku o dofinansowanie, należy podać imię i nazwisko twórcy, bądź twórców przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem. Następnie należy określić, na jakiej podstawie Wnioskodawca posiada prawa do przedmiotu/rozwiązania objętego zgłoszeniem poprzez podanie informacji wskazujących na posiadanie przez Wnioskodawcę w dniu składania wniosku o dofinansowanie wyłącznych praw do uzyskania danego prawa własności przemysłowej (np. umowa o przeniesienie praw itp.), obejmującego przedmiot zgłoszenia. Należy wskazać datę zawarcia danej umowy oraz wskazać strony umowy. Wnioskodawcy przysługuje także prawo do ubiegania się o ochronę przedmiotu/rozwiązania, wynikającego ze stosunku pracy, gdy twórcą wynalazku jest pracownik wnioskodawcy, któremu nie przysługuje prawo do ubiegania się o ochronę przedmiotu/rozwiązania, ponieważ opracował przedmiot/rozwiązanie w ramach pełnionych obowiązków służbowych. W tej sytuacji należy wskazać umowę o pracę jako podstawę posiadanych
praw przez Wnioskodawcę do ubiegania się o ochronę oraz podać datę zawarcia umowy o pracę oraz wskazać stronę umowy (imię i nazwisko pracownika). Informacje w tym zakresie podane we wniosku o dofinansowanie muszą zostać potwierdzone poprzez załączenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie praw. Posiadanie ww. praw niezbędne będzie również na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Weryfikowanie posiadanych praw nastąpi również w momencie kompletowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Tak, jeden wniosek może dotyczyć zarówno realizacji procedury zgłoszeniowej dotyczącej uzyskania ochrony wzoru użytkowego, jak i rejestracji wzoru przemysłowego. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach jednego projektu planowaną ochroną może być objętych więcej niż jeden rodzaj przedmiotu zgłoszenia, a ponadto wniosek może obejmować więcej niż jedno zgłoszenie. Jedno zgłoszenie może natomiast dotyczyć tylko jednej kategorii przedmiotu
zgłoszenia (tj. wynalazku, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego). Za jedno, integralne zgłoszenie uznaje się to, które w efekcie jego zgłoszenia powoduje rozpoczęcie przez właściwy organ procedury zgłoszeniowej.

Zakup wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego nie stanowi o rozpoczęciu realizacji projektu. Aby wydatek ten mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi być poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Dodatkowo konieczne jest również, aby wstępne orzeczenie rzecznika patentowego zawierało pozytywny wynik stwierdzający zdolność patentową wynalazku lub zdolność ochronną wzoru użytkowego.

Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki: Poświadczona/e za zgodność z oryginałem kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych posiadanie wyłącznych praw do przedmiotu objętego zgłoszeniem/zgłoszeniami w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej (jeśli dotyczy).

Tak. List intencyjny inwestora kapitałowego sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. Dokument ten stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie i podlega ocenie w ramach kryterium „Poprawność i kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania”.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.

Należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wskaźnik powinien określać liczbę kanałów dystrybucji przygotowanych w celu realizacji określonych procesów biznesowych na poszczególnych rynkach docelowych. Opis wskaźnika powinien określać każdy kanał z osobna oraz wskazywać przypisane danemu kanałowi cele szczegółowe określone i opisane w sekcji „Mierzalne cele” w podpunkcie C.3 Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie. Osiągnięcie wskaźnika jest tożsame z osiągnięciem wszystkich celów szczegółowych przyporządkowanych do poszczególnych kanałów dystrybucji. Wnioskodawca udokumentuje osiągniecie tych celów w sposób określony w Modelu biznesowym. Przykładowy opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych:

Przykład 1: W wyniku realizacji projektu na rynku docelowym – rynku wybranym zostaną przygotowane 2 kanały obsługi procesów biznesowych:

 1. Sprzedaż bezpośrednia
 2. Sprzedaż pośrednia - współpraca z kontrahentami z wybranego rynku - pośrednikami, wyspecjalizowanymi w dystrybucji produktu na danym rynku. Sposób weryfikacji: umowy/kontrakty, baza klientów/pośredników.

Przykład 2: W wyniku projektu przygotowane zostanie 5 kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na wszystkich rynkach docelowych:

 1. Strona internetowa Cel szczegółowy- Dostosowanie strony internetowej od strony lingwistycznej;
 2. Materiały informacyjne Cel szczegółowy- Przygotowanie treści reklamowych w języku angielskim i rosyjskim;
 3. Materiały promocyjne (reklamowe) Cel szczegółowy- Stworzenie materiałów promocyjnych dostosowanych do nowych odbiorców;
 4. Udział w targach Cel szczegółowy- Udział w międzynarodowych targach branżowych na obszarze krajów docelowych;
 5. Udział w misjach Cel szczegółowy- Udział w międzynarodowych spotkaniach biznesowych branżowych na obszarze krajów docelowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia wskaźnika: zrzuty ekranu (screeny) strony internetowej, próbki tekstów, materiały papierowe, zdjęcia i pliki video, faktury, umowy, protokoły odbioru. Kanały dystrybucji są elementem, który opisuje w jaki sposób firma komunikuje się i dociera do segmentu klientów, aby dostarczyć wartość dodaną (produkt lub usługę).
Kanały spełniają kilka funkcji: Dostarczają klientowi wiedzę na temat produktów i usług firmy Pomagają klientom ewaluować wartość dodaną firmy Umożliwiają kupno produktów lub usług firmy Dostarczają posprzedażowe wsparcie Wg konwencji business model canvas kanały mają pięć faz.
Dany kanał może zawierać kilka z nich lub wszystkie. Kluczem jest znalezienie odpowiedniej konfiguracji kanałów w celu dostarczenia wartości dodanej na rynek. W pierwszej fazie zadaniem kanału jest dostarczyć klientowi informacji dotyczących produktów lub usług firmy tak, aby był świadomy ich istnienia. W drugiej fazie należy umożliwić klientowi sprawdzenie wartości. Kolejnym stopniem jest zakup, po którym następuje dostarczenie produktu. Ostatni etap to wsparcie posprzedażowe. Dobry model biznesowy pokrywa wszystkie pięć faz.

Należy określić, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania w całości lub w części podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem, czy też w ogóle nie ma takiej możliwości. Wnioskodawca deklaruje możliwość (bądź jej brak) odzyskania podatku VAT poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji. Zgodnie z wytycznymi* podatek VAT może być kwalifikowany tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego odzyskania. Ma to miejsce, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub ubiegania się o zwrot VAT.

* Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Dzień rozpoczęcia realizacji Projektu nie musi być tożsamy z dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków. Za dzień rozpoczęcia realizacji Projektu uznaje się dzień zaciągnięcia zobowiązania do zamówienia usług lub dóbr stanowiących koszty projektu wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub faktycznego rozpoczęcia świadczenia tych usług/ dostawy tych dóbr (za wyjątkiem wydatków dotyczących usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego). A zatem, w każdym przypadku gdy wnioskodawca kwalifikuje do dofinansowania koszt przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności okres kwalifikowalności wydatków będzie rozpoczynał się wcześniej niż realizacja projektu.

Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności - sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 8 (2/2021) z działania 1.2 POPW; w formacie DOC, DOCX lub PDF, z odblokowaną możliwością wyszukiwania i kopiowania fragmentów tekstu. Całkowita objętość wypełnionego dokumentu nie może przekraczać 50 stron;
 2. Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie – sporządzone na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 8 (1/2021) z działania 1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX.

Instrukcja wypełniania wniosku, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu naboru, wskazuje, iż załącznik nr 4 do Regulaminu naboru stanowi przykład listu intencyjnego. Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia listu intencyjnego w formie innej niż wskazana w załączniku. W takim
wypadku należy pamiętać, że list intencyjny musi zawierać:

 • deklarację możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców zaprojektowanego w ramach pilotażu „gov_LAB”, w tym posiadania odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do jego wdrożenia;
 • zobowiązanie udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, szkoleniach oraz Dniu Demonstracyjnym organizowanych w ramach procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

Istotne jest, aby dołączony do wniosku list został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy. Celem programu jest dostarczenie właściwych umiejętności pracownikom JST do zaprojektowania usług dla przedsiębiorców odpowiadającym im potrzebom. Chcielibyśmy aby zespoły projektowe pracowały na realnych wyzwaniach, które po ich opracowaniu będą mogły być wdrażane. JST przystępując do programu powinna mieć więc także przemyślane zasoby do wdrożenia danego programu / usługi. Tylko przy założeniu takich ograniczeń możliwe będzie właściwe przeprowadzenie procesu projektowego i zaprojektowanie takich usług, które będą odpowiadały nie tylko na realne potrzeby odbiorców końcowych ale także będą możliwe do wdrożenia. Umowa jednak nie narzuca konsekwencji, w przypadku gdyby z jakiś powodów wdrożenie okazało się niemożliwe.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku list intencyjny musi zawierać m.in. deklarację udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, spotkaniach oraz zjazdach organizowanych w ramach procesu projektowego. W liście intencyjnym należy wymienić wszystkich członków zespołu projektowego.

Z uwagi na fakt, że w pilotażu mogą uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia, w przypadku formy prawnej należy wybrać opcję „bez szczególnej formy prawnej”, w przypadku rubryki forma własności należy wybrać opcję „Skarb Państwa”.

Zakres wskazany w pytaniu i wydatki w nim opisane co do zasady będą uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią kryteria oceny w zakresie wydatków (opisy kryterium oceny zostały ujęte w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu). Uprzejmie informujemy, iż obszar działalności wnioskodawcy nie jest przedmiotem oceny, tylko zakres działalności której dotyczy projekt, zatem jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, będzie uznany za kwalifikujący się do objęcia wsparciem, a w tym wydatki z nim związane.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielnie wsparcia, Załącznikiem 5 do Ogłoszenia – Kryteria wyboru projektów oraz do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi konkursu na stronie PARP w zakładce FAQ: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#faq

Polecamy również zapoznanie się z przykładowymi projektami, które zostały rekomendowane do wsparcia w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich z poprzedniego konkursu na stronie PARP, w zakładce: Sukcesy beneficjentów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-obszarze-wod-morskich-i-srodladowych#practices

 

TAK- licencja wchodzi w zakres kategorii wydatków Nabycie nowych wartości niematerialnych i prawnych.

Co do zasady, w ramach kategorii wydatków „Nabicie  wartości niematerialnych i prawnych” za kwalifikowane mogą zostać uznane wydatki na: patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej (jeśli spełniają łącznie warunki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1c Ogłoszenia konkursu) i będą stanowić inwestycję początkową. Natomiast odrębną kwestią jest ustalenie czy jest ona związana z projektem i celem schematu, co na tym etapie nie jest możliwe do ustalenia.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, tj. Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia, ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony przez Panią wniosek, czy nabywane wartości niematerialne i prawne wskazane w zapytaniu, spełniają cele schematu, projektu, prowadzą do osiągnięcia wskaźników, w tym zysków i obrotów oraz czy wpływają na opłacalność projektu (kryterium 2 Załącznika 5 do Ogłoszenia konkursu).

 

Przy braku informacji na temat przedmiotu i celu projektu, przekazujemy poniżej informacje, które należy wziąć pod uwagę, rozważając wykorzystanie prototypu wytworzonego w ramach projektu.

Przede wszystkim, zgodnie z założeniami schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, projekt musi obejmować wdrożenie innowacji, co oznacza, że samo jej opracowanie w wyniku prac rozwojowych nie spełnia celu schematu. Zatem w przypadku, gdy projekt obejmuje opracowanie prototypu w ramach prac rozwojowych, przedmiotem projektu musi być co najmniej zastosowanie opracowanego prototypu we własnej działalności Wnioskodawcy.

Jednocześnie Instrukcja wypełniania wniosku zawiera informację, że eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji.

Tak więc prototyp turbiny w wersji gotowej do komercjalizacji mógłby być wprowadzony na rynek, tj. udostępniony innemu podmiotowi (np. spółce celowej) na zasadach komercyjnych. Wnioskodawca będzie wówczas czerpał korzyści z jej komercyjnego wykorzystania, które powinny zostać wykazane we wniosku jako składowa opłacalności projektu.

Eksperci posługują się opisem kryterium „Innowacyjność” wskazanym w załączniku nr 5 do Ogłoszenia oraz definicjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Przedmiotem wdrożenia w projekcie może być proces, technologia, rozwiązanie lub produkt (wyrób lub usługa). Co należy rozumieć przez innowacyjny produkt, proces, technologie lub rozwiązanie wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku (str. 24 i następne).

Tak. List intencyjny dotyczący możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców, zaprojektowanego w ramach pilotażu oraz uczestnictwa osób wchodzących na stałe w skład zespołu projektowego w procesie projektowania instrumentu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez PARP. Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru. Wnioskodawca ma możliwość przedłożenia listu intencyjnego w formie innej niż wskazana w załączniku. W takim wypadku należy pamiętać, że list intencyjny musi zawierać:

 1. deklarację możliwości wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców zaprojektowanego w ramach pilotażu „gov_LAB”, w tym posiadania odpowiednich zasobów finansowych i technicznych do jego wdrożenia;
 2. zobowiązanie udziału członków zespołu projektowego w warsztatach, szkoleniach oraz Dniu Demonstracyjnym organizowanych w ramach procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców.

Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Niektóre wskaźniki rezultatu mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu (np. liczba dokonanych zgłoszeń patentowych). Nazwy wskaźników zostaną automatycznie uzupełnione przez Generator Wniosków. Wnioskodawca nie ma możliwości dodawania własnych wskaźników. Wnioskodawca powinien jedynie podać wartość docelową, rok osiągnięcia wartości docelowej, a także opisać metodologię jego wyliczenia oraz sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowych tego wskaźnika. Rok osiągnięcia wartości docelowej to rok, w którym dokonane zostanie zgłoszenie przewidziane w projekcie (dla typu projektu: „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej”) albo rok, w którym planowane jest zakończenie projektu (dla typu projektu: „Realizacja ochrony własności przemysłowej”). Pozostałe informacje tj. jednostka miary, rok bazowy oraz wartość bazowa właściwe dla danego projektu będą generowane automatycznie. Za rok bazowy przyjęty zostanie rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie następującego zapisu Ogłoszenia o konkursie:

„§ 13. Wkład własny
1. Wnioskodawca (beneficjent) powinien zapewnić finansowanie całego projektu (tj. musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).”

Czy powyższe stwierdzenie odnosi się jedynie do wkładu własnego, czy też całości kosztów projektu? Tj. czy Wnioskodawca powinien posiadać odpowiednie środki na sfinansowanie całego projektu niezależnie od otrzymanego dofinansowania, czy też chodzi o środki na sfinansowanie części kosztów, którego wsparcie nie obejmuje? Jeśli powyższy zapis odnosi się do całości kosztów projektu, to czy w toku weryfikacji spełniania ww. wymogu będą brane pod uwagę załączone prognozy finansowe i w ten sposób zweryfikują Państwo zapewnienie odpowiedniej płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektu, czy tez konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów/informacji w tym zakresie?

W odpowiedzi na przesłane zapytanie uprzejmie informujemy, iż zapis § 13 Ogłoszenia konkursu odnosi się, zgodnie z brzmieniem, do całości budżetu projektu (tj. wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej, z uwzględnieniem dofinansowania).

Jak wspomniano w Kryterium oceny nr 5 (załącznik nr 5 do Ogłoszenia konkursu) ocenie podlega czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu. Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej z uwzględnieniem dofinansowania.

Zatem we wniosku, w Sekcji IX, w polu Uzasadnienie zdolności wnioskodawcy do sfinansowania projektu należy wyczerpująco opisać i wskazać, jakie zasoby finansowe służące do sfinansowania realizacji projektu posiada wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca do realizacji projektu potrzebuje zewnętrznych źródeł finansowania, należy dokładnie opisać je w tym polu, w tym opisać warunki pozyskania planowanego finansowania zewnętrznego (kto udzieli kredytu lub pożyczki, w jakiej wysokości i na jakich warunkach). Jeżeli Wnioskodawca wskaże posiadaną promesę, na etapie merytorycznej oceny wniosku może zostać poproszony przez ekspertów oceniających wniosek o jej przedstawienie. W ocenie tego kryterium eksperci oceniający badają również dane finansowe przedstawione w Tabelach finansowych wnioskodawcy (załącznik 7 do Ogłoszenia), które powinny być spójne z opisem tego punktu wniosku (w Tabelach powinny znaleźć odzwierciedlenie kredyty i pożyczki oraz koszty z nimi związane), a jeśli projekt nie wymaga zewnętrznego finansowania, to Tabele powinny wskazywać na stan środków pozwalających na finansowanie własne.

Zwracam uwagę na zapisy Wzoru umowy w sprawie projektu (§ 8 ust. 9 oraz 12): Łączna kwota zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. W przypadku refundacji warunkiem wypłaty dofinansowania jest złożenie wniosku o płatność i zatwierdzenie przez PARP poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Zatem poza zaliczką dofinansowania, muszą Państwo finansować projekt ze środków własnych, w tym VAT, które to po zatwierdzeniu wniosku o płatność będą Państwu wypłacane zgodnie z przysługującą intensywnością wsparcia rozliczanych wydatków. Jednocześnie, PARP weryfikuje i zatwierdza wniosek o płatność w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność, a ten termin może jeszcze ulec wydłużeniu, na co wskazano w ust. 13 wspomnianego paragrafu. Jednocześnie, zgodnie z § 8 ust. 18 wzoru umowy, płatność końcowa może zostać zrealizowana po spełnieniu kolejnych warunków, związanych z rozliczeniem całości projektu w tym osiągnięciem wskaźników z zakresu merytorycznego projektu.

Proszę wziąć pod uwagę również zapisy (§ 8 ust. 16 wzoru umowy).

 

W przypadku zakwalifikowania projektu do wsparcia, na etapie składania dokumentów do umowy Wnioskodawcy będą zobowiązani przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia, np. umowę kredytu lub umowę pożyczki. W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych innych niż kredyt bankowy lub pożyczka leasingowa wymagane będą również dokumenty finansowe pożyczkodawcy potwierdzające posiadanie środków na sfinansowanie pożyczki.

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” w tabeli „E. Założenia RZS projekt” należy podać „szczegółowe dane do obliczenia przychodów będących efektem projektu. Dane te przenoszą się automatycznie do Rachunku zysków i strat dla projektu (tabela F)”. Oznacza to, że w powyższej tabeli trzeba podać ilość sprzedanych produktów/usług/towarów oraz ich cenę, na podstawie których wyliczana jest wartość przychodów, które zostaną osiągnięte ze sprzedaży produktów/usług/ wszelkich innych efektów projektu. By móc wytworzyć produkt/usługę/zaimplementować rozwiązanie, które będą efektami projektu niezbędne jest zrealizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przychody ze sprzedaży pojawią się po zakończeniu realizacji projektu a wartości wskaźników finansowych (NPV czy IRR) będą liczone m.in. na ich podstawie, dla okresu w którym Wnioskodawca będzie je osiągać. Sposób oszacowania tych danych (ilość sprzedanych produktów/usług/towarów oraz ich cenę) należy wskazać w części opisowej wniosku IX. OPŁACALNOŚĆ PROJEKTU I UZASADNIENIE JEGO REALIZACJI.

Arkusze „C. RPP bez projektu”, „G. RPP projekt” oraz „J. RPP suma” Tabel finansowych zawierające Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) są wypełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzanych przez wnioskodawców w innych arkuszach Tabel, takich jak: Rachunek zysków i strat czy Bilans. Zatem, wskazane przez pola „Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych” oraz „Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli” pobierają wartości z pozostałych tabel np. z arkusza, w którym zamieszczono Bilans (bez projektu/z projektem) lub Rachunek zysków i strat (bez projektu/z projektem). Konkretna formuła oraz komórki, z których pobrano wartości są widoczne po kliknięciu na komórkę z wartością. Powyższy sposób wyliczania wartości poszczególnych komórek w tabelach związanych z RPP jest automatyczny i identyczny dla wszystkich Wnioskodawców biorących udział w konkursie.

W ramach projektu za koszt kwalifikowalny mogą być uznane prace badawczo-rozwojowe wykonywane zarówno przez polską jednostkę badawczo-rozwojową, jak i partnera norweskiego.

Należy mieć przy tym na uwadze, że przez prace rozwojowe w ramach projektu rozumiemy „eksperymentalne prace rozwojowe”. Zgodnie z art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE 651/2014 „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstrowanie, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstrowania i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Dodatkowo, w sytuacji zlecenia prac partnerowi norweskiemu, działania partnera powinny być spójne z zadaniami określonymi w projekcie umowy partnerskiej oraz powinny mieć znaczenie dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów projektu.

Jeśli zaś prace B+R zlecone zostaną polskiej jednostce badawczo-rozwojowej, a Wnioskodawca zadeklaruje współpracę z taką jednostką w ramach projektu oraz opisze jej zakres w części VIII. wniosku, możliwe jest uzyskanie do 2 pkt w ocenie.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 par. 5 KSH powoduje nabycie wszelkich praw i obowiązków wynikających z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli dokonano przekształcenia na podstawie powyższych przepisów Wnioskodawca w polu „Data rozpoczęcia działalności zgodnie z dokumentem rejestrowym” powinien wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Powinna być to data zgodna z pierwotnym dokumentem rejestrowym (CEIDG). Data w aktualnym dokumencie rejestrowym (KRS) będzie inna niż wpisana we wniosku jednak Wnioskodawca tą rozbieżność powinien wyjaśnić w polu „Opis działalności wnioskodawcy” a także zamieścić w nim wszelkie informacje o przekształceniu i zmianach w prowadzonej działalności.

Wydatek może zostać uznany za kwalifikowany jeżeli spełni warunki określone w dokumentacji programowej. Kategorią właściwą dla opisanego wydatku jako „koszty usługi rzecznika patentowego i opłat wnoszonych do urzędu patentowego w celu zgłoszenia patentowego wynalazku powstałego w ramach projektu” wydaje się być kategoria „Usługi wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji” ponieważ, zgodnie z „Instrukcją wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” wydatkami kwalifikowanymi w tej kategorii „będą wydatki związane z usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wymaganych certyfikatów i znaków jakości jak również koszt uzyskania samych certyfikatów i znaków jakości”. Nie mniej jednak za prawidłowe przyporządkowanie wydatku do kategorii odpowiedzialny jest Wnioskodawca a podstawą do analizy i oceny jest przedmiot projektu i informacje przedstawione we wniosku o udzielenie wsparcia. Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z katalogiem określonym w Ogłoszeniu konkursu § 7.

Powyżej użyliśmy celowo sformułowań „może” oraz „wydaje się być” ponieważ to Wnioskodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o udzielenie wsparcia natomiast w celu poprawnego jego przygotowania udostępnione zostały dokumenty programowe takie jak „Ogłoszenie konkursu”, „Kryteria wyboru projektów”, czy też „Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”. PARP nie konsultuje poprawności przygotowanej dokumentacji, w tym wniosku o udzielenie wsparcia i nie dokonuje analizy poprawności przyporządkowania wydatków do określonych kategorii na etapie. Właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Składając wypełniony wniosek Wnioskodawca bierze udział w konkursie, który ma na celu wyłonienie najwyżej ocenionych projektów, natomiast jednym z elementów oceny jest prawidłowe przyporządkowanie wydatków do kategorii. Konsultowanie poprawności wskazanych przez Wnioskodawcę informacji powodowałoby, że autorem treści wniosku nie jest Wnioskodawca a PARP. Dodatkowo naruszałoby to zasadę równego traktowania wszystkich Wnioskodawców. W przypadku błędnego przyporządkowania w trakcie oceny będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o analizę dokumentów programowych, np. „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia” ponieważ to na ich podstawie oceniający będą weryfikować złożony wniosek.

Jeśli chodzi o informacje, związane ze świadczeniem usług transportowych i wynajmem statku (zg. z definicjami statków ujętymi na str. 57 Instrukcji wypełniania wniosku) z załogą lub bez załogi w Instrukcji wypełniania Wniosku na str. 57 jest zapis:

„W przypadku, gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i nie są świadczone usługi portowe związane z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie planowanej inwestycji w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych i wskazanej wyżej kategorii wydatków. W takim przypadku należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: roboty i materiały budowlane oraz zakup nowych środków trwałych.”

W takim wypadku, wynajem z załogą – jest rozumiany jako wynajem statku klientom indywidualnym, nieprowadzącym działalności transportowej z obsługą (załogą), czyli osobą lub osobami posiadającymi właściwe uprawnienia/patent. Spełnia to definicję świadczenia usługi transportowej.

Wynajem bez załogi – to wynajem statku bez obsługi (czyli załogi).

Rozpatrując zapytanie w kontekście co będzie przedmiotem dofinansowania – czy miejsce przyjmowania statków (port przystań), czy projekt polegający na świadczeniu usługi, czyli usługa polegająca na wynajmie statku z załogą (obsługą) w celach rekreacyjnych jest uważana za transport należy wskazać, iż zakup łodzi w celu jej wynajmowania z załogą (obsługą) nie będzie uznany za kwalifikowany.

Osobną kwestią jest ustalenie czy port będzie przyjmował klientów indywidualnych czy świadczących usługi transportowe – za klientów indywidualnych uważamy osoby prywatne, które dla własnych celów pływają rekreacyjnie (niezależnie od tego czy mają uprawnienia czy nie).

 

redmine 76180

Zgodnie z Instrukcja do wniosku:

*Wydatki ponoszone przez wnioskodawców mogą zostać uznane za kwalifikowalne
w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych (art. 56 c rozporządzenia
651/2014) jeśli: *

*a) zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem
(klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD -
podklasa 50.30.Z oraz podklasa 50.40.Z); *

*b) zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją
zdefiniowanej w rozporządzenia 651/2014 infrastruktury portowej lub
infrastruktury zapewniającej dostęp; oraz w związku z pogłębianiem *

*c) nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur
lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem; d) nie dotyczą
zdefiniowanej w rozporządzeniu 651/2014 suprastruktury portowej.*

* Jeśli koszty planowanej inwestycji spełniają powyższe warunki tj. w
przypadku gdy klientem w planowanej inwestycji portowej będą jednostki
pływające świadczących usługi transportowe (klienci portu lub przystani
realizujący transport osób lub towarów - PKD - 57 podklasa 50.10.Z,
50.20.Z, 50.30.Z; 50.40.Z) możliwe jest finansowanie infrastruktury
portowej i pogłębiania z pomocy na rzecz portów śródlądowych i kategorii w
ramach wydatków wskazanych we wniosku pod nazwą: Koszty planowania i
realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją
infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach
morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania.*

1. Czy wnioskodawca musi spełniać warunek posiadania klientów ze
wskazanymi wyżej PKD w momencie składania wniosku, czy po zrealizowaniu
projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie?
2. Czy zgodnie z brzmieniem powyższego zapisu wnioskodawca musi posiadać
„klientów” czyli minimum dwa podmioty posiadające ww. PKD?

Przekazuję poniżej odpowiedź na zadane przez Panią pytania dotyczące pomocy na porty.

 

Dokumentacja konkursowa nie określa warunków związanych z rodzajem działalności wnioskodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, jednak w trakcie oceny merytorycznej wniosku będzie oceniane przygotowanie wnioskodawcy do realizacji projektu, w tym wiedza/doświadczenie w obszarze, którego dotyczy projekt. Zwracamy uwagę, że kwalifikowalność wydatków zależy przede wszystkim od tego, czy cała planowana inwestycja wpisuje się w cel schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”. Jeśli zatem cel projektu jest zgodny z celem schematu i dotyczy on świadczenia usług portowych związanych z transportem osób lub towarów, wydatek niezbędny do osiągnięcia tego celu będzie możliwy do sfinansowania w ramach pomocy na porty.

Przy planowaniu zakresu inwestycji należy pamiętać o tym, iż w przypadku, gdy klientami przystani portowej/ mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i nie są świadczone usługi portowe związane z transportem, nie jest możliwe sfinansowanie planowanej inwestycji w ramach pomocy na porty. W takim przypadku należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania tej inwestycji w ramach kategorii wydatków: Nabycie robót i materiałów budowlanych oraz Zakup nowych środków trwałych.

Przeznaczeniem pomocy na porty zgodnie z ogłoszeniem o konkursie (art. 7 wydatki kwalifikowane) jest finansowanie inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej stanowiącej część portu. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż celem omawianego rodzaju pomocy jest wzmocnienie sektora transportu morskiego i śródlądowego. W związku z tym wydatki ponoszone przez wnioskodawców mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów śródlądowych (art. 56 c rozporządzenia 651/2014) jeśli:

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.30.Z oraz podklasa 50.40.Z);
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozporządzenia 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp; oraz w związku z pogłębianiem;
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem;
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozporządzeniu 651/2014 suprastruktury portowej.

Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Jeśli koszty planowanej inwestycji spełniają powyższe warunki, tj. w przypadku gdy klientem w planowanej inwestycji portowej będą jednostki pływające świadczących usługi transportowe (klienci portu lub przystani realizujący transport osób lub towarów - PKD - podklasa 50.10.Z, 50.20.Z, 50.30.Z; 50.40.Z) możliwe jest finansowanie infrastruktury portowej i pogłębiania z pomocy na rzecz portów śródlądowych i kategorii w ramach wydatków wskazanych we wniosku pod nazwą: Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje dopuszczalne jest przyznanie pomocy na marinę (port jachtowy), o ile spełnione są warunki udzielania pomocy, tj. w sytuacji, gdy projekt służy celom transportowym. Natomiast wskazane w zgłoszeniu przedsięwzięcie polegające na stworzeniu pływającej mariny wraz z restauracją nie spełnia warunków określonych w art. 56 c rozporządzenia 651/2014. Przedmiot inwestycji nie spełnia również definicji określonej dla infrastruktury portowej. Zgodnie z art. 2, pkt 157 rozporządzenia przytoczonym na str. 55 Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „infrastruktura portowa" oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

W związku z tym należy rozważyć, czy planowana inwestycja jest jedną z czterech rodzajów inwestycji początkowej (definicja inwestycji początkowej wskazana w opisie do sekcji XV wniosku) i czy spełnione są inne warunki udzielania pomocy w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, co daje możliwość sfinansowania planowanej inwestycji w ramach kategorii wydatków określonych pod nazwą: nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie nowych środków trwałych. Zwracamy również uwagę, że wydatki w tym zakresie zostaną uznane za kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku gdy klientami przystani portowej, mariny będą wyłącznie klienci indywidualni nieprowadzący działalności transportowej, tj. żeglarze, kajakarze, płetwonurkowie, amatorzy sportów wodnych i osoby cumujące łodzie wynajęte bez załogi i w marinie nie będą świadczone usługi portowe związane z transportem.

 

Informuję ponadto, iż prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. W przypadku błędnego przyporządkowania kategorii wydatków w zakresie finansowym projektu w trakcie oceny wniosku będzie możliwa poprawa w tym zakresie.

 

Zgodnie § 3 ust.2 Ogłoszenia konkursu wskaźniki określone w projektach muszą przyczyniać się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu, określonych w załączniku 3 do Ogłoszenia. Wnioskodawca nie jest zobowiązany przyczynić się do osiągnięcia w swoim projekcie wszystkich wskaźników określonych dla Programu, natomiast nie przyczynienie się do żadnego z nich (wskazanie wartości równych 0 w każdym ze wskaźników) spowoduje negatywną ocenę w kryterium: Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu. Wskaźniki określone we wniosku mają wynikać bezpośrednio z zakresu merytorycznego projektu i każdorazowo Wnioskodawca decyduje o wyborze wskaźników adekwatnych do charakteru projektu. Należy przy tym pamiętać, że projekty w schemacie innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich powinny dotyczyć zastosowania w przedsiębiorstwie lub wprowadzenia na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. W związku z tym Wnioskodawca powinien spełnić minimum jeden wskaźnik dot. innowacyjnych procesów/rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie lub innowacyjnych produktów (usług)/procesów/rozwiązań wprowadzonych na rynek. Lista wszystkich wskaźników wraz z ich opisem wskazana jest w Instrukcji wypełniania wniosku w części XI. Wskaźniki.

Zgodnie z załącznikiem 5 Kryteria wyboru projektów w ramach oceny kryterium „Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu” ocenie podlegać będzie m.in. czy i w jakim stopniu cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku wskaźniki, które przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników dla Programu. Ocena w zakresie spełnienia tego kryterium ma charakter jakościowy, a nie ilościowy. W związku z tym wysokość punktacji w ramach tego kryterium będzie uzależniona od stopnia spełnienia wszystkich elementów składowych kryterium, w tym wskaźników.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od wielu elementów: od przedmiotu i zakresu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu, także w kontekście wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań nie opisano co jest przedmiotem oferty skierowanej do klienta/klientów B2B. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu): 

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej. W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).
 • 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Tak może, pod warunkiem że są one uzasadnione i celowe w kontekście projektu, ale również celów schematu oraz jeśli dany wydatek spełnia warunki uznania wydatku za kwalifikowany w ramach pomocy udzielanej na podstawie art. 38 rozporządzenia 651/2014, tj. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną. Więcej informacji zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji XII. Harmonogram rzeczowo-finansowy od strony 49. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż liczba kategorii wydatków, z których finansowane są zadania, uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Wnioskodawcy. W konkursie nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem, że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej przypisanego do danego wydatku. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu, i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie będzie możliwa poprawa i przeniesienie wydatku do innej właściwej kategorii, jeśli to będzie możliwe.

Wnioskodawca, który zgodnie z klasyfikacją PKD prowadzi działalność w obszarze produkcji energii elektrycznej, nie jest wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. Przede wszystkim badanie działalności wykluczonej dotyczy przedmiotu projektu a nie przeważającej działalności Wnioskodawcy. Jeśli te działalności są zbieżne wtedy mają zastosowanie wykluczenia, o których mowa w warunkach konkursu. Produkcja energii jest wykluczona z regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. wydatki nie mogą być przyporządkowane do kategorii o nazwach: nowe środki trwale, wartości prawne i niematerialne, roboty budowlane i materiały, natomiast w ramach innych kategorii wydatków można sfinansować inwestycję związaną z produkcją energii, jeśli dane wydatki są zasadne w kontekście projektu i celu schematu oraz jeśli dany wydatek spełnia wymagania przypisane do danej kategorii. Pomoc adresowana wprost do producentów energii na sprzedaż to pomoc na podstawie art. 41 rozporządzenia 651/2014 opisana w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji XII. Harmonogram rzeczowo-finansowy od strony 51.

Zgodnie z założeniami schematu innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich o wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, które w wyniku realizacji projektu wdrożą w przedsiębiorstwie innowacyjne procesy, produkty, usługi lub rozwiązania. Firmy spełniające powyższe warunki mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegającej na opracowaniu i wdrożeniu specjalistycznej podwodnej lampy do oświetlenia hodowli ryb morskich. Przedsięwzięcie w tym zakresie nie stanowi zgodnie z art. 5 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, gdyż nie jest bezpośrednio związane z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. W związku z powyższym wytworzony produkt będzie mógł również być sprzedawany do farm rybnych.

Podmiot norweski zajmujący się hodowlą ryb morskich może być partnerem w ramach projektu. Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie wyłącza możliwości zaangażowania partnera norweskiego w realizację projektu, którego przedmiot nie jest wykluczony z możliwości wsparcia zgodnie z wymogami konkursu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenia wsparcia w przypadku projektów partnerskich wydatkami kwalifikowanymi są wydatki poniesione przez wnioskodawcę (beneficjenta), w tym na pokrycie kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera. W harmonogramie rzeczowo – finansowym należy uwzględnić koszty wskazane w umowie partnerstwa po stronie partnera, pod warunkiem, że kosztami realizacji działań partnera będzie obciążony Wnioskodawca. Nie będą uznane za wydatki kwalifikowane wydatki partnera poniesione przez niego samego (faktura wystawiona na partnera a nie na Wnioskodawcę).

Koszty związane z testowaniem lamp przez partnera mogą zostać uznane za kwalifikowalne, w sytuacji gdy będę uznane za niezbędne do wdrożenia nowego produktu na rynek. Wydatki w tym zakresie mogą zostać sfinansowane w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP, pomocy na prace rozwojowe lub pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności pod warunkiem spełnienia warunków dla określonej kategorii pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia nr 651/2014.

Tak, Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w obszarze PKD 50.30.Z (wykluczonym ze wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej), którego przedmiotem projektu byłyby działania objęte finansowaniem z pomocy innej niż regionalna pomoc inwestycyjna, będzie mógł ubiegać się o wsparcie.

Zwrot dofinansowania, w tym jego przesłanki i warunki, został szczegółowo opisany w par. 19 umowy o udzielenie wsparcia. W powyższym paragrafie nie zamieszczono przesłanki, która nakazywałaby zwrot dofinansowania w przypadku różnicy pomiędzy faktycznie osiągniętymi wynikami finansowymi a prognozami zamieszczonymi w załączniku do wniosku. Prognozy finansowe powinny zostać przeprowadzone na podstawie rzetelnych, posiadanych przez Wnioskodawcę informacji. Zwracamy uwagę, że prognozy mogą różnić się od przyszłych, realnie osiągniętych wyników finansowych jednak w momencie składania wniosku Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia informacji finansowych na podstawie obliczeń dokonanych w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „przedstawione prognozy muszą opierać się na realnych założeniach oraz wynikach analiz lub ewentualnie przeprowadzonych badaniach, w szczególności dotyczących wielkości popytu i sprzedaży. Prognozy muszą być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje”. Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzonej analizy finansowej oraz założeń poczynionych przez Wnioskodawcę w celu oszacowania przyszłych wyników finansowych powinny być opisane w polu „Szczegółowe założenia do prognoz finansowych (tabele finansowe) załączonych do wniosku o udzielenie wsparcia”. Dodatkowo prawidłowość i realność danych zawartych w tabelach finansowych załączonych do wniosku będzie elementem oceny ze strony ekspertów oceniających wniosek.

Podstawowym dokumentem stanowiącym o warunkach udzielania wsparcia jest Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami. W § 5 ogłoszenia (kwalifikowalność wnioskodawcy) wskazano warunki jakie musi spełnić Wnioskodawca w tym warunek uzyskania minimalnych przychodów ze sprzedaży, które wynoszą 20 tys EUR zgodnie z przelicznikiem wskazanym również w tym paragrafie (ust.3). Ogłoszenie zawiera również przypis nr 3 do § 5 wskazujący, że przez  przychody ze sprzedaży należy rozumieć: Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług lub robót. Wartość ta musi być taka sama jak wartość wpisana tabeli finansowej stanowiącej załącznik do wniosku (tabela B – Zysk i straty bez projektu). W związku z powyższym, niezależnie od prowadzonej księgowości należy podać dane za 3 ostatnie lata 2021-2020-2019. Ponadto Ogłoszenie nie nakłada żadnych dodatkowych warunków jeśli chodzi o przychody z wybranej wyodrębnionej działalności.

Odnosząc się do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku w tym względzie wskazano, że chodzi o limit wartości przychodów w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” a nie, że przychody mają dotyczyć działalności w obszarze wód.

Projekt nie może obejmować tylko opracowania produktu/usługi/technologii lub rozwiązania, musi obejmować co najmniej zastosowanie opracowanego rozwiązania w działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub wprowadzenie na rynek nowej usługi/technologii lub produktu. Etap opracowania może być realizowany w ramach prac rozwojowych (kategorie wydatków) lub zlecenia usług doradczych polegających na opracowaniu. Należy odróżnić kategorie wydatków od rezultatów końcowych projektu. rezultatem końcowym musi być zastosowanie w praktyce (wdrożenie) opracowanego rozwiązania lub wytworzenie gotowego do sprzedaży produktu, rozwiązania, technologii lub usługi. Wskazana komercjalizacja opracowanej technologii poprzez sprzedaż licencji będzie wprowadzeniem na rynek opracowanej technologii. Należy jednak pamiętać że zadania w projekcie i wszystkie wydatki mają wskazywać jednoznacznie że opracowana technologia w wyniku projektu będzie gotowa do wdrożenia - nie będzie to tylko wersja testowa wymagająca dalszych prac bez gotowości do sprzedaży.

Na podstawie tak zadanego pytania nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kwalifikowalność zakupu środków transportu zależy od przedmiotu projektu, przeznaczenia środków transportu oraz celowości i zasadności zakupu. Dokumenty konkursowe należy czytać łącznie tj. ogłoszenie, kryteria wyboru projektów oraz wskazówki dot. poszczególnych wydatków zawarte w instrukcji. W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia zostały zawarte informacje dodatkowe odnoszące się do działalności wykluczonej (zgodnie z kryteriami wyboru projektów stanowiącymi zał. 5 do Ogłoszenia, przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia, jeśli projekt dotyczy działalności wykluczonej wymienionej w rozporządzeniu):

Na podstawie art. 13 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, regionalna pomoc inwestycyjna udzielana w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie ma zastosowania do pomocy przeznaczonej dla sektora transportu i na związaną z nim infrastrukturę oraz dla sektora wytwarzania i dystrybucji energii oraz związaną z nim infrastrukturę, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych i programów regionalnej pomocy operacyjnej.

W kontekście sektora transportu należy zwrócić uwagę, że do tego sektora zakwalifikowane są następujące rodzaje działalności związanej z transportem wodnym:

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski. Podklasa ta obejmuje: przewozy pasażerskie na pełnym morzu i wodach przybrzeżnych, rozkładowe lub pozarozkładowe; działalność łodzi wycieczkowych i podobnych jednostek pływających, działalność promów, taksówek wodnych itp., wynajem łodzi żeglugi morskiej i przybrzeżnej wraz z załogą w celach rekreacyjnych (np. dla rejsów wędkarskich).

50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport pasażerski na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz z załogą w celach rekreacyjnych. Podklasa ta nie obejmuje: wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów. Podklasa ta obejmuje: Podklasa ta obejmuje: transport towarów na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach i wewnątrz portów, zatok i w dokach, wynajem statków transportu wodnego śródlądowego towarów, z załogą. Podklasa ta nie obejmuje: przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.B, wynajmu łodzi i statków handlowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.34.Z.

Podsumowując, regionalna pomoc inwestycyjna (tj. wydatki określone w § 7 pkt. 1 ust. 1 ogłoszenia o konkursie) nie może być przyznana na działalność określoną pod numerami PKD wskazanymi powyżej, w tym na zakup środków transportu do realizacji takiej działalności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku środków transportu przeznaczonych do realizacji ww. działalności wykluczonych, kwalifikowane mogą być dodatkowe koszty inwestycji służące zmniejszeniu wpływu danego środka transportu na środowisko, w ramach pomocy na ochronę środowiska.

W przypadku innego przedmiotu działalności, której dotyczy projekt, wydatki na środki transportu mogą być uznane za kwalifikowane, jeśli spełnią ogólne warunki opisane w kryterium wyboru projektów dotyczącym kwalifikowalności wydatków, tj. będą racjonalne, uzasadnione i niezbędne do osiągnięcia celów projektu i celów schematu.

W konkursie "Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich" z ubiegania się wsparcie nie są wykluczone podmioty, których przedmiotem przeważającej działalności jest rybołówstwo, pod warunkiem że jednocześnie projekt złożony w konkursie nie będzie dotyczył rybołówstwa lub akwakultury.

Według kryterium wyboru projektów nr 1: „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych” sprawdzeniu podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 2 ust 2 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

Zatem liczy się kod PKD przedmiotu projektu, a nie kod działalności (np. przeważającej) przedsiębiorcy ujawniony w CEiDG lub KRS. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, nie musi być ujawniony w dokumencie rejestrowym. Jeśli ww. PKD są tożsame tj. przedmiot projektu dotyczy również rybołówstwa, to będzie on wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia.

Szerzej omówiono te zagadnienia w „Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia” w części „Numer standaryzowanej klasyfikacji przemysłowej (NACE) dotyczący przedmiotu projektu” na stronach od 7 do 8.

Tak, we wniosku, w ramach zadań zawartych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, można łączyć różne kategorie wydatków. Wnioskodawca może utworzyć projekt składający się z różnych zadań finansowanych w ramach dowolnie wybranych kategorii wydatków. Liczba kategorii wydatków, z których finansowane są zadania uzależniona jest wyłącznie od potrzeb Wnioskodawcy natomiast w konkursie nie istnieją ograniczenia, które określają konkretną liczbę wykorzystanych kategorii wydatków, pod warunkiem że dany wydatek jest możliwy do sfinansowania w ramach przeznaczenia pomocy publicznej. Równocześnie podkreślamy, że każdy wydatek powinien być zgodny z przyporządkowaną do niego kategorią natomiast w projekcie nie powinny być zawarte wydatki, których Wnioskodawca nie może przyporządkować do żadnej z dostępnych kategorii wydatków. Prawidłowość przyporządkowania wydatków do kategorii będzie elementem oceny projektu natomiast PARP nie przeprowadza konsultacji w powyższym zakresie – właściwy dobór kategorii do określonych przez Wnioskodawcę wydatków należy do wyłącznych kompetencji Wnioskodawcy i będzie podlegał ocenie. Zachęcamy do analizy dokumentów konkursowych w tym Ogłoszenia konkursu oraz Instrukcji wypełniania wniosku, w której zawarto informacje dotyczące dostępnych kategorii wydatków.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w polu „Okres realizacji projektu” „należy podać okres, w którym planowane jest rozpoczęcie oraz zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu”. Oznacza to, że Wnioskodawca powinien podać zakres dat zbieżny z datami realizacji zadań – data początkowa (Okres realizacji projektu „od”) powinna pokrywać się z początkową datą pierwszego zadania w projekcie natomiast data końcowa projektu (Okres realizacji projektu „do”) powinna być zbieżna z końcową datą ostatniego zadania w projekcie. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w przypadku gdyby projekt został rekomendowany do dofinansowania zostanie sporządzony harmonogram płatności w tym terminy składania okresowych wniosków o płatność i sprawozdań. Nie jest możliwe zaplanowanie zakończenia projektu 12 m-cy po zrealizowaniu ostatniego zadania. Jeśli w trakcie realizacji projektu pojawią się przesunięcia, będzie to podlegało analizie i będą zawierane aneksy do umowy ws projektu.

Należy podać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na uzasadnienie samego wydatku jak i jego wysokości. Zgodnie z Instrukcją wydatki należy określić „w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. W przypadku sprzętu należy podać dane techniczne urządzenia, które mogą mieć wpływ na wysokość danego kosztu. Miejsce na te informacje znajduje się w polach dotyczących „Opis kosztu w danej kategorii”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w części Zakres finansowy „należy opisać koszty jakie zostaną poniesione w ramach każdego z zadań wraz z podaniem kwot w ramach poszczególnych kategorii wydatków niezbędnych dla danego zadania. Wydatki należy przyporządkować do danego zadania, które zostało opisane wyżej w tabeli .” Parametry sprzętu w tym pełne uzasadnienie wydatku należy podać w polu „Opis kosztu w danej kategorii/podkategoria kosztów”. Koszty sprzętów należy opisać zgodnie z instrukcją podając wszelkie informacje, które uzasadniają poniesienie wydatku w określonej kwocie oraz jego związek z projektem. Zgodnie z Instrukcją „wydatkami kwalifikowalnymi są w szczególności wydatki dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. Kategorie kosztów są wymienione w części, którą Pani opisuje. Podkategoriami są poszczególne koszty dotyczące ochrony środowiska, ale one również są wymienione w liście rozwijanej pola „Kategoria kosztów”. Należy zatem wybrać z listy rozwijanej kategorię kosztu do której przyporządkowany będzie dany zakup, np. komputer – kategoria: środki trwałe, oprogramowanie – kategoria – wartości niematerialne i prawne.

Wnioskodawca zaznaczył, że MA możliwość odzyskania VAT to automatycznie w Harmonogramie (sekcja XII) w polu „w tym VAT” wartości nie mogą być wyższe niż 0. Jeśli zaznaczył że NIE MA możliwości odzyskania VAT to pola „w tym VAT” mogą być wyższe do 0 co oznacza że VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym. Jeśli Wnioskodawca tylko w niektórych przypadkach MA lub NIE MA możliwości odzyskania VAT należy wybrać opcję „częściowo” i wtedy w Harmonogramie możliwe będzie zarówno wpisanie 0 w polu „ tym VAT” jak i wartość większą od 0 (wtedy w danej kategorii wydatku VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym, jeśli tego VATu nie można odzyskać).

Do wyliczenia należy stosować ceny stałe zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji. Arkusz K. Wskaźniki finansowe komórka C55 wypełnia się automatycznie po zasileniu danymi wymaganych formułą w poprzednich arkuszach.

Tabele finansowe należy sporządzić zgodnie z wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Ww. dokumencie na wstępie informacji dotyczących sposobu uzupełnienia tabel finansowych wskazano, że „Tabele finansowe” powinny zostać wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodne z zapisami instrukcji dotację należy wykazać przy użyciu metody przychodowej, w sposób określony w cytowanym przez panią fragmencie Instrukcji. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, stanowią bezzwrotne pozyskanie obcego źródła finansowania. Wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w Rachunku przepływów pieniężnych (dalej: RPP) jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmiotu. W pozostałych przypadkach wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności finansowej w pozycji „Inne wpływy finansowe”. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w RPP jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji. W przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej w pozycji „Inne korekty” wykazuje się między innymi korekty: dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu (minus). Należy się zgodzić, iż opracowane Tabele finansowe nie odzwierciedlają prezentacji dotacji w Rachunku Przepływów pieniężnych przy użyciu metody przychodowej. Jednak, bez względu na sposób prezentacji ostateczna wartość przepływów pieniężnych pozostaje taka sama. Zmiana będzie widoczna w przepływach pieniężnych netto z działalności finansowej oraz w przepływach pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Z uwagi na powyższe można sytuację tę opisać w samym wniosku, sekcja IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji, pole: Szczegółowe założenia do prognoz finansowych.

Arkusze dot. NPV liczą się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych we wcześniejszych arkuszach, zatem arkusze dot. NPV zostaną zapełnione danymi na tyle lat na ile we wcześniejszych arkuszach zostaną wypełnione dane. Jeśli przedsiębiorca chce wykazać NPV w okresie 10 lat, to konieczne jest wprowadzenie danych w arkuszach poprzedzających arkusz K na okres 10 lat.

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku (Tabela Wskaźniki finansowe) Wskaźnik NPV należy obliczyć wyłącznie dla projektu, którego dotyczy wniosek. Wskaźnik NPV należy wyliczyć zgodnie ze wskazówkami zawartymi w arkuszu. Obliczając wskaźnik NPV należy: - prognozę sporządzić w cenach stałych, - przyjąć 5% stopę dyskonta, - w obliczeniach nie należy uwzględniać wpływów z dotacji, nakładów odtworzeniowych oraz wartości rezydualnej, - NPV należy wyliczyć dla okresu używalności środków trwałych nabywanych w ramach projektu jednak w okresie nie dłuższym niż 10 lat, - w pierwszym roku projekcji nie należy dyskontować nakładów inwestycyjnych. W przypadku wykazania wskaźników w dłuższym okresie czasu niż 10 lat nie jest możliwe wykonanie tego w ramach aktualnych arkuszy jednak dopuszczalne jest dodanie dodatkowego arkusza i przy zastosowaniu tych samych reguł przedstawienie Wskaźników w dłuższym okresie czasu. Należy przedstawić szczegółowe założenia do przyjętych wyliczeń we wniosku o wsparcie w sekcji IX Opłacalność i znaczenie realizacji projektu pole: Szczegółowe założenia do tabel finansowych. Jednocześnie należy dodatkowo uzasadnić dodanie tabeli z dłuższym okresem odniesienia uwzględniając nie tylko przychody, ale inne koszty związane z długim użytkowaniem infrastruktury (np. konserwacji) lub nakłady odtworzeniowe na inne urządzenia wspomagające, które nie będą mogły pracować tyle lat bez wymiany. Dodatkowo powinny być opisane ryzyka związane również z dłuższym okresem planowania.

Wnioskodawca samodzielnie podejmuje decyzję o kwalifikacji danych wydatków do odpowiedniej kategorii kierując się wskazówkami zamieszczonymi w Instrukcji wypełniania wniosku oraz mając na uwadze kryteriami wyboru projektów w zakresie kwalifikowalności wydatków. W świetle wyrywkowej informacji wskazanej w pytaniu nie jest możliwe jednoznaczne określenie czy taki wydatek w postaci robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego jest możliwy do uznania za kwalifikowany i w jakiej wartości procentowej. Na etapie oceny będzie analizowany pełen zakres rzeczowo – finansowy projektu w tym posiadane już pozwolenia na budowę i ich treść, jeśli to będzie konieczne do oceny projektu – zarówno w zakresie ustalenia kwalifikowalności wydatków jak i stopnia przygotowania projektu w tym ryzyk z nim związanych. Wydaje się, że przyjęcie na etapie planowania wydatków założenia, że przeznaczenie budynku zostanie zmienione (co jest działaniem przyszłym, niepewnym zależnym od decyzji administracyjnych i przepisów prawa budowlanego) i przyporządkowanie proporcji 90% kosztów związanych z częścią użytkową i 10 % z częścią mieszkalną będzie założeniem nieprawidłowym. Należałoby planować wydatki (w kontekście wydatków podlegających dofinansowaniu, bo wydatki ogółem należy podać zgodnie z rzeczywistymi wydatkami danego projektu) zgodnie z obecnym przeznaczeniem wskazanym w pozwoleniu na budowę. W każdym przypadku należy przyjąć jasne kryteria kwalifikowania danej części wydatku oraz uzasadnić przyporządkowanie danej części jako rzeczywiście związanej i niezbędnej do wdrożenia usługi a także określić przejrzystą metodę weryfikacji takiego a nie innego procentowego zaangażowania danych kosztów w kontekście realizacji projektu. Ponadto należy pamiętać o postanowieniach umowy ws. projektu określającej okres trwałości dot. nieruchomości, w której prowadzone są prace budowlane a także zakaz ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na danej nieruchomości w postaci np. hipoteki.

W wypełnianiu wniosku proszę posiłkować się Instrukcją wypełniania wniosku. Zgodnie z instrukcją: Wartość wydatków należy podać w podziale na kwoty wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych. Kwoty wydatków uwzględniane w polach „wydatki ogółem” muszą dotyczyć kwot brutto planowanych wydatków (tj. łącznie z VAT, jeśli w przypadku danego wydatku kwota brutto będzie podwyższona o kwotę VAT). Kwoty wydatków uwzględniane w polach „wydatki kwalifikowalne” powinny dotyczyć kwot netto (tj. bez VAT) w przypadku wnioskodawców, którzy mają możliwość odzyskania VAT albo kwot zawierających VAT w przypadku wnioskodawców, dla których VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym. Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, może wnioskować o refundację części lub całości poniesionego w ramach projektu podatku VAT i zaliczyć go do wydatków kwalifikowalnych. W takim przypadku powinien odzwierciedlić kwotę podatku VAT w polu „W tym VAT”. W pozostałych przypadkach pola „w tym VAT” nie należy wypełniać. Pole „% dofinansowania” wylicza się automatycznie na podstawie pól „Dofinansowanie” oraz „Wydatki kwalifikowalne”.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „mała instalacja” jest określona następującą definicją: „małe instalacje - w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska. W przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie”. Oznacza to, że pierwszym warunkiem dotyczącym małej instalacji jest wielkość produkcji energii elektrycznej. W odniesieniu do mocy Instrukcja zawiera następujące odniesienie: „Zgodnie z dokumentem pt. „Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej”. do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu ”. Oznacza to, że drugą z przesłanek jest moc instalacji, która została określona na minimalnym poziomie 0,05MW co jest równe 50 kw. W opisywanym  przykładzie nawet jedna instalacja (o mocy 70 kw) będzie instalacją, co do której należy podać inwestycję referencyjną. Jednak bardziej istotną przesłanką jest wartość produkowanej energii gdzie roczna wartość musi wynosić co najmniej 400 MWh. Jest to minimalna wartość, poniżej której kalkulator inwestycji referencyjnych uniemożliwia wpisywanie wartości.

Intensywność dofinansowania jest związana z miejscem realizacji inwestycji tylko w przypadku wydatków finansowanych zgodnie z regionalną pomocą inwestycyjną. Wydatki związane z pracami badawczymi, w tym wynagrodzenie pracowników Wnioskodawcy oraz wydatki związane z usługami doradczymi finansowane są zgodnie z innymi rodzajami pomocy publicznej o stałej intensywności wskazanej w Ogłoszeniu konkursu § 11. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku przez lokalizację projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany (prowadzone będą prace inwestycyjne). W przypadku, gdy charakter projektu wymaga instalowania lub umieszczania zakupionych rzeczy w różnych miejscach prowadzonej działalności (miejscowościach, gminach, powiatach, województwach) należy uznać, że głównym miejscem realizacji projektu jest miejsce, gdzie realizowana jest jego największa wartościowo lub najistotniejsza z punktu widzenia celu realizacji projektu część. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako główną lokalizację uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Podobnie należy przyjąć w przypadku projektów, gdzie zakupem będą tylko wartości prawne i niematerialne w postaci np. oprogramowania, licencji jako główną lokalizację należy uznać lokalizację siedziby wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. W przypadku wydatków inwestycyjnych, dla których intensywność dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna oraz wydatki finansowane w ramach pomocy na ochronę środowiska) jako właściwa intensywność zostanie uznana intensywność właściwa dla tej lokalizacji projektu (jeśli jest tych lokalizacji więcej niż jedna), która będzie miała określony najniższy dopuszczalny pułap pomocy. Ponadto zgodnie z § 12. Umowy w sprawie projektu (wzór dostępny na stronie internetowej w ramach dokumentacji konkursowej) w projekcie, w którym udzielana jest regionalna pomoc inwestycyjna, Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania inwestycji w regionie otrzymującym pomoc przez co najmniej 5 lat od rozliczenia projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie w regionie otrzymującym pomoc. W przypadku projektów, w których kwalifikowalna jest cena zakupu środka trwałego, Beneficjent zobowiązany jest przez okres 5 lat od rozliczenia projektu: zachować własność oraz wykorzystywać środek trwały na cele projektu, ubezpieczać środek trwały na wypadek jego utraty lub zniszczenia oraz przeznaczać odpowiednie środki na jego serwisowanie i funkcjonowanie. Podsumowując nie ma zakazu wskazania miejsca realizacji inwestycji jako wynajęte biuro w nowej lokalizacji (Lubin), która jest inna od głównej siedziby oraz dwóch oddziałów, jednakże musi to być uzasadnione i spełnione muszą być wszystkie powyższe warunki. Prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym będzie przedmiotem oceny, na podstawie wszystkich informacji zawartych we wniosku, pełnej listy zadań oraz zaplanowanych wydatków a także faktycznego zaangażowania Wnioskodawcy w realizację projektu we wskazanej we wniosku lokalizacji. W tym kontekście również nieuzasadnionego wskazania lokalizacji w celu otrzymania wyższego dofinansowania.

Tak, posiadanie środków należy wykazać we wniosku o udzielenie wsparcia, w części XIV Źródła finansowania wydatków. Zdolność do sfinansowania projektu, nie tylko części wkładu własnego, ale płynnej realizacji projektu do momentu zakończenia inwestycji jest przedmiotem oceny merytorycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 – Kryteria wyboru projektów.

Wnioskodawca wykazuje posiadane środki poprzez wpisanie ich w odpowiednie pole wniosku, a także na podstawie opisu zawartego w założeniach do tabel finansowych oraz poprzez wypełnienie tabel finansowych np. w zakresie posiadanych środków bieżących, planowanych przychodów ze sprzedaży oraz zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wspomniane wytyczne dotyczą działań/inwestycji realizowanych w ramach dofinansowania z funduszy europejskich, w tym kontekście nie będą one dokumentem obowiązującym w Programie „Rozwój Przedsiębiorczości i innowacje” który jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -2021. W opisanym przypadku projektu, którego przedmiotem będzie wdrożenie nowego procesu i w wyniku jego wdrożenia w przedsiębiorstwie zostaną wygenerowane oszczędności należałoby raczej w tabelach finansowych w zakresie danych historycznych i bieżących przedstawić dane strumienie pieniężne z dotychczasowej działalności tj. aż do momentu wdrożenia projektu oraz od momentu wdrożenia i osiągania korzyści z tyt. projektu należy tą część działalności, której dotyczy projekt (inwestycja) przenieść do zakładek „dla projektu”. W sytuacji gdy nowe procesy, generujące oszczędności nie dotyczą całej działalności tylko jej części, należy odpowiednio wydzielić tą cześć działalności i przedstawić ją w arkuszach dotyczących projektu (zakładki „dla projektu”), natomiast nie wykazywać jej w arkuszach dotyczących dotychczasowej działalności. Natomiast te części działalności przedsiębiorstwa, na które inwestycja w żaden sposób nie wpływa pozostają w części dotyczącej działalności dotychczasowej. W przypadku, gdy inwestycja wynikająca z projektu dotyczy całej działalności lub gdy, nie jest możliwe wyodrębnienie strumieni finansowych dla działalności, na którą wpływa projekt i która pozostaje bez zmian, należałoby przenieść całość do części obejmującej działalność dla projektu. Wtedy dane w zakładkach nie dotyczących projektu należałoby zostawić niewypełnione. Ponadto przyjęte w tabelach finansowych rozwiązane należy opisać w treści wniosku w sekcji IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji pole: Szczegółowe założenia do prognoz finansowych.

We wniosku udzielenie wsparcia Wnioskodawca podaje dwukrotnie numer PKD. W części II. Wnioskodawca – informacje ogólne. Numer kodu PKD dotyczący przeważającej działalności wnioskodawcy Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w tym polu: Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przeważającej działalności wnioskodawcy. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885, z późn.zm) Numer kodu PKD dotyczący przedmiotu projektu Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku w tym polu: Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) W obydwu polach należy podać dane aktualne i faktyczne. Możliwa jest sytuacja, w której PKD działalności wnioskodawcy może być inny niż PKD dotyczące przedmiotu projektu. i PKD przedmiotu projektu nie musi być uwidoczniony w dokumencie rejestrowym w momencie składania wniosku.

W tabelach finansowych Wnioskodawcy mają możliwość w zakładce „założenia do RZiS projekt” wskazać maksymalnie 3 produkty. W przypadku gdy Wnioskodawca planuje wdrożyć więcej niż 3 produkty powinien zagregować planowane do osiągnięcia przychody ze sprzedaży do 3 pozycji produktowych np. 1 pozycja w przedmiotowym przypadku będzie agregować przychody z tyt. 3 produktów. W celu wyjaśnienia takiego podejścia Wnioskodawca powinien przedstawić przyjęte założenia we wniosku o udzielenie wsparcia (sekcja IX Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji; pole : Szczegółowe założenia do prognoz finansowych (…). Można też dodać dodatkowy arkusz w tabelach finansowych (taka możliwość została przewidziana tj. dodanie dodatkowego arkusza nie jest zablokowane do edycji). W takim arkuszu Wnioskodawca może przedstawić przyjęte założenia w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów projektu, w tym w jaki sposób zostały one zagregowane w zakładce "Założenia do RZiS Projekt" w celu przedstawienia przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów będących przedmiotem wdrożenia. Kluczowe jest by w prognozach finansowych w tym również w zakładce "Założenia do RZiS Projekt" odzwierciedlić prognozowane realne przychody ze sprzedaży wynikające ze zrealizowania projektu. Dane te będą stanowiły podstawę do określenia opłacalności projektu przez pryzmat osiągniętego zwrotu z inwestycji.

Instrukcja wypełniania wniosku jest materiałem pomocniczym, który należy czytać łącznie z przepisami Ogłoszenia konkursu które stanowią, w paragrafie 10 ust. 2 pkt. 11 że „pomoc publiczna przeznaczona na planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia 651/2014”. Powyższe artykuły rozporządzenia są również przywołane w Instrukcji przy opisywaniu wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp. Zdanie w Instrukcji dotyczące wydatków, które nie są wydatkami kwalifikowanymi wynika wprost z art. 56 b pkt. 3 (porty morskie) oraz art. 56 c pkt. 3 (porty śródlądowe) rozporządzenia KE 651/2014.

Definicja suprastruktury portowej zawarta w Instrukcji również jest tożsama z definicją zawartą we wspomnianym rozporządzeniu, zatem wydatki spełniające definicje suprastruktury portowej nie będą wydatkami kwalifikowanymi w ramach tej kategorii wydatków jaką jest kategoria: pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, a także koszty pogłębiania. Podsumowując wydatki, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach pomocy na rzecz portów morskich lub śródlądowych (art. 56 b i 56c rozp. 651/2014), muszą spełniać poniższe warunki :

 • zostaną poniesione w portach świadczących usługi związane z transportem,
 • zostaną poniesione w związku z budową, wymianą, lub modernizacją zdefiniowanej w rozp. 651/2014 infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp,
 • nie dotyczą kosztów zakładów produkcyjnych działających w porcie, biur lub sklepów lub innych kosztów nie związanych z transportem, 
 • nie dotyczą zdefiniowanej w rozp. 651/2014 suprastruktury portowej.

Ponadto ww. wydatki będą kwalifikowalne jeśli:

 • są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków,
 • są zgodne z zasadami pomocy publicznej (poziom dofinansowania zgodny z dopuszczalnymi limitami intensywności, zachowany próg pomocy publicznej),
 • są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych działań i celów projektu,
 • są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań w projekcie.

Na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia (dalej wniosek), wnioskodawca jest zobligowany do załączenia do wniosku następujących załączników:

 • Tabele finansowe - zawsze 
 • w przypadku projektu partnerskiego uzgodnionego z partnerem - projektu umowy partnerstwa,
 • w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej ochrony środowiska - Kalkulacja dodatkowych kosztów inwestycji Wnioskodawca na tym etapie nie dołącza do wniosku innych dodatkowych dokumentów, wszystkie posiadane dokumenty, umowy, tytuły prawne, pozwolenia, patenty itp. opisywane są we wniosku.

Zatem nie ma obowiązku przedstawiania w postaci dokumentu umów najmu i dzierżawy. Kwestie dotyczące "tytułu prawnego" należy opisać sekcji V wniosku, w miejscu „Tytuł prawny do nieruchomości, w której projekt będzie zlokalizowany” oraz w sekcji X wniosku Zasoby do realizacji projektu i ryzyko w projekcie pozycja – Nieruchomości. Należy przedstawić, jakimi nieruchomościami, które będą wykorzystywane w ramach projektu, dysponuje wnioskodawca (tytuł prawny do nieruchomości bądź własność gruntów), wskazując typ, kubaturę, metraż oraz wskazać, jaką infrastrukturę techniczną posiada. Należy również określić, na jakim etapie realizacji projektu zostaną one wykorzystane oraz w jakim zakresie. Należy wskazać, w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu, oraz czy i w jaki sposób przeznaczenie nieruchomości wpłynie na pozostałą działalność wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa dzierżawy, najem, itp.).

Mając powyższe na uwadze na etapie składania wniosku nie ma obowiązku załączenia tytułu prawnego do nieruchomości. Wnioskodawca musi natomiast opisać na jakim etapie i w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu lub kiedy jest planowane uzyskanie umowy dzierżawy lub kupna. W tym kontekście może opisać, że dysponuje umową przedwstępną najmu lub dzierżawy. Należy jednak pamiętać, iż zakup nieruchomości (gruntów i budynków oraz prawa użytkowania wieczystego) oraz jej najem lub dzierżawa są wydatkami niekwalifikowalnymi. Jeśli zakup nieruchomości zostanie zaplanowany w ramach projektu, to jego koszt należy wskazać w sekcji XII Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakres finansowy jako wydatek niekwalifikowalny. Wydatek powinien być przypisany do kategorii kosztów: „Nabycie prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności nieruchomości”. Wartość nabycia powinna być uwzględniona w polu – „Wartość ogółem”. Pola: „Wydatki kwalifikowane”, „W tym VAT” oraz „Dofinansowanie” będą zablokowane do edycji.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku inwestycji, dla których istnieje potrzeba uzyskania decyzji administracyjnych np.: pozwolenia na budowę, należy w sekcji X wniosku opisać stopień zaawansowania przygotowania projektu od strony administracyjnej, konieczność pozyskania takiego pozwolenia (planowany termin uzyskania lub już dysponowanie odpowiednim dokumentem). Na etapie podpisywania umowy w sprawie projektu (dalej: umowa), decyzja pozwolenie na budowę/zezwolenie będzie weryfikowana, jako jeden z obligatoryjnych załączników do umowy zgodnie z Załącznikiem 9. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy w sprawie projektu. Zatem jeżeli wnioskodawca planuje inwestycje wymagającą pozwolenia na budowę na etapie aplikowania, we wniosku w punkcie X powinien opisać stan faktyczny dotyczący posiadanych nieruchomości oraz decyzji administracyjnych (zgodnie z instrukcją). Natomiast w celu zawarcia umowy, Wnioskodawca zobligowany jest do przekazania w terminie 7 dni (od dnia doręczenia wezwania przez PARP) wymaganego dokumentu.

Mając powyższe na uwadze jeżeli inwestycja będzie objęta pozwoleniem na budowę to wnioskodawca powinien posiadać również tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowany projekt na etapie podpisywania umowy.

Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, na to, że wszystkie wnioski złożone w konkursie weryfikowane będą pod kątem ich zgodności z Kryteriami wyboru projektów (Złącznik 5 do Ogłoszenia o naborze, w tym kryterium zgodności z kryterium nr. 4 Projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykonalny). Zatem bez zapoznania się z całym wnioskiem nie można jednoznacznie zadecydować, czy już na etapie składania wniosku istnieje potrzeba posiadania tytułu prawnego do nieruchomości czy też nie, projekt oceniany jest jako całość, w tym ryzyka jego niezrealizowania z powodu braku wymaganych dokumentów administracyjnych.

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”, części IX. „Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji”: „W tabelach należy podać dane uwzględniając dofinansowanie w ramach projektu oraz środki własne. Tabele finansowe (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych) należy sporządzić w dwóch wariantach:

 1. w wersji dla firmy bez uwzględnienia projektu (tabele: A, B, C);
 2. w wersji dla samego projektu (tabele: D, E, F, G).

Wariant 3 obejmujący całą działalność wnioskodawcy łącznie z projektem znajdujący się w tabelach H, I, J jest automatycznie sumowany z tabel A-G.

Dane oraz prognozy finansowe powinny obejmować wszystkie realizowane oraz planowane do realizacji przez wnioskodawcę projekty, bez względu na źródło ich finansowania (środki wspólnotowe, krajowe środki publiczne, środki prywatne), przy czym dane dla bieżącego projektu powinny zostać zamieszczone w tabelach D, E, F, G, zaś dane dla pozostałych projektów powinny zostać uwzględnione w założeniach i tabelach A, B, C.

W zakładce „E. Założenia RZS projekt” należy podać szczegółowe dane do obliczenia przychodów będących efektem projektu. Dane te przenoszą się automatycznie do Rachunku zysków i strat dla projektu (tabela F).”

Prognozy finansowe należy sporządzić zgodnie z przyjętymi założeniami odzwierciedlającymi planowany rozwój firmy. Założenia do prognoz finansowych należy opisać we wniosku o wsparcie w polu: „Szczegółowe założenia do prognoz finansowych”. Dokładne informacje na temat sposobu przygotowania prognoz finansowych znajdują się w „Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia”, w części IX. „Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji”. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że Wnioskodawca przygotowuje prognozy na rok bazowy n, lata realizacji projektu oraz okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, a jedynie w przypadku wyliczenia NPV w okresie dłuższym niż 5 lat po zakończeniu projektu należy przygotować prognozy w okresie, dla jakiego liczony jest wskaźnik NPV.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Zapis Instrukcji stanowi „źródłem weryfikacji danych mogą być raporty z audytów energetycznych, certyfikaty energetyczne lub inne wiarygodne źródła, w przypadku braku audytu energetycznego, np. szacunki oparte na rachunkach za energię”. Oznacza to, że Wnioskodawca może ale nie musi korzystać z audytu energetycznego, jeśli tak zdecyduje koszty audytu nie będą kosztami kwalifikowalnymi, gdyż audyt początkowy należałoby wykonać zanim wniosek został złożony, a audyt końcowy w okresie weryfikacji wskaźnika czyli po zakończeniu projektu. Najistotniejszą kwestią jest rzetelne i miarodajne określenie sposobu weryfikacji wskaźników. Może ono odbywać się na podstawie np. rachunków za energię lub innego, mierzalnego i obiektywnego materiału dowodowego. We wniosku to Wnioskodawca określa co będzie źródłem weryfikacji przedstawionych przez niego danych. Zapisy te będą podlegać ocenie, a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny oraz rekomendacji do udzielenia wsparcia, będą one podstawą rozliczania wskaźników w projekcie.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia „należy przedstawić, jakimi nieruchomościami, które będą wykorzystywane w ramach projektu, dysponuje wnioskodawca (tytuł prawny do nieruchomości bądź własność gruntów), wskazując typ, kubaturę, metraż oraz wskazać, jaką infrastrukturę techniczną posiada. Należy również określić, na jakim etapie realizacji projektu zostaną one wykorzystane oraz w jakim zakresie. Należy wskazać, w jakim stopniu nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby projektu, oraz czy i w jaki sposób przeznaczenie nieruchomości wpłynie na pozostałą działalność wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa dzierżawy, najem, itp.)”. Cytowana część Instrukcji wskazuje, że nie trzeba być właścicielem nieruchomości na której realizowany będzie projekt. Należy opisać wyłącznie podstawę do dysponowania danym zasobem (np. umowa dzierżawy, najem itp.). Ponadto to Państwa przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za proces budowlany tym samym dokument powinien być wystawiony na Państwa firmę. Wnioskodawca jest zobligowany przed podpisaniem umowy w sprawie projektu do załączenia ostatecznego pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej kończącej przygotowanie procesu inwestycyjnego jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zarówno zakup działki jak i jej dzierżawa są podstawami do dysponowania nieruchomością co jest szczególnie istotne w przypadku opisu zasobów do realizacji projektu. Należy jednak zauważyć, że, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, „zakup nieruchomości(gruntów i budynków oraz prawa użytkowania wieczystego) jest wydatkiem niekwalifikowalnym, zatem jeśli zostanie zaplanowany w ramach projektu, to jego koszt należy wskazać w sekcji XII Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakres finansowy”.

Działania informacyjne przede wszystkim należy dostosować do rozmiarów i zasięgu samego projektu. W polu dotyczącym strategii należy opisać strategię oraz treść działań informacyjno-komunikacyjnych, z uwzględnieniem harmonogramu, działań i narzędzi komunikacji, które podkreślą wartość dodaną oraz oddziaływanie wsparcia ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. Natomiast w polu dotyczącym Informacji o planowanych wydarzeniach informacyjnych należy opisać przynajmniej trzy wydarzenia informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu, osiągnięć i rezultatu, takie jak np. seminarium, konferencja z podmiotami zainteresowanymi lub konferencja prasowa lub inne wydarzenie prasowe, włączając w to wydarzenie otwierające projekt oraz wydarzenie zamykające. W przypadku projektów o wartości dofinansowania nie przekraczającej 500 000 EUR, dwa wydarzenia informacyjne są wystarczające i mogą one być realizowane na mniejszą skalę. Oznacza to, iż wnioskodawca planując realizację projektu musi opisać m.in. jakiego rodzaju wydarzenia planuje, zasięg wydarzenia, miejsce oraz jaka będzie grupa docelowa. Należy mieć na uwadze dotarcie do jak największej liczby odbiorców z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy we właściwych obszarach terytorialnych oraz pamiętać, iż wszystkie wydarzenia muszą być oznakowane (lub podana informacja), jako związane z wdrażaniem Funduszy norweskich i Funduszy EOG (udział środków pomocowych z Funduszy we wdrażaniu wspieranych programów oraz projektów). Opisując szczegółowość wydarzeń należy pamiętać o limicie znaków tj. 4 000 znaków.

Strona internetowa powinna zawierać informacje o projekcie, postępie wdrażania, osiągnięciach w jego realizacji, rezultatach projektu, jak również informacje o współpracy z podmiotami prawa norweskiego, zdjęcia, informacje kontaktowe, wyraźne odniesienie do Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” oraz do Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2020. W przypadku projektów partnerskich, partner projektu powinien informować o realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu na swojej stronie internetowej. W przypadku otrzymania pozytywnej informacji o otrzymaniu wsparcia, po podpisaniu umowy na realizacje projektu informacje na stronie należy odpowiednio zaktualizować, oraz w miarę postępu realizacji projektu należy umieszczać zdjęcia, informacje o spotkaniach itp. Wnioskodawca w polach wniosku powinien opisać i zaplanować działania promocyjne, powinien zawrzeć te wszystkie informacje tzn. informacje dotyczące profilu jego strony internetowej. Ponadto należy pamiętać, iż na stronie muszą się znaleźć informacje w ramach jakiego funduszu zostanie/został sfinansowany projekt i jego wartość. Natomiast realizacja tych działań nastąpi po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia.

W część XI wniosku Wnioskodawca jest zobowiązany do wpisania wskaźników. Szczegółowe informacje dotyczące wskaźników realizacji celów projektu znajdują się w instrukcjach opracowanych odrębnie dla każdego schematu. Wskaźniki ujęte w tabeli muszą być obiektywne weryfikowalne, realne, odzwierciedlać założone cele projektu, być adekwatne do danego rodzaju projektu. Ocenie będzie podlegać:

 • czy zadeklarowane wskaźniki zostały uzasadnione,
 • czy odzwierciedlają założone cele projektu; 
 • czy zadeklarowane wskaźniki przyczyniają się do osiągnięcia docelowych wartości Programu.

Wymagana minimalna ilość wskaźników została ujęta w poszczególnych instrukcjach, natomiast wartość powinna być adekwatna do założonych celów projektu.

Data kwiecień 2024 nie oznacza zakończenia ważności projektu tylko datę końcową zrealizowania wszystkich wydatków i ich rozliczenia. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku dla obydwu wskaźników: „Rokiem docelowym osiągnięcia szacunkowej wartości wskaźnika co do zasady powinien być rok następny po roku złożenia końcowego wniosku o płatność, natomiast nie później rok 2024 r. (...) We wniosku o płatność końcową wnioskodawca będzie zobligowany dokonać aktualizacji szacunków określonych we wniosku o udzielenie wsparcia”. Mając na uwadze powyższe należy wskazać szacowane dane na koniec 2024 roku.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Zapis Instrukcji stanowi „źródłem weryfikacji danych mogą być raporty z audytów energetycznych, certyfikaty energetyczne lub inne wiarygodne źródła, w przypadku braku audytu energetycznego, np. szacunki oparte na rachunkach za energię”. Oznacza to, że Wnioskodawca może, ale nie musi korzystać z audytu energetycznego, jeśli tak zdecyduje koszty audytu nie będą kosztami kwalifikowalnymi, gdyż audyt początkowy należałoby wykonać zanim wniosek został złożony a audyt końcowy w okresie weryfikacji wskaźnika czyli po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Najistotniejszą kwestią jest rzetelne i miarodajne określenie sposobu weryfikacji wskaźników. Może ono odbywać się na podstawie np. rachunków za energię lub innego, mierzalnego i obiektywnego materiału dowodowego. We wniosku to Wnioskodawca określa co będzie źródłem weryfikacji przedstawionych przez niego danych. Zapisy te będą podlegać ocenie, a w przypadku uzyskania pozytywnej oceny oraz rekomendacji do udzielenia wsparcia, będą one podstawą rozliczania wskaźników w projekcie.

Zgodnie z dokumentem pn. „ANALIZA W CELU OKREŚLENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH INSTALACJI REFERENCYJNYCH DLA PROJEKTÓW OZE I WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI DO OBLICZENIA KWOTY POMOCY INWESTYCYJNEJ” (link do raportu zamieszczony w Instrukcji wypełniania wniosku), do którego odnosi się treść załącznika nr 8 do Ogłoszenia konkursu „Wzór kalkulacji dodatkowych kosztów inwestycji (pomoc na ochronę środowiska)” w odniesieniu do instalacji referencyjnej dla produkcji energii elektrycznej z OZE „najmniejszą analizowaną instalacją referencyjną był układ z jednym silnikiem gazowym o mocy 0,4 MWe. W mniejszych zakresach mocy komercyjnie i powszechnie silniki gazowe występują od mocy 0,05 MWe z produkcją na poziomie 400 MWh/r. W związku z tym przyjęto granicę 0,05 MW lub 400 MWh/r jako minimalną wielkość źródła OZE, poniżej której nie występuje instalacja referencyjna”. Należy zauważyć, iż kalkulator inwestycji referencyjnej udostępniony pod podanym powyżej adresem uniemożliwia wpisanie wartości niższej niż 400 MWh w polu „d. Średnia produkcja netto roczna w okresie trwałości projektu” przy wyborze technologii „Elektrownia fotowoltaiczna”. Tym samym, w przypadku pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu technologii elektrowni fotowoltaicznych inwestycją nieposiadającą instalacji referencyjnej będzie instalacja produkująca mniej niż 400 MWh rocznie.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie wskaźnika dotyczącego emisji CO2 „Wnioskodawca jest zobligowany do zaprezentowania wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością bazową a docelową. Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania szacunkowych wartości (bazowej i docelowej) w polu [Opis metodologii…] tak, by ich różnica stanowiła wartość danego wskaźnika, która powinna być wpisana w miejscu: szacunkowa wartość docelowa”. Określając wartość docelową wskaźników Wnioskodawca powinien opierać się na wartościach szacunkowych, podanych w dobrej wierze i obliczonych zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy. Wnioskodawca określając wartość danego wskaźnika powinien odnieść się do mniej przyjaznej środowiskowo inwestycji, która byłaby przeprowadzona gdyby nie udzielona pomoc. W przypadku przedstawionym przez Państwa, dotyczącym budowy hali produkcyjnej, wartość emisji CO2 będzie wyższa niż bazowa ponieważ obecnie hala nie istnieje. Obligatoryjny wskaźnik „Szacunkowe zmniejszenie rocznej emisji CO2” powinien być obliczony w stosunku do mniej przyjaznej inwestycji, która zostałaby zrealizowana gdyby Wnioskodawca nie przeprowadzał projektu z udziałem wsparcia finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Tym samym, w przykładzie podanym przez Państwa w pytaniu, wartość docelowa emisji CO2 będzie wyższa niż wartość bazowa ponieważ wcześniej hala produkcyjna nie istniała jednak za wartość bazową nie powinni Państwo przyjmować braku inwestycji a taką inwestycję (w wyniku której byłoby emitowane CO2) jaka byłaby zrealizowana bez dofinansowania i z zastosowaniem mniej przyjaznych środowisku rozwiązań.

W Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia dla ww. Schematu w części XII Harmonogram rzeczowo-finansowy wskazano w kategorii Koszty planowania i realizacji inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp w portach morskich lub śródlądowych, koszty pogłębiania (art. 56b oraz 56c rozporządzenia 651/2014) definicje m.in. zarówno portu jak i infrastruktury portowej (definicje są tożsame z definicjami rozporządzenia 651/2014):

 1. Port oznacza obszar lądu i wody, na którym znajduje się taka infrastruktura i urządzenia, które pozwalają na przyjmowanie statków wodnych, ich załadunek i rozładunek, składowanie towarów, odbiór i dostawę tych towarów oraz zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załogi i innych osób, oraz wszelka inna infrastruktura niezbędna dla przedsiębiorstw transportowych w porcie;
 2. Infrastruktura portowa oznacza infrastrukturę oraz urządzenia służące do świadczenia usług portowych związanych z transportem, np. miejsca postoju służące do cumowania statków, ściany nadbrzeża, mola, dryfujące pontonowe rampy na obszarach pływowych, baseny wewnętrzne, zasypki oraz osuszony grunt, infrastrukturę paliw alternatywnych oraz infrastrukturę do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku.

Równocześnie w ww. Instrukcji wskazano: Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, w tym koszty planowania:

 • inwestycji związanych budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej;
 • inwestycji związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury zapewniającej dostęp;
 • pogłębiania.

Koszty dotyczące działań niezwiązanych z transportem, w tym koszty zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, biur lub sklepów, a także koszty związane z suprastrukturą portową nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Mając na uwadze powyższe wskazane domki dla turystów nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w ramach niniejszej kategorii wydatków w ramach Pomocy na rzecz portów morskich i portów śródlądowych, bo inwestycja w domki dla turystów nie jest infrastrukturą portową. Jednakże jeśli planowana inwestycja będzie spełniała jedną z czterech form inwestycji początkowej (wskazanej w Instrukcji wypełniania wniosku oraz przywołanej w opisie kryterium „Wydatki” w załączniku nr 5 do Ogłoszenia) możliwe byłoby przypisanie robót budowlanych związanych w domkami w kategorii wydatków o nazwie: Nabycie robót i materiałów budowlanych, która jest finansowana z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji danego rodzaju wydatku do odpowiedniej kategorii kosztów, które możliwe są do sfinansowania w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich”, nie oznacza jednak ostatecznej pozytywnej kwalifikacji projektu. Jak wskazano na początku projekt będzie oceniany nie tylko pod względem prawidłowości wydatków i kategorii pomocy, ale przede wszystkim pod kątem spełnienia celów schematu, zgodnie kryteriami oceny wskazanymi w załączniku nr 5 do Ogłoszenia konkursu.

Zakup środków trwałych, w tym mobilnych, może być wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w kategorii Nabycie nowych środków trwałych (innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości). Jednakże należy zwrócić tutaj uwagę na zapisy § 7 ust. 1 Ogłoszenia o konkursie, który wskazuje, że wydatki finansowane z regionalnej pomocy inwestycyjnej będą mogły być finansowane w ramach tej pomocy pod warunkiem, że inwestycja będąca przedmiotem projektu będzie spełniała warunki jednej z czterech form inwestycji początkowej tj.: inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z:

 1. założeniem nowego zakładu,
 2. zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W powyższym kontekście należy rozpatrywać zakup jachtu, jako wydatku, który musi być związany z projektem, który wypełnia definicję jednej z powyższych form inwestycji początkowej. Ponadto zwracamy uwagę, że zakup środków transportu (w tym transportu wodnego) w celu realizacji działalności transportowej nie jest możliwy, gdyż działalność transportowa jest działalnością wykluczoną i nie można na nią przyznać regionalnej pomocy inwestycyjnej, więcej o działalności wykluczonej można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku.

Instrukcja wypełniani wniosku wskazuje opis do każdego rodzaju wydatków oraz informacje dodatkowe kiedy należy dokonać porównania z inwestycją referencyjna w przypadku wydatków związanych z pomocą środowiskową a kiedy możliwe jest wyodrębnienie wydatków z całości inwestycji i całkowite ich koszty uznać za kwalifikowane bez konieczności ich pomniejszania o koszt inwestycji referencyjnej. Sam fakt posiadania kosztorysu instalacji OZE nie przesądza o tym, że jest to inwestycja dająca się wyodrębnić.

Wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia wydatków kwalifikowanych w projekcie i przyporządkowania ich do określonej nazwy z katalogu wydatków. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „wydatkami kwalifikowalnymi są w szczególności wydatki dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i uzasadniony do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania”. Wnioskodawca powinien przedstawić przedmiot zlecenia usługi doradczej (czego ma dotyczyć dana usługa doradcza) i dokonać precyzyjnego jej opisu, jako zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Jeżeli w projekcie Wnioskodawca chce korzystać z różnych rodzajowo usług doradczych każda taka usługa powinna być odrębnie przedstawiona w harmonogramie. Każdorazowo należy przedstawić czas trwania danej usługi oraz zaprezentować jej szacowany koszt i dokonać pełnego opisu np. powiązać z celami projektu, udowodnić jej prawidłowe oszacowania w tym poprzez podanie liczby roboczogodzin, które zostaną zrealizowane w tej usłudze i ich ceny. W przypadku pozytywnej oceny tego wydatku Wnioskodawca będzie zobligowany, podczas realizacji projektu, do przeprowadzenia zamówienia na realizację wszystkich zadań i wydatków zaplanowanych w projekcie zgodnie z Wytycznymi w sprawie zamówień publicznych, w tym zamieścić zapytania ofertowe na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W konsekwencji odpowiedzialny za realizację danej usługi będzie ten podmiot, który zostanie wybrany zgodnie z Wytycznymi. Zachęcamy do zapoznania się z „Wytycznymi w zakresie udzielenia zamówień” znajdującymi się na stronie internetowej PARP w zakładce „Fundusze Norweskie” (https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie).

W przytoczonym wskaźniku należy wykazać zysk z działalności operacyjnej.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są następujące:

 • Uzgodniony z partnerem projekt umowy partnerstwa (jeśli dotyczy), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie;
 • Tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza (Bilans, Rachunek zysków i strat, Przepływy środków pieniężnych – w wersjach dla firmy nierealizującej projekt oraz dla samego projektu) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Ogłoszenia o konkursie; 
 • Kalkulację dodatkowych kosztów inwestycji – w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej ochrony środowiska należy przedstawić kosztorys inwestycji zgodnie z wzorem nr 8 do Ogłoszenia o konkursie (jeśli dotyczy).

Wyżej wymienione kwestie opisane są w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji poświęconej Wskaźnikom. Ponadto zgodnie z wzorem umowy § 6 ust 2. do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, osiągnięcia celów projektu, w tym wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 3, § 4 ust. 3 i § 17 ust. 7, oraz złożenia wniosku o płatność końcową.

Tak. Integralną część wniosku o dofinansowanie stanowią następujące załączniki:

 1. Raport inkubacji startupu w ramach Platformy startowej – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu.
 2. Model biznesowy - strumienie przychodów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 3. Model biznesowy - struktura kosztów – dokument obligatoryjny, sporządzony na właściwym wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie XLS lub XLSX, ODS. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – załącznik składany jest wyłącznie w przypadku projektów w których VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (jeśli dotyczy). Sporządzony na wzorze opublikowanym na stronie internetowej dokumentacji konkursowej poddziałania 1.1.2 POPW, w formacie PDF lub JPG. Możliwość załączenia tylko jednego dokumentu/pliku.
 5. Inne – jeśli dotyczy. Możliwość załączenia od jednego do trzech dokumentów/plików. Wielkość  pojedynczego załącznika nie powinna przekraczać 15 MB, w formacie PDF, JPG, XLS, XLSX, ODS, ZIP, 7-ZIP. 

Sposób złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie określa Regulamin konkursu.

Tak. Na etapie przedstawienia struktury zespołu w projekcie nie jest wymagane przedstawienie z imienia i nazwiska osób, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu. Zespół projektowy powinien cechować się niezbędnymi i adekwatnymi kwalifikacjami wobec zaplanowanych zadań i celów projektu. W części wniosku o dofinansowanie „Kluczowe zasoby (osobowe)” należy przedstawić:

 • pełną strukturę organizacyjną zespołu projektowego gwarantującą sprawną realizację projektu, tj. wszystkich członków zespołu projektu (stanowiska powołane do pracy w ramach projektu),
 • do każdego ze stanowisk należy przypisać zadania i obowiązki powierzone do realizacji w projekcie
 • posiadany lub wymagany od potencjalnych kandydatów na dane stanowisko zestaw kompetencji, doświadczenia, wykształcenia na dane stanowisko.
  Należy przedstawić także  mechanizmy podejmowania decyzji w zespole wraz z przedstawieniem sposobu zarządzania projektem.

W przypadku, gdy znani są konkretni kandydaci na poszczególne stanowiska w projekcie, należy odpowiednio wskazać: imię i nazwisko, role w projekcie, wykształcenie, ukończone szkolenia specjalistyczne, znajomość języków obcych, opis doświadczenia zawodowego związanego z pełnioną funkcją w projekcie. W odniesieniu do wszystkich planowanych do zaangażowania w ramach projektu stanowisk, należy wskazać zakres doświadczenia, wykształcenie oraz niezbędne kompetencje, jakie będą wymagane od osób rekrutowanych na dane stanowiska. Doświadczenie wskazanych osób powinno być adekwatne do powierzonych stanowisk.

Zadania ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być rzeczowe i adekwatne do przedmiotu projektu. Zakres rzeczowy projektu powinien zostać podzielony na 3 do 5 Zadań merytorycznych wynikających ze specyfiki wdrażanego przedsięwzięcia. Zadania powinny być planowane w ramach okresu realizacji projektu metodycznie i stopniowo. Zakres rzeczowy powinien przedstawiać logiczny i systematyczny ciąg prac, które wnioskodawca zamierza przeprowadzić w celu prawidłowej realizacji projektu i rozwoju produktu. Należy unikać zadań ciągłych. Jednocześnie co najmniej jedno Zadanie merytoryczne (tj. niezwiązane z kosztami pośrednimi, niezwiązane wyłącznie z zakupem środków trwałych lub wyłącznie kosztami promocji) powinno zostać zrealizowane nie później niż w połowie okresu kwalifikowalności wydatków Projektu

W związku z powyższym realizowane zadania powinny wynikać ze specyfiki projektu (dot. m.in. fazy rozwoju produktu/usługi, testów, wdrożenia, komercjalizacji). W tym rekomenduje się, aby wydatki ponoszone w ramach kosztów wynagrodzeń zostały uwzględnione w poszczególnych zadaniach projektowych.

Jednocześnie, jeśli wnioskodawca uwzględnia stanowiska do finansowania z środków projektu przez pełen okres realizacji projektu, można uwzględnić takie stanowiska:

 • bezpośrednio w poszczególnych zadaniach projektu, o czym mowa powyżej, lub
 • w ramach odrębnego zadania np. „zarządzanie projektem”, z wyszczególnionymi stanowiskami zespołu projektu. W tym przypadku Zadanie „zarządzanie projektem” nie będzie traktowane jako zadanie merytoryczne (min. 3 max. 5).

Każdorazowo należy pamiętać o właściwym opisaniu kosztów wynagrodzeń poszczególnych stanowisk, jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku w polu „Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu”. Dla każdego z kosztów wynagrodzeń należy określić strukturę kosztu wraz z podaniem struktury etatowej obrazującej planowane zaangażowanie personelu w projekcie w okresie jego realizacji, tj.:

 • forma zatrudnienia (rodzaj umowy),
 • okres zaangażowania (od-do),
 • wysokość zaangażowania (w przypadku umów o pracę wymiar etatu wraz z podaniem wartości brutto brutto wynagrodzenia, wymiar stawki godzinowej – zaangażowanie godzinowe podawany jest przy umowie cywilnoprawnej).

Jednocześnie, należy pamiętać, aby nie ujmować w kategorii dot. wynagrodzeń - kontraktów B2B, tj. umów z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Takie koszty powinny zostać ujęte w kategorii „usługi zewnętrzne”. 

Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy:

 1. wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki,
 2. wskazać nazwy (ewentualnie adresy stron internetowych) podmiotów, od których zostały zebrane oferty (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów, jak w przypadku wynajmu stoiska bezpośrednio od organizatora targów),
 3. podać wartość poszczególnych ofert, 
 4. wskazać termin rozeznania rynku.

Wnioskodawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie analizy rynku, na podstawie której zostały określone kwoty ryczałtowe dla poszczególnych zadań.

Poza dwoma obowiązkowymi wydarzeniami, w jakich Wnioskodawca jest zobowiązany wziąć udział, można zaplanować udział w dodatkowych wydarzeniach (jako wystawca na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych, lub misja wyjazdowa) jedynie w krajach Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman.

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowe w poddziałaniu 3.3.3 Go to Brand EXPO kalkulacja kwoty ryczałtowej dla zadań dotyczących udziału w targach i misjach gospodarczych w części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, nie może przekroczyć trzech (3) osób, z zastrzeżeniem udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym oraz Polish Games Show, w których dla części obejmującej podróże służbowe pracowników wnioskodawcy, kalkulacja kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć dwóch (2) osób. Kalkulacji tej kwoty należy dokonać zgodnie z wysokością diety i limitu na nocleg w poszczególnych państwach, wskazanych w rozporządzeniu MPiPS.

Należy wybrać numer kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalności, której dotyczy projekt. Kod PKD powinien być podany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) oraz powinien zawierać dział, grupę, klasę oraz podklasę np. 12.34.Z Należy wskazać tylko jeden numer PKD określający działalność, której dotyczy projekt. W związku z tym, jeżeli projekt dotyczy kilku działalności określonych odrębnymi numerami kodów PKD należy wskazać numer określający najistotniejszą lub przeważającą dla danego projektu działalność gospodarczą. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt, musi być na dzień składania wniosku o dofinansowanie ujawniony w dokumencie rejestrowym (odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Nie stanowi potwierdzenia ujawnienia kodu PKD w rejestrze informacja o posiadaniu tego kodu PKD w umowie spółki czy innym dokumencie statutowym, który jest wskazany w KRS. Należy sprawdzić, czy działalność, której dotyczy projekt nie jest wykluczona w konkursie.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może określić też własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe – specyficzne dla danego projektu). Jednocześnie, w zależności od brzmienia kryteriów wyboru projektów określonych we właściwym Rocznym Planie Działania, konieczne jest niekiedy określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium.

W ramach kryterium nr 2 „Doświadczenie Wnioskodawcy” weryfikowane jest, czy:

 1. Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy z JST (I warunek) oraz
 2. czy prowadził działalność na rzecz innowatorów - startupów oraz podmiotów ze środowiska naukowego (II warunek), w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień ogłoszenia naboru, tj. do 26.11.2020 r.

Dla spełnienia tego kryterium wymagane jest spełnienie obu warunków. Kryterium punktowane jest w skali 0-1 pkt.

W ramach kryterium nr 8 „Wiedza i doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami” weryfikowane jest, czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w pracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów w zakresie nowych technologii, ICT, smart - city. Maksymalną liczbę punktów można uzyskać w przypadku wykazania co najmniej 2 zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć, o których mowa w kryterium, z których przynajmniej jedno zakończyło się wdrożeniem rozwiązania innowatora w działalności instytucji publicznej.

Kryterium punktowane jest w skali od 0 do 5 pkt. zgodnie z opisem w kryterium. Aby projekt spełnił kryterium musi uzyskać min. 2 pkt., co oznacza, że wykazano doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami), pozyskane w toku realizacji projektów wymagających współpracy obydwu ww. grup podmiotów - wykazano 2 zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, o których mowa w kryterium. Projekt otrzyma 0 pkt. w przypadku, kiedy Wnioskodawca nie wykaże doświadczenia we współpracy z instytucjami publicznymi oraz z innowatorami (w szczególności ze startupami) lub kiedy zostanie wykazane doświadczenie we współpracy wyłącznie z jedną z tych grup podmiotów.

Tym samym poprzez kryterium nr 8 badane jest doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięć angażujących jednocześnie instytucje publiczne (w tym grupę JST) oraz grupę innowatorów do współpracy w ramach tego samego projektu. W kryterium nr 2 z kolei badane jest, czy i w jakim zakresie oraz na jakich zasadach, Wnioskodawca działał na rzecz (współpracował z) podmiotami wchodzącymi w skład ww. grup, ujętych jako JST i innowatorów.

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu (załącznik nr 3 do Regulaminu naboru), określa minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty we wniosku w ramach omawianych wymagań wskazanych w ww. kryteriach.

Jako „przedsięwzięcie / inicjatywę realizowaną wspólnie z JST” należy rozumieć wspólne działania (np. o cechach projektu) realizowane z JST w konkretnym, zdefiniowanym celu, w obszarach, o których mowa w kryterium. Przykłady przedsięwzięć / inicjatyw, które nie wypełniają powyższej charakterystyki to np. pozyskiwanie dofinansowania unijnego i doradztwo w tym zakresie, wynajem powierzchni biurowej, techniczna organizacja wydarzeń i konferencji, działania / szkolenia niezwiązane z rozwojem biznesu i wzrostem produktywności administracji, niezwiązane z obszarem nowych technologii. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu w pkt. V precyzuje minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać w tym zakresie przedstawiony przez wnioskodawcę. Dokument dostępny na stronie naboru.

Zgodnie z zapisem w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, CZĘŚĆ IX. PRODUKTY WNIOSKODAWCY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM EKSPORTU, dla każdego z produktów należy odrębnie określić jego nazwę lub rodzaj oraz numer kodu PKD działalności obejmującej ten produkt, a następnie scharakteryzować rynek międzynarodowy branży związanej z tym produktem oraz opisać przewagi konkurencyjne produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Należy uzasadnić unikatowość produktu oraz wskazać w układzie porównawczym cechy produktu, dzięki którym wnioskodawca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w tej samej branży na rynku międzynarodowym, w tym: - cechy jakościowe produktu; - orientacyjną cenę sprzedaży produktu uwzględniającą marżę; - inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencyjnej.

W opisanej sytuacji, jako wartość docelową wskaźnika „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji (szt.)” należy uwzględnić nowe kontrakty podpisane przez aktualnych dystrybutorów z nowymi odbiorcami. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku, w polu „Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika”, należy podać sposób
kalkulacji wskaźnika oraz nazwę dokumentu źródłowego dostępnego u przedsiębiorcy, potwierdzającego osiągnięcie zaplanowanej wartości docelowej wskaźnika rezultatu np. faktura, rachunek, umowa, sprawozdania finansowe. Wobec powyższych zapisów, wnioskodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające osiągnięcie zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu i dokumenty będą weryfikowane na etapie kontroli osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.

Doświadczenie Wnioskodawcy opisane w Załączniku nr 1 powinno być potwierdzone np. wystawionymi fakturami, rachunkami, umowami wraz z protokołem odbioru prac lub kopiami
zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub umowami o dofinansowanie wraz z wnioskami o płatność, pisemnymi referencjami od beneficjentów (lub zamawiających/zlecających dane działanie) realizowanych usług lub innymi dokumentami potwierdzającymi wartość danej usługi. Referencje wystawione przez odbiorcę usługi powinny zawierać przynajmniej:

 • nazwę projektu, w ramach którego była świadczona usługa, nr projektu, nazwę programu, działania/poddziałania lub zamówienia przedsiębiorcy (nabywcy usługi),
 • informacje o zakresie świadczonej usługi, 
 • sposobie finansowania usługi,
 • daty świadczenia usługi,
 • opis efektu wykonanej usługi,
 • nr telefonu nabywcy usługi.

Kalkulacja wartości wyświadczonej usługi w ramach projektu powinna wynikać z rozliczenia projektu zaakceptowanego przez właściwy podmiot.

Weryfikacja prawdziwości informacji zawartych w aplikacji może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy lub na etapie kontroli lub dokumenty należy przedłożyć na wezwanie PARP.

Załączniki do wniosku stanowią:

 1. Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o potencjale kadrowym i techniczno-organizacyjnym wnioskodawcy;
 2. Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu - Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy; 
 3. Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu - Koncepcja realizacji projektu przez wnioskodawcę.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usług związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się działań przygotowawczych do realizacji projektu, w tym: przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru przedsiębiorców, opracowanie wzoru umowy z przedsiębiorcą oraz wybór osób zaangażowanych w realizację projektu, o ile nie są one pracownikami grantobiorcy. Grant może być powierzony na projekt, który nie został rozpoczęty przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu.

Jedna kwota ryczałtowa obejmuje zawsze tylko jedno zadanie. Każdej kwocie ryczałtowej musi być przypisany jeden wskaźnik dla kwoty ryczałtowej odzwierciedlający istotę danego zadania oraz określona jego wartość docelowa. Do każdej kwoty ryczałtowej należy wskazać dokumenty, na podstawie których będzie określony poziom, na jakim osiągnięty został wskaźnik dla kwoty ryczałtowej. Co do zasady dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia kwoty ryczałtowej powinny stanowić produkt danego zadania np. raport, lub powinny potwierdzać (dokumentować) wykonanie określonego zadania i tym samym kwoty ryczałtowej (Tabela 1. Wskaźniki dla kwot ryczałtowych w ramach branżowych programów promocji w Instrukcji wypełniania wniosku).

Tak. Są nimi:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1),
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2),
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6),
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (w zdefiniowaną listę specjalizacji lub stanowi element procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach KIS) oraz jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Planowane w projekcie działania promocyjne powinny być realizowane dla wszystkich produktów WNIOSKODAWCY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM EKSPORTU. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w tej części wniosku należy opisać markę produktową i produkty wnioskodawcy (wyroby lub usługi) będące przedmiotem eksportu, w związku z którymi będą prowadzone działania promocyjne/wydarzenia branżowe zaplanowane w projekcie. Pola zawarte w tej części mogą być powielane zależnie od liczby rodzajów produktów, których dotyczyć będzie realizowany projekt. Projekt w ramach poddziałania 3.3.3 POIR dotyczy więc promocji marki produktowej, a nie konkretnych produktów. W zależności od specyfiki rynku perspektywicznego i/lub wydarzenia branżowego (targów) wnioskodawca może dostosować ofertę produktową prezentowaną na targach. Jeśli już na etapie planowania projektu posiada wiedzę nt. produktów, które będą prezentowane na konkretnych rynkach perspektywicznych i poszczególnych wydarzeniach branżowych, powinien w opisie rzeczowym zadania wskazać taką informację. Jednocześnie należy pamiętać o przedstawieniu informacji nt. dostosowania kosztów zadania związanego z udziałem w targach z prezentowaną tam ofertą. Podsumowując, jeśli dwa produkty wnioskodawcy dotyczą jego marki produktowej, może każdy z nich promować na innych rynkach i w punkcie IX wniosku
scharakteryzować rynki adekwatne dla każdego z produktów.

Tak, jest to możliwe, wkład własny koordynatora klastra może być zapewniony częściowo z finansowania ze strony członków klastra. Deklaracja współfinansowania wydatków przez inny podmiot powinna być wykazana w cz. XII Źródła finansowania wydatków w pozycji „Inne, jakie”.

Obligatoryjnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest tabela finansowa – „Sytuacja finansowa wnioskodawcy jej prognoza oraz zatrudnienie”. Wykazane w cz. XIII wniosku o dofinansowania inne źródła finansowania wydatków mają charakter deklaratywny, niemniej jednak w przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku środków finansowych. Należy dodać, że przed podpisaniem umowy wnioskodawca będzie musiał przedstawić dokument(-y) potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu, które nie zostały dołączone do wniosku o dofinansowanie.

Ze względu na charakter i cel poddziałania, miejsce realizacji projektu jest tożsame z adresem siedziby wnioskodawcy określonym w części II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE - Adres siedziby wnioskodawcy. Należy mieć na uwadze, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu podzielona jest ze względu na lokalizację projektów. Lokalizacja koordynatora klastra decyduje o tym, z alokacji jakiej kategorii regionu współfinansowany jest projekt. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w głównej lokalizacji projektu. 

Wzrost zatrudnienia należy wykazać we wskaźnikach rezultatu. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC]: należy wykazać etaty utworzone w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Liczba pracowników powinna być wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Wskaźnik dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów cywilnoprawnych).

 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety [EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.
 • Wskaźnik: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni[EPC]. Pole zablokowane do edycji. Wskaźnik będzie wykazywany na etapie rozliczania projektu. We wniosku o dofinansowanie jego wartość została ustalona na poziomie 0.

W przypadku współfinansowania przez podmioty inne niż instytucje finansowe, Komisja Oceny Projektów może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów uwiarygadniających posiadanie zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie środków finansowych. Dokumentami potwierdzającymi zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu mogą być: 

 1. W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym lub leasingiem możliwość pozyskania przez wnioskodawcę kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną, na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy; 
 2. W przypadku finansowania projektu pożyczką możliwość pozyskania przez wnioskodawcę pożyczki musi być uwiarygodniona dokumentem potwierdzającym wolę pożyczkodawcy udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz dokumentami finansowymi pożyczkodawcy (sprawozdaniami finansowymi za ostatnie dwa lata obrotowe lub w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę np. PIT za ostatni zakończony rok, wyciąg z konta bankowego pożyczkodawcy, zaświadczenie z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy); upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową.

Metodologia: Do wyliczenia bierzemy pod uwagę tylko pracowników w rozumieniu kodeksu pracy. Rozumienie jednego zatrudnionego pracownika w roku jest tożsame z jedną osobą, która w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość etatu obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu pełnego etatu w ciągu roku (jak w pkt. 1). Czyli jeżeli ktoś zatrudniony był na pełnym etacie przez cały rok, wtedy 1 etat = 1 pracownik. Jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu przez rok wtedy 0,25 etatu rocznego. Natomiast jeżeli ktoś zatrudniony był na 1 etatu, np. przez 3 miesiące w roku, wtedy 0,25*0,25=0,0625. Na przykład zatrudnienie w firmie w 2016 r. przedstawia się następująco: -4 pracowników 1 etat przez 12 mc (4 pełne etaty) -1 pracownik 1 etatu 12 mc (0,5 etatu rocznie) -1 pracownik 1 etatu 6 mc (0,5x0,5=0,25 rocznego etatu) Razem 4+0,5+0,25=4,75 etatu (pracownika), czyli poniżej 5 pracowników.

Do wniosku o dofinansowanie załączane są w wersji elektronicznej wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub publikację ogłoszenia.

Podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym jeśli przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT z urzędu. Jeśli jednak przedsiębiorca jest płatnikiem i ma możliwość odzyskania VATu z urzędu to VAT będzie wydatkiem niekwalifikowanym.

Tak, przedsiębiorca może zgłosić się do udziału w projekcie w ramach I i II rundy konkursowej, jednak z zastrzeżeniem, że w szkoleniach lub doradztwie w I i II rundzie będą brali dział różni pracownicy. Należy pamiętać, że wskaźnik rezultatu i produktu w konkursie liczony jest na podstawie nr PESEL, co oznacza, że udział tego samego pracownika w szkoleniach lub doradztwie w dwóch rund konkursu lub w ramach różnych sektorów dubluje osiągnięcie wskaźników na poziomie całego konkursu.

Projekty muszą wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych obszarów:

 • automatyzacja procesów w firmie;
 • praca zdalna; 
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu);
 • obsługa klienta przez Internet;
 • zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data); 
 • marketing internetowy; 
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

W ramach konkursu nagrodzone mogą być projekty, które odpowiadają na wyzwania transformacji cyfrowej co oznacza, ze wpisują się co najmniej w jeden z następujących obszarów:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 2. praca zdalna,
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 5. cyberbezpieczeństwo,
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 7. obsługa klienta przez Internet,
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 10. marketing internetowy,
 11. wykorzystanie technologii mobilnych.

Dodatkowo premiowane są projekty, które są możliwe do realizacji w podobnych warunkach przez inne przedsiębiorstwa, tj. mają charakter uniwersalnej dobrej praktyki, nie stosowanej dotąd powszechnie na rynku.

Spełnienie ww. kryterium w kontekście wpisywania się projektu w wyzwania transformacji cyfrowej przesądza także o wpisaniu się projektu w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w szczególności KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne lub KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Ocena dokonywana jest w skali 0, 2, 3lub 5pkt, przy czym:

0 pkt – projekt nie odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(nie wpisuje się w żaden obszar określony dokumentacją konkursową),

2 pkt –realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w jeden obszar określony dokumentacją konkursową),natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku;

3pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej (wpisuje się w co najmniej 2 obszary określone dokumentacją konkursową), natomiast nie odbiega od rozwiązań już powszechnie znanych na rynku i w ograniczonym zakresie może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw;

5pkt – realizacja projektu odpowiada na wyzwania transformacji cyfrowej(wpisuje się w co najmniej dwa obszary określone dokumentacją konkursową), a projekt może (lub mógłby w przypadku projektów planowanych) stanowić uniwersalną dobrą praktykę dla innych przedsiębiorstw.

Wymagane minimum punktowe w ramach kryterium – 2 pkt

Transformacja cyfrowa to procesy zmiany modeli biznesowych, optymalizacji procesów w organizacji, skupienia się na tworzeniu cyfrowego środowiska pracy i zaangażowaniu pracowników oraz klientów w różnych kanałach komunikacji. Projekt zgłoszony w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jeden z następujących obszarów:

 • automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie,
 • praca zdalna,
 • wykorzystywanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu),
 • obsługa klienta przez Internet,
 • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data),
 • marketing internetowy,
 • wykorzystanie technologii mobilnych.

Tak. Integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu; dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej;
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu; 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu*.

Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do załączenia czytelnych skanów ww. załączników.

*Obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym.

Jeśli chodzi o dokument z banku potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu to za taki dokument uznać należy skan umowy rachunku, potwierdzenia otwarcia rachunku, potwierdzenia prowadzenia rachunku wydany przez bank lub jako dokument wygenerowany elektronicznie. Print screen ze strony internetowej nie jest traktowany jako dokument.

Uczestnicy konkursu na etapie wniosku podają szacunkowe koszty oraz zakupy. Kluczowe jest osiągnięcie efektu projektu. Jeżeli w trakcie wdrożenia okaże się, że w projekcie należy
zmodyfikować listę zakupów ale jednocześnie zostaną osiągnięte zakładane albo lepsze efekty to taka zmiana jest dopuszczalna. Na etapie ankiety poprosimy ich o informacje dotyczące wdrożenia i napotkanych trudności. .W przypadku zmiany zakresu projektu powinni więc uzasadnić konieczność takiej zmiany oraz opisać uzyskane efekty.

Wielkość zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) liczymy na dzień składania wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. Tak więc dwóch pracowników na pół etaty liczonych jest jako jeden etat.

Osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu to osoba, która zgodnie z dokumentem rejestrowym uprawniona jest do reprezentacji podmiotu zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane zawarte we wniosku konkursowym powinny być zgodne z danymi zawartymi w KRS i CEiDG - według stanu na dzień złożenia wniosku konkursowego w GW. Osoba do kontaktów to osoba, która dysponuje pełną wiedzą na temat projektu – może być nią również osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika konkursu. Nie jest konieczne wskazanie innej osoby.

We wniosku konkursowym, w punkcie VI. Opis projektu w rubryce „Wyzwania transformacji cyfrowej na które odpowiada projekt oraz w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa”, przedsiębiorca powinien wskazać co najmniej jeden z wymienionych poniżej obszarów, w który wpisuje się projekt:

 1. automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie
 2. praca zdalna
 3. wykorzystywanie rozwiązań chmurowych 
 4. wykorzystanie sztucznej inteligencji 
 5. cyberbezpieczeństwo 
 6. e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu)
 7. obsługa klienta przez Internet 
 8. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych 
 9. analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data) 
 10. marketing internetowy 
 11. wykorzystanie technologii mobilnych. Powinien opisać także, w jakim zakresie projekt może stanowić przykład dobrej praktyki, która mogłaby być wykorzystywana przez inne przedsiębiorstwa.

Uczestnik konkursu, wraz z wnioskiem konkursowym, powinien złożyć w Generatorze Wniosków „Oświadczenie uczestnika Konkursu”. Oświadczenie to powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy zgodnie dokumentem rejestrowym tzn. z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku gdy „Oświadczenie uczestnika Konkursu” podpisywane będzie przez inne osoby niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji w dokumencie rejestrowym, wówczas wymagane jest złożenie pełnomocnictwa dla tej/tych osób. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osób, które udzielają pełnomocnictwa, dane osoby, której pełnomocnictwa się udziela, sprecyzowany zakres pełnomocnictwa tzn. do jakich czynności udziela się pełnomocnictwa, datę oraz podpis/y osób udzielających pełnomocnictwa. 

Wraz z wnioskiem konkursowym należy złożyć następujące załączniki: 

 1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
 2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu. 
 3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu (obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym) – tj. pełnomocnictwo. Wielkość załącznika nie powinna przekraczać 15 MB.

Rozwiązanie ICT to gotowe narzędzie informatyczne wspierające proces zgłaszania pomysłów przez pracowników, które sprzyja komunikacji pomiędzy stronami procesu, ułatwia wybór najbardziej wartościowych pomysłów i ich rozwijanie; nakierowane na pobudzanie lub rozwój inicjatyw pracowniczych oraz włączanie pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie.

 1. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej.
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Program rozwoju inicjatyw pracowniczych” zgodnego z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. regulamin programu bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania w przedsiębiorstwie; 
  4. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 
 2. W przypadku wniosku składanego w kategorii „Rozwiązanie ICT” integralną część wniosku konkursowego stanowią następujące załączniki:
  1. skan dokumentu z banku potwierdzającego prowadzenie rachunku bankowego uczestnika Konkursu. Dokument bankowy może być generowany elektronicznie w systemie bankowości elektronicznej. 
  2. skan oświadczenia uczestnika Konkursu w kategorii „Rozwiązanie ICT” zgodnego z treścią załącznika nr 5 do Regulaminu i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji;
  3. dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji uczestnika Konkursu – jedynie w przypadku, gdy oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż wymienione jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 

W ramach działania „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” istnieje możliwość zakupu używanych środków trwałych. Jednocześnie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku: możliwy jest zakup używanych środków trwałych jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 1. sprzedający środek trwały wystawił oświadczenie określające jego pochodzenie, 
 2. sprzedający środek trwały potwierdził w oświadczeniu, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych, 
 3. cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Przez wdrożenie innowacji należy rozumieć sytuację, gdy: nowy lub ulepszony produkt (wyrób lub usługa) został wprowadzony przez Wnioskodawcę na rynek, lub nowe procesy są faktycznie wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy. Jeśli równolegle Wnioskodawca wdroży innowację organizacyjną lub marketingową, która jest związana z wdrożeniem innowacji, stanowiącej przedmiot dofinansowanej usługi, taka dodatkowa innowacja jest uznana za wdrożoną w sytuacji, gdy nowe metody marketingowe lub organizacyjne są faktycznie wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy.

Opracowanie pisemne może stanowić efekt doradztwa. Co więcej, zaleca się by efekty pracy miały swoje potwierdzenie w publikacji. Dodatkowo dokumentacja nie wskazuje, by wykluczyć przedstawione przez Pana rozwiązanie wynagrodzenia- strona opracowania= godzina doradcza. Należy mieć na uwadze zasadność takiego działania, warunki cenowe, Wnioskodawca musi dokonać szacowania kosztu usługi doradczej i na jego podstawie przygotować tryb wyboru wykonawcy usługi. Jeśli w wyniku przeprowadzonego działania, okaże się, że taki rodzaj wynagrodzenia za usługę będzie spełniał kryteria, nie ma przeciwwskazań.

Usługi związane z wykonaniem prototypu służącego do przeprowadzenia testów nie są objęte dofinansowaniem. Wydatki związane z przygotowaniem prototypu ponoszone są przez przedsiębiorcę w ramach etapów wdrożenia innowacji i wykazane w pkt XII wniosku o dofinansowanie. Przygotowanie prototypu maszyny lub linii produkcyjnej nie stanowi usług doradczych, o których mowa w §5 pkt. 7 ust. 10) Regulaminu Konkursu. Jednocześnie przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z usług wsparcia polegających na testowaniu zaplanowanego rozwiązania. Usługi wsparcia są kosztami kwalifikowalnymi, których wysokość nie może przekroczyć 40% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych, tj. usług doradczych oraz usług wsparcia. Jeżeli wykonanie prototypowej maszyny bądź linii produkcyjnej będzie służyło nie tylko celom testowym, ale będzie stanowiło również element końcowego wdrożenia docelowej innowacji produktowej/procesowej to ten wydatek może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny zgodny z paragrafem 5, ust. 9, pkt 3 Regulaminu konkursu - w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty: nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości.

Dodatkowo należy pamiętać, że w kryterium weryfikacji podlega, czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są uzasadnione i racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż są potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym przedsięwzięciem.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej sposobu przeprowadzenia szacowania wartości wydatków oraz wskazania źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Kwoty wydatków muszą być zgodne z limitami określonymi w Regulaminie konkursu (jeśli treść Regulaminu konkursu nakłada limity kwotowe lub procentowe dotyczące określonych rodzajów wydatków kwalifikowalnych). Jeśli kwoty wydatków przekraczają ww. limity kryterium uznaje się za niespełnione. Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii. Dodatkowo w przypadku wydatków kwalifikowalnych związanych z usługami doradczymi w zakresie innowacji oraz usługami wsparcia innowacji weryfikowana jest zgodność zakresu usług wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie z zakresem akredytacji wybranej Instytucji Otoczenia Biznesu. Jako kwalifikowalne w ramach projektu mogą być uznane jedynie wydatki związane z usługami, których zakres jest zgodny z zakresem akredytacji przyznanej danej IOB albo ze zgłoszonym zakresem akredytacji, w przypadku kiedy w dniu złożenia Wniosku o dofinansowanie akredytacja nie została jeszcze danej IOB przyznana. Za kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki związane z wdrażaniem innowacji technologicznej. Wdrożenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej nie podlega dofinansowaniu. W kryterium ocenie podlega także relacja wartości kosztów kwalifikowalnych usługi proinnowacyjnej w odniesieniu do całkowitej wysokości wydatków niezbędnych do poniesienia w celu wdrożenia innowacji stanowiącej przedmiot usługi, nieuwzględniających wartości usługi proinnowacyjnej, objętej dofinansowaniem.

Przez „niezbędne” należy rozumieć, iż są to wydatki konieczne do poniesienia w celu wdrożenia innowacji i bezpośrednio związane z wdrożeniem. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej uzasadnienie konieczności poniesienia poszczególnych wydatków, ich planowanej wysokości oraz ich związek z wdrażaną innowacją. Dopuszcza się dokonywanie przez Komisję Oceny Projektów korekty wydatków wskazanych przez Wnioskodawcę jako kwalifikowalne w ramach projektu, w tym korekt mających na celu dostosowanie wydatków do limitów określonych w Regulaminie konkursu, o ile łączna wartość korekt nie przekracza progu procentowego określonego w Regulaminie Konkursu. W przypadku, gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie progu procentowego określonego w Regulaminie Konkursu albo, gdy Wnioskodawca nie wyrazi we wskazanym terminie zgody na dokonanie rekomendowanej korekty, kryterium uznaje się za niespełnione. W przypadku projektów, które zostaną uznane za niezgodne z zakresem i celem poddziałania, wszystkie zaplanowane wydatki zostaną uznane za niekwalifikowalne.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku znajduje się informacja, iż ze względu na charakter i cel poddziałania główne miejsce realizacji projektu odpowiada części projektu dotyczącej usług proinnowacyjnych i jest tożsame: - w przypadku osób prawnych - z adresem siedziby lub siedziby oddziału wnioskodawcy określonym w pkt. II WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE - Adres siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Natomiast oddział przedsiębiorcy może być wnioskodawcą w przypadku, kiedy adres siedziby tego przedsiębiorcy nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Z powyższych informacji wynika, iż nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1.

Główne miejsce realizacji projektu odpowiada części projektu dotyczącej usług proinnowacyjnych i jest tożsame:

 • w przypadku osób prawnych - z adresem siedziby lub siedziby oddziału wnioskodawcy.
 • w przypadku osób fizycznych - z jednym z adresów miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z informacjami zawartymi w CEIDG.

Wypełniając we wniosku adres siedziby/miejsca zamieszkania wnioskodawcy należy wpisać adres siedziby wnioskodawcy zgodny z dokumentem rejestrowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres zamieszkania. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest oddział spółki należy podać adres siedziby oddziału wnioskodawcy zgodny z dokumentem rejestrowym. Należy mieć na uwadze, iż kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu jest podzielona ze względu na zlokalizowanie projektów. W związku z tym adres głównego miejsca realizacji projektu decyduje o tym z jakiej części alokacji może zostać dofinansowany projekt. W przypadku, gdy innowacja będzie wdrażana (np. prowadzone będą prace inwestycyjne) w innej lokalizacji niż wskazane główne miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których wdrażana będzie innowacja np. w sytuacji, kiedy charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Innowacja, której dotyczy dofinansowywana usługa proinnowacyjna musi zostać wdrożona przez wnioskodawcę na terenie RP. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem innowacji technologicznej objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca wdrażania innowacji. Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). W przypadku wdrożeń realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Zgodnie z Instrukcją, Wnioskodawca powinien określić miejsce lokalizacji projektu poprzez podanie informacji co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz wskazać właściwy Podregion poprzez wybranie jednej opcji z listy. W przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wskazanych we wniosku, główne miejsce realizacji projektu zostaje wskazane przez wnioskodawcę poprzez zaznaczenie checkboxu przy właściwej lokalizacji. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na charakter i cel poddziałania o głównym miejscu realizacji projektu decyduje zlokalizowanie przeważającej części procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (w przypadku realizacji inwestycji początkowej) lub siedziba wnioskodawcy w przypadku realizacji wyłącznie usług doradczych. Biorąc pod uwagę, iż projekt może podlegać kontroli, dokumentacja powinna być przechowywana w ww. głównej lokalizacji projektu. W przypadku, gdy część procesu wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu będzie się odbywała w innej lokalizacji, niż wskazane główne miejsce realizacji projektu, należy wypełnić pola odnoszące się do pozycji „pozostałe miejsca realizacji projektu” poprzez podanie danych co najmniej dotyczących województwa, powiatu, gminy, podregionu (NUTS 3). Pola „pozostałe miejsca realizacji projektu” powinny być powielane zależnie od liczby miejsc, w których odbywać się będzie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu np. jeśli charakter wdrożenia będzie wymagał instalowania lub umieszczania elementów inwestycji w różnych miejscach prowadzonej działalności (gminach, powiatach, województwach). W przypadku wdrożeń polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy, w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do używania. Jeżeli w ramach projektu jako kwalifikowalne przewidziane zostaną wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu, objęte regionalną pomocą inwestycyjną, maksymalna intensywność dofinansowania dla tych wydatków zostanie określona zgodnie z poziomem dofinansowania właściwym dla miejsca głównej lokalizacji projektu. Poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. W przypadku projektów realizowanych w kilku miejscach objętych różnym poziomem dofinansowania, maksymalną wysokością dopuszczalnej pomocy dla ww. wydatków będzie pułap określony dla tego miejsca realizacji projektu, w którym jest on najniższy.

Profesjonalny proces projektowy jest to proces składający się co najmniej z następujących faz: diagnoza, synteza i analiza, tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. Koszty usług polegających na przeprowadzeniu wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. diagnoza są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem. Na potrzeby przygotowania projektu oraz w celu zweryfikowania potencjału wnioskodawcy i przeprowadzenia analizy jego otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu
opracowania nowego projektu wzorniczego, pierwsza faza procesu projektowego tj. diagnoza musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Koszty realizacji tej fazy mogą zostać poniesione wyłącznie ze środków wnioskodawcy tj. bez udziału dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania 2.3.5 POIR lub mogą zostać uwzględnione jako koszty kwalifikowalne projektu, z zastrzeżeniem zachowania terminu ich poniesienia, o którym mowa powyżej. W przypadku dwóch pozostałych faz profesjonalnego procesu projektowego nie ma możliwości wykonania ich samodzielnie przez Wnioskodawcę, nawet w przypadku, gdy nie byłyby one liczone jako koszty kwalifikowalne. Takie wykonanie stanowiłoby o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Muszą być one wykonane przez podmioty zewnętrzne. Jest to część, która ma być zlecona Wykonawcy i musi zostać poniesiona zapłata za tę usługę doradczą ze środków dofinansowania.

Celem konkursu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa - wnioskodawcy poprzez  opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt - wyrób nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o
nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. Po stronie Wnioskodawcy leżą obligatoryjne działania, skupione na przedstawieniu nowych cech funkcjonalnych produktu, który nakierowany jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Podany udział wydatków na działalność B+R powinien dotyczyć wszystkich wydatków poniesionych na działalność B+R w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie w stosunku do sumy wydatków poniesionych w tym okresie przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorców lub wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata, należy podać udział wydatków poniesionych na działalność B+R w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w stosunku do sumy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym przypadku należy uwzględniać dane do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). W celu poprawnego wypełnienia niniejszego punktu należy podać nominalne wartości składowe w złotówkach (PLN):

 • wartość nakładów na B+R;
 • suma wydatków ogółem poniesionych w analogicznym okresie co nakłady na B+R.

Tak, wdrożenie opracowanego produktu musi zostać potwierdzone dokumentem, który będzie świadczył o sprzedaży.