Pomiń nawigację

W tym polu powinny zostać wpisane posiadane patenty, czyli po zakończeniu procedury ich uzyskania, a nie w jej trakcie.

Przedmiot projektu nie może dotyczyć zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP celem uzyskania ochrony w Polsce. Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie celem uzyskania ochrony w Polsce (co nie stanowi o rozpoczęciu realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ ubieganie się o ochronę w Polsce nie jest celem poddziałania 2.3.4 POIR, a tym samym nie jest finansowane i stanowi odrębne przedsięwzięcie) i ubiegać się o ochronę na podstawie prawa pierwszeństwa. Szczegóły dotyczące prawa pierwszeństwa należy wskazać w pkt VII. Klasyfikacja Projektu – Zgłoszenie 1,2,3...etc.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 11 lutego 2020 r.).

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uczestnik Konkursu :

  • powinien dokonać zgłoszenia błędów za pomocą formularza dostępnego w Generatorze,
  • w przypadku awarii formularza, powinien skontaktować się z PARP za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej PARP, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Do wniosku o dofinansowanie do działania 2.3.2 POIR nie składa się załączników. W generatorze wniosków nie ma możliwości dołączenia załączników do wniosku.

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Wskazane pozycje należy wybrać poprzez wskazanie jednej opcji z listy rozwijanej. Listy z poszczególnymi kategoriami, odpowiednie dla danego pola wniosku, widoczne są we wniosku w Generatorze Wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Ponadto, pomocna przy wypełnieniu wniosku jest Instrukcja użytkownika dostępna na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/media/instrukcja_zewnetrzna.pdf.