Pomiń nawigację

Tak, została wprowadzona taka funkcjonalność do Generatora Wniosków. Pole, wydruk PDF, widoczne jest obok pola Sprawdź poprawność i Zapisz.

Personel B+R mogą stanowić osoby zatrudnione w formie umowy o pracę oraz umów zleceń. Mogą to być zarówno osoby będące pracownikami beneficjenta na podstawie umów o pracę, z którymi zostały zawarte dodatkowe umowy zlecenia na realizację prac B+R, jak również inne osoby nie zatrudnione na umowę o pracę, które mają zawartą z beneficjentem wyłącznie umowę zlecenie. Właściwą kategorią wydatków w tym przypadku jest kategoria 3.3.1 Personel projektu wskazana w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dla priorytetu 1 FENG (załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów).

Osoby stanowiące Personel B+R wpisane z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie – zarówno zatrudnione na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenie w kategorii 3.3.1 Personel projektu nie muszą być wybierane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Osoby inne niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, które nie zostały wpisane z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie, muszą zostać wybrane zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Koszty wynagrodzenia osób wskazanych we wniosku z imienia i nazwiska nie powinny być ujmowane w kategorii kosztów Podwykonawstwo, lecz w kategorii Personel projektu.

W ramach personelu projektu (pozycja 3.3.1 z Przewodnika kwalifikowalności) nie mogą być uznane za kwalifikowane koszty świadczenia usług B+R w ramach umów B2B, w tym świadczonych przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ani koszty świadczenia usług na podstawie umowy o dzieło. Umowy te powinny być ujmowane w kategorii 3.3.2 Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo). W stosunku do takich kosztów, w każdym przypadku należy dokonać wyboru podwykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

 

Zgodnie z treścią wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków 2021-2027, VAT może być kosztem kwalifikowalnym w projekcie, którego łączny koszt jest mniejszy niż 5 mln EUR (włączając VAT).

W projektach o wartości przekraczającej 5 mln EUR, VAT może być kwalifikowalny jedynie wówczas, gdy brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Dodatkowo zgodnie z pkt. 6 podrozdziału 3.5. Wytycznych „zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, ani uczestnikowi projektu, czy innemu podmiotowi otrzymującemu wsparcie z EFS+, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.”

Należy mieć także na uwadze to, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi, beneficjenci podejmujący działalność komercyjną zobowiązani są do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Obowiązek odnosi się do całego okresu, w jakim beneficjenci mogą nabyć prawo do odzyskania części poniesionego VAT, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, tj. nawet przez okres 10 lat i nie ogranicza się do okresu trwałości projektu.

Niezależnie od formy wsparcia,  z pomocą publiczną mamy do czynienia, o ile wsparcie:

a) dotyczy przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji

b) jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych,

c) udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,

d) ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

e) grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

a) Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie. Przedsiębiorcą może być również stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. jednostek samorządy terytorialnego i ich spółek. Dlatego należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, czy wnioskodawca albo którykolwiek z jego partnerów prowadzą taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony).

Działalnością gospodarczą, według unijnego prawa konkurencji, będzie zaś (rozumiane bardzo szeroko) oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług.

W ramach działania 5.1 FEPW przesłanka wystąpi w przypadku jakiejkolwiek sprzedaży towarów lub usług w związku z wykorzystaniem produktów projektu (infrastrukturą, środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy nieruchomościami nabytymi w ramach projektu).

b) Dotyczy każdego przypadku gdy środki przekazywane przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego oraz inne podmioty, którym powierzono rolę operatora środków publicznych.

W ramach działania 5.1 FEPW przesłanka wystąpi zawsze ze względu rodzaj środków oraz sposób ich przyznania.

c) Pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w normalnych warunkach: korzyści taką jest wsparcie finansowe o charakterze bezzwrotnym, a także pożyczki i kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu, rozłożenie zobowiązań finansowych na raty o niższej niż rynkowa stopie oprocentowania, zwolnienia podatkowe, itp.

W ramach działania 5.1 FEPW przesłanka wystąpi zawsze ze względu na to, że przyznawana pomoc jest pomocą o charakterze bezzwrotnym.

d) Wsparcie ma charakter selektywny: Selektywność polega na tym, że pomoc finansowa jest udzielana konkretnemu podmiotowi, podmiotom danego sektora gospodarki, podmiotom działającym na określonym obszarze lub produkującym bądź handlującym określonymi towarami.

W ramach działania 5.1 FEPW udzielana pomoc ma charakter selektywny i wystąpi w każdym przypadku udzielenia pomocy w formie środków bezzwrotnych, w sytuacji gdy spełniona jest równocześnie przesłanka a). W przypadku gdy Beneficjent / Partner nie prowadzi bezpośrednio działalności, jednak infrastrukturę wykorzystuje inny przedsiębiorca także należy uznać, że pomoc publiczna przynosi korzyść w sposób selektywny określonym przedsiębiorstwom lub kategoriom przedsiębiorstw lub określonym sektorom gospodarki.

Przesłanka nie wystąpi jednak w przypadku gdy zarządzanie obiektem i środkami trwałymi zostało powierzone operatorowi, wybranemu w drodze otwartej procedury:

 • po przeprowadzeniu otwartej, przejrzystej, niedyskryminującej procedury, najlepiej w formie otwartego przetargu oraz
 • na podstawie umowy o prowadzenie/zarządzanie, która zagwarantuje, że infrastruktura będzie dostępna dla różnych użytkowników i różnych rodzajów działalności.

e) Wpływ na konkurencję i wymianę handlową jest zagadnieniem najtrudniejszym. Należy więc odwrócić problem. Udowodnienie, że dany środek (wsparcie) nie ma wpływu na wymianę handlową w UE jest trudne. Konieczne byłoby bowiem wykazanie, że przedsiębiorca nie posiada na rynku konkurentów lub jego działalność wpływa wyłącznie na rynek lokalny.
Warto jednak zaznaczyć, że wpływ na konkurencję, o którym mowa w kontekście pomocy publicznej, powinien być co najmniej uprawdopodobniony. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt, iż przedsiębiorca nie eksportuje swoich towarów/usług, ponieważ na tym samym rynku (lokalnym/krajowym) mogą one konkurować z analogicznymi produktami pochodzącymi z innych państw. Dla spełnienia tej przesłanki, wystarczy zatem, aby na rynku mogły konkurować ze sobą co najmniej dwa produkty, pochodzące z różnych państw członkowskich.

Przesłanka ma znaczenie wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie wcześniejsze przesłanki wystąpią równocześnie. Oznacza to, że w przypadku gdy w wyniku realizacji projektu finansowanego w ramach działania 5.1 FEPW prowadzona będzie działalność gospodarcza bezpośrednio przez Beneficjenta / Partnera lub pośrednio, gdy operator nie będzie wybrany w procedurze konkurencyjnej, a produkt turystyczny będzie stanowił konkurencję dla co najmniej jednego produktu turystycznego występującego w jednym z państw członkowskich UE.

Na stronie europejskiej stronie programu publikowane są najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami - strona w języku angielskim: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6

Nie. Koszt realizacji usługi doradczej mającej na celu opracowanie mapy drogowej dla Wnioskodawcy jest niekwalifikowalny w ramach projektu i ponoszony jest ze środków Wnioskodawcy, tj. bez udziału grantu udzielanego w ramach naboru.

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Wymóg osiągnięcia minimalnego pułapu przychodowego na poziomie 3 mln PLN dotyczy danego, pojedynczego roku obrotowym. Wykazane kwoty przychodu z wybranych dwóch lat nie podlegają sumowaniu dla osiągnięcia minimalnego pułapu 3 mln PLN.

Przykładowo, składając wniosek o powierzenie grantu w 2022 r. wnioskodawca, którego rok obrotowy odpowiada roku kalendarzowemu, będzie musiał wykazać, że co najmniej w dwóch latach wybranych spośród lat: 2019, 2020 i 2021 osiągnął przychód nie mniejszy, niż 3 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 (Produkcja mebli), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). W ramach tego działu uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 31.03.Z Produkcja materaców,
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

O grant w ramach pilotażowego Programu mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Tym samym mikroprzedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o grant w tym konkursie.

Minimalny zakres Mapy drogowej został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru. Mapa drogowa nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Podatek od towarów i usług VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny w ramach projektu.

Tak. W ramach kryterium nr 5 Wkład władny ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada wymagany wkład własny niezbędny do realizacji projektu w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Wnioskodawcy zapewniający wkład własny na realizację projektu powyżej 30% wydatków kwalifikowanych otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryterium rozstrzygającego.

Robot przemysłowy to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa - stacjonarna lub mobilna maszyna - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi.

Okres realizacji projektu rozumiany również jako okres kwalifikowalności wydatków, nie może przekraczać 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego we wniosku.

Mapa drogowa w przypadku pilotażu Robogrant to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji celem transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0.

O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:

 1. mali lub średni prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli;
 2. prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 3. którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 3 miliony złotych, przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych latach obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o powierzenie grantu.

Zgodnie z § 6 ust 6 Regulaminu wyboru projektów, ze strony wnioskodawcy maksymalnie 4 przedstawicieli wnioskodawcy, którzy powinni mieć pełną wiedzę o ocenianym projekcie i być upoważnieni do reprezentacji wnioskodawcy podczas Panelu.

W dokumentacji konkursowej nie jest zabronione by zadania realizowane w ramach podwykonawstwa były realizowane zdalnie. Będzie to zależało od specyfiki zadań zaplanowanych w module. Dodatkowo, należy wskazać, że będzie to również przedmiotem oceny.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie rozliczane są metoda ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem usług zewnętrznych (podwykonawstwo). Kwoty ryczałtowe to jedna z uproszczonych metod rozliczania wydatków. Zgodnie z § 2 ust. 21 umowy o dofinansowanie, wydatki rozliczone za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów na potwierdzenie poniesienia wydatków. Ponadto zgodnie z § 2 ust. 19 umowy o dofinansowanie, w przypadku rozliczenia wydatków w formie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych, warunkiem wypłaty dofinansowania lub zatwierdzenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę jest osiągnięcie wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub osiągnięcie wskaźników produktu lub wykonanie zadań właściwych dla kwot ryczałtowych określonych w załączniku 1 do Umowy. Rozliczenie wydatków polega na wykazaniu we wniosku o płatność wykonania zadań i osiągnięcia wskaźników produktu właściwych do rozliczenia stawki jednostkowej lub kwoty ryczałtowej lub na zwrocie niewykorzystanych środków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników i niewykonania zadań.

Przygotowując Harmonogram finansowy do każdego modułu należy zaplanować wydatki i uprawdopodobnić, że są one racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Zatem uzasadniając zadeklarowane wydatki należy wskazać kwoty najbardziej zbliżone do cen rynkowych, niezawyżone i niezaniżone. Natomiast w modelu finansowym prognozuje się wszystkie wydatki/koszty w cenach stałych tj. bez uwzględnienia inflacji. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest ujęta w stopie dyskontowej, którą uzupełnia Wnioskodawca w zakładce ,,Założenia" w modelu finansowym. Wskazane w pytaniu koszty, które są przewidywane do poniesienia w trakcie realizacji projektu będą w kolejnych latach przeliczane o współczynniki dyskonta. Aktualna stopa dyskonta, którą należy przyjąć to 4%. Informacja o ewentualnej zmianie stopy dyskontowej będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ogłoszeniu o naborze wniosków. Jeżeli przedsiębiorstwo np. w regulaminie płac ma zapis, że podnosi wynagrodzenie wraz z inflacją - to może określić w każdym roku wyższe wartości wynagrodzenia. Dotyczy się to również pozostałych wskazanych pozycji kosztowych. W takiej sytuacji wymaga się, żeby Wnioskodawca wyjaśnił na jakiej podstawie przyjął zmianę wartości pozycji kosztowych w kolejnych latach w modelu finansowym. Wyjaśnienia dotyczące zmian wartości pozycji kosztowych Wnioskodawca opisuje w polu ,,Komentarz'' w zakładce Koszty operacyjne w modelu finansowym.

Tak, po okresie trwałości.

Wnioskodawca powinien zadeklarować koszty kwalifikowane do dofinansowania oddzielnie dla każdego modułu w Harmonogramie wydatków dotyczącym konkretnego modułu. Kategorie wydatków do każdego modułu zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. W module Infrastruktura B+R nie wyodrębniono kategorii kosztów dotyczącej kosztów pracy.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków w module B+R wskazano, że limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R. Jednocześnie należy wskazać, że w module B+R nie ma możliwości finansowania w ramach Regionalnej pomocy inwestycyjnej, a wszelkie kategorie zostały opisane w ww. przewodniku.

Tak, w ramach modułu B+R można prowadzić tylko jeden projekt badawczy. Natomiast w ramach modułu infrastruktura B+R należy opisać działania podejmowane w ramach agendy badawczej zaplanowanej przynajmniej na okres realizacji i okres trwałości projektu. Co do zasady agenda badawcza może, lecz nie musi dotyczyć prac będących następstwem (rozwijaniem opracowanych produktów) wyników prac B+R uzyskanych w module B+R. Przy czym należy mieć na uwadze, że wszelkie prace zaplanowane w agendzie badawczej muszą prowadzić do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju. Zatem w takim przypadku prace będące następstwem posiadanych już (i zakończonych) wyników prac B+R, muszą prowadzić do opracowania kolejnej innowacji co najmniej w skali kraju. Natomiast infrastruktura badawcza nabyta w ramach modułu Infrastruktura B+R, do końca okresu trwałości projektu może być wykorzystywana wyłącznie do realizacji zadań wskazanych w agendzie badawczej. Jeżeli prace zaplanowane w module B+R są zawarte w agendzie badawczej realizowanej w module Infrastruktura B+R, wtedy nabyta w module infrastruktura badawcza będzie wykorzystywana do realizacji prac w module B+R.

Moduł Infrastruktura B+R dotyczy realizacji inwestycji, w ramach której zostanie utworzone lub rozbudowane centrum badawczo-rozwojowe. Kupowana infrastruktura musi być niezbędna do realizacji agendy przewidującej prace B+R. Efektem prac B+R wskazanych w agendzie musi być opracowanie innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym, co najmniej w skali polskiego rynku. Nie znając szczegółowych założeń, nie można wskazać czy zakup auta będzie mógł zostać uznany za kwalifikowalny. Zaplanowane w ramach poszczególnych modułów wydatki muszą być racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań oraz zgodne z katalogiem wydatków w ramach modułów. Wnioskodawca musi swój wybór uzasadnić, co będzie podlegało ocenie ekspertów.

W kontekście wydatków związanych z zakupem i instalacją urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, należy wziąć pod uwagę, że taki rodzaj wydatków może być uznany za kwalifikowany w ramach różnych rodzajów pomocy publicznej w różnych modułach: w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (moduły: Wdrożenie Innowacji, Cyfryzacja, Infrastruktura B+R oraz Zazielenianie) oraz - w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (moduł: Zazielenianie przedsiębiorstw). W przypadku korzystania z finansowania inwestycji w postaci instalacji FV w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (kategoria wydatku: środki trwałe/dostawy wskazana m.in. w pozycji 4.3.3; 5.3.3; 6.3.3; 7.3.3 Przewodnika) wydatek taki musi być niezbędny do realizacji celu modułu i jednocześnie musi być związany z przedsięwzięciem będącym inwestycją początkową. Czyli przykładowo jeśli w module Infrastruktura B+R budowana jest hala na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu i ta hala będzie zasilana instalacją OZE, to koszty instalacji będą uznane za wydatki kwalifikowalne w pozycji – środki trwałe/dostawy. Wtedy nie mamy do czynienia z rozróżnieniem na wydatki wyodrębnione i referencyjne. Dodatkowo muszą być spełnione łącznie następujące warunki: a) wytwarzanie energii nie jest podstawowym celem modułu (większość kosztów nie powinna być związana z wytwarzaniem energii) b) zdolność wytwarzania energii powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorstwa, co oznacza, że celem jest zużycie wytworzonej energii na potrzeby własne, a więc maksymalnie 20% zaplanowanej do wytworzenia energii może zostać sprzedane (na podstawie analizy ex ante) c) w odniesieniu do źródła energii, jedynie inwestycje, które kwalifikowałyby się do otrzymania pomocy na podstawie zasad dotyczących pomocy państwa w sektorze energii, będą uznane za kwalifikowane czyli np. produkcja energii z OZE. W przypadku realizacji inwestycji w panele FV w module Zazielenienie przedsiębiorstw, oprócz możliwości sfinansowania takiego wydatku w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (kategoria wydatku wskazana w pozycji 7.3.3 Przewodnika), wydatek taki może być uznany za kwalifikowany w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (kategoria wydatku opisana w pozycji7.3.19 lub 7.3.20. W takim przypadku nie muszą być spełnione warunki w kontekście regionalnej pomocy inwestycyjnej, tj. nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość produkcji energii oraz ilości sprzedanej energii do sieci, ale wskazane są inne warunki, m.in. fakt, że inwestycja będzie dotyczyła tylko i wyłącznie kosztów związanych z ochroną środowiska. Natomiast co do zasady zakup nowej instalacji fotowoltaicznej (niebędącej mikro instalacją) może być kwalifikowany w ramach kategorii 7.3.19 Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (referencyjne) i należy ją zawsze porównać do innej instalacji mniej przyjaznej środowisku. Do określenia takiej inwestycji i obliczenia różnicy pomiędzy inwestycją planowaną (wydatek na nową instalację FV) a inwestycją referencyjną, Wnioskodawcy mogą pomocniczo wykorzystywać kalkulator opracowany w ramach Analizy w zakresie instalacji referencyjnych dla OZE i wysokosprawnej kogeneracji dostępną na stronie funduszy europejskich np. opracowania i kalkulator przygotowane przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (http://ptez.pl/raporty). Natomiast jeśli instalacja związana z wytwarzaniem energii z OZE spełnia definicję mikro instalacji o której mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków (pozycja 7.3.20) w stosunku do której nie istnieje obowiązek dokonywania porównania do inwestycji referencyjnej w kategorii Dodatkowe koszty inwestycji – OZE (małe instalacje). Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii pod pojęciem mikro instalacji rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW). Dla instalacji o wartościach przekraczających wskazane w ww. definicji, należy stosować inwestycje referencyjna posiłkując się opracowanym w ramach Analizy kalkulatorem. Możliwy jest też zakup środków trwałych w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) o ile zwiększają efektywność energetyczną. Zgodnie z przewodnikiem kwalifikowalności wydatków są to koszty wymienione w punktach od 7.3.14 do 7.3.15. Wybór odpowiedniego sposobu finansowania uzależniony jest od możliwości wyodrębnienia kosztów wydatku. Należy wskazać, że kwalifikowane są tylko i wyłącznie koszty dodatkowe, konieczne i bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 2 ust. 103 ww. rozporządzenia. Wydatków, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne. Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.

 1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wyboru Projektów (Przewodnik kwalifikowalności wydatków), pkt 1.2. Zasady kwalifikowalności podatku VAT, podatek VAT co do zasady stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie (niezależnie od wartości danego przedsięwzięcia). Podatek VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu tylko wtedy, gdy:
 • Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów o VAT obowiązujących w naszym kraju;
 • Żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w realizację projektu lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani przypadku wskazanego w art. 90 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

Tak, specjalizacja branżowa może dotyczyć jednej specjalizacji (z wyłączeniem rozwiązań IT/ICT) wspólnej dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Należy pamiętać, że ścieżka tematyczna inkubacji powinna zostać kompleksowo zaplanowana wraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb startupów, zgodnie z wymogiem kryterium nr 4 „Koncepcja programu inkubacji”.

Startup nabywając usługi ze środków grantu nie ma obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych, w związku z tym nie ma potrzeby realizacji tych zadań na jego rzecz przez Animatora platformy. Zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 lit. e) Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wytyczne nie mają zastosowania do wydatków ponoszonych przez grantobiorców (startupy).

Grant to środki finansowe, które beneficjent projektu grantowego (Animator Platformy startowej) przekazuje grantobiorcy (startupowi). Zapłata faktury przez Animatora za usługę wykonaną na rzecz startupu nie stanowi przekazania grantu. Forma rozliczenia grantu przez startup określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

 

Koszty usług specjalistycznych zapewnianych w ramach partnerstwa projektowego, co do zasady stanowiące koszty ponoszone przez poszczególnych partnerów projektowych, podlegają opodatkowaniu w zależności do ich rodzaju, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Zgodnie z §3 ust. 10 Regulaminu wyboru projektów oraz § 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie wydatki projektu poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) są niekwalifikowane do wsparcia w ramach projektu.

W przypadku dokonywania ze środków grantu nabyć obłożonych podatkiem VAT, startup jest zobowiązany do pokrywania podatku niezależnie od postanowień umowy grantowej (inkubacyjnej).

Beneficjent – Animator Platformy startowej – zobowiązuje się w §3 ust. 7 pkt 10 umowy o dofinansowanie do rekomendacji do ubiegania się o dotację w ramach komponentu IIa maksymalnie 70% inkubowanych startupów rankingowanych na zakończenie inkubacji. Odpowiednie warunki w tym zakresie powinny wynikać z Regulaminu każdej platformy startowej.

Wnioskodawca powinien przyjąć budżet i wartość kosztów na wsparcie startupów w odniesieniu do założeń koncepcji i skali programu, bazując na wiedzy i doświadczeniu w realizacji programów inkubacji. W tym zakresie należy uwzględnić efektywność zaplanowanych działań inkubacyjnych względem założonych wskaźników oraz utrzymanie wysokiej jakości i standardu świadczenia usług na rzecz startupów. Wnioskodawca określa liczbę startupów planowanych do objęcia wsparciem oraz co najmniej liczbę startupów, które ukończą pełen program inkubacji.

Koszty z przeznaczeniem na realizację usług podstawowych i specjalistycznych dla startupów powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych” oraz opisane zgodnie z wymogiem Instrukcji wypełniania wniosku właściwym dla opisu usług. W ramach ww. kategorii mogą zostać także ujęte wszelkie formy zatrudnienia ekspertów właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów.

Nabór pomysłów w każdym projekcie powinien mieć charakter otwarty i ciągły, obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej również mogą ubiegać się o wsparcie swoich pomysłów biznesowych.

Dokumentacja naboru nie określa minimalnych wymogów dla osób pełniących funkcje managera inkubacji, eksperta świadczącego usługi podstawowe i specjalistyczne czy też eksperta dokonującego oceny wniosków. Wnioskodawca powinien przedstawić zasoby o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów (§3 ust. 8 pkt 1.1, tiret 1.1.1) koszt zaangażowania managerów inkubacji powinien zostać ujęty w kategorii „wynagrodzenia personelu projektu”:

„W ramach kategorii kosztów wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem mogą być (…) kategorie kosztów:

1.1) „wynagrodzenia personelu projektu”, która dotyczy:

1.1.1) wynagrodzeń personelu zaangażowanego w inkubację startupów, tj. managerów inkubacji i ekspertów oceniających innowacyjne pomysły oraz startupy wraz z pozapłacowymi kosztami pracy niezależnie od formy zatrudnienia tych osób, z zastrzeżeniem, że kwalifikowalnymi składnikami są wynagrodzenia brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS lub wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. W ramach działania uwzględnia się także zaangażowanie na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B; (…)”.

Jednocześnie z §3 ust. 9 Regulaminu określa jakiego rodzaju wydatki stanowią pomoc de minimis dla startupów:

„Wsparcie przekazane na koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 2) stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw typu startup, udzielaną przez animatora platformy startowej zgodnie z § 35 i 36 rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW oraz rozporządzeniem KE nr 1407/2013. Pomoc uzyskują przedsiębiorstwa utworzone na bazie zgłoszonego do Platformy startowej pomysłu i zarejestrowane na obszarze Polski Wschodniej.”

Instrukcja wypełniania wniosku w części „zasoby wnioskodawcy i partnerów projektowych na rzecz projektu do realizacji programu inkubacji startupów” wskazuje, że w zasobach merytorycznych należy uwzględnić role ekspertów, właściwych dla m.in.:

 • oceny zgłaszanych innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • oceny startupów na zakończenie IPI, szczególnie w zakresie innowacji produktowej, modelu biznesowego, możliwości komercjalizacji produktu i jego sprzedaży oraz skalowania działalności,
 • realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, adekwatnie do ich potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego pomysłu, opracowania i testowania MVP oraz weryfikacji modelu biznesowego.

 Tym samym dokumentacja naboru dopuszcza, aby ta sama osoba wchodząca w skład zasobu merytorycznego pełniła kilka funkcji w obszarze programu inkubacji, w tym była zaangażowana w ocenę pomysłów zgłaszanych do Platformy startowej/startupów na zakończenie IPI oraz świadczyła usługi podstawowe/specjalistyczne (w przypadku odpowiednich kompetencji).

 Jednocześnie w Instrukcji wypełniania wniosku w części: Harmonogram rzeczowo – finansowy wyjaśniono:

 W przypadku, kiedy osoba, którą wskazałeś w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku, kiedy osoba którą wskazałeś w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

 Jak wskazuje Instrukcja wypełniania wniosku nie ma możliwości, aby eksperci i managerowie inkubacji realizowali dodatkowe zadania w ramach projektu, np. te związane z zarządzaniem projektem. Nie ma także możliwości łączenia ról: eksperta oraz managera inkubacji”.

 Powyższa zasada wyklucza możliwość powierzenia realizacji usług podstawowych i specjalistycznych członkom zespołu zarządzającego projektem. Celem zapewnienia standardów zarządzania i kierowania pracą w zespole projektu, członkowie zespołu zarządzającego projektem nie powinni świadczyć usług startupom.

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

Koszt moderatora DemoDay może zostać uwzględniony w kategorii „Kosztów pośrednich”.

Należy zapewnić środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu. Wymóg dotyczy zapewnienia ciągłości finansowania zadań projektu w okresach między płatnościami PARP oraz środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (np. podatku VAT). W polu we wniosku pn. „Zasoby finansowe wnioskodawcy na potrzeby zarządzania i realizacji projektu grantowego” należy określić źródło pochodzenia środków finansowych oraz podstawę dostępu do wskazanego źródła finansowania. Dokumentacja naboru nie wymaga przedstawiania dodatkowych dokumentów w tym zakresie.

Dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia programu inkubacji startupów przez ośrodki innowacji stanowi pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu są także partnerzy projektowi, jeśli możliwość ponoszenia kosztów w ramach projektu przewidziano w umowie albo porozumieniu o partnerstwie z wnioskodawcą.

Wnioskodawca przedstawia posiadane lub dostępne zasoby. Dokumentacja naboru nie wymaga składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dodatkowych dokumentów na potwierdzenie dostępności wykazanych zasobów. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie zawartego we wniosku opisu doświadczenia i kwalifikacji przedstawionych osób.

Ocena spełnienia warunku kryterium możliwa będzie po przedstawieniu informacji wymaganych dokumentacją naboru. We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola wskazując: inicjatywę, w ramach której świadczone były usługi oraz okres realizacji usług, przedmiot i zakres realizowanych usług, przebieg współpracy z odbiorcami usług podczas ich realizacji, a także osiągnięte efekty. Należy wskazywać konkretne projekty i dane, nie należy opierać się na ogólnych stwierdzeniach i określeniach. Wykazane usługi powinny dotyczyć okresu maksymalnie 7 lat przed dniem ogłoszenia naboru. Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku wskazują:

We wniosku powinieneś:

 • wykazać konkretne inicjatywy (przedsięwzięcia, projekty, działania ze wskazaniem danych identyfikacyjnych, jak: nazwa/tytuł projektu/umowy, podmiot odpowiedzialny za daną inicjatywę) realizowane przez poszczególnych członków partnerstwa projektowego lub w których to inicjatywach partnerzy projektowi uczestniczyli, a w ramach których świadczyli usługi na rzecz startupów w ramach dotychczasowej działalności;
 • określić okres, w którym świadczone były usługi (od: rrrr/mm/dd – do: rrrr/mm/dd, data wyświadczenia usługi, wynikająca z protokołu końcowego, raportu, umowy etc.) - wykaż usługi z okresu maksymalnie 7 lat przed dniem ogłoszenia naboru,
 • opisać zakres przedmiotowy realizowanych usług, formę świadczenia i cel usługi; podać liczbę wyświadczonych usług; czy były świadczone w sposób zindywidualizowany (tzw. „szyte na miarę”), czy wystandaryzowany (tzn. w takiej samej formie/wymiarze dla wszystkich odbiorców); formę odpłatności /finansowania usługi;
 • opisać przebieg współpracy z odbiorcami usług przy ich świadczeniu, warunki zakończenia współpracy z odbiorcą;
 • określić rodzaj odbiorców usług (wskazać z nazwy kilku reprezentatywnych odbiorców usług);
 • określić rezultaty świadczonych usług – korzyść dla odbiorcy usługi.

Kryterium nr 5 dotyczy Animatora Platformy startowej i nie formułuje dodatkowych wymagań wobec partnerów projektowych. Wnioskodawca w ramach kryterium przedstawia posiadane lub dostępne zasoby.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy wdrożeniowej za projekt grantowy należy rozumieć projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez startup. Jednocześnie, jak wskazuje art. 41 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, grantem są środki finansowe programu, które beneficjent projektu grantowego przekazał grantobiorcy na realizację zadań, o których mowa w ust. 2. Wskazany przykład nie wypełnia zatem definicji projektu grantowego, o którym mowa w kryterium nr 5.

Projektem grantowym jest projekt, w ramach którego podmiot udziela grantów finansowych na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.

Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe lub niefinansowe w formie usług odbiorcom ostatecznym.

Finansowanie zrealizowanych projektów nie musi pochodzić ze środków UE.

Wnioskodawca powinien wykazać wszystkie wymagane dane we wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, tj. przedstawić wszystkie parametry - okoliczności i podmioty przykładowego projektu grantowego lub tożsamego z grantowym. Dane przedstawione w sposób i o treści wymaganych Instrukcją co do zasady pozwolą na ocenę spełnienia warunku doświadczenia badanego w kryterium nr 5 „Zasoby i potencjał do zarządzania projektem grantowym jako Animator Platformy Startowej”.

Nie, dokumenty tego rodzaju nie są wymagane dla potwierdzenia zaangażowania partnerów ekosystemowych.

Dokumentacja naboru nie wymaga akredytacji, o której mowa w pytaniu.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w części „Charakterystyka partnera projektowego” należy określić „Rodzaj podmiotu”, jaki reprezentuje partner, poprzez wybór odpowiedniego typu z listy rozwijanej wielokrotnego wyboru, tj.:

 • park naukowo – technologiczny,
 • park naukowy,
 • park technologiczny,
 • inkubator technologiczny,
 • inkubator,
 • akcelerator,
 • inny.

 Jeśli partner nie reprezentuje żadnego z podmiotów z listy, należy wybrać opcję „inny” i w uzasadnieniu określić typ partnera.

W takim przypadku wybrać należy „nie dotyczy”.

Kryterium nr 6 poza wymogiem dotyczącym minimum jednego ośrodka innowacji (nie licząc wnioskodawcy) i limitem maksimum trzech ośrodków innowacji (przy czym co najmniej 50% spośród wszystkich członków partnerstwa projektowego zlokalizowanych jest w Polsce Wschodniej) nie określa dodatkowych limitów w odniesieniu do liczby partnerów projektowych. Należy zaplanować wspólną realizację projektu z uwzględnieniem możliwości opisu we wniosku o dofinansowanie do dziesięciu partnerów projektowych w części: „Partnerzy projektowi”.

Ustawa wdrożeniowa ani dokumentacja naboru nie formułują takiego wymogu.

Nie, nie jest wymagana. Przepisu ustawy nie stosuje się w przypadku wyboru partnerów spośród podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), w tym jednostek sektora finansów publicznych.

Wnioskodawca dokonuje wyboru partnerów projektowych na zasadach opisanych w art. 39 ustawy wdrożeniowej (Dz.U. poz. 1079).

 Jeśli wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dokonuje wyboru partnerów projektowych spośród podmiotów innych, niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Wnioskodawca dokonując wyboru jest zobowiązany w szczególności do:

 • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
 • uwzględnienia przy wyborze partnerów zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Wnioskodawcą składającym wniosek do Animatora Platformy startowej jest osoba fizyczna (grupa osób fizycznych) proponująca innowacyjny pomysł biznesowy, natomiast po zakwalifikowaniu się do inkubacji pomysłodawca zakłada działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej. Startup zatem to nowe przedsiębiorstwo, które zostało utworzone.

Zgodnie z podrozdziałem 3.10 pkt 9 Wytycznych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na lata 2021-2027, „Koszty rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków są traktowane jak wydatki faktycznie poniesione. Na potrzeby rozliczenia czy kontroli projektu, nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu”, co wskazano również w § 3 ust. 21 umowy o dofinansowanie. Oznacza to, że w przypadku kosztów pośrednich nie będą one podlegały kontroli realizacji projektu. Mogą one być kontrolowane przez urzędy skarbowe w toku weryfikacji prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej, w kontekście powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości.

Kluczowe dla udzielenia odpowiedzi jest ustalenie, jak wydatki związane z wyjazdami są wpisane i uzasadnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Jeśli są to 2 niezależne wyjazdy: 1 – udział w targach, 2 – udział w misji wyjazdowej, wówczas stawka powinna być zaplanowana 2 razy. Każdy wyjazd powinien być osobno rozliczony: 1 wyjazd = 1 wskaźnik = 1 rozliczenie wskaźnika.

Fakt, że w przedsiębiorstwie beneficjenta ten sam pracownik merytorycznie odpowiada za kwestie związane z udziałem w targach oraz weźmie udział w misji gospodarczej oraz że terminy następują bezpośrednio po sobie powinno nie mieć znaczenia dla rozliczenia.

Przy czym zgodnie z § 6 ust. 6 załącznika nr 1 do umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów” wskaźnikiem rozliczającym stawkę jednostkową jest: „Zrealizowany wyjazd służbowy na 1 pracownika”.

 

W odniesieniu do amortyzacji nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności, w module B+R nie są kwalifikowalne wydatki na zakup środków trwałych. Wytyczne dot. kwalifikowalności dopuszczają koszty amortyzacji  zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060:

Koszty amortyzacji, w przypadku których nie dokonano żadnych płatności potwierdzonych fakturami, mogą być uznane za kwalifikowalne, gdy spełnione są następujące warunki:

 • pozwalają na to zasady kwalifikowalności programu;
 • kwota wydatków jest należycie uzasadniona dokumentami potwierdzającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom obejmującym koszty kwalifikowalne,
 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wsparcia dla operacji;
 • dotacje publiczne nie zostały wykorzystane do celów nabycia zamortyzowanych aktywów.  

Z uwagi na fakt, iż w perspektywie finansowej 2021-2027 nie zostały wprowadzone w rozporządzeniach UE przepisy dotyczące projektów generujących dochód po ich ukończeniu, dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie należy rozpatrywać jedynie w kontekście przepisów o pomocy publicznej lub krajowych przepisów dotyczących trwałości projektów. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej nie występuje przepis, który w omawianych okolicznościach skutkowałyby koniecznością zmniejszania dofinansowania i nakładałyby obowiązek sprzedaży na warunkach rynkowych.  Zmniejszenie dofinansowania musiałoby nastąpić, gdyby pomoc była obliczana na podstawie luki (tj. trzeba wtedy uwzględnić dochody wynikające ze sprzedaży odpadów). W przypadku dotacji udzielanej na projekt B+R z intensywnością nie ma takiej potrzeby. Jeżeli beneficjent po zakupieniu materiałów staje się ich właścicielem (ograniczając przykład do tej formy posiadania), to po wykorzystaniu w projekcie może nimi swobodnie dysponować.

Przy czym należy podkreślić, że podczas oceny kryterium w zakresie budżetu eksperci zweryfikują czy  ilość materiałów wskazanych przez wnioskodawcę jest faktycznie niezbędna do realizacji projektu.

Podczas wyboru rodzaju inwestycji początkowej należy brać pod uwagę cel prac B+R zaplanowanych do realizacji na przewidzianej do nabycia infrastrukturze B+R. Celem modułu nie jest posiadanie infrastruktury B+R przez Wnioskodawcę a zapewnienie mu narzędzi (infrastruktury B+R) do realizacji prac B+R zaplanowanych w agendzie badawczej. Rodzaj inwestycji początkowej należy ustalać w oparciu o zakładany do osiągniecia finalny efekt tych prac, które zgodnie z definicją Agendy badawczej  powinny mieć na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącym funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług, na potrzeby wnioskodawcy.

Rodzaj planowanej do realizacji w ramach modułu Inforastruktura B+R inwestycji powinien być określony jako Inwestycja początkowa:

 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu jeżeli dotyczy utworzenia nowego zakładu (nowej jednostki organizacyjnej np. spółki córki) którego celem działania będzie realizacja prac B+R przewidzianych w agendzie badawczej modułu;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane  z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe;
 • w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jeżeli nie dotyczy utworzenia nowego zakładu i w wyniku zaplanowanych do realizacji w agendzie badawczej prac B+R nastąpi zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, którego częścią będzie/jest nowe/rozwijane Centrum Badawczo Rozwojowe.

Podpisanie umowy warunkowej z podwykonawcą lub członkiem zespołu projektowego nie będzie stanowiło rozpoczęcia realizacji projektu, nawet jeśli koszt ich zadań jest objęty dofinansowaniem. Umowa warunkowa, tj. zawierająca warunek uzależniający czas jej wejścia w życie od zdarzenia przyszłego i niepewnego nie stanowi zaciągnięcia prawnie wiążącego zobowiązania, a tym samym nie stanowi wcześniejszego rozpoczęcia projektu. Jak wskazano w Instrukcji wypełniania wniosku za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie prac B+R. Jednocześnie trzeba potwierdzić, że nie są kwalifikowane koszty czynności przygotowawczych, czyli w tym przypadku koszty związane z podpisaniem takiej umowy warunkowej.

W przypadku kwalifikowania do wsparcia w module B+R odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jednym z warunków kwalifikowalności jest aby odpisy amortyzacyjne dotyczyły aparatury i sprzętu, zakupionych w sposób racjonalny i efektywny (tzn. po cenach rynkowych). Mając na uwadze powyższy warunek oraz fakt, iż wsparciu podlegać będą odpisy amortyzacyjne a nie stricte nabycie środków trwałych, wnioskodawca nie musi w procedurze ich zakupu stosować zasady konkurencyjności.

Wnioskodawca może zakwalifikować koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, żeby koszt odpisów amortyzacyjnych stanowił wydatek kwalifikowalny wymieniono w „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu (kategoria 3.3.3).

Zadaniem Animatora Platformy startowej jest dostosowanie zakresu usług do biznesowych potrzeb danego startupu. W tym celu powoływane jest przez niego partnerstwo projektowe oraz identyfikowane partnerstwo ekosystemowe. Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego oferty Platformy startowej. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągnięcie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego Platformy startowej. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągnięcie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Zgodnie z rozdziałem 1 pkt 2 lit. e) przywołanych Wytycznych nie mają one zastosowania do wydatków ponoszonych przez grantobiorców (startupów), z zastrzeżeniem podrozdziału 2.2 pkt 1 lit. a i lit. e-f, 2.3, 2.4, 2.6 i 3.5 tych wytycznych.

Grant będzie rozliczany przez startup poprzez co najmniej: protokół odbioru zakupionej ze środków grantu usługi przedkładany Animatorowi Platformy startowej wraz z zestawieniem dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzeniami dokonania zapłaty przez startup. Protokół wraz z zestawieniem podlega weryfikacji i zatwierdzeniu Animatora.

Forma rozliczenia grantu określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

Tak. Warunki dokumentacji naboru nie ograniczają  sposobu organizacji oceny eksperckiej startupów na zakończenie IPI. Wnioskodawca opisuje planowaną organizację i przebieg tego procesu we wniosku o dofinansowanie.

Dopuszcza się uczestnictwo członków zespołu zarządzającego w ocenie pomysłów zgłaszanych do inkubacji na Platformie startowej oraz w ocenie startupów po zakończeniu IPI. Zadania członków zespołu zarządzającego powinny wynikać z ich zakresów obowiązków oraz Regulaminu platformy startowej.

Należy przy tym zapewnić odpowiednią ścieżkę audytu oraz właściwe funkcje kontroli zarządczej, tj. m.in. wykluczyć konflikt interesów w ramach łączonych obowiązków.

Skład zespołu zarządzającego powinien być kompletny i uprawdopodabniać skuteczną realizację projektu. Zespół zarządzający projektu powinien uwzględniać funkcje zapewniające właściwą organizację i koordynację zadań przewidzianych w projekcie grantowym.

Warunki wdrożenia wyników modułu B+R przez nabywcę licencji/praw własności zostały wskazane w załączniku nr 1 do Umowy o dofinansowanie „Szczegółowe warunki realizacji modułów”.
W § 1 ustęp 13 wskazano jakie elementy powinna zawierać Umowa sprzedaży prawa do wyników prac B+R lub udzielenia licencji na korzystanie z tychże wyników. W punkcie 4 wskazano, iż należy w tym dokumencie zadeklarować termin, w jakim ma nastąpić wprowadzenie tych wyników do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy. Natomiast w punkcie 5 wskazano na konieczność złożenia oświadczenia przez nabywcę/licencjobiorcę dotyczącego wprowadzeniu tych wyników do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac.
Następnie w § 1 ustęp 19 wskazano okoliczności w których PARP może wstrzymać wypłatę dofinansowania albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wskazano między innymi punkt 4: Instytucja powzięła informacje, że nabywca/licencjobiorca wyników prac B+R powstałych w ramach modułu nie wdrożył ich do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie tych wyników, w terminie wyznaczonym w umowie sprzedaży prawa do wyników prac B+R/udzielenia licencji zawartej z beneficjentem lub w przypadku umowy sprzedaży praw do wyników prac B+R odsprzedał te wyniki podmiotowi trzeciemu.

Partner projektowy może realizować usługi podstawowe lub specjalistyczne dla startupów finansując je poprzez swoje wydatki kwalifikowane przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

Członkowie partnerstwa projektowego mają możliwość zamówienia usługi specjalistycznej dla startupu od podmiotów spoza partnerstwa, celem wyświadczenia tej usługi na rzecz startupu. Przyjmuje się, że w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Jeżeli wnioskodawca oraz partnerzy projektowi nie są w stanie zapewnić usługi w ramach swojej oferty (poprzez swoje koszty kwalifikowane w ramach projektu), w takim przypadku Animator Platformy startowej może przyznać startupowi grant na zakup tej usługi od podmiotów spoza partnerstwa projektowego, np. od partnerów ekosystemowych lub innych podmiotów na rynku.


Zgodnie z §3 ust. 8 pkt 2 ppkt 2.2 Regulaminu wyboru projektów koszty ujęte w ramach kategorii „granty udzielane na rzecz startupów” są przeznaczone na sfinansowanie usług świadczonych startupom przez partnerów ekosystemowych lub podmioty inne, niż w ramach partnerstwa projektowego. Tym samym partner projektowy nie może zrealizować usługi finansowanej ze środków grantu.

Okres trwałości liczony jest od daty zakończenia projektu. Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie zamieszczonym w zakładce „Dokumenty” Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa w art. 65 rozporządzenia ogólnego, tj. przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu z uwzględnieniem szczegółowych warunków realizacji modułów określonych w załączniku nr 1 do Umowy (dotyczy projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne w ramach modułów: Infrastruktura B+R, Wdrożenie Innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw, Cyfryzacja).
Stąd, jeżeli projekt zawiera wyłącznie komponent B+R nie jest objęty wymogiem zachowania trwałości Projektu.
Przy czym, zgodnie z § 6 ust. 5 wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent ma obowiązek raportowania nt. wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu. Jeśli żaden z modułów Projektu nie jest objęty wymogiem zachowania trwałości Projektu, wówczas Beneficjent jest zobowiązany do raportowania w okresie odpowiadającym okresowi trwałości.
Mając na uwadze powyższe projekt, który zawiera wyłącznie komponent B+R, w okresie odpowiadającym okresowi trwałości, ma obowiązek raportowania nt. wskaźników oraz w zakresie przestrzegania zasad horyzontalnych i polityk unijnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia, iż nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej. Nabywca/licencjobiorca musi wprowadzić te wyniki badań do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży praw do wyników tychże badań i prac/umowy udzielenia licencji na korzystanie z wyników tychże badań lub prac. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarto § 1 ust. 13 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

Tak, zgodnie z instrukcją: przewidywana data wdrożenia wyników modułu nie może być późniejsza niż 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu B+R. Powyższy aspekt został również uregulowany § 1 ust. 5 Szczegółowych warunków realizacji modułów - załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie.

W przypadku realizacji projektu w formie partnerstwa za realizację przez partnera obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu odpowiada Beneficjent – Animator Platformy startowej. Podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest wyłącznie Beneficjent. Wszelkie uprawnienia i zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie stosuje się odpowiednio do partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Pośredniczącej wykonują je za pośrednictwem Beneficjenta.

Jak wskazuje umowa o dofinansowanie projektu przez partnera projektowego należy rozumieć podmiot wybrany i zaangażowany w realizację projektu na zasadach, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej, wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu. Podmiot ten wnosi zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne lub finansowe; realizuje Projekt wspólnie z Beneficjentem, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i uprawniony może być do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, o ile możliwość ponoszenia wydatków przez partnera w ramach realizacji projektu została przewidziana w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Oprócz wymaganego minimum 1 ośrodka innowacji partnerstwo mogą tworzyć podmioty inne, niż ośrodki innowacji. Partnerów projektowych należy uwzględnić i opisać w szczególności zgodnie z wymogami kryterium nr 6, mając na uwadze potencjał i komplementarność składu partnerskiego na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

Należy także uwzględnić wymogi kryterium nr 7 „Zasoby i potencjał wnioskodawcy i partnerów projektowych do realizacji programu inkubacji startupów” oraz wymogi kryterium nr 10 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”.

W przypadku partnera projektowego będącego JST, podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym, partner ten powinien złożyć Oświadczenie partnera projektowego dot. zasady równości szans i niedyskryminacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku.

W zakresie możliwości wspólnej realizacji projektu przez wnioskodawcę oraz partnerów projektowych, wnioskodawca powinien uwzględnić wymogi określone w umowie o dofinansowanie projektu w szczególności określone w: §2 ust. 5; §3 ust. 3; §4; §9 ust. 5; §17 ust 2; §20 ust. 6; §21; §26 ust. 8 oraz w Regulaminie wyboru projektów, w szczególności: §1 ust. 3.

 

Wnioskodawca i partnerzy projektowi powinni wykazać w ramach kryterium nr 7 „Zasoby i potencjał wnioskodawcy i partnerów projektowych do realizacji programu inkubacji startupów” zasoby merytoryczne i techniczne do realizacji programu inkubacji startupów, będące w dyspozycji partnerstwa projektowego.

Należy w tym celu przedstawić zasoby o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie. W tym ekspertów, właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów.

Dokumentacja naboru nie wyklucza możliwości zamówienia w ramach Platformy startowej usługi specjalistycznej dla startupu poza partnerstwem, celem wyświadczenia tej usługi w ramach oferty Platformy.

Przyjmuje się, że grant ma funkcję subsydiarną wobec oferty usługowej Platformy, tj. w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Koszty z przeznaczeniem na realizację usług podstawowych i specjalistycznych dla startupów powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych” oraz opisane zgodnie z wymogiem Instrukcji wypełniania wniosku właściwym dla opisu usług. W ramach ww. kategorii mogą zostać ujęte wszelkie formy zatrudnienia wykazanych zasobów merytorycznych do programu inkubacji, tj. ekspertów właściwych dla realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów. Osoby te nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.

W przypadku kiedy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli:

 • eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu”;
 • eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

Tak. Warunki konkursu nie wykluczają łączenia takich zadań przez ekspertów. Kluczowe jest przedstawienie osób o adekwatnych kompetencjach, zapewniających prawidłową i efektywną realizację zaplanowanej koncepcji programu inkubacji na każdym jego etapie. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wskazuje w tym zakresie, że w zasobach merytorycznych należy uwzględnić role ekspertów, właściwych dla m.in.:

 • oceny zgłaszanych innowacyjnych pomysłów biznesowych,
 • oceny startupów na zakończenie IPI, szczególnie w zakresie innowacji produktowej, modelu biznesowego, możliwości komercjalizacji produktu i jego sprzedaży oraz skalowania działalności,
 • realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, adekwatnie do ich potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego pomysłu, opracowania i testowania MVP oraz weryfikacji modelu biznesowego.

Zakres rzeczowy Harmonogramu rzeczowo-finansowego powinien przedstawiać logiczny ciąg prac, które planuje się przeprowadzić w ramach 3 zadań projektu:

 • Przeprowadzenie naboru i ocena nowych pomysłów biznesowych,
 • Indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych,
 • Koszty pośrednie.

W odniesieniu do zadania Przeprowadzenie naboru i ocena nowych pomysłów biznesowych koszty kwalifikowane wynagrodzeń dotyczyć powinny:

 • zespołu zarządzającego projektem,
 • personelu zaangażowanego w inkubację startupów.

 

W odniesieniu do zadania Indywidualne wsparcie rozwoju nowych pomysłów biznesowych koszty kwalifikowane powinny dotyczyć:

 •  usług podstawowych,
 •  usług specjalistycznych,
 •  grantów udzielanych na rzecz startupów.

 

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do oceny pomysłów biznesowych i oceny startupów, koszt jej zaangażowania uwzględnić należy w kategorii „Wynagrodzenia personelu projektu.”

W przypadku gdy osoba, którą wskazano w sekcji „zasoby merytoryczne do programu inkubacji” występuje w roli eksperta do realizacji usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów, koszt zaangażowania tej osoby uwzględnić należy w kategorii „Koszty usług podstawowych” lub „Koszty usług specjalistycznych”.

W module Kompetencje zaplanowano następujące kategorie wydatków:

 • 8.3.1 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe uproszczone),
 • 8.3.2 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe rzeczywiste),
 • 8.3.3 Koszty wsparcia uczestników projektu (Koszty szkoleniowe zagraniczne).

Koszty udziału w szkoleniach kwalifikowane są w kategorii 8.3.1, czyli rozliczane są w oparciu o metody uproszczone (stawki jednostkowe). Są to wydatki wiodące w tym module, tzn. bez poniesienia których cel modułu nie zostanie osiągnięty. Dlatego następujące wskaźniki produktu dotyczące stawek jednostkowych, związane są bezpośrednio z usługami szkoleniowymi:

 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia otwarte, zdalne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia otwarte, stacjonarne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia zamknięte, zdalne;
 • Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych - szkolenia zamknięte, stacjonarne.

W oparciu o koszty rzeczywiste (kategorie 8.3.2 i 8.3.3) rozliczane są jedynie koszty podróży zakwaterowania uczestników szkoleń oraz koszty usług doradczych związanych ze szkoleniami.

Szczegółowe informacje jakie należy wskazać w polach zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zawarto w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie  doświadczenie zawodowe wykonawców poszczególnych etapów projektu B+R należy opisać we wniosku w punkcie: ZESPÓŁ PROJEKTOWY w podpunkcie: Doświadczenie naukowe i zawodowe.

Wybierając zasadę refuse (odmów) należy w projekcie uzasadnić rezygnację z użycia materiałów, substancji lub produktów, które nie nadają się do ponownego użycia, naprawiania lub recyklingu lub które charakteryzują się negatywnym oddziaływaniem na środowisko lub na życie i zdrowie ludzi. Z kolei wybierając zasadę reduce (ogranicz) należy w projekcie wykazać zmniejszenie zużycia zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, materiałów, substancji lub produktów poprzez zastosowanie odpowiednich działań technologicznych, logistycznych lub ekonomicznych. Jednostkami miary w tych przypadkach mogą być np. ilość sztuk, kilogramów. Jeżeli natomiast zdaniem wnioskodawcy żadna jednostka miary ze wskazanych do wyboru w generatorze wniosków nie jest adekwatna do zaproponowanego wskaźnik rezultatu obrazującego realizację wskazanych wyżej zasad w takim przypadku Wnioskodawca musi zgłosić do PARP za pomocą formularza kontaktowego prośbę o dodanie jednostki miary. W zgłoszenia należy wskazać jaką jednostkę miary chce dodać Wnioskodawca.

Załącznik Model finansowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania modelu (załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów) wpisując realne dane związane z prowadzoną działalnością.  W arkuszu „sprawozdania finansowe” w modelu finansowym należy przedstawić dane za okresy historyczne. Wnioskodawca powinien w tej sekcji przedstawić jak najbardziej realne informacje o sytuacji finansowej podmiotu w okresach historycznych. Jeżeli nie sporządzał sprawozdań finansowych, bo nie miał takiego obowiązku powinien w arkuszu „sprawozdania finansowe” dostosować w miarę możliwości posiadane dane do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w modelu finansowym.  W związku z tym w modelu finansowym dane uzyskane z KPiR i inne niezbędne dane finansowe posiadane przez podmiot w odniesieniu do okresów historycznych powinien w miarę możliwości dostosować do kształtu sprawozdania finansowego wskazanego w arkuszu „sprawozdania finansowe”. Jednocześnie wszelkie przyjęte założenia wyjaśnić w polu „komentarz” w arkuszu „Założenia”.
W modelu finansowym należy przedstawić dane na podstawie dostępnych w przedsiębiorstwie dokumentów zgodnych z ustawą  o rachunkowości i opisać stan faktyczny.


W opisanym przypadku w celu wykazania stawki podwyższonej amortyzacji w ramach projektu należy w arkuszu "założenia" w komórkach dotyczących stawki amortyzacji dla środków trwałych wskazać stawkę amortyzacji podwyższoną, która będzie dotyczyć tylko  urządzeń nabywanych w ramach projektu. Natomiast w arkuszu „Środki trwałe” w danych dotyczących działalności dotychczasowej należy zastosować kalkulację własną (tj. trzeba zmienić formę kalkulacji z modelu na własną). Po takiej zmianie arkusz umożliwi wpisanie amortyzacji dla środków trwałych już posiadanych. Wtedy podwyższona stawka wpisana w arkuszu "założenia" będzie dotyczyć jedynie projektu.
Jednocześnie w polu komentarz proszę przedstawić założenia w tym zakresie.

Tak, koszty związane z certyfikacją produktów w ramach modułu B+R co do zasady mogą być kwalifikowalne w kategorii 3.3.8 Usługi zewnętrzne (koszty operacyjne) pod warunkiem że są niezbędna dla działań przewidzianych do realizacji w module. W ramach wskazanych w pytaniu kategorii kosztów w module Wdrożenie innowacji oraz Internacjonalizacja co do zasady mogą być kwalifikowalne działania związane z usługami doradczymi dotyczącymi certyfikacji jakości produktów jeżeli są niezbędna do realizacji działań przewidzianych w tych modułach i nie dotyczą tych samych działań (kosztów) które zaplanowano w module B+R. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że jeżeli Wnioskodawca w ramach modułu B+R opracował gotowy do wdrożenia produkt, który uzyskał już wymagane certyfikaty niezbędne do wprowadzenia go na rynek ponowne ponoszenie tych kosztów w ramach innych modułów należy uznać za nieuzasadnione. Odnośnie drugiej części pytania należy wskazać, że przedmiotem oceny będzie weryfikacja, czy wydatki w ramach każdego modułu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu modułu oraz zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań. W związku z tym jeśli zaplanowany do poniesienia wydatek nie jest niezbędny do realizacji modułu nie może zostać uznany za uzasadniony a tym samym kwalifikowaln.

W module B+R nie przewidziano wsparcia kosztów przedwdrożeniowych, tzn. kosztów rzecznika patentowego, czy kosztów związanych z wyceną licencji czy prac przygotowawczych do udzielenia licencji dla opracowanego w module B+R produktu. Natomiast koszty rzecznika patentowego mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne w module Internacjonalizacja jeśli będą uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji modułu Internacjonalizacja. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w punktach 9.3.9-9.3.11 Przewodniku kwalifikowalności wydatków – załącznik nr 2 do Regulaminu wyboru projektów. W ramach wskazanych pozycjach szczegółowo opisano jakie wydatki są kwalifikowalne w celu ochrony praw własności przemysłowej i uzyskaniem wstępnych orzeczeń.

W ramach działania 04.01 Infrastruktura drogowa beneficjentami mogą być wyłącznie województwa z makroregionu Polski Wschodniej, tym samym złożenie przez miasto wniosku o dofinansowanie w niniejszym działaniu nie będzie możliwe.

Projekt musi być zgodny ze szczegółowymi zasadami określonymi dla działania 4.1 w SZOP i  zakres projektu musi być ujęty w Regionalnym Planie Transportowym przyjętym przez województwo z makroregionu Polski Wschodniej. Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę drogi wojewódzkiej (albo drogi, która zostanie zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich najpóźniej w okresie trwałości), pod warunkiem, że na obszarach miejskich przedsięwzięcie nie będzie obejmowało budowy nowych dróg lub zwiększenia przepustowości dróg już istniejących (z zastrzeżeniem obwodnic). W przypadku realizacji inwestycji służącej ustanowieniu niezbędnych połączeń do sieci TEN-T, przejść granicznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu –  droga objęta wsparciem w programie FEPW 04.01 Infrastruktura drogowa powinna zapewniać połączenie z siecią TEN-T, przejściami granicznymi oraz innymi gałęziami zrównoważonego transportu, poprzez drogi o takich samych albo wyższych parametrach (poprzez drogę wojewódzką bądź drogę krajową).

PARP nie może rekomendować wyboru modelu przychodów. Wnioskodawca powinien samodzielnie wypełnić arkusz dotyczący przychodów z dotychczas prowadzonej działalności oraz przygotować prognozę przychodów z działalności związanej z Projektem. Wartość przychodów należy uwzględnić w modelu finansowym poprzez sporządzenie prognozy na okres nie dłuższy niż 10 lat licząc od zakończenia roku bieżącego, z wyłączeniem przypadku kiedy okres trwałości wykracza poza 10-letni okres prognozy. Dane te będą stanowiły podstawę określenia opłacalności realizacji wspomnianego modułu. Dodatkowo zwracam uwagę, że jeżeli wdrożenie wyników prac B+R nastąpi poza projektem Wnioskodawca w ramach modułu B+R jest zobowiązany wykazać we wskaźniku rezultatu „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług” prognozowane do osiągnięcia przychody z tytułu wdrożenia rezultatów prac B+R na rynek np. przychody z licencji, sprzedaży wyników czy sprzedaży usługi wprowadzonej do własnej działalności (z zastrzeżeniem wymogów określonych w kryteriach wyboru projektów w zakresie modułu B+R). Wartość takiego wskaźnika należy policzyć sumarycznie za okres od momentu wdrożenia innowacji do roku poprzedzającego rok zakończenia okresu trwałości projektu. Jako rok docelowy wskaż rok poprzedzający rok zakończenia okresu trwałości projektu.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu szacowania konkretnych kategorii kosztów kwalifikowalnych w ramach modułu B+R zostały przedstawione w punkcie 11. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY MODUŁU B+R w podpunkcie „metoda szacowania” Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie. W tym miejscu należy podkreślić, że Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazać źródła danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z przedmiotem modułu. Odnosząc się do sposobu szacowania kosztu wykonania prototypu Wnioskodawca powinien przedstawić sposób szacowania kosztu każdego elementu wchodzącego w skład planowanego do budowy prototypu uwzględnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym modułu B+R zgodnie z wymogami zawartymi w podpunkcie „metody szacowania” w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie .

Wszystkie sporządzone przez miasta (lub MOF) Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (bez względu na liczbę mieszkańców) podlegają ocenie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w zakresie zgodności dokumentu z 8 zasadami ujętymi w Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 17.12.2013 r. „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności” COM (2013) 913 final.

W ramach wskazanego kryterium 28 dodatkowe punkty uzyska jedynie dokument, który od CUPT otrzyma ocenę „pozytywną” lub „pozytywną z rekomendacjami”.

W związku z powyższym posiadanie elementu SUMP w strategii ponadlokalnej może okazać się niewystarczające do uznania kryterium 28 za spełnione.

W Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w przypadku Priorytetu FEPW.04 Spójna sieć transportowa oprócz wskaźników produktu zostały wskazane 3 wskaźniki rezultatu:

WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych;

WLWK-RCR056 - Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej;

WLWK-RCR055 - Roczna liczba użytkowników nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych dróg.

We wniosku o dofinansowanie należy wykazać wszystkie wskaźniki, przy czym wartość wskaźnika WLWK-PLRR046 - Objętość paliwa wykorzystanego we wspartej infrastrukturze paliw alternatywnych może wynosić „0”, jeżeli tego typu zadanie nie będzie realizowane w ramach projektu.

Trwałość operacji jest zachowana wtedy, gdy nie zajdzie jakakolwiek z poniższych okoliczności:

 • zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dana operacja otrzymała wsparcie,
 • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależna korzyść,
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.

Jeżeli w opisywanym przypadku jedna z wyżej wymienionych przesłanek zostanie spełniona, to będą zachodziły przesłanki naruszenia trwałości projektu.

Tak. Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wystarczające będzie przedłożenie promesy, potwierdzającej zobowiązanie właściciela gruntu do zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia / sprzedaży gruntu zawierającej istotne elementy umowy przyrzeczonej, w tym odniesienie do projektu, potwierdzającej zobowiązanie właściciela nieruchomości do zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia /sprzedaży). Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu partner będzie musiał przedłożyć umowę przyrzeczoną (ostateczną) do IP.

 

Na obecnym etapie nie planuje się, aby w konkursie już na etapie wniosku o dofinansowanie projektu wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków. Na etapie złożenia wniosku, Partner Wiodący złoży oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków w związku z realizacją projektu. Weryfikacja faktycznego zabezpieczenia środków w WPF nastąpi przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

 

 

 1. „Milcząca zgoda” JST, bez udokumentowanego upewnienia się przez wnioskodawcę (przyszłego beneficjenta), że nie wynika z zaniechania JST, nie jest wystarczająca do zdobycia punktów w tym kryterium. W ramach kryterium premiowane będzie wykazanie przez wnioskodawcę, że dopełnił należytej staranności w celu faktycznego uzgodnienia lokalizacji infrastruktury wspierającej codzienne przewozy zbiorowego transportu publicznego (np. przystanki, zatoki) z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru, przez który będzie przebiegała inwestycja.
 2. Dodatkowe uzgodnienia z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru, przez który będzie przebiegała inwestycja, należy opisać w odpowiednim punkcie we wniosku o dofinansowanie. Załączniki nie są wymagane (np.  pisma, uzgodnienia do wniosku o dofinansowanie), a jedynie wskazać ich daty (ew. sygnaturę pisma).
 1. W przypadku gdy na terenie wnioskodawcy (tu: Województwa) znajduje się powiat/gmina, który/a przyjął/ła dyskryminujący akt prawny, ale sam wnioskodawca (Województwo) takiego aktu nie przyjął, wówczas może on zostać beneficjentem FEPW. Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
 2. W przypadku gdy na terenie wnioskodawcy (tu: Województwa) znajduje się powiat/gmina, który/a przyjął/ła dyskryminujący akt prawny, ale sam wnioskodawca (Województwo) takiego aktu nie przyjął, wówczas może on zostać beneficjentem FEPW. Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.
 3. Oświadczenia nie muszą być spełnione łącznie, ponieważ dotyczą różnych rodzajów Wnioskodawców. Pierwsze oświadczenie składają jednostki samorządu terytorialnego, a drugie podmioty kontrolowane lub zależne od jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Działania 04.01 Infrastruktura drogowa Beneficjentami projektów są województwa PW+, które składają tylko oświadczenie (a).
 4. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie będą stanowiły podstawę do oceny przedmiotowego kryterium. W związku z tym nie należy dołączać dodatkowych dokumentów.

Deklaracje wnioskodawcy zostaną zweryfikowane z listą JST dostępną na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Jeśli JST uważa, ze jej status na liście RPO jest nieaktualny, wówczas przedkłada kopię aktu uchylającego lub w przypadku zmiany dyskryminującego aktu prawa stosowną opinię BRPO.

Powyższe informacje zostaną zawarte w instrukcji do wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z definicją zamieszczoną przy kryterium nr 15 „Poprawność analizy finansowej  i ekonomicznej”, ocena poprawności analizy zostanie przeprowadzona w oparciu o Niebieską Księgę (z ang. Blue Book) i/albo z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2021-2027 (gdy mają zastosowanie) lub z Załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 – General Principles and Sector Applications (z ang. Vademecum oceny ekonomicznej 2021-2027 – Ogólne zasady i zastosowania sektorowe).

Dlatego też, zaleca się przygotowanie Studium wykonalności zgodnie z zakresem informacji zawartym w Niebieskiej Księdze dla projektów drogowych, z możliwością wykorzystania  Tablic kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści przygotowanych przez CUPT (link: https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/narzedzia/tablice-kosztow-jednostkowych-do-wykorzystania-w-analizach-kosztow-i-korzysci.

Kwalifikowalność wydatków regulują „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz katalog wydatków kwalifikowalnych określony w regulaminie wyboru projektów.

Koszty zamienne, co do zasady,  mogą być kwalifikowalne w działaniu 4.1. FEPW. Szczegółowa analiza kwalifikowalności wydatków związanych z robotami dodatkowymi, bądź zamiennymi będzie odbywała się na etapie weryfikacji wniosku o płatność.

Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT) regulują „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” – w szczególności podrozdział 3.5 „Podatek od towarów i usług (VAT)”. Regulamin konkursu nie przewiduje dodatkowych ograniczeń ponad te wynikające z treści wskazanych wytycznych.

Podatek VAT, co do zasady,  może być kwalifikowalny w działaniu 4.1. FEPW.

Zgodnie z definicją kryterium, ocenie podlega czy  – na moment złożenie wniosku o dofinansowanie -  zakres projektu jest ujęty w Regionalnym Planie Transportowym (RPT).

RPT jest dokumentem, który ma wskazywać kluczowe inwestycje w obszarze transportu, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE na lata 2021-2027, oraz –wskazując potencjalne źródło finansowania danej inwestycji – stanowi linię demarkacyjną pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym wdrażania funduszy UE. Zatem zakres projektu musi obejmować całość bądź etap, projektu wskazanego w RPT do sfinansowania z FEPW.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów partnerzy projektowi nie mogą występować w roli wnioskodawców lub partnerów projektowych w innych projektach złożonych w ramach naboru.

Tak, jeśli umowa przewiduje grant na rzecz startupu.

Zgodnie z §3 ust. 6 umowy o dofinansowanie umowa inkubacyjna zawierana pomiędzy Animatorem Platformy startowej a startupem, na podstawie której udzielana jest pomoc de minimis, zawiera kwotę tej pomocy - w tym także kwotę grantu, jeśli pomoc przybiera również tę formę.

Niedostępność usługi w ramach partnerstwa projektowego oznacza, że w toku programu inkubacji startup nie może jej uzyskać jako świadczenie realizowane przez Animatora Platformy startowej lub innego członka partnerstwa projektowego. Przyczyny takiego stanu mogą mieć różnoraki charakter, niemniej powinny być jednoznaczne i obiektywne, tj. możliwe do zgodnego potwierdzenia przez Animatora Platformy oraz startup. Przyjmuje się, że grant ma funkcję subsydiarną wobec oferty usługowej Platformy, tj. w pierwszej kolejności partnerzy projektowi poszukiwać będą możliwości bezpośredniej obsługi startupu.

Grant będzie rozliczany przez startup poprzez co najmniej: protokół odbioru zakupionej ze środków grantu usługi przedkładany Animatorowi Platformy startowej wraz z zestawieniem dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzających poniesienie wydatków oraz potwierdzeniami dokonania zapłaty przez startup. Protokół wraz z zestawieniem podlega weryfikacji i zatwierdzeniu Animatora.

Forma rozliczenia grantu określona jest w § 3 ust. 7 pkt 2) umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca może zaplanować w Harmonogramie rzeczowo – finansowym uśrednioną kwotę udzielanego grantu na etapie składania wniosku o dofinansowanie, odpowiednio uzasadniając predykcje. Niemniej jednak na etapie opracowywania Indywidualnego Planu Inkubacji (IPI) kwota udzielanego grantu powinna zostać ustalona na podstawie zweryfikowanych, rynkowych kosztów usług zidentyfikowanych jako niezbędne z punktu widzenia rozwoju startupu.

Wskazówki w tym zakresie formułuje Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„Opis dotyczący kosztów grantów powinien zawierać uzasadnienie poniesienia planowanych kosztów z przeznaczeniem na wsparcie startupów, w tym w zakresie ich szacowanej wysokości. W tej pozycji wskazujesz wydatki na pokrycie kosztów przekazywanych w formie grantu finansowego dla startupów. Wysokość grantu dla każdego startupu powinna być oszacowana z zachowaniem zapotrzebowania startupu, z przeznaczeniem na zakup usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego Platformy startowej (określona będzie w IPI na podstawie właściwego rozeznania rynku).”

Zgodnie z treścią kryterium nr 8 „Zasoby i potencjał dostępnych partnerów ekosystemowych” należy wykazać nawiązaną relację ze wszystkimi wykazanymi we wniosku o dofinansowanie partnerami ekosystemowymi. Relacja partnera ekosystemowego może być nawiązana z wnioskodawcą lub minimum jednym partnerem projektowym dla wszystkich członków ekosystemu wykazanych we wniosku o dofinansowanie.

Zadaniem Animatora Platformy startowej jest dostosowanie zakresu usług do biznesowych potrzeb danego startupu. W tym celu powoływane jest przez niego partnerstwo projektowe oraz identyfikowane partnerstwo ekosystemowe. Grant udzielany jest startupowi z przeznaczeniem na sfinansowanie usług niedostępnych w ramach partnerstwa projektowego. Usługi takie mogą być świadczone przez partnerów ekosystemowych w przypadku, gdy Animator i startup potwierdzą, że realizacja usługi przez danego partnera ekosystemowego zapewnia osiągniecie najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów. Wykorzystanie grantu przez startup nie może odbyć się wbrew potrzebom startupu.

Zgodnie z treścią kryterium nr 6 „Struktura i potencjał utworzonego partnerstwa projektowego” członkami partnerstwa projektowego są co najmniej ośrodki innowacji w liczbie minimum 1 ośrodek (nie licząc wnioskodawcy), a maksimum 3 ośrodki, przy czym co najmniej 50% spośród wszystkich członków partnerstwa projektowego zlokalizowanych jest w Polsce Wschodniej. Oznacza to, że oprócz wymaganego minimum 1 ośrodka innowacji partnerstwo mogą tworzyć podmioty inne niż ośrodki innowacji.

Partnerów projektowych należy uwzględnić i opisać w szczególności zgodnie z wymogami kryterium nr 6, mając na uwadze potencjał i komplementarność składu partnerskiego na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji projektu.

Beneficjent na okres realizacji projektu ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową zgodnie ze wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

W przypadku, gdy z Harmonogramu płatności wynika, że część kwoty dofinansowania będzie przekazana w formie zaliczki, Beneficjent ustala dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej wartości najwyższej transzy zaliczki pozostającej w dyspozycji Beneficjenta w jednej z form określonych w §5 ust. 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, na okres najpóźniej od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej zaliczki do upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy o dofinansowanie.

Koszty pośrednie rozliczane w projekcie stawką ryczałtową wynoszą 15% kosztów bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu. Personel projektu to: personel zarządzający projektem oraz personel realizujący program inkubacji.

Niezbędne elementy umowy inkubacyjnej określa § 3 ust. 6 wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącej załącznik do Regulaminu naboru wniosków.

Dopuszczone mogą być wyłącznie pomysły mające charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym do procesu inkubacji, rozumianej jako wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Przez inkubację w przypadku programu Platform startowych należy rozumieć wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego od chwili rejestracji przedsiębiorcy do czasu zweryfikowania modelu biznesowego i opracowania produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności.

Przewidziano dwa zasadnicze rodzaje inkubacji: tzw. horyzontalną i inkubację branżową. Inkubacja horyzontalna to obligatoryjna wersja programu inkubacji, wymagana w każdym projekcie. W przypadku planów realizacji inkubacji branżowej Wnioskodawca powinien uzupełnić dodatkowe pola w sekcji „Inkubacja uwzględniająca specjalizację branżową”.

Kryterium nr 4 „Koncepcja programu inkubacji” premiuje uwzględnienie w projekcie specjalizacji branżowej/ścieżki tematycznej inkubacji.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca wybranie projektu do dofinansowania wynosi 23 punkty, przy czym projekt musi uzyskać co najmniej minimum punktowe wymagane w każdym kryterium.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 100 dni licząc od dnia zakończenia naboru. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na liczbę złożonych w trakcie naboru wniosków, termin przewidziany na ocenę i zatwierdzenie wyników oceny może zostać przedłużony, o czym IP poinformuje na stronie naboru oraz portalu. IP w terminie 3 dni od zatwierdzenia wyników oceny upublicznia na stronie naboru oraz na portalu wyniki naboru w formie Informacji o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu wyboru projektów, ma 14 dni kalendarzowych na odniesienie się do uwag KOP, wprowadzenie uzupełnień lub poprawienie wniosku w LSI w zakresie określonym w wezwaniu. Termin ten jest liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

W naborze wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń w języku obcym. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany do wsparcia.

Termin składania wniosków może zostać skrócony. Nabór wniosków trwa co najmniej 10 dni, może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze. O skróceniu terminu naboru wniosków IP poinformuje nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Do okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru, należą:

 1. zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru;
 2. złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze;
 3. długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków.

Projekty Animatorów Platform startowych będą realizowane przy wsparciu partnerów ekosystemowych, wśród których wystąpią co najmniej:

 • 1 uczelnia wyższa zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej oraz
 • 1 uczelnia wyższa lub 1 jednostka naukowa oraz
 • 2 przedsiębiorców (w tym co najmniej 1 średni lub duży) oraz
 • 1 fundusz VC.

Tak, porozumienie albo umowa partnerska stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie składanego w LSI.

 Porozumienie albo umowa o partnerstwie, zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej powinny określać w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy,
 2. prawa i obowiązki stron,
 3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań,
 4. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

Zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyń poważnych szkód”– dotyczy takich obszarów jak:

 • przestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • odporność na klęski żywiołowe,
 • zapobieganie ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego, tj. m.st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego), co oznacza, że zarówno główna lokalizacja projektu, jak i pozostałe, wszystkie miejsca realizacji projektu muszą być zlokalizowane na terytorium Polski Wschodniej. Przez główne miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce, w którym projekt będzie wdrażany, tj. miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy.

W ramach naboru przewiduje się wyłącznie projekty partnerskie w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Warunkiem wypłaty dofinansowania jest zawarcie umowy o dofinansowanie, a następnie złożenie za pośrednictwem SL2021 prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika SL2021, udostępnionej na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej i wymogami określonymi w Umowie. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą poniesionych przez Beneficjenta lub Partnera wydatków kwalifikowalnych oraz pozytywnym zweryfikowaniu części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy o dofinansowanie, Beneficjentowi wypłacana jest zaliczka lub refundacja kosztów.

Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie:

 1. zaliczki - do wysokości 95% wartości dofinansowania ogółem lub
 2. refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej.

Maksymalna kwota zaliczki jaka może być w dyspozycji Beneficjenta wynosi 40% dofinansowania.

W przypadku stwierdzenia naruszeń Standardów dostępności Instytucja Pośrednicząca może zobowiązać Beneficjenta do realizacji działań naprawczych, wskazując termin na ich wdrożenie. W przypadku rażących lub notorycznych naruszeń Standardów dostępności lub uchylania się Beneficjenta od realizacji działań naprawczych Instytucja Pośrednicząca może uznać część wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne. Oświadczenie o uznaniu części wydatków w Projekcie za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej Instytucja Pośrednicząca przekaże Beneficjentowi.

Minimalna planowana kwota dofinansowania projektu to 10 mln PLN, a maksymalna to 25 mln PLN.

Dofinansowanie stanowi pomoc finansową niestanowiącą pomocy publicznej na organizację i przeprowadzenie programu inkubacji startupów przez ośrodki innowacji, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FEPW.

Wnioskowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2027 r.


Tak, pole „Analiza opłacalności” należy wypełnić zarówno w przypadku innowacji produktowej, jak i procesowej.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty realizowane w partnerstwie na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej, prowadzone przez Animatorów Platform startowych i polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji startupów.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się ośrodki innowacji, m.in. parki naukowe, parki technologiczne, parki naukowo – technologiczne, inkubatory technologiczne z siedzibą na obszarze Polski Wschodniej, co potwierdza wpis do odpowiedniego rejestru.

W Kryterium „Istota modułu” będzie podlegać ocenie m.in.:
- czy problem badawczy/technologiczny został poprawnie zidentyfikowany (w kontekście aktualnego stanu wiedzy na świecie) i precyzyjnie określony;
- czy proponowana metoda badawcza, w tym dobór technik i narzędzi badawczych, jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i prowadzi do osiągnięcia celu modułu.
- czy prace B+R uwzględnione w ramach zadań modułu są jasno sprecyzowane, niezbędne, adekwatne i układają się w logiczną całość a także czy harmonogram jest realistyczny i adekwatny do zakresu prac oraz umożliwia osiągnięcie zakładanych rezultatów.

W związku z powyższym stan wiedzy na świecie musi być uwzględniony przy ocenie, a co za tym idzie należy wykazać we wniosku, że Wnioskodawca dokonał przeglądu odnośnie podobnych rozwiązań, aby uprawdopodobnić niezbędność, adekwatność procesu badawczego oraz możliwość osiągnięcia rezultatów.   

Podsumowując, Wnioskodawca nie musi badać stanu techniki korzystając z usług rzecznika patentowego w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki, jednak musi zweryfikować, czy rozwiązanie, które ma zamiar opracować, nie zostało wcześniej opracowane/wdrożone oraz nie naruszy praw własności intelektualnej podmiotów trzecich i należy to potwierdzić we wniosku w stosownych polach.

Tak, modułem Internacjonalizacja może zostać objęty produkt będący rezultatem modułu B+R, który zakłada wdrożenie wyników prac B+R poza projektem w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji modułu. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedmiotem promocji może być produkt (wyniki prac B+R) w formie gotowego know-how np. specyfikacji technicznej dotyczącej danej technologii czy produktu lub usługi wdrożenia opracowanych rozwiązań. Produkt (wyrób lub usługa) będący przedmiotem umiędzynarodowienia lub ochrony własności przemysłowej musi spełniać wymagania wskazane w opisie kryterium „Istota modułu”, które będą przedmiotem oceny.

W ramach każdego modułu Ścieżki SMART należy spełnić kryterium „Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia”, w ramach którego weryfikacji podlegać będzie, czy działalności dotyczące poszczególnych modułów w planowanym projekcie nie dotyczą rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027. Powyższa ocena nie dotyczy zatem bieżącej działalności podmiotu będącego Wnioskodawcą i wskazana w zapytaniu produkcja elementów metalowych wraz z jej przeznaczeniem w ramach obecnej działalności przedsiębiorstwa nie decyduje o wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania. Jednocześnie informuję, że ocena aspektu wykluczenia działalności ze wsparcia przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo proszę zapoznać się z opisem kryterium „Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia” w ramach poszczególnych modułów.

Niezależnie od wyboru trybu realizacji projektu, jeśli jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, jej posiadanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie jest obligatoryjne.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w 3. roku realizacji perspektywy UE 2021-2027, należy więc ograniczyć ryzyko niespełnienia celów wydatkowania środków działania 3.1. FEPW (zgodnie z zasadą n+2). Stąd celem kryterium 27 jest premiowanie projektów w największym stopniu gotowych do rzeczowej realizacji.

Zrozumiałe jest także, że przy tak dużej liczbie potencjalnych beneficjentów, ich gotowość do realizacji projektów będzie różna - dlatego spełnienie kryterium 27 nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021- 2027 zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący w dniu 28 lutego 2023 r. i na obecnym etapie wdrażania programu nie planujemy ich zmiany.

Koordynacja rozkładu jazdy różnych przewoźników jest wynikiem uzgodnień między nimi i ma służyć wygodzie pasażera i podniesieniu konkurencyjności przewozów zbiorowych. Jest to proces czasochłonny i wymagający kompromisu.

Naturalnie nie można nikogo „zmusić” do współpracy, dlatego nie można wykluczyć, że zdarzą się sytuacje, gdy inni organizatorzy transportu zbiorowego nie będą zainteresowani współpracą. Stąd spełnienie kryterium 22 nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania. Niemniej współpracę przewoźników w powyższym zakresie chcemy premiować dodatkowymi punktami.

Założenia do przeprowadzenia analizy celu środowiskowego Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 10 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu FEPW „Dowody potwierdzające merytoryczną ocenę pod kątem zgodności z zasadą "nie czyń poważnych szkód", link: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/111331/Zasada_DNSH_sierpien2022.pdf.

W ww. Dowodach wskazano m.in., iż działanie w zakresie gospodarowania odpadami „powinno być zgodne z istniejącymi światowymi, krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi planami ograniczenia zanieczyszczeń, w tym na przykład Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021- 2030, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.”, a także powinno dochować się zgodności „z właściwymi krajowymi i regionalnymi planami gospodarki odpadami i programem zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą 2018/851/UE oraz, w stosownych przypadkach, właściwą krajową, regionalną lub lokalną strategią dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym.”

Beneficjent będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do zapewnienia (oświadczenie), że na jego terenie nie obowiązują dyskryminujące akty prawne. Tym samym, oświadczenie obejmuje także podmioty kontrolowane przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub podmioty zależne od tej jednostki samorządu terytorialnego.

Digitalizacja systemu mobilności oznacza wprowadzenie do komunikacji publicznej, cyfrowych technologii informacyjnych oraz systemów informatycznych wspierających transport, celem zwiększenia efektywności procesów transportowych, poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego.. Przykłady: systemy inteligentnego zarządzania ruchem (ITS), spójny system planowania podróży oraz wnoszenia za nią opłat, wdrażanie integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, jednolity system informacji pasażerskiej itp.

Założenia NEB odnosić się będą do tych elementów kompleksowych projektów, które dotyczą przestrzeni miejskiej (np. dworce, przystanki, ciągi pieszo-rowerowe i ich mała architektura).

Nowy Europejski Bauhaus jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalnym KE, stanowiącym praktyczną realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu w przestrzeni mieszkalnej.

NEB kieruje się trójkątem trzech podstawowych wartości, takich jak:

 • zrównoważenie środowiskowe/ balans środowiskowy, w tym m.in. wkomponowanie elementów przyrody w tkankę miejską, zbilansowanie stref zabudowy miejskiej, dbałością o różnorodność biologiczną;
 • estetyka – uwzględnianie, poza funkcjonalnością, również elementów kompozycji architektonicznej, uwzględniającej harmonię, dbałość o jakość i styl przestrzeni – rozwiązania oparte o aspekty przyrodnicze;
 • włączenie społeczne – tworzenie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze z uwzględnieniem aspektu równości i dostępności dla użytkowników (także cenowej). 

Dokumentem, którym mogą kierować się Wnioskodawcy dla wdrożenia założeń Nowego Europejskiego Bauhausu jest Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu, Nowy Europejski Bauhaus piękno, zrównoważenie, wspólnota, link:

https://new-europeanbauhaus.europa.eu/system/files/202109/COM%282021%29_573_PL_ACT.PDF

Ponadto na stronie https://new-european-bauhaus.europa.eu dostępne są informacje na temat projektów, w tym z zakresu transportu publicznego, które zostały uznane za przykład dobrych praktyk NEB.

Każde miasto może zaproponować własne rozwiązania, odpowiednio do planowanych zadań w projekcie, dlatego spełnienie tego kryterium 20 nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania.

W ramach kryterium Uwzględnienie infrastruktury odnawialnych źródeł energii (OZE) ocenie podlega czy projekt przewiduje realizację infrastruktury OZE na potrzeby transportu miejskiego. Liczba przyznanych punktów będzie uzależniona od liczby zadań, w ramach których przewiduje się bezpośrednią realizację infrastruktury OZE. We wskazanym przypadku tylko jedno zadanie będzie liczone do uzyskania punktów za uwzględnienie infrastruktury OZE.

W ramach działania 3.1 FEPW możliwe jest uzyskanie wsparcia na infrastrukturę OZE, w tym instalacje fotowoltaiczne, na potrzeby transportu miejskiego. Warunkiem koniecznym dla kwalifikowalności tego typu zadań jest dedykowanie infrastruktury OZE wyłącznie potrzebom transportu miejskiego (w ramach zadań będących w zakresie rzeczowym projektu, jak i poza projektem).

Przykładami ciekawych rozwiązań z zakresu m.in. mikroinstalacji fotowoltaicznych jest ich zastosowanie jako źródeł zasilania np.: wiat autobusowych, lamp, znaków ulicznych, tablic informacji podróżnych, biletomatów.

Projekty, w których uwzględniono zadania obejmujące infrastrukturę odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacji fotowoltaicznych będą premiowane, co ma odzwierciedlenie w kryterium nr 21 - Uwzględnienie infrastruktury odnawialnych źródeł energii (OZE).

Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny w konkursie będzie konieczność posiadania, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, Planu transportowego oraz strategii ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, o ile zawiera ona elementy wskazane w art. 34, ust. 15 albo w art. 36, ust. 8 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt został wskazany do dofinansowania z programu FEPW 2021-2027 w instrumencie terytorialnym, tj. w strategii ZIT, lub strategii rozwoju ponadlokalnego, o ile zawiera ona elementy wskazane w art. 34, ust. 15 albo w art. 36, ust. 8 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r., poz. 1079). 

Projekt dodatkowo musi być zgodny z wymaganymi dokumentami z zakresu planowania mobilności miejskiej, określonymi dla działania 3.1 w Szczegółowym opisie priorytetów FEPW 2021-2027, tj. w miastach poniżej 100 000 mieszkańców, badana będzie zgodność z odpowiednim dokumentem z zakresu planowania transportu miejskiego (tj. obowiązującym Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w rozdziale 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), lub strategią terytorialną, o której mowa w rozdziale 12 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r., poz. 1079), o ile zawiera ona element z zakresu planowania transportu miejskiego  lub Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), o którym mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 17.12.2013 „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności” COM (2013) 913 final.

Ostateczna kwalifikacja wydatków będzie możliwa na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, w oparciu o pełen zakres informacji wskazanych w dokumentach konkursowych.

Zgodnie z SZOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) dofinansowaniem w ramach działania 03.01 Zrównoważona mobilność miejska wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania, jak:

 1. zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym) wraz z niezbędną infrastrukturą (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE na potrzeby transportu miejskiego;).
 2. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności:
  • w zakresie infrastruktury transportu (np. linie i pętle tramwajowe, lub trolejbusowe, pętle autobusowe; wiaty z aktywną informacją pasażerską; zaplecze techniczne do obsługi taboru; infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki; centra przesiadkowe; dworce intermodalne), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami
  • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany i zwiększające ruch pieszy i rowerowy, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych).
 3. digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy).


Za projekt kompleksowy uznane będzie przedsięwzięcie obejmujące inwestycje w zadania wskazane w co najmniej dwóch z trzech wyżej wymienionych grup. 


Zakres projektu, który realizowany będzie w ramach działania FEPW.03.01. Zrównoważona mobilność miejska, może obejmować zadania dotyczące budowy i/lub przebudowy ciągów rowerowych/ pieszo-rowerowych, służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Niemniej jednak poszczególne elementy przedsięwzięcia powinny być zintegrowane, tworzyć spójną całość i być częścią większego układu, mającego istotne znaczenie dla mobilności miejskiej (poprawiając efektywności przemieszczania się transportem publicznym bądź komunikacją rowerową/pieszą w miastach i ich obszarach funkcjonalnych).

 
Głównym celem projektów powinno być w pierwszej kolejności ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat (zmniejszenie emisji z transportu, ograniczenie kongestii, poprawa bezpieczeństwa) oraz integracja usług transportu publicznego w miejskim obszarze funkcjonalnym (zapewnienie sprawnie funkcjonującego i atrakcyjnego dla mieszkańców systemu mobilności). Planowane w ramach przedsięwzięcia wydatki na realizację poszczególnych zadań muszą wynikać i być zgodne z przyjętymi dokumentami strategicznymi.  

Zakup taboru zeroemisyjnego, co do zasady,  może być wydatkiem kwalifikowalnym, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (urban mobility). Celem projektu powinny być w pierwszej kolejności ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat (zmniejszenie emisji z transportu, ograniczenie kongestii, poprawa bezpieczeństwa)  oraz integracja usług transportu publicznego w miejskim obszarze funkcjonalnym (zapewnienie sprawnie funkcjonującego i atrakcyjnego dla mieszkańców systemu mobilności). 

Realizacji tych celów służy wspólne planowanie przez gminy mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych tj. opracowanie SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) lub dokumentu równoważnego (w zależności od wielkości miasta rdzenia). Wsparcie FEPW będą uzyskiwały zatem inwestycje wynikające z tych planów.

Zakres usług transportu pozamiejskiego obowiązującego na terenie miasta rdzenia, powinien być tak uregulowany, aby nie kolidował on z komunikacją miejską. Komunikacja miejska powinna być preferowaną formą przemieszczania się na terenie miasta rdzenia, natomiast świadczone usługi w transporcie pozamiejskim powinny stanowić jej uzupełnienie i być realizowane na terenie obszaru funkcjonalnego. Celem, do którego należy dążyć, jest uniknięcie dublowania się linii komunikacji miejskiej i pozamiejskiej. Niemniej jednak nie można całkowicie wykluczyć również zapewnienia dostępu do infrastruktury transportu zbiorowego w mieście, innym niż MPK, operatorom i przewoźnikom.

Należy podkreślić, że do wspólnego planowania przez gminy mobilności w miejskim obszarze funkcjonalnym ma służyć opracowanie SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) lub dokumentu równoważnego (w zależności od wielkości miasta rdzenia).

Jako przykład zapewnienia dostępu do infrastruktury przystanków i dworców dla operatorów i przewoźników innych niż MPK można wskazać Miasto Rzeszów. Infrastruktura komunikacyjna jest udostępniana 40 prywatnym przewoźnikom na podstawie Uchwały nr XXXV/688/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 1592 z późn. zm.). Zasady przewozów reguluje ustawa o transporcie drogowym ( Dz. U. rok 2022 poz. 2201) oraz ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. rok 2022 poz. 1343). Przewoźnicy świadczą inny rodzaj komunikacji niż operator MPK Rzeszów tj. komunikacja podmiejska, regionalna, dalekobieżna, międzynarodowa. Przewoźnicy prywatni po części korzystają z tych samych przystanków i dworca, co operator MPK Rzeszów. Za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, naliczane są ustalone opłaty.

Inną kwestią, która powinna być wzięta pod uwagę jest możliwy wpływ usług w transporcie pozamiejskim na osiągniecie obligatoryjnych wskaźników dotyczących liczby przewozów komunikacją miejską w latach docelowych.

Dodatkowo planowana budowa parkingów parkuj i jedź w ramach projektów finansowanych z FEPW, również musi znajdować swoje uzasadnienie w niezaspokojonych potrzebach mieszkańców gmin ościennych (MOF - miejski obszar funkcjonalny). Jeśli komunikacja pozamiejska będzie świadczyć usługi na terenie miasta (rdzenia), powyższe parkingi mogą okazać się nieuzasadnione. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wszystkie planowane inwestycje wynikały wprost z opracowanego SUMPa.

Dokumentacja programowa jest na etapie przygotowań. Zatwierdzenie kryteriów oceny planowane jest w I kwartale 2023 r.

Zgodnie z SZOP (Szczegółowy Opis Priorytetów), wymóg obligatoryjnego posiadania dotyczy dokumentu z zakresu planowania mobilności miejskiej oraz strategii ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ) lub ponadlokalnej zawierającej listę projektów, Programu ochrony powietrza oraz Planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) – jeśli dotyczy.

Dodatkowo wymagane będzie posiadanie wszystkich decyzji środowiskowych (decyzja/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach obejmująca/e pełen zakres projektu, uwzględniające m.in. Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000).

Tak, we wskazanym terminie należy złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 właściwa instytucja wybiera projekty do dofinansowania w sposób konkurencyjny lub niekonkurencyjny.

W ramach działania projekty będą wybierane co do zasady w sposób konkurencyjny, przy czym, w terminie trzech lat od rozpoczęcia realizacji działania, ale nie później niż do 31.12.2025 r., dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców obowiązuje sposób niekonkurencyjny.

PARP nie przewiduje ograniczeń co do liczby projektów. W związku z tym, można złożyć wnioski o dofinansowanie dla kilku projektów.

Rozwiązania infrastrukturalne tj. centra przesiadkowe mogą być wydatkiem kwalifikowalnym co do zasady, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (urban mobility).

W ramach integracji usług przewozowych należy wziąć pod uwagę proces organizacyjny, poprzez który elementy systemu transportu zbiorowego takie jak: sieć i infrastruktura, parking P&R, taryfy i systemy biletowe, różnych przewoźników eksploatujących różne środki transportu ściślej i sprawniej współdziałają, czego rezultatem jest ogólna poprawa jakości usług transportu zbiorowego.

Realizacji tych celów służy wspólne planowanie przez gminy mobilności w miejskim obszarze funkcjonalnym tj. opracowanie SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) lub dokumentu równoważnego (w zależności od wielkości miasta rdzenia). Wsparcie FEPW będą uzyskiwały zatem inwestycje wynikające z tych planów uzasadnione analizą popytu.

Zakup - co do zasady- taboru bezemisyjnego (taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego - pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym - wraz z niezbędną infrastrukturą np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE na potrzeby transportu miejskiego) może być wydatkiem kwalifikowalnym, jednak wyłącznie jako element kompleksowego projektu w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (urban mobility).

Celem projektu powinny być w pierwszej kolejności ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i klimat (zmniejszenie emisji z transportu, ograniczenie kongestii, poprawa bezpieczeństwa)  oraz integracja usług transportu publicznego w miejskim obszarze funkcjonalnym (zapewnienie sprawnie funkcjonującego i atrakcyjnego dla mieszkańców systemu mobilności). 

W ramach integracji usług przewozowych należy wziąć pod uwagę proces organizacyjny, poprzez który elementy systemu transportu zbiorowego takie jak: sieć i infrastruktura, taryfy i systemy biletowe, różnych przewoźników eksploatujących różne środki transportu ściślej i sprawniej współdziałają, czego rezultatem jest ogólna poprawa jakości usług transportu zbiorowego.

Realizacji tych celów służy wspólne planowanie przez gminy mobilności w miejskim obszarze funkcjonalnym tj. opracowanie SUMP lub dokumentu równoważnego (w zależności od wielkości miasta rdzenia). Wsparcie FEPW będą uzyskiwały zatem inwestycje wynikające z tych planów uzasadnione analizą popytu.

W załączniku, dotyczącym wymogów minimalnych dla umowy lub porozumienia o partnerstwie, są wskazane obowiązki stron, kto jest podmiotem wiodącym, na jakich zasadach będą transferowane środki. Zapisy tego załącznika abstrahują od kwestii powołania konsorcjum, odnoszą się już do etapu, gdy umowa konsorcjum jest już podpisana. Należy zapewnić, że mechanizmy wewnętrzne konsorcjum są zgodne z ustawą wdrożeniową – to jest przedmiotem kontroli przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, nie zaś podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

Umowa konsorcjum musi być zawarta na czas składania wniosku o dofinansowanie.

Zmiany składu konsorcjum, zmiany partnerów będą wymagały również zgody Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które prowadziło etap prekwalifikacji.

Zmiany, które dotyczą usług, wskaźników, kwot, itd., muszą zostać w pierwszej kolejności zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Najlepsze rozwiązanie to takie, gdy EDIH wprowadzi zmiany do Grant Agreement, przed złożeniem aplikacji do PARP w ramach FENG lub co najmniej przed zawarciem umowy. Jednak nawet po podpisaniu umowy, jest możliwość wprowadzania zmian.

O koszty pośrednie (7%) można wnioskować już w pierwszym wniosku o płatność, ponieważ będą się odnosić do wydatków bezpośrednich, które zostaną wykazane w tym wniosku. W sytuacji, gdy zatwierdzona zostanie niższa kwota wydatków kwalifikowalnych niż deklarowana przez Beneficjenta, wówczas wartość 7% kosztów pośrednich będzie liczona od zatwierdzonej kwoty wydatków bezpośrednich na poziomie danego wniosku.

Składając wniosek o płatność, EDIH przedstawia koszty rzeczywiście poniesione w danym okresie sprawozdawczym i dolicza 7% tych kosztów. Obliczone w ten sposób koszty traktowane są jako wydatki poniesione. Koszty pośrednie są rozliczane metodami uproszczonymi. Tutaj nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych, aby potwierdzić, że poniesione zostały wydatki na koszty pośrednie. W przypadku uznania części wydatków za niekwalifikowalne, koszty pośrednie nadal będą stanowiły 7% kwoty wydatków, uznanych za kwalifikowalne. Koszty pośrednie (7%) także muszą zostać wytransferowane do MŚP.

Tak. Płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych mogą być dokonywane wyłącznie na wydatki kwalifikowalne w ramach projektu. W przypadku poniesienia przez EDIH wydatków kwalifikowalnych ze środków własnych, EDIH jest uprawniony do przekazania ze środków zaliczki kwot odpowiadających dofinansowaniu poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wydatki należy przedstawić jako kwalifikowalne w prawidłowej proporcji do rozliczenia.

Środki trwałe będą rozliczane według faktycznie poniesionych wydatków. Muszą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz przedstawione do rozliczenia ze wskazaniem proporcji korzystania w ramach usług MŚP i innych (np. JST, jeżeli dotyczy).

Postęp finansowy powinien się zbiegać z postępem rzeczowym. Usługi dla MŚP, które mają być świadczone w dłuższym terminie, powinny być podzielone na etapy (konieczne odpowiednie zapisy w umowie z MŚP).

Jeżeli usługa będzie podzielona na etapy i kolejne etapy będą wynikać z umowy z MŚP, to PARP będzie rozliczać koszty na bieżąco. PARP nie planuje rozliczać usług jedynie po ich zakończeniu, jednak przedstawiona przez EDIH dokumentacja powinna takie etapowe rozliczanie uzasadniać.

Zgodnie z dokumentacją programową nie będą wspierane inwestycje w infrastrukturę drogową dla indywidualnego ruchu samochodowego, z wyłączeniem infrastruktury ładowania/tankowania samochodów zeroemisyjnych (spełniającej wymogi Dyrektywy 2014/94/UE) oraz zapewniającej niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich użytkowników, przy spełnieniu warunków: inwestycja nie ma możliwości finansowania ze źródeł prywatnych lub z pomocy zwrotnej, jest uzasadniona odpowiednią analizą popytu oraz jest uwzględniona w dokumencie z zakresu planowania mobilności miejskiej (np. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej tj. SUMP -  o ile dotyczy).

Realizacja infrastruktury ładowania pojazdów prywatnych musi stanowić element kompleksowego projektu w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz pozytywnie wpływać na integrację usług przewozowych na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego. Zalecamy, by miejsca pod ładowarki zlokalizowane zostały np. na terenie parkingów typu „park & ride”.

Rekomendowany model: jako element projektu w ramach wydatków kwalifikowalnych, zalecamy finansowanie wyłącznie przygotowania infrastruktury pod punkty ładowania, natomiast do budowy ładowarek i ich obsługi wyłonienie prywatnego operatora w trybie konkurencyjnym.

Beneficjent (lider/partnerzy) może ponosić koszty ze środków własnych, jednak w momencie ich przedstawienia do rozliczenia musi zostać zachowany podział 50%/50% z FENG i DEP (dotyczy kosztów wyłącznie w zakresie MŚP).

W celu zachowania płynności wydatków EDIH, kwalifikowalność jest rozważana na moment ich rozliczania, a nie na moment ich poniesienia. Podczas składania wniosków o rozliczenie poniesionych kosztów, koszty muszą być zaksięgowane zgodnie z podziałem 50/50 (przy założeniu, że z usług korzystają wyłącznie MŚP).

W ramach jednego wniosku o płatność Beneficjent może wnioskować o rozliczenie zaliczki, refundację i kolejną transzę zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje poprzez rozliczenie kosztów rzeczywistych bądź ich zwrot. Łączna kwota dofinansowania w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% dofinansowania. Należy rozważnie podzielić wnioskowane transze zaliczki, aby móc je rozliczyć. Jeżeli jakaś kwota zaliczki nie zostanie rozliczona, EDIH będzie musiał dokonać zwrotu nierozliczonej zaliczki, zaś ta kwota pomniejszy pulę dostępnej zaliczki (nie wraca do puli zaliczki dostępnej dla EDIH).
Należy wnioskować o takie kwoty zaliczki, które są możliwe do rozliczenia w okresie sprawozdawczym.

Mówiąc o dofinansowaniu mamy na myśli jedynie wydatki kwalifikowalne, a w przypadku, gdy Beneficjent może odzyskać VAT jest on wydatkiem niekwalifikowalnym i jest ponoszony poza DEP i FENG.

Granicę pomiędzy budżetem FENG i FERC ustala EDIH, który dokonuje podziału usług między JST a MŚP.

Zamówienia powinny być sumowane w ramach podmiotu Zamawiającego.

Intencją jest, aby okresy w umowie FENG i w Grant Agreement były tożsame.

Wyższa cena usług, przy stałej wartości projektu, oznacza mniejszą liczbę świadczonych usług.

EDIH powinien świadczyć usługi zgodnie z cennikiem, jaki został przedstawiony we wniosku o dofinansowanie (DIGITAL). Jeżeli w trakcie realizacji Projektu okaże się, że EDIH nie może już świadczyć usług według cen jak wyżej, będzie musiał przedstawić nowe szacowanie cen, według własnej metodologii, wykorzystanej poprzednio, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

IP FENG (PARP) nie narzuca sposobu szacowania cen, ani czasu dokonywania nowego szacowania.

Cennik powinien być określony i dostępny dla wszystkich MŚP, powinien być w pewien sposób zunifikowany pod względem transparentności, aby przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z usług danego EDIH, mógł się dowiedzieć: gdzie, w jakim zakresie, w jakiej technologii, jakie usługi, ile dana usługa może trwać. Jest to konieczne, aby móc określić, czy dostępny limit pomocy de minimis pozwoli na skorzystanie z tych usług.

Dla przedsiębiorcy MŚP usługa jest bezpłatna, nie jest wymagany od niego żaden wkład. Mimo tego, że MŚP nie płacą za usługi, wykorzystują swój limit de minimis, dostępny na okres 3 lat.

Umowa z PARP w ramach FENG dotyczy tylko i wyłącznie usług świadczonych na rzecz MŚP, nie obejmuje zaś usług świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ani spółek o średniej kapitalizacji (mid-caps).

W związku z tym, umowa w ramach FENG nie będzie obejmować całego zakresu, objętego Grant Agreement.

Dofinansowanie dla EDIH będzie udzielane oddzielnie w ramach FENG i FERC.

FERC ma swoją Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą, stanowi odrębny program.

W przypadku np. zakupu środka trwałego, który ma być wykorzystany nie tylko podczas świadczenia usług dla MŚP, ale także usług świadczonych dla innych podmiotów, dofinansowanie (amortyzacja odpowiadająca okresowi użytkowania, za jaki rozliczany jest ten środek) powinno zostać podzielone odpowiednio do wykorzystania, między DIGITAL, FENG i FERC.

Zakup w ramach wydatków kwalifikowalnych może zostać poniesiony w całości ze środków DIGITAL, FENG, FERC lub środków własnych, jednak wydatek do rozliczenia zakupu powinien zostać przedstawiony już jako zaksięgowany w odpowiednich proporcjach ze środków DIGITAL, FENG, FERC i środków własnych, jeżeli dotyczy.

Do każdego środka trwałego (nie niskocennego), który będzie wykorzystywany do świadczenia usług także poza MŚP, Beneficjent powinien przygotować zestawienie, określające rzeczywisty sposób wykorzystywania tego środka trwałego w podziale na każde źródło dofinansowania.