Pomiń nawigację

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

  1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 
  2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 m-cy od złożenia wniosku o dofinansowanie; 
  3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu i uważa się je za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowani.