Pomiń nawigację

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach projektu można zaplanować udział członków klastra w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. W ramach tego działania kwalifikowalnymi kosztami będą koszty transportu, ubezpieczeń osób i eksponatów , rezerwacja miejsca wystawowego, organizacja stoiska wystawowego na targach, reklama w mediach targowych, koszty udziału w konferencji i seminariach oraz organizacja pokazów i prezentacji. W ramach projektu nie są kwalifikowalne koszty podróży służbowych realizowanych w ramach Polski, tj. diety, noclegi, przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej i inne niezbędne wydatki.

W ramach projektu nie ma finansowania wystąpienia uczestników klastra w konferencji w roli prelegenta. Kategoria kosztów „Udział w seminariach, kongresach i konferencjach” dotyczy zakupu biletu wstępu, opłaty rejestracyjnej itp. na tego typu wydarzenia.

W ramach poddziałania kosztem kwalifikowalnym jest usługa szkoleniowa, która dotyczy umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i która powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członka klastra w charakterze wystawcy lub w misji gospodarczej na danym rynku. Tak więc usługa szkoleniowa powinna dotyczyć możliwości i sposobu wejścia członka klastra na dany rynek/rynki których dotyczy projekt.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku dofinansowania kompleksowych usług - uwzględniających zidentyfikowane potrzeby klastrów (wskazane w strategii ich rozwoju) - wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, co przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśniania współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków klastra). Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 m-cy od złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu i uważa się je za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowani.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją (w tym koszty delegacji zagranicznych, do których rozliczania należy stosować przepisy rozporządzenia MPiPS) i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją projektu, dotyczące: 

 1. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, to jest: 
  1. związane z zaprojektowaniem, utworzeniem, utrzymaniem, rozbudową i aktualizacją narzędzi ICT, 
  2. związane z kosztami usług eksperckich dot. badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych, których wyniki są niezbędne do realizacji projektu, 
  3. związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym koszty doradztwa eksperckiego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej usług, o których mowa w lit. a) i b), związane z kosztami usług wsparcia internacjonalizacji klastra i/lub jego członków; 
 2. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, to jest: 
  1. związane z kosztami nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci materiałów drukowanych, 
  2. związane z kosztami przygotowania i prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, to jest: 
  1. koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, w tym obsługi technicznej, 
  2. koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników, 
  3. koszty organizacji warsztatów i konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych, 
  4. koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, 
  5. koszty usług cateringowych.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 000 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis dla członków klastra, o których mowa w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia, zalicza się koszty:

 1. dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo- rozwojowej;
 2. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (Usługa doradcza powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członków klastra na targach w charakterze wystawcy lub udziału w misji gospodarczej na danym rynku);
 3. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (Usługa szkoleniowa powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członków klastra w charakterze wystawcy lub w misji gospodarczej na danym rynku.); 
 4. usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej; 
 5. podróży służbowych pracowników (Definicja pracownika zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o PARP.) przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach rozporządzenia MPiPS, tj. koszty:
  1. diet,
  2. zwrot kosztów:
   • noclegów,
   • przejazdów (Koszty przejazdów, o których mowa w § 3 rozporządzenia MPiPS należy uwzględnić w kategorii „transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych”.), 
   • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
   • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, tj.: opłaty za uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania lub miejsca parkingowe. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć 3 osób;
 6. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych; 
 7. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego; 
 8. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie; 
 9. reklamy w mediach targowych; 
 10. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 11. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakup usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakup usług tłumaczenia, zakup usług cateringowych.