Pomiń nawigację

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach projektu można zaplanować udział członków klastra w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. W ramach tego działania kwalifikowalnymi kosztami będą koszty transportu, ubezpieczeń osób i eksponatów , rezerwacja miejsca wystawowego, organizacja stoiska wystawowego na targach, reklama w mediach targowych, koszty udziału w konferencji i seminariach oraz organizacja pokazów i prezentacji. W ramach projektu nie są kwalifikowalne koszty podróży służbowych realizowanych w ramach Polski, tj. diety, noclegi, przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej i inne niezbędne wydatki.

W ramach projektu nie ma finansowania wystąpienia uczestników klastra w konferencji w roli prelegenta. Kategoria kosztów „Udział w seminariach, kongresach i konferencjach” dotyczy zakupu biletu wstępu, opłaty rejestracyjnej itp. na tego typu wydarzenia.

W ramach poddziałania kosztem kwalifikowalnym jest usługa szkoleniowa, która dotyczy umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i która powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członka klastra w charakterze wystawcy lub w misji gospodarczej na danym rynku. Tak więc usługa szkoleniowa powinna dotyczyć możliwości i sposobu wejścia członka klastra na dany rynek/rynki których dotyczy projekt.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku dofinansowania kompleksowych usług - uwzględniających zidentyfikowane potrzeby klastrów (wskazane w strategii ich rozwoju) - wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, co przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśniania współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków klastra). Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Konkurs jest podzielony na 4 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach: 

 1. dla rundy I – od 15 kwietnia 2020 r. do 28 maja 2020 r.; 
 2. dla rundy II – od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.; 
 3. dla rundy III – od 1 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.
 4. dla rundy IV – od 31 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.
  16:00:00).

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych usług skierowanych do członków klastra: 

 1. wspomagających internacjonalizację oferty klastra, tj. wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; 
 2. związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, przy czym koordynator klastra:

 1. zapewnia rozdzielność działalności operacyjnej klastra i działalności w zakresie udzielania pomocy de minimis albo pomocy publicznej członka klastra (za udział w działaniach klastra dofinansowanych w ramach pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych pobierana jest opłata odpowiadająca cenom rynkowym lub odzwierciedlająca ich koszty, zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia); 
 2. udziela członkom klastra pomocy de minimis albo pomocy publicznej w ramach realizacji projektu, przy czym członek klastra zapewnia wymagany wkład własny niezbędny do otrzymania pomocy; 
 3. nie może ubiegać się o dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis przewidzianej dla członka klastra.

Dofinansowanie stanowi: 

 1. pomoc operacyjną dla klastrów innowacyjnych, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia, udzielaną koordynatorowi klastra; 
 2. pomoc de minimis dla członków klastra, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 w odniesieniu do usług w zakresie internacjonalizacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia; 
 3. pomoc publiczną udzielaną członkom klastra na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 m-cy od złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu i uważa się je za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowani.

Maksymalna intensywność dofinansowania, ustalona dla poszczególnych wydatków, wynosi:

 1. w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3; 
 2. w przypadku pomocy dla danego członka klastra: 
  1. w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, albo
  2. w zakresie pomocy de minimis na pokrycie kosztów określonych w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:
   • do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4 dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami,
   • do 70 % łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4 dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami, 
   • do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 4 dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją (w tym koszty delegacji zagranicznych, do których rozliczania należy stosować przepisy rozporządzenia MPiPS) i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją projektu, dotyczące: 

 1. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, to jest: 
  1. związane z zaprojektowaniem, utworzeniem, utrzymaniem, rozbudową i aktualizacją narzędzi ICT, 
  2. związane z kosztami usług eksperckich dot. badań rynkowych, audytów, badań ewaluacyjnych, których wyniki są niezbędne do realizacji projektu, 
  3. związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym koszty doradztwa eksperckiego przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej usług, o których mowa w lit. a) i b), związane z kosztami usług wsparcia internacjonalizacji klastra i/lub jego członków; 
 2. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra, to jest: 
  1. związane z kosztami nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci materiałów drukowanych, 
  2. związane z kosztami przygotowania i prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 3. zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej, to jest: 
  1. koszty wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, w tym obsługi technicznej, 
  2. koszty materiałów szkoleniowych dla uczestników, 
  3. koszty organizacji warsztatów i konferencji oraz spotkań z przedstawicielami zagranicznych organizacji klastrowych i/lub branżowych, 
  4. koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, 
  5. koszty usług cateringowych.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 zł. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 000 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis dla członków klastra, o których mowa w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia, zalicza się koszty:

 1. dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo- rozwojowej;
 2. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (Usługa doradcza powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członków klastra na targach w charakterze wystawcy lub udziału w misji gospodarczej na danym rynku);
 3. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (Usługa szkoleniowa powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członków klastra w charakterze wystawcy lub w misji gospodarczej na danym rynku.); 
 4. usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej; 
 5. podróży służbowych pracowników (Definicja pracownika zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o PARP.) przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach rozporządzenia MPiPS, tj. koszty:
  1. diet,
  2. zwrot kosztów:
   • noclegów,
   • przejazdów (Koszty przejazdów, o których mowa w § 3 rozporządzenia MPiPS należy uwzględnić w kategorii „transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych”.), 
   • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
   • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, tj.: opłaty za uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania lub miejsca parkingowe. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć 3 osób;
 6. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych; 
 7. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego; 
 8. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie; 
 9. reklamy w mediach targowych; 
 10. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 11. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakup usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakup usług tłumaczenia, zakup usług cateringowych. 

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy publicznej dla członków klastra na udział MŚP w targach, o których mowa w § 38 rozporządzenia zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu, PARP wzywa wnioskodawcę do wskazania jednego wniosku o dofinansowanie, który będzie podlegał ocenie, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu. Po wskazaniu wniosku o dofinansowanie pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. W przypadku braku wskazania wniosku o dofinansowanie, ocenie będzie podlegał wniosek o dofinansowanie złożony jako pierwszy w niniejszym konkursie. Pozostałe wnioski o dofinansowanie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie zostaną dopuszczone do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie dla tego samego projektu w niniejszym konkursie, w przypadku gdy wnioski o dofinansowanie, złożone przez wnioskodawcę we wcześniejszych rundach niniejszego konkursu, zostały negatywnie ocenione, a procedura odwoławcza lub postępowanie sądowo-administracyjne, o których mowa w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej nie zostały wszczęte. Wnioskodawca nie może złożyć wniosku o dofinansowanie dla projektu będącego przedmiotem procedury odwoławczej lub postępowania sądowo-administracyjnego, o których mowa w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. W przeciwnym przypadku wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w § 10 ust. 5, wynosi 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie rundzie konkursu.