Pomiń nawigację

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W ramach konkursu istnieje możliwość finansowania kosztów działań szkoleniowych (w tym studiów podyplomowych i e-learningu) oraz doradztwa związanego bezpośrednio z tymi działaniami szkoleniowymi. Ponieważ doradztwo to służyć ma wyłącznie utrwaleniu efektów uczenia się, nie ma możliwości jego realizacji bez uprzedniego udziału w szkoleniach. Dotyczy to również kosztów wdrożenia systemów teleinformatycznych, które są niekwalifikowalne w ramach konkursu.

W ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój” wsparciem objęci powinni zostać przede wszystkim pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale udział pracowników dużych przedsiębiorstw nie jest wykluczony.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. przedsiębiorcy;
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809);
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.);
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Minimalny wskaźnik produktu w konkursie: Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym i doradczym w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących - 1 100. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach konkursu.

W przypadku dokonywania przez KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów do 200, termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących - 990. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach konkursu.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu, co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Partner zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków na równi z Beneficjentem.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na wybór projektów do dofinansowania PARP w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wnioskodawcy, może przedłużyć termin na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz na poprawienie oczywistej omyłki do 30 dni kalendarzowych.

Do zawarcia umowy o dofinansowanie wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. dokumentu rejestrowego wnioskodawcy, o ile nie będzie dostępny w odpowiednim rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej;
 2. aktualnych zaświadczeń wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z należnościami publicznoprawnymi – nie starszych niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do złożenia dokumentów;
 3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu NIP, jeżeli NIP nie został ujawniony w aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy;
 4. deklaracji wnioskodawcy o niekaralności (zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PARP) zgodnej ze wzorem przekazanym przez PARP;
 5. informacji o numerach rachunków bankowych do obsługi płatności;
 6. harmonogram płatności;

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 21 miesięcy i projekt nie może skończyć się później niż 30 września 2023 r.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem wyłącznie tym przedsiębiorstwom, których działalność jest związana z:

 • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
 • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.

Doświadczenie łączne wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) obejmuje co najmniej 5 projektów lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto z ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu:

 • działań innowacyjnych lub
 • działań rozwojowych lub
 • technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

 1. znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
 2. barw Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. W przypadku gdy na etapie realizacji Projekt generuje dochody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał. W tytule przelewu Beneficjent wskazuje nr umowy o dofinansowanie oraz tytuł zwrotu. Instytucja Pośrednicząca może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie.

Pula środków w konkursie to 11 000 000,00 zł.

Tak, kryterium premiujące mówi, iż OzN będzie zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu, co definiuje, iż formą zatrudnienia osoby może być umowa o pracę. Kwestie związane z zatrudnieniem personelu projektu regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu.