Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Zgodnie z Regulaminem, termin na złożenie wniosków może ulec skróceniu w przypadku, gdy:

 1. kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w województwie mazowieckim przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie.
 2. kwota dofinasowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie.

Informację o skróceniu terminu naboru PARP zamieści na swojej stronie internetowej oraz na portalu, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem zakończenia naboru.

O dofinasowanie mogą się starać mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, których projekty dotyczą jednej z form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego. Etap inwestycyjny jest swoistą kontynuacją etapu usługowego, dlatego wymagane jest, aby projekt dotyczył wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu Poddziałania 2.3.2 PO IR. Wnioskodawcy oraz projekty powinni spełniać kryteria wyboru projektów obowiązujące dla poddziałania, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR.

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Ponadto okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 000,00 zł.

Celem etapu inwestycyjnego jest wdrożenie innowacji opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym. Zakres projektu usługowego i inwestycyjnego powinien być spójny. Jednocześnie wdrożenie opracowanej innowacji powinno wynikać z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien przedstawić przebieg prac badawczo-rozwojowych oraz wnioski z przeprowadzonych prac z I etapu. Wnioskodawca powinien przedstawić rezultaty prac oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia wyników opracowania. W szczególności należy wyjaśnić, z czego wynika konieczność zakupu oprogramowania. Co do zasady zakup WNiP jest kosztem kwalifikowalnym. Ocena dokonywana będzie na podstawie informacji podanych we wniosku, stąd istotne jest przedstawienie szczegółowych uzasadnień we wniosku. Powstały w ramach I etapu prototyp został zaksięgowany jako WNiP. Ponieważ widnieje w rejestrze aktywów i będzie wykorzystywany w ramach projektu należy uznać, że będzie to ponownie wykorzystane aktywo. 

Tak. Żeby zgłosić się do Etapu II należy mieć prawidłowo zrealizowany projekt w ramach I etapu, złożony wniosek o płatność końcową, zaakceptowany przez PARP.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR.

Konkurs jest podzielony na rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 17 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku;
 2. dla rundy II – od 18 czerwca do 18 sierpnia 2019 roku;
 3. dla rundy III – od 19 sierpnia do 19 października 2019 roku;
 4. dla rundy IV – od 20 października 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku;
 5. dla rundy V – od 8 stycznia do 8 marca 2020 roku;
 6. dla rundy VI – od 9 marca do 9 maja 2020 roku;
 7. dla rundy VII – od 10 maja do 7 lipca 2020 roku;
 8. dla rundy VIII – od 8 lipca do 8 września 2020 roku;
 9. dla rundy IX – od 9 września do 9 listopada 2020 roku;
 10. dla rundy X - od 10 listopada do 30 grudnia 2020 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Celem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wdrożenie innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych) opracowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w etapie usługowym.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu wynosi 80 dni dla rundy I, II, III, IV, V i 110 dni dla rundy VI,VII, VIII, IX i X licząc od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu rundy konkursu PARP informuje na piśmie każdego z wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów uzyskanych przez projekt. W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia rundy konkursu PARP publikuje na swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 22 698 523,82 zł

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 2 620 963,63 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie: 20 077 560,19 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż wartość kosztów kwalifikowanych projektu, zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie złożonym w etapie usługowym.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnej ocenie protestu na zasadach określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące następujących form inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego:

 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej;
 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej;
 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej;
 • inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku do wniosku nie muszą być dołączone żadne załączniki.

Jeżeli w ramach naboru kwota dofinansowania w złożonych wnioskach o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

 1. W ramach warunków formalnych ustalane jest, czy:
  • wszystkie pola wniosku o dofinansowanie wymagane Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu zostały wypełnione;
  • informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie są zgodne z dokumentem rejestrowym wnioskodawcy (odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w GW.
 2. Z zastrzeżeniem konieczności zachowania terminu rozstrzygnięcia rundy konkursu, o którym mowa w 11 ust. 4, w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie:
  • braków w zakresie warunków formalnych - PARP wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. W takim przypadku informację o wezwaniu do uzupełnienia w GW, PARP kieruje na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. Wnioskodawca powinien uzupełnić braki w zakresie warunków formalnych w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu wysłania przez PARP informacji o wezwaniu;
  • oczywistych omyłek - PARP może je poprawić bez konieczności wzywania wnioskodawcy do ich poprawienia (w takim przypadku PARP poprawia omyłkę z urzędu i informuje o tym wnioskodawcę na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy) albo wezwać wnioskodawcę do ich poprawienia z zastosowaniem trybu, o którym mowa w pkt 1).
 3. PARP określa zakres niezbędnego uzupełnienia oraz wskazuje omyłki do poprawienia. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie wyłącznie w zakresie wskazanym w wezwaniu, przy czym niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian innych niż wskazane w wezwaniu.
 4. Wnioskodawca po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku o dofinansowanie zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany wysłać wprowadzone zmiany poprzez naciśnięcie w GW przycisku „Wyślij”. W przypadku gdy wnioskodawca nie wyśle wprowadzonych zmian w opisany powyżej sposób, zostaną one automatycznie zapisane i wysłane w GW w dniu upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Dla rozstrzygnięcia, czy wniosek o dofinansowanie został uzupełniony lub poprawiony w terminie, decydująca jest data złożenia nowej wersji wniosku o dofinansowanie w GW (data generowana jest przez system: po wysłaniu poprzez naciśnięcie w GW przycisku „Wyślij” lub automatycznie w przypadku niewysłania wprowadzonych zmian z dniem upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2).
 6. Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez PARP w wezwaniu.
 7. Jeżeli wnioskodawca nie poprawi lub nie uzupełni wniosku o dofinansowanie we wskazanym w wezwaniu terminie lub zakresie lub wprowadzi we wniosku o dofinansowanie zmiany inne niż wskazane w wezwaniu, wniosek o dofinansowanie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i, w konsekwencji, nie zostanie dopuszczony do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Maksymalna intensywność dofinansowania, zgodnie z zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie inwestycji początkowej określona została w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878).