Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

red arrow left Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

pytanie #3608

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

pytanie #3603

Dofinansowanie można przeznaczyć na poniższe. Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
  • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
  • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 2. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

pytanie #3598

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

pytanie #3593

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

pytanie #3588

 1. Zgłoś się do Operatora Wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP.
 2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia.
 3. Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje. Określ luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.
 4. Wybierz usługi rozwojowe Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

pytanie #3583

Wszelkie informacje dotyczące wyłonionych Operatorów, znajdują się na poniższej stronie, pod zakładką "Operatorzy": 

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp#programy