Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny

Beneficjent

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE. Reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wartość projektu

68 774 380,15 PLN

Wartość dofinansowania

49 222 479,45 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Inwestycja obejmowała kompleksową rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu DW 762 z ul. Kielecką i DW 763 w Chęcinach do granicy z gminą Małogoszcz. Celem projektu było zwiększenie dostępności i poprawa jakości układu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jego powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

W ramach inwestycji droga wojewódzka nr 762 została rozbudowana na odcinku 10,16 km do parametrów klasy "G" i dostosowana do obciążenia 115 kN. Korekcie poddano łuki trasy, a jej jezdnia została poszerzona do siedmiu metrów.

Przedsięwzięcie składało się m. in. z budowy dróg dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących z trasą wojewódzką, rozbudowy istniejących skrzyżowań, budowy i przebudowy zjazdów do posesji, budowy chodników i ścieżki rowerowej o długości 10,16 km. Rozebrany został stary most na rzece Hutce, a w jego miejscu powstał nowy obiekt. Trasa zyskała odwodnienie i oświetlenie. Przebudowano także istniejącą infrastrukturę techniczną, kolidującą z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wybudowano również miejsca kontroli i ważenia pojazdów oraz miejsce obsługi rowerzystów. Przy przystankach autobusowych powstały nowe zatoki.

Inwestycja ma pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Rozbudowana droga wojewódzka nr 762 stanowi istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu: poprawa przepływu pojazdów wpłynęła na zmniejszenie czasu podróżowania i transportu Poprawa parametrów technicznych drogi usprawniła komunikację, a także wpłynęła na bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki zmniejszeniu emisji hałasu poprawie uległy również warunki życia okolicznych mieszkańców, szczególnie tych zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) - granica gminy Chęciny
  • Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE. Reprezentowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  • Wartość projektu: 68 774 380,15 zł
  • Wartość dofinansowania: 49 222 479,45 zł