Pomiń nawigację

Komunikaty

06.09.2021

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” w zakresie rekomendacji sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, objętej IV rundą konkursu

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych
w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 zostaje wprowadzona zmiana w Załączniku nr 16.4b (Rekomendacje dotyczące IV rundy konkursowej) – w rekomendacji rady ds. opieki zdrowotnej i pomocy społecznej odnoszącej się do podsektora pomocy społecznej wprowadzono 2 drobne zmiany: 

  1. w przypadku kompetencji „Zarządzanie niepubliczną placówką całodobowej opieki
    w sposób zdeinstytucjonalizowany” przy opisie usługi rozwojowej dodano zapis: Studia przygotowują specjalistów do zarządzania małymi placówkami, o rodzinnym charakterze;
  2. nazwę kompetencji „Organizator usług socjalnych” zmieniono na „Organizator usług społecznych i socjalnych”.

Uzasadnienie

Zmiany w rekomendacji wynikają z odpowiedzi rady na stanowisko Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie zgodności wskazanych w rekomendacji kwalifikacji/kompetencji z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych. Powyższe zmiany nie wpływają na merytoryczną zawartość rekomendacji.

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z poźn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.