Pomiń nawigację

Komunikaty

30.03.2022

Inwazja zbrojna przeciw Ukrainie - Przedsiębiorco, zobacz jakie zmiany PARP wprowadziła w programie „Go to Brand”

W związku z sankcjami wprowadzonymi w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę wymiana handlowa Polski z Ukrainą, Rosją i Białorusią jest znacznie ograniczona. Sytuacja ta stanowi utrudnienie w realizacji projektów tych beneficjentów poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, którzy jako rynek perspektywiczny wybrali co najmniej jeden z tych trzech krajów.

Rekomendujemy zaniechanie w ramach realizowanych projektów jakichkolwiek działań na rynkach rosyjskim i białoruskim, do odwołania. W zaistniałej sytuacji rekomendujemy poszukiwanie  alternatywnych rynków ekspansji produktowej w ramach realizowanych projektów.

PARP  wprowadziła udogodnienia dla beneficjentów w realizacji projektów „Go to Brand”. Mają one na celu uznanie wydatków poniesionych na zadania dotyczące imprez targowych, które są niemożliwe do zrealizowania lub zakończenia na tych rynkach, jako kwalifikowanych.

Zmiany w realizacji Twojego projektu „Go to Brand” mogą być zatwierdzone w sytuacji, kiedy poniosłeś koszty przygotowania do realizacji zadania (np. uczestnictwa w wydarzeniach, które zostały odwołane lub przesunięte w czasie, albo są niemożliwe do zrealizowania lub zakończenia) i nie możesz ich odzyskać. Mogą to być koszty biletów lotniczych, rezerwacji miejsc noclegowych, czy rezerwacji stoiska wystawienniczego na targach.

Wprowadzone przez PARP rozwiązania pozwalają Ci wnioskować o wydzielenie dwóch etapów realizacji tych zadań projektu, na które poniesione zostały koszty, ale zadania nie są możliwe do zrealizowania lub zakończenia. W zależności od sytuacji podział zadań w projektach może wyglądać tak, jak w wariantach przedstawionych poniżej.

 • Targi, w których zamierzałeś wziąć udział zostały odwołane

Zawnioskuj o wydzielenie dwóch etapów rozliczenia zadania, z których każdy otrzyma odrębną nazwę wskaźnika dla kwoty ryczałtowej i odrębny rodzaj dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie. Dla pierwszego etapu (po wprowadzeniu zmiany do umowy) nastąpi zwrot kosztów jakie poniosłeś, a których pomimo starań nie możesz odzyskać. Budżet przewidziany dla drugiego etapu zadania możesz przeznaczyć na inne zadania, na innych rynkach (nowe, inne targi).

Etap I. Przygotowanie do udziału w imprezie targowej

W ramach tego zadania możesz rozliczyć takie koszty przygotowania do realizacji zadania, jak:

 • bilety lotnicze,
 • rezerwacje hoteli,
 • rezerwację miejsca wystawowego na targach.

Wysokość kwoty ryczałtowej dla etapu I zostanie wyliczona w oparciu o kwoty wskazane przez Ciebie w pierwotnie wyliczonej kalkulacji zadania we wniosku o dofinansowanie.

Przykład:

We wniosku o dofinansowanie przygotowałeś kalkulację wyjazdu na targi. Planowałeś kupić 3 bilety lotnicze, każdy po 1000 zł, zarezerwować miejsca noclegowe po 500 zł za każdą z osób, które miały wziąć udział w targach oraz zarezerwować  miejsca wystawowe, których koszt wynosił 20 000 zł. W sumie etap I obejmowałby koszty w wysokości 24 500 zł i ta kwota zostanie wskazana jako kwota ryczałtowa należna za etap I.

Aby udokumentować osiągnięcie wskaźnika, złóż dokument potwierdzający zakwalifikowanie się Twojej firmy do udziału w imprezie targowej, np. e-mail otrzymany od organizatora targów lub komunikat z systemu zgłoszeniowego organizatora targów. Dostarczenie takiego dokumentu będzie dla nas potwierdzeniem, że mogłeś rozpocząć przygotowania do udziału w targach (zakupić bilety, zarezerwować noclegi czy powierzchnię wystawienniczą).

Etap II. Udział w imprezie targowej

Wysokość kwoty ryczałtowej dla etapu II będzie różnicą pomiędzy kwotą ryczałtową przyznaną w umowie dla danego zadania a kwotą wydzieloną dla etapu I.

Budżet jakim będziesz dysponował w ramach etapu II możesz wykorzystać na nowe targi, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników rezultatu, czyli:

 • zawartych kontraktów,
 • przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem eksportu.

Osiągnięcie wskaźnika przypisanego kwocie ryczałtowej potwierdzisz składając wpis do katalogu targowego oraz dokumentację fotograficzną (taka sama dokumentacja, jaka była wymagana dotychczas).

Jeśli nie chcesz dobierać dodatkowych targów na innym rynku, możesz zawnioskować o rezygnację z realizacji etapu II powołując się na działanie siły wyższej. W takim przypadku pozostały budżet przewidziany na realizację tego zadania obniży wartość całego projektu.

 • Targi, w których zamierzałeś uczestniczyć zostały przesunięte na później

Zawnioskuj o wydzielenie dwóch etapów. Analogicznie, jak w przypadku odwołanych targów, tak i w przypadku targów przesuniętych w czasie zadanie zostanie podzielone na dwa etapy. Każdy z nich otrzyma odrębną nazwę wskaźnika dla kwoty ryczałtowej i rodzaj dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie.  W pierwszym z nich nastąpi zwrot kosztów, jakie już poniosłeś – będziesz mógł wcześniej odzyskać poniesione wydatki lub rozliczyć zaliczki. W drugim etapie zostanie uwzględniony pozostały budżet przewidziany na to zadanie.

Zastosuj rozwiązania zaprezentowane powyżej.

Pamiętaj!

Jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, Twoje zadanie pozostaje do zrealizowania na dotychczasowym rynku (nie zmieniasz rynku perspektywicznego). Oceń ryzyka z tym związane.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować działania na rynku objętym ryzykiem niepowodzenia (Ukraina, Rosja, Białoruś), nie będziesz mógł skutecznie powołać się na siłę wyższą w przypadku, gdy Twoje działania zakończą się niepowodzeniem. Zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN siła wyższa jest to "zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec”.

W obecnej sytuacji geopolitycznej inwazja zbrojna przeciw Ukrainie jest faktem, a nie okolicznością której nie można przewidzieć, ani jej zapobiec. Jeśli nie zrealizujesz projektu zgodnie z założeniami i zgodnie z umową zawartą z PARP, będziesz musiał zwrócić wszystkie wypłacone przez PARP środki wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

Jakie warunki należy spełnić by móc  wnioskować o podział zadania na etapy

O zmiany można wnioskować w przypadku spełnienia poniższych warunków:

 • zmiana dotyczy wyłącznie odwołanych lub przesuniętych w czasie imprez targowych;

UWAGA! Nie ma możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania w przypadku zadań projektu innych niż targi!

 • wydatki na przygotowanie do udziału w targach, które zostały odwołane lub przesunięte w czasie zostały poniesione najpóźniej 25 lutego 2022;
 • koszty poniesione w związku z odwołanymi/przesuniętymi targami, pomimo podejmowanych starań nie zostały odzyskane;
 • kalkulacja „Szczegółowy budżet projektu”, przedstawiona we wniosku o dofinansowanie, umożliwia wyliczenie kosztów: zakupu biletów lub rezerwacji miejsc noclegowych lub rezerwacji powierzchni wystawienniczej.

UWAGA! Szczegółowość wyliczenia kwoty ryczałtowej dla etapów musi pozostać taka sama, jaka była zastosowana dla ustalenia kwoty ryczałtowej dla całego zadania na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy kalkulacja zadania została wykonana w sposób ogólny i nie ma możliwości wydzielenia kosztów, nie możesz skorzystać z możliwości wydzielenia etapów w ramach zadania.

Przykład:

Poniosłeś koszty zakupu biletów lotniczych na targi odwołane/przesunięte w czasie i chcesz ich koszt uwzględnić w etapie I. Jeśli kalkulacja kosztów we wniosku o dofinansowanie została przedstawiona np. jako: „koszt podróży służbowych – 7 000 zł”, to ze względu taki poziom ogólności nie ma możliwości wydzielenia kosztu zakupu biletów lotniczych. W takiej sytuacji nie możesz ubiegać się o podział zadania na etapy.

 • Jeśli nie rozpocząłeś jeszcze zadań w projekcie, rekomendujemy wprowadzenie zmian w projekcie poprzez prowadzenie działań promocji marki produktowej na rynkach innych niż rosyjski, białoruski lub ukraiński postępując zgodnie z zasadą:
 • zamiana targów następuje na inne targi;
 • zamiana targów z narodowym stoiskiem informacyjnym następuje na inne targi, również z narodowym stoiskiem;
 • zamiana misji gospodarczej następuje na nową misję na innym rynku (przy czym dopuszczalna będzie również np. zamiana misji z grupowej na indywidualną albo odwrotnie).

Jak zawnioskować o wprowadzenie do umowy jednego z powyższych rozwiązań

Wprowadzenie zmiany do umowy jest możliwe pod warunkiem, że umożliwi osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu (przychody, kontrakty) na najwyższym możliwym poziomie. Jeśli już teraz widzisz realne zagrożenie dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźników, zweryfikuj metodologię ich ustalenia i przedstaw dokumenty świadczące o konieczności zmiany wskaźników. Indywidualnie dla każdego projektu przeprowadzimy analizę zasadności wprowadzenia zmiany i jeśli zostanie ona potwierdzona, przygotujemy odpowiedni aneks do umowy o dofinansowanie.

Zaproponowane rozwiązania będą wprowadzane do umów w formie aneksów wyłącznie na Twój indywidualny wniosek. Składając wniosek o zmianę będziesz zobowiązany do udowodnienia, że wnioskowane zmiany spowodowane zostały czynnikami związanymi z wystąpieniem siły wyższej, na które nie miałeś wpływu.

Do wniosku o zmianę załącz:

 • oświadczenie o kosztach poniesionych do 25 lutego 2022 r. na zadania niemożliwe do zrealizowania/zakończenia – analogiczne oświadczenie będzie musiało być załączone do wniosku o płatność, w którym po wprowadzeniu zmiany do umowy zawnioskujesz o ich rozliczenie;
 • dokumentację, która potwierdzi, że w odpowiednim czasie podejmowane były działania służące odzyskaniu wydatków poniesionych na realizację zadania, które okazało się niemożliwe do zrealizowania albo niemożliwe do zakończenia;
 • w przypadku, gdy targi zostały odwołane i chcesz zamienić je na inne, załącz kalkulację kwoty ryczałtowej dla zmienianego zadania w etapie II,

Pamiętaj!

Kalkulacja musi być wyliczona ex-ante (przed rozpoczęciem nowego zadania wprowadzanego do projektu) w oparciu o rzetelną, sprawiedliwą i racjonalną metodologię. Niezależnie od wartości szczegółowego budżetu, koszty zadania wprowadzonego do projektu nie mogą być wyższe niż koszty dotychczasowego etapu II.

 

UWAGA! Zapoznaj się dokładnie z treścią oświadczenia . Zobowiązujesz się w nim zwrócić do PARP środki otrzymane jako refundacja kosztów poniesionych na zadania niemożliwe do zrealizowania/zakończenia.